aardgas aan van van verzekeren is een Loeiende fakkel kondigde komst Ceremonieel afscheid het stads gas vertrouwens kwestie Nieuw hulppostkantoor Moerkapelle RAIFFEISENBANK’’ ■il et Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen Lekkende woningen worden hersteld Bouwplannen in Croenswaard Uitnodiging Raadsvergadering BEGRAAFPLAATS RAAKT VOL KANS OP HOGERE WATERTARIEVEN Streekwaterleiding begint niet goed Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen „Concordia” vrijdag naar Leiden Omscliakelingsprograiiima is volgens wens verlopen lil Grondkosten ca. 65 per meter MAKELAARS TAXATEURS Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Fakkels Dankbaar Revanche gn Weekblad voor Waddinxveen (verschijnt elke donderdag) 21e JAARGANG - Nr. 1049 DONDERDAG 19 AUGUSTUS 1965 (Ingezonden mededeling) (Ingezonden mededeling) op ZATERDAG 28 AUGUSTUS a s. Vredebest 28 -30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank Gelegenheid hiertoe zal worden geboden op bovenvermelde datum - respectievelijk voor „Pinkeltje” vanaf 14.30 uur en „Pinkelotje” vanaf 16.30 uur. bestemd voor de ouders van de kleuters welke onze kleuterschool „PINKELTJE” in de Oranjewijk en „PINKELOTJE” in de Vondel wijk te Waddinxveen bezoeken - tot bezichtiging van onze nieuwe en vernieuwde lokalen De gemeente- kwam vorige 'n burgemeester WADDINXVEEN Volgende week donderdagavond komt de Waddinx- veense gemeenteraad weer bijeen voor de eerste vergadering na de zomervakantie. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9 telefoon (01828) 2238. Het bestuur van de Stichting Kleutersschool „VOLKSONDERWIJS” Secr.: Stationsstraat 3, W’veen. WADDINXVEEN De Waddinx- veense muziekvereniging „Concor dia” trekt vrijdagavond naar Leiden om daar een show te geven op uit nodiging van de middenstandsver- eniging Leidato. WADDINXVEEN De algemene begraafplaats aan de Kerkweg te Waddinxveen raakt vol. Eind 1965 zullen er geen tweede klas huur- graven meer zijn. Voor eerste klas huurgraven is eind 1967 geen ruim te meer. De ruimte voor de eerste klas eigen graven raakt in de loop van 1968 uitgeput en voor de twee de klas algemene graven eind 1969. Teneinde een goede gang van za ken tot ongeveer eind 1969 te kun nen waarborgen, stellen B. W. de raad voor de verordening voor de begraafplaats zodanig te wijzigen dat er tot dan nog maar drie soor ten graven zijn, te weten eerste klas eigen en algemene graven, alsmede tweede klas algemene graven. WADDINXVEEN Een aantal woningen aan de Kerkweg, die ei gendom zijn van de gemeente Wad dinxveen moet met spoed worden gerepareerd, omdat de daken ern stig lekken. Hoewel de huizen op de nominatie staan te zijner tijd te worden gesloopt in verband met het uitbreidingsplan Groenswaard zijn B. W. van mening, dat herstel niet kan worden uitgesteld. Als ge volg van de woningnood is ontrui ming van de huizen op korte ter mijn toch niet mogelijk. B. W. vragen daarom de raad een krediet van vierduizend gulden voor dit herstel beschikbaar te willen stel len. Nieuwe oogst BESSENJENEVER (Coebergh) liter 7.55, l/2 liter 4,05 SLIJTERIJ EN WIJNHANDEL VAN EEUWEN ZUIDKADE 3 TELEFOON 2105 Waddinxveen Ondertussen gingen de technici op stap, om overal in de gemeente bij putjes, die al van te voren met witte cirkels kenbaar waren ge maakt, de restanten stadsgas af te laten. Dit gebeurde op ongeveer ze ventig plaatsen door op deze putjes een pijp te plaatsen aan de top waarvan het afgevoerde stadsgas werd verbrand. Al deze fakkels brandden dus het buizennet leeg wat betreft stadsgas. Het achter dit stadsgas aankomende aardgas zorg de er bovendien voor, dat de laatste restanten stadsgas ook werkelijk uit het buizennet werd gedrukt. Voorts werden dinsdagnacht de gastoestellen omgebouwd, die voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt, zoals bij bakkers, restaurants en enkele fabrieken. Vervolg op pag. 7 gasvlam in een fractie van een se conde gedoofd. Het stadsgastijdperk was werkelijk ten einde. In de nog steeds aan de Jan Wil lem Frisoweg staande aardgastoon- kamer verzamelden alle genodigden zich na deze ceremonie om onder leiding van de burgemeester het glas te heffen op het succes van het aardgas. Hier was het wethouder ir. J. P. H. Venema, wethouder van de bedrijven, die nog een blik in het verleden wierp. Hij herinnerde aan de komst van het gas in deze ge meente, enkele tientallen jaren ge leden, waarmede het primitieve olietijdperk kon worden afgesloten. De heer Venema meende, dat we veel gemak van het stadsgas hadden beleefd en dat we de leveranciers van de stadsgas, die in die jaren nogals eens wisselden, dankbaar moesten zijn. „We hebben op dat gas nooit grote winsten gemaakt aldus de wethouder en daardoor geen reserves kunnen vormen. Ove rigens hoopte ook hij, dat we veel plezier aan het aardgas zouden be leven. verzekeringen op elk gebied alle taxaties van onroerende goederen tot 90 taxatiewaarde verstrekken van hypotheken, eventueel bemiddeling bij aan- en verkoop van bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) alle onroerende goederen (woonhuizen, beheer van onroerende goederen MOERKAPELLE raad van Moerkapelle week in spoedeisende vergadering bijeen onder voorzitterschap van L P. Keijzer. Het enige onderwerp vormde het bouwen van een hulppost- kantoor dat aan de PTT zal worden verhuurd, alsmede de onderhandse aan besteding van dit object. Reeds enige jaren geleden werd aan de huidige kan toorhouder van de PTT te Moerkapelle de huur opgezegd van het door hem bewoonde pand Moerdijkstraat 23, en waarin tevens het hulppostkantoor ge vestigd is. In besprekingen tussen het ge meentebestuur en de directeur van het postdistrict ’s-Gravenhage werd overeengekomen, dat de gemeente een nieuw hulppostkantoor zou bouwen op de voor een woningwet woning bestemde plaats op de hoek van Jhr. van der Welstraat en de door te trekken Van Hogendorp straat. De kantoorhouder kan dan zijn intrek nemen in de ernaast ge legen woningwetwoning. De Cen trale Directie van de PTT heeft zich met de opzet van het plan en met de in rekening te brengen huur kunnen verenigen. Aangezien vrijdag 13 augustus de eerste paal werd geslagen voor een complex van 81 woningen en het heiwerk voor al deze woningen achter elkaar wordt verricht, was het zaak, dat meteen ook de palen geslagen zouden kunnen worden voor het postkantoor. Gezien het feit dat de nieuwe wo- ingezonden mededeling) Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. WADDINXVEEN Het streek- waterleidingbedrijf in oprichting van de negen gemeenten Boskoop, Waddinxveen, Hazerswoude, Kou dekerk, Rijnsaterswoude, Leimui- den, Alkemade en Leiderdorp heeft geen goed begin gemaakt. Reeds in de enige weken geleden gehouden openbare vergadering van het be stuur met het vertegenwoordigende lichaam, waarvoor de pers overi gens niet was uitgenodigd, deed het bestuur het voorstel om de water- leidingtarieven met enkele centen per kubieke meter te verhogen. De vertegenwoordigers van de Waddinxveense gemeenteraad in dit lichaam, de heren Ph. Kroes (VVD) J. v.d. Roovaart (CHU) en T. Ver vers (PvdA) hebben zich als enigen in deze vergadering fel tegen de voorgenomen verhoging van de ta rieven gekeerd. Zij baseerden hun standpunt op het niet aanwezig zijn van een duidelijke argumentatie voor deze verhoging. Van de zijde van het bestuur werd alleen opge merkt, dat er wel meer geld nodig zou zijn. Een weinig gelukkige opmerking, lijkt ons, omdat juist mag worden verwacht, dat door een concentratie van de bedrijven veel efficiënter zou kunnen worden gewerkt. Ook werd van Waddinxveense zijde bezwaar gemaakt tegen de jaarvergoeding van de voorzitter en tweede voorzitter, die op 3000 wa ren voorgesteld. Sprekende namens de Waddinxveense afgevaardigden suggereerde de heer Kroes dit be drag te halveren. Ook meende hij dat het presentiegeld van de leden van ’t vertegenwoordigend lichaam, dat op 40 was gesteld, zou kunnen worden gehalveerd. Alleen de ver goeding voor de secretaris van het bestuur (de Waddinxveense wet houder ir. J. P. H. Venema) kon naar zijn mening gehandhaafd blij ven, omdat de secretaris het meeste werk zou moeten verrichten. Abonnementen: 1,40 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3,60 per halfjaar. Advertentietarief: 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aan vraag. WADDINXVEEN N.V. Bouw team Groenswaard wil in Groens waard zestig eengezinswoningen en 23 garages gaan bouwen. B. W. stellen de raad voor de daarvoor benodigde gronden met een totaal oppervlakte van ruim elfduizend vierkante meter te verkopen voor een bedrag van 634,500. Hieruit blijkt, dat de grondkosten in Groenswaard aanzienlijk hoger zijn dan bijvoorbeeld in de Vondel- wijk. De vierkante meterprijs wordt ongeveer 65, wat per woning neer komt op ca. 10.000 grondkosten. WADDINXVEEN Een enorme gasfakkel, loeiene brandweersirenes, een bliksemactie met de nevelspuit en het stadsgastijdperk was voor Wad dinxveen afgesloten. Het gebeurde dinsdagavond omstreeks half tien op de Juliana van Stolberglaan, waar voor het gasregelstation een lange pijp rechtstandig in de lucht stak. Burgemeester C. A. van der Hooft (net terug van vakantie) bracht met behulp van een fakkel het laatste stadsgas, dat zich nog in het buizennet bevond tot ontbranding. Een groot aantal ge nodigden en belangstellenden was getuige van de wijze, waarop Waddinx veen afscheid nam van het stadsgas en het nieuwe gas, het aardgas, ver welkomde. Burgemeester Van der Hooft zag het niet al te sentimenteel. Met en kele woorden herinnerde hij nog aan het stadsgas, over de kwaliteit waarvan zeker de laatste jaren niets te klagen was geweest. Met enthou siasme begroette hij echter de nieu we energie, waarnaar door iedereen al zo lang was uitgezien. Hij had goede verwachtingen van het aard gas en hoopte vooral, dat de huis vrouwen de voordelen van dit gas spoedig zouden ondervinden, o.a. door lagere rekeningen. De beide Waddinxveense wethou ders Venema en Pille, wethouder Blankert van Gouda, de leden van de bedrijvencommissie uit de Wad dinxveense gemeenteraad, gemeen tesecretaris Jenné, de directeur van de Waddinxveense bedrijven de heer Kraneveld, vertegenwoordigers van het Goudse gasbedrijf, technici, die bij de laatste fase van de om schakeling op aardgas waren be trokken, en vele anderen stonden rond de pijp, waaruit de meters lan ge gasvlam loeide, verzameld, toen opeens met loeiende sirene en met blauw zwaailicht de Waddinxveense brandweer kwam aanstuiven. De menigte week snel uiteen toen de voortvarende brandweermannen met de slang van de nevelspuit naar voren stormden. Met een welgemikt „schot” uit de nevelspuit werd de Naar ons werd medegedeeld, heeft de Waddinxveense vertegenwoor diging weinig bijval gevonden van de andere leden, die de bestuurs voorstellen ten aanzien van tariefs verhogingen en presentiegelden zonder meer aanvaardden. ningen worden gebouwd door de drie Moerkapelse aannemers, leek het logisch, dat het postkantoor zal worden gebouwd door de aannemer die ook de woningen voor zijn reke ning neemt, welke met het postkan toor één geheel zullen vormen. De raad besloot daarom tevens over te gaan tot onderhandse aanbesteding van bedoeld kantoor en keurde in daarmede verband houdende begro tingswijziging goed. De heer Bremmer vond de termijn waarop de te investeren bedragen moeten worden afgeschreven wel wat lang. Hij was bang, dat het on derhoud de gemeente in later jaren geld zou gaan kosten. Deze vrees werd evenwel door de voorzitter weggenomen die er op wees, dat in de te berekenen huur een bepaald bedrag voor onderhoud is opgeno men, waardoor dus de eerste tijd een reserve voor de toekomst kan worden gevormd. De wethouder voor de Goudse bedrijven, de heer Blankert, noem de het een historisch moment, niet alleen voor Waddinxveen, maar ook voor Gouda, omdat door de om schakeling van Waddinxveen bij het Goudse stadsbedrijf dinsdag middag om half vijf de produktie van stadsgas definitief werd beëin digd. Hij was blij, dat Gouda Waddinx veen met een ploeg technici in deze omschakelingsnacht van dienst kon zijn. De heer Blankert zag deze dienst ook als een revanche op de Waddinxveense bereidheid voor een stuk Waddinxveens grondgebied, dat naar Gouda overging, reeds vóór de overdracht een uitbrei dingsplan ten behoeve van Gouda vast te stellen. De heer Blankert wilde overigens niet meer in het verleden kijken en richtte het oog op de toekomst. Hij hoopte spoedig te kunnen spreken van het energiebedrijf voor Gouda en omstreken, omdat door een con centratie van de bedrijven de gas levering nog verder kan worden verbeterd en hij hoopte ook, dat dit voor Waddinxveen financiële voor delen zou opleveren. Oranjelaan 42, telefoon (01828) 2265, postrekening 79138 bijkantoor: Willem de Zwijgerlaan 57, telef. (01828) 2046 Kantooruren: dagelijks van 9 - 12.30 uur en van 2-4 uur, bovendien op vrijdagavond van 7-9 uur. AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANKTE UTRECHT Zaterdag j.l. was het de beurt van de Waddinxveense speel tuinvereniging Oranjewijk om voor kinderen uit alle delen van de gemeente een gezellige speeltuindag te organiseren. Het verslag hierover staat op pagina 3. (foto Sj. Noteboom) Wie zich, verzekert wil zich in de eerste plaats verzekeren van een goed advies. Hij vraagt om des kundige voorlichting, om raad in alle assurantiedetails. M Geef uw verzekerings-vertrouwen aan onze bank. Vraag onze specia- L listen wat voor uw geval de juiste J oplossing is. Assurantie is een vak. E Wij verstaan dat vak èn wij voelen ons verantwoordelijk voor uw finan ciële zekerheid, voor uw veilige toekomst en voor die van uw gezin. Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1