over verzekeren is een vertrouwens- kwestie Zorg over kostenstijging door lonen en grondstoffen Carosseriebedrijveii ongunstig Gunstige ontwikkeling bij de meeste bedrijven Samenwerking Christelijk onderwijs in Waddinxveen t,: D RAIFFEISENBANK Mr. Opticiën J. GRIT J F' Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen in c- Uitkering-ineens in houtsector Benoeming op Rehobothschool Ttlobiflette Voor f 369 een vol-automatische brommer KRAIJESTEIJN Weekblad in Jaarverslag Kamer van Koophandel 1964 Moerkapelle Reeuwijk en Zevenhuizen Stichting gaat gemeenschappelijke belangen behartigen Lx jL Vervolg op pagina 3 Zuivel-industrie Vervolg op pagina 3 Waarom sommige mannen nu 6 overhemden kopen MAKELAARS TAXATEURS beheer van onroerende goederen FRANS VAN CAMP Kleiweg 2-6 - Gouda Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Vraag naar riet Uzeren gordijn Weekblad voor Waddinxveen (verschijnt elke donderdag) DONDERDAG 15 JULI 1965 21e JAARGANG - Nr. 1044 x XK I alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Waddinxveen VAN 19 JULI TOT 3 AUGUSTUS GESLOTEN Wegens VAKANTIE is ons bedrijf op de KORTE TIENDEWEG 12 (7 huizen vanaf de Markt) Kantooruren: dagelijks van 9 - 12.30 uur en van 2-4 uur, bovendien op vrijdagavond van 7-9 uur. AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANKTE UTRECHT Oranjelaan 42, telefoon (01828) 2265, postrekening 79138 bijkantoor: Willem de Zwijgerlaan 57, telef. (01828) 2046 bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, eetc.) verstrekken van hypotheken, eventu eel tot 90% taxatiewaarde Contactlenspracticus en hoortoestellenspecialist Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9 telefoon (01828) 2238. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Sommige mannen hebben een aangeboren zakelijk inzicht. Zij denken, wat wij nu goedkoop kopen, hoe ven wij straks niet duurder te betalen. Het verschil daartussen is meegenomen. En een overhemd is nooit weg. Voor goed begrip: wij ruimen niets op. Maar wij hebben wél overhem den tijdelijk in prijs ver laagd. Evenals sportshirts, pyama's, dassen, plezierige vakantiebroeken, hele kos tuums. Hoeveel verlaagd? Dat is niet mis. 10 tot 30%! Het 212 pagina’s tellende jaarverslag 1964 van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Gouda en omstreken, dat dezer dagen verscheen is over het algemeen optimistisch gestemd ten aanzien van de in dat jaar behaalde resultaten bij de bedrijven in het werkgebied der Kamer. Met enkele uitzonderingen was men overal goed van orders voorzien en waren ook de vooruitzichten voor 1965 gunstig. Wel heerst er enige zorg over de nog steeds toenemende loonkosten en de stijging van de grondstoffen- prijzen, terwijl ook de arbeidsmarkt een nog weinig optimistisch beeld geeft te zien. VREDEBEST 28-30 - TELEF. 01820-3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank Bij zaadteelt is de om- vooral zoals len is door de beide verenigingsbe sturen besloten nauw samen te wer ken. Als uitvloeisel van dit uiterst ge wichtige besluit zal een stichting voor christelijk lager onderwijs in het leven wor.den geroepen, die vol gens artikel 2 van de ontwerp-sta- tuten ten doel heeft werkzaam te zijn tot oprichting en instandhou ding van christelijke scholen voor l.o. te Waddinxveen en onmiddel lijke omgeving. Om U echter toch te kunnen helpen is ons bedrijf op de KLEIWEG 108 (naast Kleiwegbrug) NORMAAL GEOPEND. De eerste reacties die wij hebben ontvangen op de uit breiding van het versprei dingsgebied van het Weekblad naar Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen zijn bijzonder positief. Van verscheidene kanten ontvingen wij tele foontjes en brieven, die bewe zen, dat men met de komst van een nieuwsblad, dat zich strikt beperkt tot nieuwsvoor ziening uit de eigen streek, zeer is ingenomen. Deze snelle reacties zijn voor ons een stimulans om op de ingeslagen weg voort te gaan en er naar toe te werken, dat de nieuwsvoorziening ten aan zien van de drie genoemde gemeenten spoedig op een zelfde peil zal zijn gekomen als die voor Waddinxveen. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. feuille zijnde opdrachten niet meer kunnen worden doorberekend. In deze bedrijfstak wordt een verder gaande mechanisatie enigszins be lemmerd door gebrek aan standaap disatie van de produktie o.a. van kozijnen. Wie zich, verzekert wil zich in de eerste plaats verzekeren van een goed advies. Hij vraagt om des kundige voorlichting, om raad in alle assurantiedetails. Geef uw verzekerings-vertrouwen aan onze bank. Vraag onze specia listen wat voor uw geval de juiste oplossing is. Assurantie is een vak. Wij verstaan dat vak èn wij voelen ons verantwoordelijk voor uw finan ciële zekerheid, voor uw veilige toekomst en voor die van uw gezin. De werkgevers- en werknemers bonden in de houtsector hebben de leden-werkgevers geadviseerd de uitkering-ineens 1965 aan de werk nemers uit te keren. Eén procent zal in juli en één procent in december betaalbaar worden gesteld. De werknemersbonden in de hout sector hebben gevraagd de twee procent in de vakantietoeslagrege- ling 1966 op te nemen. WADDINXVEEN. Op de Reho bothschool is tot onderwijzeres be noemd in de vacature ontstaan door het vertrek van mej. J. Vroeginde wey, naar Delft, mej. H. Neven, on derwijzeres in Bergambacht en wo nend te Boskoop. Abonnementen: 1,40 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3,60 per halfjaar. Advertentietarief: 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aan vraag. Er zijn tal van particuliere initiatieven om de jeugd in Waddinx veen en omgeving in hun vele vrije tijd aangenaam en vaak ook nuttig bezig te houden. De speeltuinen vormen hierbij de meest in het oog lopende activiteiten, maar daarnaast wordt er ook op ander gebied veel ondernomen. Volgende week beginnen wij met een serie artikelen onder de titel „Leefruimte voor de jeugd” waarbij wij aandacht zullen schenken aan de werkzaamheden van de actieve speeltuinvereni ging „Zonnig Zuid” in de Waddinxveense Victorwijk. Sjaak Noteboom maakte alvast dit plaatje van de fraaie uit twee delen (voor zeer jeugdigen, en iets ouderen) bestaande speeltuin in de Victorwijk. Weinig gunstig was in 1964 de si tuatie voor de zeer loonintensieve fabrieken van transportmiddelen en de carrosseriebedrijven, die voor een deel afhankelijk zijn van de overheid. Door bijvoorbeeld onregel matige bestellingen van autobussen moet men in deze sector te duur werken omdat er geen series van voldoende grootte op stapel kunnen worden gezet. Wel kon in 1964 de produktie van vouwkampeerwa- gens op gang worden gebracht. De weegwerktuigenfebricage maakte een goed jaar door. De al gemene tendens van mechanisatie doet de vraag toenemen naar auto matische en zelfregistrerende weeg toestellen. In de verfindustrie kon den de gevolgen van de loonexplo sie en de sterk gestegen prijzen van grondstoffen onvoldoende worden gedekt. Dit werd nog mede beïn vloed door de scherpe konkurren- tieposie, zowel op de binnen- als buitenlandse markt. Verdere wegen worden gezocht om verder te pene- teren in de Europese markt. In deze sector was het personeels probleem iets minder dringend dan in het voorgaande jaar. De timmerfabrieken voor de bouw nijverheid waren voor 1964 vol be zet. Ondanks de goede verwachtin gen voor dit jaar, ziet men de kos tenontwikkeling toch met zorg te gemoet, temeep omdat veel van de gestegen kosten voor de in porte- Een verdere stijging van de loon kosten zouden een gevaar voor de handel kunnen inhouden. Bij de zaadhandel en zet enigszins toegenomen, van de zgn. luxe artikelen, bloemzaden, bloembollen, en gazon zaden. De vraag naar riet blijft vooral uit het buitenland groot. Het groot ste probleem is hier het vinden van maaiers. In 1964 werd een omzet stijging van dertig procent geno teerd. Voor de plantenhandel en boom kwekerij was 1964 een heel gunstig jaar. De exporten, vooral naar Duits land en Scandinavië stegen belang rijk. Daarentegen verliep de export naar Italië en de VS iets moeilijken Het verslag van de Kamer van Koophandel legt er de nadruk op, dat het nastreven van een efficiën tere bedrijfsvoering zeer wenselijk is naast een scherpe bewaking van de kwaliteit. De zuivelindustrie zag in 1964 ’n einde komen aan de steeds dalende melkaanvoer. Het gunstige weer had tot gevolg dat de produktie kon stijgen. De produktie van volvette fa- briekskaas en van melkpoeder bleef vrijwel gelijk. Minder boter en ge condenseerde melk werden er ge produceerd. Het verbruik v an kof fiemelk gaf weer een flinke stijging te zien. De siroopwafelproduktie verliep in 1964 bevredigend. Ook dit jaar bleek weer hoe moeilijk het is een export op te bouwen. Bij de graanmaalderijen, meelfa brieken en veevoederfabrieken kon moeilijk een beter resultaat dan in 1963 worden verwacht. De concen- trarie in de malerijen voor mense lijke consumptie is praktisch vol tooid, zodat de enkele malerijen, die over zijn, alleen nog met specialis me werk kunnen houden. De animo voor de varkensmeste- rij namen af als gevolg van de lage prijzen. De piepkuikenmesterij daar entegen begint toe te nemen, waar door in de toekomst uitbreidings mogelijkheden ontstaan voor de veevoederindustrie. J Volgens een opgave van de Cen trale Bond voor Meubelfabrikanten bedroeg de omzet voor het eerste halfjaar van 1964 213,6 miljoen, of wel 53 miljoen meer dan in de zelfde periode van 1963. De sterke omzettoename heeft er toe bijgedrr gen, dat kostenstijgingen redelijk konden worden opgevangen. De konkurrentie in deze sector is groot o.a. ook door import uit Duitsland. Niettemin konden enkele export- successen worden geboekt. In deze sektor maakt men zich vooral zorg over het feit, dat de gemiddelde leeftijd van de werknemers te hoog is. De industrie van speelgoederen, sportartikelen en andere houtwa ren heeft te kampen met een toene mende konkurrentie van landen vanachter het ijzeren gordijn, waar de prijzen doop politieke invloeden worden bepaald. Daarnaast is de EEG ontwikke ling van invloed, omdat de konkur rentie door het langzaam verdwij nen van de invoerrechten gaat toe nemen. De produktie is wat betreft de aantallen weer aanzienlijk toe genomen. In de vlas- en hennepsector moest men de personeelsproblemen oplos sen door meer buitenlandse arbeids krachten aan te trekken. Door de redelijke oogst in 1964 kon het vlas weer op een normaal prijspeil te rugkomen en daalde ten opzichte van 1963 ongeveer dertig tot veer tig procent. WADDINXVEEN De Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs en de Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Ned. Herv. Scholen hebben besloten te gaan samenwerken in een nieuwe stichting voor het lager onderwijs. Nadat er al eerder een samenwerking tot stand was geko men wat betreft het Ulo-onderwijs, kwam er een gesprek op gang voor samenwerking in verband met de stichting van een nieuwe lagere school in de Vondelwijk. Uit het onderstaande bericht, dat ons door het bestuur van de nieuwe stichting werd toegezonden is te concluderen, dat de samen werking nu verder zal gaan dan alleen de nieuwe school in de Vondelwijk. Velen zullen deze ontwikkeling toejuichen, waarbij de Kon. Juliana- school en Willem van Oranjeschobl van Christelijk Nationaal samen met 440 leerlingen en de Eben Ha- ezer- en Rehobothschool van Ned. Hervormd samen met bijna 500 leer lingen zullen zijn betrokken. Het bestuur schrijft ons: „Tot he den worden de belangen van het christelijk lager onderwijs in Wad dinxveen behartigd door de Vereni ging voor Christelijk Nationaal On derwijs en de Vereeniging tot stich ting en instandhouding van Ned. Herv. Chr. Scholen. In de snelle uitbreiding van de gemeente met de daaruit voortvloei ende sterke bevolkingsgroei hebben de besturen dezer beide verenigin gen aanleiding gevonden om onder het oog te zien, hoe voor de kinde ren van de nieuwe inwoners een goede voortzetting van de verzor ging van het christelijk onderwijs moet worden gewaarborgd. Om deze taak in de komende jaren op ver antwoorde wijze te kunnen vervul- 7 v i 7 T ff' i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1