in over jaren m voor Hoofdkerk over enige Groenswaard Oranjelaan twee maanden dicht voor verkeer Plannen tweede R.K.-parochie Waddinxveen definitief van de baan EC Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen Dorpshuizen Nieuwe studie Spar-winkel te Zevenhuizen Benoeming Oriëntatiebezoek b. en w. Moerkapelle en Benthuizen geopend C. van der Spek overleden Nieuwe woning voor de burgemeester Tty)bi{lette Voor f 369 een vol-automatische brommer KRAIJESTEIJN Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen •Iaiisen io brief: Verlies parocliiezetel pijnlijk 1 Mrgf. Rioleringen w /S iverkster gevraagd I MAKELAARS TAXATEURS Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Breuk met traditie Scheiding Ongerief Onverwacht geluid lu vloeden pW - Weekblad voor Waddinxveen (verschijnt elke donderdag) 21e JAARGANG - Nr. 1046 DONDERDAG 29 JULI 1965 S3 .d (Ingezonden mededeling) WADDINXVEEN (Ingezonden mededeling) (Ingezonden mededeling) alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied SMi voor het schoonhouden van onze 2-klassige kleuterschool in de Vondelwijk, alhier. Aanmelde»: Stationsstraat 39, Waddinxveen Secretariaat stichting kleuter school „Volksonderwijs”. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9 telefoon (01828) 2238. Vredebest 28 - 30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. MOERKAPELLE Burgemeester en wethoudres van Moerkapelle heb ben met ingang van 1 augustus a.s. mej. A. N. E. Molenaar benoemd tot klerk A ter secretarie. De bochtafsnijding van de Gouwe nabij de Rijksbrug aan de zijde van de Henegouwerweg nadert thans de voltooiing. Terwijl op één plaats het water tussen rijweg en de nieuwe beschoeiing is gedempt (foto boven), is een stukje verder een baggermolen be zig om een in de Gouwe uitstekend stuk land weg te baggeren (foto onder). Ook aan de overzijde, langs de Wilhelminakade werd een bocht afgesneden. (foto’s Sjaak Noteboom) De aanvankelijke plannen, om in Waddinxveen te komen tot de vestiging van een tweede Rooms Katholieke parochie, mede in verband met de bouw plannen voor een nieuwe R.K. kerk in Groenswaard, zijn van de baan. Zon dag j.l. is tijdens alle missen in de St. Victorkerk en in de Petruskapel een schrijven voorgelezen van de Bischop van Rotterdam, mgr. M. A. Jansen, waarin deze uitvoerig uiteenzet, waarom uiteindelijk van de oprichting van de tweede parochie is afgezien. Een en ander heeft voorts tot gevolg, dat de benoeming van een bouwpastoor die in augustus werd verwacht, evenmin zal doorgaan. Volgens de huidige plannen zal in de toekomst de nieuwe kerk in Groenswaard de hoofdkerk worden voor Waddinxveen, waarbij ook de pastorie wordt gevestigd. ZEVENHUIZEN Gisteren werd door de heer A. J. M. van Well, di recteur van De Spar, afd. Zoeter- meer, de geheel verbouwde Spar- zelfbedieningszaak van de heer M. v. d. Berg in de Dorpsstraat 186 ge opend. De voormalige winkel van Firma Gebr. Van Reeuwijk werd ingrijpend verbouwd door N. Hol te Zevenhui zen. De ruimte voor de verkoop werd driemaal zo groot. Vandaag is de zaak voor het publiek geopend. Half juni werd met de verbouwing begonnen. drukke verkeer door deze laan, te meer omdat de omlegging via de Ju liana van Stolberglaan ook fiog be perkt is. Ook zal er veel ongerief zijn voor de langs de Oranjelaan gevestigde bedrijven. Vo:ral de daar gevestigde winkeliers hopen, dat de afsluitin gen van dien aard zullen zijn, dat hun klanten zo min mogelijk worden afgeschrikt. Anders vrezen zij ge durende deze periode een ernstige terugloop van hun omzet. Wat betreft Garage Boonstoppel wordt hard gewerkt om het nieuwe benzinestation en de inrit tot de ga rage aan de Juliana van Stolberg laan tijdig gereed te krijgen, zodat dit garagebedrijf zo min mogelijk hinder van de afsluitingen zal on dervinden. bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90 taxatiewaarde Na de bouw van de nieuwe kerk zullen waarschijnlijk nog slechts 500 a 600 kerkbezoekers dichter bij de bestaande kerk wonen dan bij de nieuwe kerk. Dit aantal is onvol doende voor het handhaven van een aparte parochie. Daarom lijkt de enige haalbare oplossing het behoud van de parochiële eenheid van de oudere en de nieuwe bebouwing. Ik stel mij voor, dat de hoofdkerk en de pastorie van deze parochie zullen staan in de woonkern, waar het grootste aantal parochianen zal wo nen, dus in de nieuwe wijk. De hui dige kerk aan de Zuidkade zal na de nieuwe kerk een bijkerk worden. Ik geloof, dat dit verlies van de paro- chiezetel pijnlijk zal zijn voor de pa rochianen van Waddinxveen, die dit als een breuk met de oude traditie zullen ervaren, maar een andere op lossing bleek tot mijn spijt niet mo gelijk. Ik verwacht, dat u allen zult be grijpen, dat deze beslissingen eerst na beraad en overleg zijn genomen en dat zij afhankelijk zijn van uw me dewerking. Geheel Waddinxveen zal leerd, dat het niet verstandig is, op bisschoppelijke beslissingen vooruit te lopen. Daarom graag nog geen vragen over wanneer en hoe. Aan het groeien naar de eenheids gedachte hebben wij waarschijnlijk voorlopig opgave genoeg. De zondag se intentie van de Mis „Voor de pa rochie” heeft thans wel een heel ac tuele inhoud. Moge deze inhoud al len bijzonder aanspreken”, aldus pastoor Emmelkamp. zich moeten voelen als één parochie, waarin iedereen belangeloos mee werkt aan het welzijn voor allen. Ik hoop, dat de katholieken van Wad dinxveen één kunnen zijn in hun verscheidenheid en samen kunnen werken in hun verschillen.” aldus de tekst van de brief. In zijn brief zegt mgr. Jansen: „De ontwikkeling van een nieuw gebied in het noorden van Waddinx veen heeft ertoe geleid, dat maatre gelen getroffen werden voor de ker kelijke bediening. Daarom is in april 1964 een noodkerk in de nieuwe woonwijk geplaatst. Tegelijkertijd werden plannen ont wikkeld om te komen tot een twee de parochie in deze gemeente. De concrete vormgeving van deze plan nen, met name de grensafbakening tussen de nieuwe parochie en de Vic tor bleek echter zéér moeilijk te zijn. De oorzaken zullen aan u, die goed bekend bent met de situatie in uw parochie, wel duidelijk zijn. Vooral de excentrische ligging van de Vic torkerk noodzaakte ons de oprich ting van een tweede parochie nog maals te bestuderen. Hierbij, bleek, dat de oprichting van een nieuwe parochie ertoe zou leiden, dat de be staande parochie te klein zou wor den. Het is jammer dat er plannen ge weest zijn om te komen tot een tweede parochie. Hierdoor is een idee van scheiding gesuggereerd, al is het dan in een vorm van welwil lend naast elkaar bestaan. Dit is iets anders dan eenheid. Het grondprincipe is thans gepu bliceerd van het nieuwe plan. Een nadere uitwerking zal moeten vol gen. Naar aanleiding van besprekin gen zijn er suggesties en verwach tingen, maar wij hebben nu wel ge- Uiteraard zullen de werkzaamhe den, die worden uitgevoerd door de fa. Bos uit Moordrecht onder super visie van bureau Stuurman, eén ern stige belemmering vormen vbor het MOERKAPELLE Zondag is op 66 jarige leeftijd in zijn woning te Moerkapelle overleden de heer C. van der Spek. Dit overlijden is in de eerste plaats voor de familie een zware slag, doch ook betekent het ’n zeer gevoelig verlies voor o.m. de Gereformeerde Gemeente van Moerkapelle, welke kerkelijke ge meente de overledene gedurende on geveer 34 jaren heeft gediend als diaken en ouderling op voortreffe lijke wijze. Zijn oordeel en woord had in de gemeente groot gezag. De overledene was gedurende ve le jaren eveneens lid van het be stuur van de Vereniging tot stich ting en instandhouding van een School met de Bijbel, terwijl hij bo vendien nog lid was van het bestuur van de Polder „De Wilde Veenen”. De begrafenis vond gistermiddag plaats op de algemene begraafplaats te Moerkapelle. MOERKAPPE Burgemeester en wethouders van de gemeenten Bent huizen en Moerkapelle brengen maandagmiddag negen augustus een oriëntatiebezoek aan het college van B. en W. van Boskoop. Abonnementen: 1,40 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3,60 per half jaar. Advertentietarief: 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aan vraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Pastoor B. A. Emmelkamp heeft in alle H.H. missen in de Victorkerk en Petruskapel nog een toelichting ge geven op het schrijven van de Bis- schop. Pastoor Emmelkamp zeide o.m. „Het is voor allen ongetwijfeld een onverwacht geluid, maar voor degenen die met de leiding belast zijn, is het uiteindelijk een bevrij- ding. Het lijkt ons goed een nadere toelichting te geven en een indruk te geven van de situatie zoals die zou zijn bij het bestaan van twee pa rochies. De Bisschop noemde al het waarschijnlijk kleine aai*al kerkbe zoekers aan de kerk aan de Zuidka de wegens de ongunstige ligging ten opzichte van de nieuwe kerk in Groenswaard, die centraal gelegen is, ook yoor de oude bebouwing. Maar het grote knelpunt is het be perkte aantal priesters. Voor Wad dinxveen zijn nu en in de toekomst maar twee priesters beschikbaar. Dit zou inhouden in iedere parochie al leen een pastoor aanwezig zou zijn, hetgeen zeker minder gunstig zou zijn dan de nu gekozen oplossing, t.w. Eén parochie met één pastoor en éen kapelaan, die samen twee ker ken moeten bedienen. In feite verandert er de eerste ja ren dus niet veel aan de bestaande situaties. Pas als de kerk in Groens waard klaar is, zullen de gevolgen van het thans genomen besluit voor iedereen tastbaar zijn. Wel zal na tuurlijk in de komende periode wij ziging van de structuur van de pa rochie op dit plan ingesteld moeten zijn. Wat echter van nu af zal moe ten worden nagestreefd is, zoals de Bisschop op het einde in zijn schrij ven zegt, dat heel Waddinxveen zich zal moeten voelen als één parochie, waarin ieder belangeloos meewerkt aan het welzijn van allen. WADDINXVEEN Vanaf 2 au gustus zal de Oranjelaan voor een periode van ongeveer twee maanden voor het verkeer worden afgesloten als gevolg van de uitvoering van omvangrijke rioleringswerkzaamhe- den. Als gevolg van het bouwrijp maken van het bungalowwjjkje en de demping van een wetering, moe ten niet minder dan twee riolen in de Oranjelaan worden gelegd. Eén riool is bestemd voor de huizen aan de oostzijde van de Oranjelaan en zal door het trottoir worden gelegd. Het tweede riool komt in het mid den van de weg en wordt het zgn. regenriool, dat tevens zal Zijn be stemd voor het op peil houden van de waterstand in de polder. De nieuwe riolering zal vïa de al aangelegde riolering vanaf de Oran jelaan langs de Raiffeisenbank, ach ter de Hervormde Kerk langs, onder de oprit van de hefbrug door aan sluiting geven op de riolering van de Stationsstraat, die weer is aan gesloten op de rioolwaterzuivering- installatie. De woningen in de Oranjelaan en omgeving loosden hun afvalwater tot dusverre in de achter de huizen lo pende sloten. De huizen aan de West zijde van de Oranjelaan krijgen een aansluiting op de riolering van het Bungalowpark. MOERKAPELLE De burgervader van Benthuizen/Moerkapelle, de heer I. J. P. Keijzer, die nu nog in Berkel/Rodenrijs woonachtig is, zal een nieuwe woning krijgen aan de Geerweg te Benthuizen. Het wach ten is op de goedkeuringen en dan kan met de bouw worden begonnen. Vooral in de nieuwe wijken is bij de vestiging van nieuwe inwoners ’t aantal katholieken groter geweest, dan het gemiddelde. Het vestigings- percentage bedroeg bv. in de Oranje- wijk 25 a 30% tegenover ongeveer 17% normaal. Op het ogenblik staat nog niet vast, hoe het in de toekomst met de naamgeving van de parochie zal gaan. Aanvankelijk was het de be doeling dat in Groenswaard de Pe truskerk zou komen met een gelijk namige parochie. Ook is het een vraag, of de plan nen van de R.K. Woningbouwvereni ging St. Jozef door de nieuwe ont wikkeling zullen worden beinvloed. Aanvankelijk streefde deze vereni ging naar de bouw van een aantal woningen in de Victorwijk. Het is niet ondenkbaar dat de nieuwe situ atie ook St. Jozef voor de vraag zal stellen of men zich dan niet beter Groenswaard kan gaan richten. De bekendmaking van de brief van de Bisschop zondag j.l. is voor vele parochianen zeer onverwacht gekomen. Uiteraard was wel het Kerkbestuur ven een en ander op de hoogte. Het uit de richting Noordkade ko mende verkeer zal via de Willem de Zwijgerlaan moeten omrijden, waar bij het gemotoriseerde verkeer over de Prinses Beatrixlaan naar de Kerk weg moeten worden geleid, omdat de Juliana van Stolberglaan vanaf de zijde van de Oranjewijk nog steeds niet kan worden bereden door dit verkeer. De nog midden in de weg staande woning nabij de Kerk- weg belet het volledig gebruik van de Juliana van Stolberglaan. De verwachting bestaat echter, dat dit huis mogelijk in augustus nog kan worden gesloopt, wanneer de bewoners hun nieuwe woning in de Vondelwijk kunnen betrekken. In Reeuwyk en Moerkapelle bloeit het verenigingsleven, mede dank zij de algemene verenigingsgebouwen, die bei de gemeenten ryk zijn. In Reeuwijk heeft men thans 4 jaren ervaring en zijn de re sultaten van dien aard, dat er nieuwe plannen op stapel staan. In Moerkapelle kan men nog niet van ervaring spreken omdat het dorpshuis daar pas eind 1964 werd geopend; maar toch blijkt nu reeds, dat het dorpshuis een vaste plaats in de gemeenschap heeft ingeno men. In Waddinxveen wordt al verscheidene jaren met de ge dachte gespeeld om ook hier een dorpshuis of algemeen verenigingsgebouw te stichten waaraan naast de bestaande R.K.-, Hervormde- en Geref. Verenigingsgebouwen steeds meer behoefte begint te be staan. Met de snelle ontwik keling van deze gemeenten groeien ook de behoeften en wensen van de inwoners, o.a. met betrekking tot evenemen ten, waarop op dit ogenblik in Waddinxveen eigenlijk nog ’n geschikte akkomodatie ont breekt. Ter inleiding op de Wad- dinxveense plannen had een onzer redacteuren gesprekken in Reeuwyk en Moerkanelle over de gang van zaken bij de verenigingsgebouwen aldaar. Zijn impressies drukken we af op pagina 3. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1