Winkelactie verwacht omzet van éen milj oen ERM I ntocht St. Nicolaas nu op zaterdag 1 3 november Twee gezinnen in rouw na tragische auto-ongeval 1 WERELDSPAARDAG spaarzin is ’in’... MFJ RAIFFEISENBANK FÜ WADDINXVEEN de spaarbank met volledige bankservice A j||j| ET Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen Contactlenzen Jeugdbijeenkomst Verkoopmiddag Rondgang Raiffeisen-Spaarweek nog tot 30 oktober! gj^Optiek NU i SSPAARBANKTE WADDINXVEEN mr. opticien j. grit contactlensspecialist hoortoestelpracticus n.v. fovea centralis Drie jonge mensen verloren leven in te water geraakte sportwagen Ruim 16.000 voor zwembad 130 deelnemers VOOR BABY’S HUIDJE :R g - I jóf Welvaart is nog geen welzijn! Voor vele noodzake lijke èn aangename zaken is geld nodig. Bezit brengt velen welvaart. Maar de zekerheid dat U over geld kunt beschik ken wanneer U het nodig heeft, is even belangrijk. Dat is welzijn. En dat bereikt U alleen met sparen. Traditiegetrouw zal op de Wereldspaardag, vrijdag 29 oktober, aan een ieder die een inleg doet, de bekende fraaie kalender worden uitgereikt Geld achter de hand... een rustig en veilig gevoel. Voor Uw welzijn werken de Bondsspaarbanken, herkenbaar aan het embleem met-de-bij. Stap juist nu bij ons binnen. Ga sparen of spaar extra. De Raiffeisen-Spaarweek is daar een mooie gelegenheid voor! aa. W w W A AAI Kanaalstraat 9 RENTE3V4°/o - 33/4°/o - 4% ia (verschijnt elke donderdag) DONDERDAG 28 OKTOBER 1965. 21e JAARGANG - Nr. 1058 I prefereren. In onderling overleg is de eenheid echter hersteld, en wordt het opnieuw een gezamenlijke actie. Vorig jaar werd er tijdens de win kelactie ruim 850.000,- bij de plaat selijke bedrijven omgezet. Dit jaar verwacht het organiserende comité de één miljoen gulden te passeren. Het drietal was met de aan de familie Lagrouw behorende sport- Abonnementen: 1,40 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3,60 per half jaar. Advertentietarief: 0,13 per mm regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aan vraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. Door onze vakkennis en diplo ma’s zijn wij in staat uw contact lenzen individueel en zeer com fortabel aan te meten. De reeds vele tevreden dragers zijn er een bewijs voor. De ideale aanpassing verkrijgt u bij DIE contactlensspecialist die, hoewel elke lens apart voor u gemaakt wordt, eventuele ver anderingen zelf kan aanbrengen en zelf kan slijpen. Ons instru mentarium en ons technisch in zicht maken het mogelijk dit per fect uit te voeren. OOK het recept van de oogarts wordt precies volgens de ver strekte gegevens uitgevoerd. In het bezit van diploma contactlens specialist W.-Berlijn. K. TIENDEWEG 12 - GOUDA Telefoon 3033 (7 huizen vanaf de Markt) Kleiweg 108 - Tel. 6033 (naast Kleiwegbrug) WADDINXVEEN - De echtgenote van de burgemeester van Waddinx veen, mevrouw J. van der Hooft- Lourens zal a.s. zaterdagmiddag de verkoopmiddag van de bejaarden club, die wordt gehouden in het Herv. Wijkgebouw aan de Esdoorn laan, officieel openen. Volgens de thans bekende gegevens zullen ruim 130 plaatselijke midden- standsbedrijven deelnemen aan de Sint Nicolaas winkelactie. In feite be treft dit op een enkele uitzondering na, alle middenstandszaken. Zoals bekend dreigde aanvankelijk een breuk in de Sint Nicolaas actie, toen het Koopcentrum Brug bekend maak te een eigen actie in die periode te WADDINXVEEN Sinterklaas komt dit jaar met de trein. Op zaterdag 13 november a.s. zal de grote Kindervriend vergezeld van een aantal zwarte pieten even na twee uur arriveren met de trein uit de richting Boskoop. Na een verwelkoming door het Sint Nicol aas-comité zal Sint Nicolaas met zijn gevolg naar het raadhuis rijden, waar hij officieel in Waddinxveen zal wor den welkom geheten door het college van Burgemeester en Wethouders. komen aan de in de zomer te organi seren dagtocht voor enige honderden bejaarden uit Waddinxveen. Daarnaast biedt de actie meer mo gelijkheden dan voorheen om aan trekkelijke prijzen te winnen. In fei te wordt het een zogenaamde „drie in één actie” waarover we binnenkort meer zullen publiceren. Daarna volgt de traditionele rond gang door de gemeente, waaraan de beide plaatselijke muziekverenigingen ’Voorwaarts’ en ’Concordia’ in ieder geval hun medewerking zullen ver lenen. Met de groei van de gemeente wordt deze jaarlijkse rondgang van de Sint Nicolaasstoet wel steeds gro ter. In ieder geval wil men proberen dit jaar ook al een klein stukje van de Vondelwijk in de route op te ne men. Met de intocht van Sint Nicolaas wordt tevens weer het startsein ge geven voor de grote Sint Nicolaas- actie met de bekende zegels, waarvan de baten, zoals ieder jaar, ten goede Spaar nü! Een premie van f2,50 aan iedere nieuwe spaarder Een premie van f2,50 aan ieder 10e inlegger Een premie van f5,- aan iedere 25e inlegger verstrekken wij tijdens de Raiffeisen-Spaarweek! Bovendien een aardige attentie voor élke inlegger! (Per spaarder niet meer dan eenmaal een premie of attentie) Deuren waren niet open te krggen Het reddingswerk werd enerzijds bemoeilijkt door het feit, dat da wa gen al diep was weggezakt in de zeer dikke modderlaag. Anderzijds vormden de deuren van de auto die alleen van binnenuit konden worden geopend, een ernstige han dicap. Aan de buitzijde bevond zich geen knop. Alleen door het open schuiven van een raampje kon de handgreep aan de binnenkant wor den bereikt. Toen de eveneens snel ter plaatse zijnde kraan wagen van de fa. Boon- stoppel de auto enigszins had op getakeld, slaagden de politiemannen erin de beide meisjes uit de auto te bevrijden. Hoewel nog werd ge tracht de leven geesten op te wek ken. moest dokter Helleman al spoe dig constateren, dat hulp niet meer mocht baten. Het was toen duide lijk, dat er evenmin hoop meer was voor een derde inzittende, die achterin de zeer nauwe ruimte van de auto zat en die nauwelijks was te bereiken. Nadat de auto op de kant was getrokken kon ook het lichaam van dit slachtoffer worden geborgen. Lees verder opjpag. 2 De bouw aan het Waddinx- veense bejaardentehuis vordert goed. Het bouwwerk is thans op hoogte gekomen. (Foto Sjaak Noteboom). v-- van de brug is het voor tegenlig gers moeilijk elkaar op te merken. Net over de brug raakte beide wa gens elkaar, waarbij de lichte en zeer lage sportwagen waarschijnlijk een sprong heeft gemaakt en na een bruggetje te hebben geraakt op z’n kop in het water dook. WADDINXVEEN Grote verslagenheid heerste het afgelopen weekeinde in Waddinxveen na het bekend worden van het tragische auto-ongeval, dat zaterdagavond op de Brugweg het leven kostte aan drie jeugdige mensen, allen afkomstig uit Waddinxveen. Omstreeks half acht geraakte ter hoogte van de Wittebrug in de Brugweg een MG-sportwagen na een botsing met een uit Reeuwjjk afkomstige personenauto van de weg en kwam op de kop in het ter plaatse diepe water terecht. Hoewel door enkele ooggetuigen on- middelljjk gepoogd werd hulp te bieden en ook de enkele minuten na het ongeval aanwezige Rijkspolitie al het m g«-iyke deed de inzittenden uit de voor een groot deel onder water verdwenen wagen te redden, kwam de hulp toch te laat. Het leven verloren de 23-jarige mevrouw D. S. Vos-Lagrouw, haar 20-jarige zuster Lena M. Lagrouw en de 19-jarige Nico L. de Jong. wagen op weg naar Reeuwijk, waar zij een jeugdbijeenkomst van de Geref. Kerk aldaar zouden bijwo nen. Door nog onopgehelderde rede nen heeft de bestuurster van de M.G., vermoedelijk Lena Lagrouw, een aan de andere kant van de Witte brug naderende personenauto te laat opgemerkt. Door de hoogte WADDINXVEEN In één week tijds groeide het bouw fonds voor het nieuwe zwem bad met ruim twee en half dui zend gulden aan tot 16.485. Het was deze week de N.V. Bouwteam Groenswaard, die een bedrag van 2500 toezegde. Voorts waren er weer de op brengsten van twee tjjdens feestjes bij particulieren ge houden spontane inzamelingen. Een feestje van de heer K.v.d. L. bracht 42,92 op en by de heer C.M. verlieten de feest gangers bet huis nadat zij 57,08 in de grote collectebus hadden gedeponeerd. In precies vier weken tijd is deze 16.000,- reeds bijeenge- i bracht. Het begon met enkele kleine bedragen na de eerste publikatie in onze krant, waar door deze actie in feite aan het rollen werd gebracht. Een ge middelde van vierduizend gul den per week is een bedrag dat er zijn mag. Op deze voet voortgaande is in één jaar tijds het basisbedrag voor ons nieu we zwembad bijeen. Wie zorgen de komende week voor de volgende vierduizend gulden? Overschrijving van uw bankrekening, een girostorting of contante betaling aan de Coöp. Raiffeisenbank Waddinx veen (gironr 79138) of aan de Algem. Bank Nederland, Wad dinxveen (gironr ABN - Gouda 36140) ten name van de Stich ting „Vrienden van het Zwem bad” is voldoende. Voor toezeggingen in natura of andere plannen is het adres: Stichting „Vrienden van het Zwembad”, secretaris de heer A. P. de Graaff, Stationsstraat 21, telefoon (01828) 2614. Het nieuwe zwembad moet er komen. Het zwembad voor u en uw kinderen, een zwembad '.Lit T Inzenden van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. Weekblad voor Waddinxveen Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9 telefoon (01828) 2238. r... t'A„ ‘tX" Bijkantoor van de St’chting Nutsspaarbank te Gouda, opgericht 1857, de oudste en grootste spaarinstelling van Gouda en Omstreken. Reisdeviezen en reisverzekeringen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1965 | | pagina 1