Raad besluit vanavond ever zes ton aan kredietoverschrijdingen van 'W Ben Wdiep teleurgesteld over wegen in streekplan Goedkoper wegenplan protestantse raadsleden .Maximale capaciteit: 25.000 banden Uitleenbibliotheek is^ berekend on |hetWaddinxveen van morgen I. Duitsland 1 nu ook in CAS-huiskamers Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen fi 7 f 'hfobulette VoorQQ^I een vol-automatische brommer KRAIJESTEIJN Mi J J k DOKTERSDENSTEN MAKELAARS TAXATEURS Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdagmiddag 12 uur. Goedkoper Al» kool 1 Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Uitreiking van JNW-insignes Bil® Trefpunt Redaktie en advertenties: D. van Schagen- plantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telef. 01828-2659 (van maandag t/m vrijdag uitslui tend tussen 9-17 uur). Diep Wij niet ORGELS - PIANO'S ELEKTRONISCHE ORGELS bodegraven - •i I DONDERDAG 18 MEI 1967 :3e JAARGANG - Nr. 1135 Bejaardenreis 1!0 Ondergetekende: Naam: (Man en vrouw samen) (man alleen) (vrouw alleen) Adres: Doorhalen wat niet van toepassing is. beheer van onroerende goederen alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Lü. Model E.E.G. Nu ook met voorvering Vul onderstaande strook duidelijk en met blokletters in en bezorg deze strook vóór maandagavond 22 mei bij een van onderstaande adressen. De fracties van de SGP, Hervormde ‘aat 196 1802) 204. (verschijnt elke donderdag Die subsidies zullen in de kanende aren nog aanmerkelijk moeter stij len, want de bibliothiek groet als- took Niet alleen in edental, naar ■mhard een bezoek brengt aan Waddinxveen. ook het aantal uitleningen stijgt met de dag. Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank Ten opzichte van vorig jaar is dat verdubbeld tot nu bijna drieduizend uitleningen per maand. Het is te dan ken aan de rijksinspectie dat de bi bliotheek deze grootte heeft. De aan vankelijke opzet had een geringere omvang, maar de inspectie vond dat beter meteen een gebouw‘-kon worden neergezet dat was berekend op de uit eindelijke omvang van het inwoner tal. zo concluderen B W aan het eind. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er ten enenmale on voldoende aandacht is geschonken aan de plaatselijke behoeften. Ten aanzien van het kassengebied eist het college dat zoveel mogelijk wordt gedaan om ’wilde’ bouw te voorkomen en dat regels worden ge steld ter beteugeling van de dreigen de luchtverontreiniging als de kassen met olie of kolen zouden worden ge stookt. Voorts is het college van oor deel dat de overheid steun zal dienen te verlenen als de gemeente gedwon gen wordt voor het kassenproject kosten te maken, die niet op de tuin ders zijn te verhalen. WADDINXVEEN Op het school plein van de Koningin-Julianaschool aan de Kerkweg worden volgende week woensdagmiddag (om twee uur) door burgemeester C. A. van der Hooft de insignes uitgereikt behoren de bij het lidmaatschap van de Jeugdnatuurwacht, waarvan onlangs een Waddinxveense afdeling tot nieuw leven werd gewekt. De burge meester reikt dan aan een leerling van elk der scholen het insigne uit. Bij slecht weer zal de plechtigheid plaatshebben in de hal van de school. ■j’addinxveen -Th. G. Blom, Konin- ■^-Wilhelminasingel ■>828) 2112. 'nhuizen - J. A. Zevei bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) Op WOENSDAG 7 JUNI a.s. zal door de middenstandsvereniging Waddinxveen weer de grote bejaardenreis 1967 worden georganiseerd. Iedere inwoner boven de 65 jaar, en invaliden kunnen gratis aan deze reis deelnemen. Nadere mededelingen worden bekend gemaakt In het Weekblad voor Waddinxveen van donderdag 1 juni a.s. 8, telefoon Etaing, Dorps- inhiizen, telfoon Door het creëren van de leeszaal -> ook door het ontwikkelen van an- activiteiten (de literaire avond <ens de Boekenweek ligt nog vers tiet geheugen) wil de uitleenbiblio- ek een cultureel trefpunt worden L ->or Waddinxveen. Er is in de biblio- ?theek een grote mate van vrijheid voor iedere bezoeker, waarmee men wil bereiken dat iedere Wadiinxve- I tier, zonder uitzondering, zich er thuis zal voelen. De 4J jaar oude bibliotheek, ont- «taan door een samengaan van alle I ■Waddinxveense bibliotheken op Ichrlstelijke grondslag, is er vergele- i Been met het oude houten gebouwtje, I rffeaast het nieuwe flink op vooruit ge- P.’ an. Mejuffrouw C. A. Kraan, de P'rfi.. trice, en haar helpsters hebben h ftri vier keer zo grote ruimte bij- egen en zijn daarmee bijzonder l hun schik. hi Werd in september 1966 de eerste IJ paal geslagen voor het nieuwe ge- «touw en legde ds. J. Sroey in novem- I jber de eerste steen, (ionderdag was I ff ret - na een zeer vlo'.jverlopen bouw lil- zover dat de biblioieek kon wor- k pen opgeleverd. De k» ten waren niet Lijering 235.000) mur de financie- «ring kon geheel ronj komen onder I jmeer door een zuinig I eleid in de af- I Eelopen jaren. Het v rk van de bi- I fcliotheek, waarvoor te bijdrage van leden/lezers uiteraard bij lange I Ba niet toereikend zijr, worit in hoge I rate gesubsidieerd dcor rijr, provin- |>fte en gemeente. mogeljjklden, terwijl Waddinxveen na 1958 jst heeft bewezen voor bei- de kwalbaties dubbel en dwars in aanmerkg te komen. Het bezaar van GS dat de sociale, culturele a winkelvoorzieningen van de kleinolaatsen niet zijn ingesteld op een evang van een grote hoe veelheid edelingen gaat volgens B W evmin op. „Het gemeente beleid isr tot heden steeds op ge richt gewst, zeker ook voor de toe komst, vrzieningen te creëren on misbaar or het ontstaan van een aanvaarclar woonklimaat. Het colge wijst daarbij op de ge plande wkelcentra en de reeds be staande ede voorzieningen ten be hoeve vasport, recreatie en cultuur. Ook als trkgemeente is Waddinx veen vooie streek van groot belang, aldus B <W die tenslotte de functie van Wadaxveen als streekcentrum voor het iringende platteland ver melden (us, huishoudschool, zwem bad, weekarkt, etc.). In plaa van een gemeente met stedelijk rakter zouden B W Waddinxva in de toekomst liever zien als et- bescheiden - stedelijk centrum. Ben waarom zij van me ning zijn dWaddinxveen een plaats verdient nst de vijf andere bevol- kingscentrin het gebied van het streekplan „Het is n diepe gevoelens van te- leurstellinjat ons college heeft ken nis genome van het geprojecteerde hoofdwegeïloop in de omgeving van Waddi/een.” Teleurgesteld zijn B W vcal over het feit dat de secundaire rg van Zoetermeer naar Bodegraveilirect ten noorden van Waddinxve naar Bodegraven, in tegenstellinot de afspraken, gewij zigd bleek een hoofdweg nu ten zuiden van' Boskoopse bebouwing. Ook de nwe oeververbiding over de Gouwe volgens het college op een verkee plaats gedacht (ter hoogte vade Willem-de-Zwijger- singel) en alleen dan op bevredi gende wijzlienst doen als er zeer hoge kosteian ten grondslag wor den gelegc^ok willen B W ze kerheid ot de bestaande hefbrug, waarover iplan niet spreekt. Voorts bljpt het Waddinxveense gemeentebmir niet waarom de Brugweg n aansluiting meer zal krijgen ope provinciale weg, de aansluitin/an de Middelweg op rijksweg 3°et komen te vervallen en waarore aan te leggen provin ciale weg 26 zodanig is geprojec teerd dat kunstwerken die in de polder AcPof worden gerealiseerd (voor 7,5 roen!) grotendeels teniet worden gem. Men is 'het projecteren van de wegenstru-ir in het streekplan, al thans voo/at onze gemeente be treft vrij -ekeurig tewerk gegaan, verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde De drastische aanvullende kredie- ken zijn bestemd voor het bouwrjjp- maken van de Vondelwjjk, de cen trale wjjkverwarming en het centraal antennesysteem. Over de aanvulling ad. 350.000 op het tekort van de wijkverwarming schreven we vorige week reeds. Verder zal voor het bouwrjjpmaken van nog resterende grond in de Von- delwjjk ƒ459.000 nodig zijn. Van de al verleende kredieten resteerde op 1 januari nog 229.000 zodat nog 230.000 nodig is. Dit bedrag zal ge heel terugkomen uit de opbrengst van bouwgronden. Ook het centraal tv-antennesysteem blijkt duurder te zijn geweest dan voorzien. De centrale antennes heb ben ongeveer 133.500 gekost, dat is 28.500 meer dan was verwacht. Dit is onder meer het gevolg van het feit dat deze kredieten in 1964 werden ge voteerd, terwijl met de aanleg pas in 1966 is begonnen. Om deze hogere kosten op te vangen zal het jaarlijks verschuldigde bedrag per aansluiting moeten worden verhoogd van 15 naar 19.20 per jaar voor woningen in de Vondelwijk. De vergoeding blijft 15 per jaar voor de bewoners van woningwetwoningen die bij de aan sluiting in plaats van het oorspron kelijke bedrag, 130) nu 190 heb ben betaald. B w vragen de raad ook om 10.000 om het antennesysteem ge schikt te maken voor ontvangst van de zender Duitsland 1. Door de firma M. Willemsen uit Gouda zijn reeds een aantal geslaagde proeven geno men. Voor de bewoners kost de ont vangst via de centrale antenne van Duitsland 1 één gulden per jaar ex tra. t. Het nieuwe gebouw heeft behalve de grote bibliotheek/leeszaal nog een administratieruimte, werkhokken, kasten en toiletten. Naast de ruime entree is er ook een dienstingang. Dé openingstijden van de bibliotheek zullen zijn: dinsdag, woensdag en vrijdag van 14.30 tot 17.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur en zaterdag van 10 tot 12 uur ’s ochtends. WAbDINXVEEN Klachten over en bezwaren tegen het ontwerp-streek- plan üjn en Gouwe én een drietal kredietoverschrjjdingen met een gezamen lijk totaal van 608.500 zijn hoofdmoten in de vergadering van de Waddinx- veenseraad die vanavond plaatsvindt. De bezwaren tegen het streekplan komen niet alleen van B W, maar dit keer ook van de vier protestantse raadsfracties die in een gezamenlijke brief aan het college ook suggesties doen tot wijziging en, zo menen zij, verbetering van het volgens hen op sommige punten nogal rammelende plan. Groepering, AR en CHU uiten in een brief aan het college hun bezwaren tegen het plan Rijn en Gouwe. Het is ons opgevallen, aldus de fracties, dat wél alle aandacht is besteed aan de wegen in het gebied van het plan, maar niet aan de leefbaarheid van z(jn inwoners. Rondom Waddinxveen komen vele nieuwe wegen het nog spaarzame landelijke gezicht versto ren. Vele wegen zijn zodanig gepro jecteerd dpt'pien ze allen met grote omwegen £$n» bereiken, veel boeren worden gedupeerd omdat hun land bijna onbereikbaar is geworden. De protestantse partijen doen sug gesties aan de hand over het verbre den van bestaande wegen en het laten vervallen van geprojecteerde, andere wegen. Zij willen het ’warnet van wegen dat het streekplan te zien geeft’ voorkomen door een aantal op lossingen die niet alleen minder in breuk op het landschap maken, maar die bovendien dezelfde doorstroom- capaciteit hebben op een veel minder kilometers weg. Andere voordelen zijn dat alleen al op Waddinxveens grondgebied ongeveer veertig hec taren land wordt bespaard. Dat de gesuggereerde oplossingen veel goed koper zullen zijn, spreekt uiteraard vanzelf. Behalve een reeks tegenwerpselen tegen het geplande wegenpatroon, tegen de realisering van het kassen gebied als geen regeling .wordt ge troffen ter voorkoming van lucht vervuiling en de rooilijnafstand tus sen bebouwing en kanalen en spoor wegen (het streekplan zegt: honderd meter, B W zeggen: 50 a 60 meter is genoeg) is het gemeentebestuur het oneens met de plaats die Waddinx veen in het plan is toegedacht. Als gemeenten die in de toekomst sterk zullen mogen groeien worden in het streekplan Gouda, Alphen aan de Rijn, Woerden, Bodegraven en Oudewater genoemd. Het bevreemdt B W dat Waddinxveen noch wordt aangeduid als forensengemeente noch als gemeente met vrij grote groei- 1. Drogisterij Van Mourik, Kon. Wilhelminapiek, 2. Brood -en Banketbakkerij H. en G. Huizer, Zuidkade 3. Van Ringelenstein's Zelfbediening, leplaan. K I I I I I Kerkstraat 2-28 W I Telefoon 01726-2541 Bezoekt onze toonzalen of vraagt brochure. Weekblad voor Waddinxveen Abonnementen: 2,12 per kwartaal bij vooruit betaling: postabonnementen 6,15 binnen het ver spreidingsgebied en 11,65 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten. Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Öank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. INXVEEN Tijdens een korte, informele bijeenkomst van het be- Het nieuwe gebouw heeft behalve de Stichting Christelijke Openbare Uitleenbibliotheek is donderdag- v 'S Mdag hé* fraaie, nieuwe bibliotheekgebouw aan de Juliana-van-Stolberg- an officie^8 in gebruik genomen. De office!)' opening zal vermoedelijk plaatshebben op 12 juni as., de dag dat Prins De nieuwe leeszaal, een ontwerp van architect-bua L. Roggeveen uit Wad dinxveen eri gebouwd door de firma A. de Joode uit Moordrecht, heeft een oppervlakte van bijna 300 vierkante meter, waarvan 260 m2 uitleenruim- te. Hoewel de bibliotheek thans de beschikking heeft over zevenduizend boeken is er bjj de bouw uitgegaan van een Hbliotheek voor een gemeen te van rngeveer 25.000 inwoners. De maxinale capaciteit van de biblio- theel bedraagt derhalve 25.000 ban den. K boeken zijn bijeengebracht in eer grote, eenvoudig doch fraai inge- f ri-hte zaal. Ze staan op houten rek- gten die door een Waddinxveens be lli drijf zijn gemaakt. Er zijn slechts 1 ’“enkele bibliotheken in Nederland die gebruik maken van houten boeken- rekken. 1 Ook de uitleenbalie is van Wad- ■dinxveense makelij. Het overige ■meubilair, o.a. een drietal leestafels ■sluit hierbij goed aan. Het is de bé- f j doeling dat de bibliotheek ook als L leeszaal dienst gaat doen. Daarvoor Izijn een tweetal rustige hoeken ge- w Icreëerd waar iedereen die daaraan behoefte gevoelt een keus kan maken i 'uit boeken of tijdschriften (er zijn I 1 abonnementen op vrijwel alle dag- i I bladen en op talloze tijdschriften) en I die ze daar op zijn gemak kan ’cén- sumeren’. Uiteraard is de leeszaal al leen te bezoeken tijdens de openings uren van de bibliotheek. I Voor de kinderen is er ook een ei- gen leeshoek. Een gemakkelijke ron- de tafel met grappige houten stoeltjes Ife ^iaan uitnodigend klaar voor ieder j kind dat de leeszaal binnen wil stap- I pen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1