m en beelden van nieuw aanzien Expositie blijft acht maanden Hoogtepunten muziekfeest nationale wielerronde Warnaarplantsoen kreeg tijdelijk Huwelijksviering ondanks regen overal geslaagd 1 hoo foesfêlle Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen ’Hart van Holland’ Geschenk ■^RAIFFEISENBANK FSfl WADDINXVEEN Huwelijkslied S. J. v. d. Bergh spreekt in Gouda Moerkapelle In Waddinxveen, Reeuwijk, Zevenhuizen en Hutvelijkslied y y kwekers, kantoorbedienden, modinettes... MAKELAARS TAXATEURS Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda ~*Mr. Opticien J. Grit Uitgestorven Schoon maak vuil Nat vuurwerk Inzenden DONDERDAG 17 MAART 1966 21e JAARGANG - Nr. 1079 (Ingezonden mededeling) alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Vredebest 28 - 30 Telefoon (01820) 3658 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank Korte Tiendeweg 12, Gouda telefoon 01820 - 3033 (7 huizen vanaf de Markt) Kleiweg 108, telefoon 01820-6033 (naast Kleiwegbrug) 'j Maandags zijn de opticiens de gehele dag GESLOTEN. (verschijnt elke donderdag) Redaktie: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. Advertenties: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, telefoon (01828) 2238. .ZIEKENFONDS I e v e r a n c 1 r REIS- EN PASSAGEBUREAU Korte Tiendeweg 2 - GOUDA telefoon 01820 - 3504 Voor iedere reis het beste advies! van advertenties en berichten tot dinsdagmiddag 12 uur. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veldwijk. Bank: Coöperatieve Raiffeisenbank te Waddinxveen. bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) beheer van onroerende goederen verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90’/o taxatiewaarde Een enthousiaste menigte, voornamelijk tieners, bevolkte vorige week donderdagavond de veilinghal tijdens het door de Oranje vereniging Waddinxveen georganiseerde muzikae festival, dat werd gepresenteerd door Herman Stok. (foto Sjaak Noteboom) Beatrix gaat heden trouwen In de hoofdstad van ons land, En zij schenkt aan Claus von Arnsberg, Met haar ja-woord hart en hand Daarom vieren wjj nu feest ’t Blijft zoals het is geweest Nederland en ’t Huis Oranje Daarom zingen wij nu luid Leve Bruidegom en Bruid Leve lang Nederland en ’t Huis Oranje. Moge veel geluk en zegen, Bruidspaar, U gegeven zijn. Moog’ Uw huwelijk ook een zegen Voor het volk van Neerland zijn Dat is niet de wens alleen van de jeugd van Waddinxveen. Alle kind’ren in den lande Zingen deze heilwens nu. Bruidspaar, veel geluk ztf U Kroonprinses en Prins der Nederlanden genodigden hadden plaatsgenomen, hief de heer H. J. Egbers de dirigeer stok en weerklonk het eerste couplet van het Wilhelmus, dat door alle ge nodigden staande werd meegezon gen. WADDINXVEEN Tijdens de aubade van de schooljeugd op de trouwdag van Prinses Beatrix en Prins Claus vorige week werd een speciaal voor deze gelegenheid ge schreven huwelijkslied gezongen. De tekst van dit huwelijkslied la ten wij hieronder volgen. WADDINXVEEN Het huwelijk van H.K.H. Prinses Beatrix met Z.K.H. Prins Claus is in Waddinxveen allerminst ongemerkt voorbijgegaan. Het be gon al in de vroege ochtenduren met het luiden van de kerkklokken. Kort daarop klonk reeds het tromgeroffel op verschillende plaatsen in de gemeen te als inleiding van de op het schoolplein aan de Oranjelaan te houden au bade. Na het op deze aubade volgende défilé was het echter spoedig met de drukte op straat gedaan. Iedereen spoedde zich naar huis om de gebeurtenis sen van die dag in Amsterdam via de televisie te volgen. Tot het eind van de middag waren de Waddinxveense straten vrijwel uitgestorven. Pas toen ’s avonds ondanks de regen de eerste knallen van het vuurwerk klonken, spoedden zich velen naar de Sniepweg om daar nog iets van het kleurige schouwspel te zien. Het muzikale festival in de veilinghal, georga niseerd door de Oranjevereniging, ondervond ook de nadelen van de regen, hoewel er toch nog wel meer dan duizend jongeren de weg naar het afgele gen veilinggebouw hadden kunnen vinden. Een verrassing was het speciaal voor deze gelegenheid geschreven huwelijkslied, dat op de wijs van het Kroningslied door alle kinderen met enthousiasme werd gezongen. Nadat de door de heer Egbers op andere plaatsen in de gemeente voor iedereen zullen zjjn te bewonderen. De Haagse beeldhouwer Pim van Moorsel hield een korte inleiding, waarin hij o.m. het ontstaan van de Caroluskring schetste. In feite wordt deze kring gevormd door een groepje Zuid-Hollandse beeldende kunste naars, die door het houden van open bare exposities, zoals al eerder in Berg en Dal in Apeldoorn en in de Linnaeushof, proberen hun kunst dichter bij het publiek te brengen, in de hoop dat er ook een grotere be langstelling zal ontstaan voor het aankopen van een kunstwerk. Aan burgemeester Van der Hooft bood hij namens de Caroluskring voor zijn medewerking aan deze ex positie het in beton uitgevoerde beeldje ’’Faun” aan, dat inmiddels in de spaarbank met volledige bankservloe Ook zij sparen bij onze bank. Modern en veilig. Voor al hun hartewensen. Doe als de kwekers, kantoorbedienden, modinettes en vele anderen. Spaar bij onze bank. Na de opening van de beeldenexpositie in het Warnaarplantsoen maakten de genodigden een rondwandeling om de beelden te bekij ken. Van links naar rechts de heren Egberts, Van den Dool (voor- waarneembaar was voor hen, die met hun auto’s op de goede plaats stonden. De anderen moesten zich tevreden stellen met een af en toe uiteenspattende vuurpijl. Hoewel van te voren vaststond dat het vuurwerk geen succes meer kon worden besloot het bestuur van de Oranjevereniging het toch maar te laten doorgaan, omdat de reeds bevestigde stukken vuurwerk an ders toch verloren zouden gaan. Vooral voor vele jeugdige inwo ners werd het waterige vuurwerk een teleurstelling, want juist voor de kleintjes, die bij andere vuurwerken altijd al lang in bed liggen, had de Oranjevereniging zo’n aanvangsuur vastgesteld. WADDINXVEEN Het Warnaar plantsoen zal na 31 oktober van dit jaar een lege aanblik geven, wan neer alle zestien, daar nu tjjdelyk geplaatste beelden, weer zouden moeten verdwijnen. Het was dan ook burgemeester C. A. van der Hooft, die vorige week donderdagmiddag een beroep deed op de inwoners van Waddinxveen om gezamenlijk te proberen enkele van de mooie kunst werken, die nu het Warnaarplant soen sieren, een permanente plaats in deze gemeente te geven. In het Geref. Verenigingsgebouw waren le den van de Kunststichting Wad dinxveen en talrjjke genodigden, on der wie de beide wethouders, de ge meentesecretaris en enkele raads leden die middag bijeengekomen voor de officiële opening van de be scheiden expositie van in totaal 22 beelden, die tot 31 oktober a.s. in het Warnaarplantsoen en op enkele WADDINXVEEN Op de woens dagen 23 en 30 maart en 6, 13, 20 en 27 april zal er een extra auto door Waddinxveen rijden voor het opha len van schoonmaakvuil, dat niet met de normale vuilnisauto kan worden meegegeven. Het vuil dient men dan omstreeks de uren, dat de auto langs komt, gebundeld langs het trottoir te plaatsen. De auto komt ’s ochtens tussen 8 en 10 uur ten westen van de spoorlijn, dus Kerkweg, Dorpsstraat en Bomen wij k. Van 10 tot 12 uur in het gebied ten noorden van de Kerkweg, dus Oranje- en Vondelwijk, Noordkade, e.d. ’s Middags tussen 13 en 15 uur is het zuiden van de Kerkweg ten oosten van spoorlijn aan de beurt zoals Zuidkade, Victorwijk, Burgem. Trooststraat, Stationsstraat, Kerk weg, e.d. De laatste rit gaat tussen 15 en 17 uur naar het deel van de gemeente aan de oostzijde van de Gouwe. Abonnementen: 1.53 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 3.86 per half jaar. Advertentietarief: 0.13 per mm-regel. Tarieven bij contract en voor tekstadvertenties op aanvraag. Op de Oranjelaan heerste bij het schoolplein van de Willem van Oranjeschool de traditionele drukte toen zich daar tegen negen uur de leerlingen van alle lagere-, de Ulo scholen en de huishoudschool verza melden. De muziekkorpsen „Concordia” (voor het eerst in het openbaar met de nieuwe uniformen) en „Voor waarts”, de drumband ’De Cormula’s’ en de drumband van de Goudse padvindsters hadden de scholieren uit de verschillende delen van de gemeente opgehaald. Tal van scholen hadden veel werk gemaakt van de versiering en aan kleding. Behalve vlaggen en oranje werden door de scholieren zelf gete kende en kleurig uitgevoerde por tretten van Beatrix en Claus meege voerd. Ook waren er een jeugdige bruid en bruidegom, geflankeerd door gecostumeerde medescholieren die de vele facetten van het huwe lijk uitbeeldden. Nadat alle kinderen zich hadden op gesteld en het voltallige college van burgemeester en wethouders, ver scheidene raadsleden en vele andere voortreffelijke wijze geleide aubade met het tweede couplet van het Wil helmus was besloten sprak burge meester C. A. van der Hooft de scholieren toe, daarbij aanhakend op enkele van de versregels uit het tweede couplet van het Wilhelmus. Ook betrok hij in zijn woorden Wil lem van Oranje, de man die het Ne derlandse volk één wist te maken en die het tevens het Oranjehuis schonk. Na afloop van de in vlot tempo afgewerkte en goed georganiseerde aubade defileerden de schoolkinde ren en hun leerkrachten, begeleid door de muziekkorpsen en drum bands voor de genodigden, die zich inmiddels op de Kerkweg tegenover de Oranjelaan hadden opgesteld. Daarna spoedde iedereen zich huiswaarts om niets van de huwe- lijksreportage op de telvisie te mis sen. Het vlaggende Waddinxveen leek voor de rest van de dag uitge storven, waar tevens het steeds on gunstiger wordende weer niet wei nig toe bij droeg. Niemand koesterde eigenlijk de verwachting dat het voor half acht die avond op het programma staan de vuurwerk nog doorgang zou vin den. Omstreeks vijf voor half acht was de Sniepweg nog volledig ver laten. Toen echter toch om half acht een eerste knal weerklonk sprongen honderden inwoners in hun auto’s. In tien minuten tijds waren Sniep weg en een deel van de Piasweg vol komen door auto’s geblokkeerd, waardoor het deel van het vuurwerk dat nog lukte, eigenlijk alleen maar de tuin van de burgemeesterswoning aan de Sniepweg een plaats heeft gekregen. Burgemeester C. A. van der Hooft roemde het initatief van de heren v.d. Dool en Sliedrecht van de Kunst stichting Waddinxveen, die het idee voor deze tentoonstelling hadden ge opperd. Veel waarderende woorden had de burgemeester ook voor de beeldhouwster Agnes Berck, die zelf intensief aan hef tot stand komen van deze expositie had medege werkt. Hij liet zijn woorden verge zeld gaan van een fraaie bos bloe men. Voorafgegaan door burgemeester Van der Hooft en diens echtgenote en begeleid door mej. Berck en de heer Pim van Moorsel begaf het gezel schap zich naar het Warnaarplant soen om een eerste officiële blik op de daar zeer verspreid staande beel den te werpen. De beeldhouwwerken zijn uitge voerd in beton, kunststeen, tufsteen, kalksteen, gips, terracotta, ijzer, ie pen- en vurenhout. De vervaardigers zijn Agnes Berck, Adriaan Brugge- man, Maart van der Burgh, Marian Gobius, Kees de Kat, Sybilla Krosch, Wim Luvendijk, hAd van Moorsel, Pim van Moorsel en Henk Oosten brink. Behalve in het Warnaarplantsoen staan ook beelden in de tuin Sniep weg 1, bij de drie banken (Raiffeisen bank, Oranjelaan; Amro-bank, Kerk weg; Nutsspaarbank, Stationsstraat) en bij het raadhuis. De prijzen van de geëxposeerde kunstwerken met namen als Sfinx, Zittende figuur, Nimf, Kus, Gospel singers, Adelaar, Aardman, Zorg, Abstracht I en II, e.d. variëren van 100 tot 3000. Bij aankoop van een der kunstwerken kan worden ge profiteerd van een rijkssubsidierege- ling, waarbij een subsidie aan de koper wordt verstrekt van 30 °/o van de aankoopwaarde. Bij alle beeldhouwwerken staan bescheiden bordjes met de naam en de prijs. Geïnteresseerden kunnen bij Boekhandel Veldwijk (Passage) gra tis een eenvoudig uitgevoerde catalo gus verkrijgen. De reacties op de expositie zijn bijzonder positief. Het Warnaar plantsoen, zo menen velen, is door de beelden nu nog veel aantrekke lijker geworden. Verscheidene ama- teur-fotografen hebben inmiddels al de kans aangegrepen om de fraai gevormde figuren op de gevoelige plaat vast te leggen. Weekblad voor Waddinxveen De fractievoorzitter in de Provin ciale Staten voor de WD, de heer, S. J. v.d. Bergh spreekt hedenavond in Gouda tijdens een in Kunstmin te houden openbare vergadering van de WD. Voorts zal het woord worden gevoerd door de heer J. Kruijsheer uit Gouda en mevrouw E. C. Bier- Reitsma uit Nieuwerkerk a.d. IJssel. A Kunststichting), Kloet, burgemeester C. A. van der Hooft en de beeld houwster Agnes Berck. (foto Sjaak Noteboom) i F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1966 | | pagina 1