Met 1 4-000 a i 5-000 öe Chinese Uw eigen huis in Groenswaard Pópeqö-d.1 42 premie woningen verhuisd 1 januari per I I Redaktie Waddinxvene^ i I i ’GOUDSE’ HAD de ongeluksvogel Wil’PIKOIX en Verkoop kantoor N.V. Bouwteam Groenswaard Buitengewone raadsvergadering WADDINXVEEN Ter gelegen heid van het huwelijk van Prinses Margriet en de heer Pieter van Vol lenhoven zal in Waddinxveen op dinsdag 10 januari ’s avonds om acht uur een buitengewone raadsvergade ring worden gehouden. Dansavond r.k.- Jongerencontact Voorrang bij Rijksweg 12 GOED JAAR INDELING: KOOPSOM: Gouwenieuws Boekenweek 1967 \in Moerkapelle Kerstschieten Duivenexpositie van De Sperwer Pagina 2 V 1.1 I i b WEEKBLAD Voor WADDINXVEEN HÓLLAND donderdag 5 januari 1967 IART door Earl Derr Biggers vertaald door P. Oreille Binnenkort begint de N.V. BOUWTEAM GROENSWAARD met de bouw van INLICHTINGEN: I Kó? 'i (wor<l| vervolgd) CHOPINLAAN TE WADDINXVEEN - telefoon (01828) 2028 b.g.g. 3469 Hypotheek tot 90% mogelijk met gemeentelijke garantie. Voorts kans op bijdrage uit gemeentelijk doorstromlngsfonds voor die inwoners van Waddinxveen, die bij aankoop van een eigen huis een goedkope huurwoning vrij maken. I Hoofdstuk 21 Sir. 48 ruime woonkamer, keuken, drie slaapkamers, douchecel, zolder (met vaste trap), voor- en achtertuin, stenen schuur. kalasiris JAEZE veranderingen zijn niet plotseling gekomen. Ze vormen in feite de U legalisatie van een reeds lang bestaande toestand. Alleen om organisa torische redenen is er tot 1 januari gewacht. Veel belanghebbenden waren al op de hoogte met de nieuwe situatie, maar maakten er nog lang niet altijd voldoende gebruik van. Ten overvloede wordt er nogmaals op gewezen dat berichten, verenigings- nieuws, etc. uiterlijk dinsdagmiddag ter redactie aanwezig dient te zijn. Ver slagen van wedstrijden of bijeenkomsten moeten uiterlijk anderhalve dag na afloop van de betreffende gebeurtenis binnen zijn. Zo niet, dan komt de eventuele plaatsing op losse schroeven te staan. in het uitbreidingsplan „Groenswaard” te Waddinxveen (nabij Chopin- en Beethovenlaan). Voorrang aan inwoners en hen, die economisch aan deze gemeente zijn gebonden. Voor niet-leden vertrekken elke zaterdag bussen van het oude dorp (Garage van Nielen) en van de brug (Hotel De Unie), om resp. zes uur en tien over zes. De wedstrijd Gouwe 3-DKD 1, die vorige week dinsdag zou worden ge speeld ging niet door; beide ploegen hadden elkaar reeds twee keer ont moet. Het poloprogramma ziet er zo uit: 10 januari: Gouwe (jongens)-SZPC, 20; 17 januari: Donk 1-Gouwe 1 (da mes), 20.50 uur; 21 januari: Gouwe I (heren)-DDW 2 (wordt in Haarlem gespeeld), 21.10 uur; 24 januari: Gou we 3 (heren)-Donk 2, 21.10 uur en SZPC-Gouwe 2 (heren), 21.30 uur. WADDINXVEEN De zeventallen van de zwemclub De Gouwe krjjgen in januari een mager polo-program- ma af te werken. Voor geen der teams is meer dan één wedstrijd vastgesteld. De eerste maand van het nieuwe jaar lijkt derhalve het geijkte tijdstip voor intensivering van het oe fenprogramma. Het Goudse Spaar- dersbad is elke zaterdag van zes uur tot half acht speciaal gereserveerd voor leden. Niet-leden uit Waddinx veen kunnen van half zeven tot half acht in het bad terecht. A-premie 39.900, vrij op naam premie 4.300,netto - 35.600 vrij op naam. B-premie (luxere uitvoering) 43.000 vrij op naam premie 2.800 netto - 40.200 vrij op naam. De minister van verkeer en waterstaat heeft de kruisingen van de Brede- weg in Waddinxveen en Zevenhuizen van het Noordeinde te Zevenhuizen met Rijksweg 12 aangewezen als voorrangskruisingen met dien ver stande, dat het verkeer over de Bre- deweg en over het Noordeinde voor rang zal hebben boven het van de afritten van Rijksweg 12 komende verkeer, alsmede boven het verkeer op de rijwielpaden. WADDINXVEEN De roomskatho lieke jongeren-contactgroep houdt morgen, 6 januari, een dansavond in het roomskatholiek verenigingsge bouw aan de Burg. Trooststraat. De muziek zal worden verzorgd door het bekende beat- en bluescombo The Yac Yac 5 uit Oudewater. Dit combo nam ook deel aan de beatmarathon in de veilinghallen, die in september ’66 werd gehouden. De dansavond be gint om acht uur. Van zaterdag 25 februari tot en met zaterdag 4 maart wordt de Boe kenweek 1967 gehouden. De gala- avond en het Boekenbal vinden plaats op vrijdag 24 februari in het RAI-gebouw in Amsterdam. Waddinxveen/Zevenhuizen 5. Wipperoen voelde plotseling een vreemde bibber in zijn oren! Dat had hij wel eens meer gehad en dan ging er altijd iets bijzon ders gebeuren. Hij haalde onverschillig zijn schouders op; waarom zou er iets bijzonders gaan gebeuren? Er spoelde gewoon een fles aan, dat was alles. Dat gebeurde zo dik wijls. Maar toch... Hij kon niet nala ten nog even naar de fles te kij ken. Toen raapte hij een stokje op MOERKAPELLE De schietvereni ging Moerkapelle heeft ter gelegen heid van kerstmis een schietconcours gehouden. De uitslagen waren: Afdeling A: 1. E. Breedijk 8x36; 2. M. Wondergem 5x36 en 4x35; 3. C. Uithol 5x36 en 2x35; 4. H. Breedijk 4x36 en 5. G. de Graaf 1x36; Afde ling B: 1. A. van Oostenbrugge 3x36 en 11x35; 2. H. Wondergem 3x36 en 3x35; 3. J. Uithol 2x36; 4. P. Hertog 1x36; 5. T. van Helden 4x35 en 6. M. Overbeeke 3x35 Afdeling C: 1. N. Breedijk 5x36; 2. P. Wisse 2x36; 3. B. Breedijk 1x36; 4. C. Overbeeke 2x35 en 5. W. Boevé 1x34. alleenverkoop bij CORSKIRV markt 18, gouda De Goudse Verzekering Maatschap pij NV heeft in het afgelopen jaar 2,8 miljoen winst gemaakt, precies evenveel als in 1965. Het premiein- komen nam toe met ongeveer 4 miljoen. Er kan derhalve, aldus een mededeling van de dir ;tie, worden gesproken van een goed jaar. De winst zal dienen te versterking van de financiële positie van het bedrijf. 1966 was met name in de branches brand- en auto-verzekering een goed jaar. De aanzienlijke premie-toename bij de auto-verzekering is des te meer opvallend, omdat de autómo- bielverkopen vorig jaar aanzienlijk terugliepen. WADDINXVEEN De postduiven- houdersvereniging De Sperwer houdt vrijdag en zaterdag a.s. in het Geref. Verenigingsgebouw aan de Stations straat een grote postduivententoon stelling. Tijdens deze expositie zullen ook duiven te koop zijn. De tentoonstelling gaat vrijdag avond om half acht open. Zaterdag is het verenigingsgebouw de gehele dag geopend. beren...” mompelde Wipperoen. Hij reikte met het stokje zo ver mogelijk, want hij vond het water te koud om nog dieper te gaan. Maar opeens verloor hij zijn even wicht en viel met een gil en een plons in zee. ’’Help, help!” proestte Wippe roen, maar inplaats van hulp kwam er een grote schuimende golf over hem heen...! het corset met steun gevende constructie; de oplossing bij alle moei lijkheden met uw figuur, onontbeerlijk bij corpu lentie, verslapte spieren, rugpijn, na operaties, etc. komt u eens vrijblijvend passen. Of O ALS UIT het inzetje onder het ’naambord’ van het Weekblad voor Wad- Li dinxveen (voorpagina) blijkt is het adres voor post, verslagen en be richten gewijzigd. Kon vroeger worden geadresseerd aan Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, Waddinxveen, met ingang van 1 januari luidt het adres volledig Redactie Weekblad voor Waddinxveen/Hollands Hart, Diederik van Schagenplantsoen 8, Waddinxveen, postbus 38, Waddinxveen. Alle berichten of mededelingen die bestemd zijn voor plaatsing in de re- dactiekolommen dienen uitsluitend te worden geadresseerd als hierboven is aangegeven. In alle andere gevallen kunnen wij niet voor plaatsing instaan. Ook het telefoonnummer van de redactie is gewijzigd. Het is nu geworden: (01828) 2659, vroeger was het: (01828) 2238. I ”In welke stad heb je het laatste gewerkt?” ’’Niet in stad baas. Net voolbij nelgens, stokken op glond leggen... ’’Bedoel je, dat je dwarsliggers voor de spoorweg door de woestijn hebt gelegd?” ”Ja, baas. U gelijk.” Madden leunde achterover, en stak zijn duimen in de armsgaten van zijn vest. ”Ah Kim, je bent een ver vloekte leugenaar”, zei hij. ’’Waalom, baas?” ”Dat zal ik je laten zien. Ik weet niet, wat voor spel letje je hier wou spelen, maar nu is het uit.” Madden stond op en ging naar de deur. ”Kom binnen, meneer”, riep hij, en Victor Jordans kwam aan stap pen. Chan’s ogen werden nauwe spleten. ’’Charlie, wat is dit voor gekheid?” vroeg Victor. ”Wat voer je uit in dit melodramatische pak.” Chan antwoordde niet. Madden lachte. ”Het is uit, ik zei het al, Charlie - als je zo heet. Hier is meneer Jor dan, een der eigenaars van de paarlen, die je in je gor del hebt.” Chan haalde de schouders op. ’’Meneer Jordan goo chelen met waarheid”, antwoordde hij met een zucht van verlichting zijn dialect opgevend. "Hij heeft geen recht op de paarlen van zijn moeder, wie ik beloof deze met mijn leven te beschermen.” ’’Hoor eens, Charlie”, riep Victor boos, ’’vertel me geen leugens. Ik ben beu van al dat uitstel hier, en ik kom er op last van mijn moeder een eind aan maken. Als je me niet gelooft - lees dit dan.” Hij overhandigde hem een kort briefje in het ouder wetse handschrift van Mevrouw Jordan. Chan las het. ”Ik moet de paarlen opgeven.” Hij keek naar de klok die druk voort tikte. ’’Ofschoon ik er hoogste voorkeur aangeef, te wachten tot meneer Eden terug is...” ”Je hebt met Eden niets te maken”, zei Victor. ’’Haal het halssnoer voor de dag.” Chan boog en draaide zich om. Hij morrelde wat tussen zijn kleren. Toen had hij het halssnoer der Phillimore in de hand. Madden nam het gretig aan. ’’Eindelijk”, zei hij. Gamble keek over zijn schouder ’’Prachtig”, mompelde de professor. ”Eén minuut”, zei Chan. ’’Kwitantie, als u zo vrien delijk zijn wilt.” Madden knikte, en ging aan zijn schrijftafel zitten. ”Ik heb er vanmiddag een gereed gemaakt. Ik moet alleen maar ondertekenen.” Hij legde de paarlen op het vloeiboek, en nam een ge typt blad papier uit de bovenste lade. Langzaam schreef hij zijn naam. ’’Meneer Jordan”, zei hij, ”ik ben u zeer dankbaar, dat u hier gekomen bent en er een eind aan hebt gemaakt. Nu het is afgehandeld, blijf ik niet langer hier...” Hij bood Chan de kwitantie aan. Er was een vreemde uitdrukking gekomen op het ge woonlijk onbewogen gezicht van Chan. Hij strekte de hand uit naar het hem toegereikte blad papier, en greep toen, met de vlugheid van een tijger, de paarlen. Mad den greep ook, maar net te laat. Het halssnoer ver dween in Chan’s ruime mauw. ”Wat nu?” bulderde Madden, opspringend. ”Jij krank zinnige ’’Stil”, zei Chan. ”Ik houd de paarlen.” ”Zo?’ Madden greep een revolver. ’Dat zullen we dan eens zien.” Er klonk een schot - maar niet uit Madden’s revolver. Het kwam uit de zijden mouw van Chan. Het wapen van Madden viel kletterend op de vloer, en er was bloed op zijn hand. ’’Buig niet voorover!” waarschuwde Chan, en zijn stem werd plotseling hoog en schril. ’’Postbode heeft lange wandeling gedaan, maar nu heeft hij einddoel van tocht bereikt. Buig niet voorover, of ik plaats ko gel in ietwat waardevol hoofd.” ’’Charlie - ben je gek?” riep Victor. ’’Niet er”, glimlachte Chan. ’’Verleen mij de vriende lijke gunst, achteruit te gaan, meneer Madden.” Hij raapte de revolver op - het geschenk van Bill Hart, leek het. ’’Zeer mooi pistool - ik nu gebruik van maken.” Hij liet Madden omdraaien, doorzocht hem, en zette toen een stoel midden in de kamer. ’’Neem hier plaats, als u zich zo ver wilt verwaardi gen...” ’’Vervloekt!” riep Madden. ”Zet u neer zei Chan. De grote Madden keek hem een seconde aan, en liet zich toen onwillig in de stoel vallen. ’’Meneer Gamble”, riep Chan. Hij doorzocht het ten gere mannetje. ”U hebt mooi, klein wapen in kamer achtergelaten. Zeer goed. Dit is uw stoel. En niet te vergeten, meneer Thorn, ook ongewapend. Makkelijke stoel voor u ook.” Hij ging achteruit en keek hen in het gezicht. ’’Victor, ik doe nederig voorstel, u zich voegen bij groep. U altijd overvloedig dwaze jongen. Ik herinner mij - in Honolulu Zijn toon werd koel. ”Ga vlug zitten, of ik maak gaatje in u en licht zware last van moeders gemoed.” Hij trok een stoel tussen hen en de wappenverzameling aan de muur. ”Ik zal ook wagen mij neer te vlijen”, verklaarde hij. Hij keek op de klok. ”Ons wachten zal misschien lang duren. Meneer Thorn, een voorstel komt bij mij op. Neem zakdoek en verbind gewonde hand van Chef.” In de achterwand waren twee zware deuren, beide met nieuwe sloten. Hij zocht tussen de sleutels, en opende de deur links. In een kleine, celachtige kamer met hoge getraliede vensters bescheen zijn lantaarn de slanke gestalte van een meisje. Zonder grote verbazing herkende hij Evelyn Madden. Zij kwam snel naar hem toe. ”Bob Eden!” riep zij, en toen zonder een spoor van haar oude hooghartigheid, barstte zij in tranen uit. ’’Stil maar”, zei Bob. ”Nu komt alles terecht.” Er kwam nog een meisje naar voren - Paula Wendell, met een stralende glimlach. ”Zo”, zei ze kalm, ”ik dacht wel, dat u komen zoudt.” ’’Dank voor je vertrouwen”, antwoordde Bob. ”Het zou wel eens lelijk kunnen aflopen, al dat rondzwer ven. Wat is er toch gebeurd?” ’’Niet veel bijzonders. Ik kwam hier eens rondkijken en hij” - zij wees naar Slappe Flip in de manescijn op straat -> ”zei dat het niet mocht. Ik heb met hem geredeneerd, en hier is het ge8indigd. Hij zei, dat ik hier vannacht blijven moest. Hij was be leefd, maar standvastig.” ”Het is zijn geluk, dat hij beleefd was”, zei Bob grim mig. Hij gaf Evelyn Madden zijn arm. ”Kom maar mee”, zei hij zacht. Ik geloof, dat we hier klaar zijn...” Toen hield hij op. Er hamerde iemand op de binnen zijde van de tweede deur. ”Doe maar open.” Hij ontsloot de deur, duwde haar open, en keek naar binnen. In het halfduister zag hij vaag een gestalte van een man. Bob’s adem stokte; hij viel tegen de lessenaar aan. ”Een spookstad!” riep hij. ”Dat is het zeker!” Hoofdstuk XXI De Postbode komt aan het eind van zijn tocht. Als Bob had geweten, wie de passagier was in de taxi, die hij en Holley op weg naar de mijn passeerden, is het mogelijk, dat hij, ondanks zijn ongerustheid over Paula, naar Madden’s ranch zou zijn teruggekeerd. Maar hij reed voort zonder het te weten, en de passa gier kon ook, al deed hij zijn uiterste best, Bob niet herkennen in de voorbij snellende wagen. De auto van het station te Eldorado ging de aangegeven weg en stopte voor de ranch van Madden. De chauffeur was al bezig het hek te openen, toen zijn passagier al op de grond sprong. ’’Laat maar”, zei hij. ”Je kunt gaan. Hoeveel krijg je?’ Hij was een gezet mannetje, van zowat vijf en dertig jaar, naar de allerlaatste mode gekleed, en met iets poenigs over zich. De chauffeur noemde het bedrag, en toen hij hem betaald had, ging de passagier het erf op. ”Wel verduiveld -” begon hij. Thorn ging de deur open doen. Het gezette mannetje drong dadelijk naar binnen. ”Ik zoek meneer P. J. Madden”, verklaarde hij. De millionnair stond op ”In orde - ik ben Madden. Wat wenst u?” De vreemdeling schudde hem de hand. ’’Blijf u te zien, meneer Madden. Ik ben Victor Jordan, een der eige naars van de paarlen, die u in San Francisco hebt ge kocht.” Een verrukte glimlach kwam op Madden’s gezicht. ”O - aangenaam”, zei hij. ’’Meneer Eden zei, dat u ko men zoudt...” ”Hoe kon hij dat zeggen?” vroeg Victor. ”Hij wist het zelf niet.” "Nu, hij heeft u ook niet genoemd. Maar hij zei, dat de paarlen om acht uur hier zouden zijn...” Victor staarde hem aan. ”Om acht uur hier zijn?” her haalde hij. ”Zeg me eens, wat heeft Bob Eden hier ei genlijk uitgevoerd? De paarlen zijn een week geleden uit San Francisco gegaan, toen Bob ging.” ”Wat?” Madden werd weer paars. ”Dus hij had ze bij zich! Die schurk! Daar breek ik hem voor midden door Ik zal hem de nek omdraaien...” Hij hield op. ’’Maar hij is weg - ik heb hem net zien wegrijden.” ’’Werkelijk?” antwoordde Victor. ”Nu, dat is niet zo erg als het lijkt. Wanneer ik zeg, de paarlen zijn met Eden uit San Francisco gegaan, bedoel ik niet, dat hij ze had. Charlie had ze.” ’’Welke Charlie?” ”Wel, Charlie Chan, van de politie in Honolulu. De man, die ze uit Hawaii meegebracht heeft.” Madden dacht na. ’’Chan - een Chinees?” ’’Natuurlijk. Hij is hier toch zeker ook? Dat had ik be grepen.” Er kwam iets lelijks in Madden’s ogen. ”Ja, hij is hier. Denkt u, dat hij de paarlen nog heeft?” ”Ik ben er zeker van. In een gordel om zijn middel. Roep hem hier, dan zal ik hem zeggen, de paarlen da delijk af te geven.” ’’Prachtig! grinnikte Madden. ’’Wilt u even in deze ka mer gaan, meneer Jordan, dat zal ik u roepen.” ”Ja meneer - natuurlijk”, stemde Victor toe. Hij was altijd heel beleefd tegen rijke mensen. Madden ging hem voor, door een zijging, naar zijn slaapkamer. Toen de millionnair terugkwam, was hij in de beste stem ming. ”Wat een buitenkansje”, zei hij. ”En te denken, dat die verdraaide kok...” Hij ging naar de deur, die op de patio uitkwam, en riep luid: ”Ah Kim!” De Chinees kwam aansloffen. Hij keek Madden wezenloos aan. ’’Waalom komen, baasen” vroeg hij. ”Ik moet eens met je praten”, Madden’s toon was min zaam. ’’Waar heb je gewerkt, vóór je hier kwam?” ”Ik welken ovelal, baas. Stokken op glond leggen vool spoolbaan... van het strand om te proberen de fles naar zich toe te halen. Brrr, wat was het water koud. Wippe roen had er al gauw genoeg van, want de fles dobberde steeds ver der. ”Ik hou er mee op”, rilde Wip peroen. ”Wat kan mij die fles schelen? Ik ga lekker in een duinpannetje liggen slapen”. Maar het was net of er iemand fluisterde: probeer het nog één keertje! ”Ik zal het nog één keertje pro-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 2