Eerste fase Kerkwegplan vergt kwart miljoen van ■h Puzzelrit Spoedig verbetering W ilhelminakade .o Dr. W. v. d Berg overleden op 73-jarige leeftijd IS De heer De Gelder ontving I WÉ ÏSB I tij de gemeenteraad Panavond vergadering van Brommer contra auto als dierenarts gezien mens en Waddinxveen Door onbekende auto aangereden Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (verschijnt elke donderdag) Botsing door schuw paard Dood in woning aangetroffen Zeer LP. met kerkmuziek ten bate van Israel Goudse vliegclub gaat van start in y s I 1 beheer van onroerende goederen Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda 1 DOKTERSDIENSTEN 8 MAKELAARS TAXATEURS Redaktie en advertenties: D. van Schagen- plantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telef. 01828-2659 (van maandag t/m vrijdag uitslui tend tussen 9-17 uur). v «I Recreatieplan Wilhelminakade Flats in Groenswaard DONDERDAG 23e JAARGANG - nr. 1142 :.r BI alle taxaties van onroerende goederen verzekeringen op elk gebied Vredebest 28-30 Telefoon (01820) 3656 Agentschap: NV. Westlandsche Hypotheekbank Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdagmiddag 12 uur. Enige tijd geleden heeft de heer De Gelder afscheid genomen bij Kemp- kes. Naar aanleiding hiervan heeft burgemeester Van der Hooft hem maandagmorgen bij bevordering de eremedaille in goud mogen overhan digen. In zijn toespraak wees de bur gemeester er op welk een groot voor deel het is voor een bedrijf als ie mand zo lang in dienst blijft en daar- 'Burgemeester C. A. van der Hooft wenst de heer De Gelder Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. door een groot aandeel krijgt in de groei van de zaak. De heer De Gelder dankte ieder een voor de prettige samenwerking en de vele hulp die hij in die jaren mocht ontvangen. Een speciaal dank- Waddinxveen Th. G. Blom, Wil- helminasingel 83, telefoon 01828-2112. Zevenhuizen J. A. Ensing, Dorp straat 196, Zevenhuizen, tel. 01802-204. woord richtte hij tot een van zijn naaste medewerkers, die inmiddels ook het bedrijf heeft verlaten, de heer Van der Nadort, die als verte genwoordiger bij Kempkes in dienst was. 12 JULI 1967 ZEVENHUIZEN Op Rijksweg 12 ter hoogte van Zevenhuizen, is zon dagavond een auto door een tot nu toe onbekende wagen aangereden. De personenauto raakte hierdoor in een slip en sloeg over de kop. De drie in zittenden, allen uit Delft, zijn per ziekenauto naar het Hypolytus Zie kenhuis in hun woonplaats gebracht. De auto werd totaal vernield. WADDINXVEEN Op 73-jarige leeftijd is woensdag 5 juli Dr. W. van den Berg uit Waddinxveen overleden. De heer Van den Berg, die zich na zijn studie te Utrecht als dierenarts in Waddinxveen vestigde, was een zeer geziene figuur op wie men altijd kon rekenen. Naast dierenarts werd hjj aangesteld als hoofd van de vlees keuringsdienst in Waddinxveen en Boskoop. Nadat in 1941 verschillende keu ringsdiensten werden samengevoegd tot één gezamenlijke voor Gouda en omgeving, werd hem verzocht ook hier de leiding te nemen. In 1953 werd hij tevens benoemd tot direc teur van het slachthuis van Gouda. Deze funkties heeft hij tot december 1958 bekleed. Toen moest hij deze wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd neerleggen. Tij dens de afscheidsreceptie die hem toen door de burgemeester van Gou da werd aangeboden bleek wel hoe veel waardering voor het vele werk van de heer Van den Berg bestond. Ook in Waddinxveen heeft hij veel voor het maatschappelijk leven ge daan. Naast enkele jaren raadslid voor gemeentebelangen, was hij bo vendien bestuurslid van het Groene Kruis en penningmeester van de ver eniging Ziekenzorg. Sportliefhebbers zullen zich goed weten te herinneren dat de heer Van den Berg één van de oprichters was van de zwemvereni ging „De Gouwe”. Een heel apart hoofdstuk vormt zijn onderzoekingswerk. In 1941 pro moveerde hij tot doctor in de dier geneeskunde. Hiervoor had hij een proefschrift geschreven over een on derzoek van de streptococcen en con- juebacteriën uit de uier en de schede van het rund. In 1947 volgde zijn tweede werk over de bepaling van het kiemgetal in rauwe mengmelk. Dit boek werd in samenwerking met de Producent uitgegeven. Naast deze vele zakelijke bezig heden genoot hij in zijn vrije tijd van tal van hobby’s zoals zeevissen, foto graferen en schilderen. De crematie die zaterdagmorgen op Ockenburgh in Den Haag plaatsvond trok veel belangstelling van vrienden, kennissen en collega’s die Dr. Van den Berg de laatste eer wilden be wijzen. Hieronder bevonden zich on der meer enkele Utrechtse profes soren. Namens het Waddinxveense gemeentebestuur was gemeentesecre taris H. Jenné aanwezig. De heer A. Oudijk bedankte namens de familie voor het getoonde medeleven en voor de belangstelling. ZEVENHUIZEN Door het niet verlenen van voorrang kwamen op het kruispunt van de Noordelijke Dwarsweg met het rijwielpad Gouda- Den Haag een bromfiets en een per sonenauto met elkaar in botsing. Hier bij liep de bromfietser ernstig hoofd letsel op. Door de geneeskundige di-. nst werd de gewonde naar het dia conessenhuis ’De Wijk’ te Gouda ver voerd. Na behandeling aldaar is hij naar het gemeentelijk ziekenhuis te Schiedam overgebracht. 8 enigszins bewoond te geraken. De ----o- nomen. Hiermede is de bebouwing bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroerende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bungalows, flats, etc.) ZEVENHUIZEN Door de afde ling Jong Volksonderwijs in Zeven huizen zal ook dit jaar een puzzlerit worden gehouden. Het ligt in de be doeling dat hieraan bezitters van au to’s, motoren, bromfietsen, scooters en fietsen kunnen meedoen. De datum is vastgesteld op 9 september. WADDINXVEEN Op de Piasweg vond zaterdag een kleine maar bij zondere aanrijding plaats. De heer F. D. uit Nieuwerkerk reed met zijn paard in de richting van Waddinx veen. Doordat een vrachtwagen uit tegenovergestelde richting kwam was deze genoodzaakt uit te wijken. Door het lawaai werd het paard waar schijnlijk schichtig en gooide zijn achterflank om waardoor de vracht wagen werd geraakt. Het paard liep hierbij een diepe vleeswond op. De vrachtauto kreeg enige materiële schade. WADDINXVEEN Vorige week woensdagochtend is de 36-jarige heer H. Pirzkal, die werkzaam was als molenbouwtechnisch ingenieur bij de Machinefabriek voor Molenbouw J. v.d. Berg Zn, dood aangetroffen in zijn naast de fabriek staande woning aan den Henegouwerweg. Toen de heer Pirzkal in de loop van de ochtend niet in de fabriek ver scheen gingen collega’s op onderzoek uit. Zij vonden de deur van de woning gesloten en op kloppen werd niet opengedaan. Toen men echter aan wijzingen had, dat de heer Pirzkal toch in de woning moest zijn werd de politie gewaarschuwd. Deze verschaf te zich toegang en trof de heer Pirz kal dood in een stoel in zijn woon kamer aan. Een nader onderzoek in het ziekenhuis te Gouda wees uit dat de ingenieur aan een hartaanval was overleden. Hij was in 1961 bij de firma v.d. Berg in dienst getreden en speciaal belast met het ontwerpen van com plete inrichtingen voor veevoeder fabrieken. Overledene, die de Duitse nationaliteit bezat, was ongehuwd. Hij studeerde aan de Molenbouw Techni sche School in Braunschweig. Het stoffelijk overschot werd naar Duitsland overgebracht, waar de be grafenis inmiddels in Keulen heeft plaatsgevonden. Voordat aan de Kerkweg met de bouw van de nieuwe winkelgalerij als onderdeel van het toekomstige Kerkwegcentrum kan worden begon nen, zullen er nog panden moeten worden gesloopt, er moet een riole ring komen en er zal bestrating nodig zijn op het achter de winkelgalerij aan te leggen parkeerterrein, dat te vens door middel van een afrit zal worden verbonden met de Juliana van Stolberglaan. Met deze voorbe reidende werken is een bedrag ge moeid van 225.000. Voor de realisering van het recre atieplan Sniepweg en de aanleg van de nieuwe Tweede Bloksweg moet de gemeente nog veel gronden verwer ven. Inmiddels heeft men met een aantal eigenaren weer overeenstem ming weten te bereiken over aankoop van gronden, waarmee in totaal meer dan driehonderdduizend gulden is ge moeid, waar later dan nog bedragen zullen bijkomen die moeten worden uitgekeerd krachtens pachtschade- vergoeding. B. W. vragen de raad deze aankopen goed te keuren. Met andere eigenaren is nog steeds geen overeenstemming bereikt. Aan gezien de gemeente echter op korte termijn over de gronden moet kunnen beschikken in verband met de start van de werkzaamheden voor de nieu we weg en het recreatieplan, wordt aan de raad voorgesteld over te gaan tot een rechtsgeding teneinde langs wettelijke weg de betrokken percelen grond te onteigenen. Hetzelfde geldt voor een aantal percelen langs de Kerkweg, grenzend aan het uitbreidingsplan Groens- waard. Hoewel de gemeente hier reeds tal van gronden en woningen heeft kunnen aankopen, zijn er ook nog verscheidene eigenaars, waar mede geen overeenstemming werd be reikt. Ook hier willen B. W. nu een rechtsgeding gaan voeren, ten einde op het moment dat het nodig wordt, ook inderdaad over de betrok ken gronden te kunnen beschikken, teneinde de Groenswaardplannen verder te realiseren. Met de verbreding van de Wilhel minakade zal binnen afzienbare tijd een aanvang kunnen worden ge maakt. Aldus blijkt uit een mede deling van B. W. aan de raad, waar bij om een krediet van 150,000 wordt gevraagd als bijdrage aan de provin cie voor het uitvoeren van deze wer ken. Zoals bekend zal de provincie deze werkzaamheden gelijktijdig uit voeren wanneer de verbetering van de Gouweoever ter plaatse wordt ge realiseerd. De kosten, verbonden aan de ver breding van de Wilhelminakade wor den bestreden uit de extra inkomsten verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde WADDINXVEEN Ondanks de vakanties komt de Waddinxveense ge meenteraad vanavond bijeen om een niet minder dan 27 agendapunten tel lende agenda af te werken. O.m. zal de raad krijgen te beslissen over uitgaven ten bedrage van bijna één miljoen gulden voor tal van gemeenschappelijke voorzieningen. Met name zijn belangrijke bedragen nodig voor het bouwrijp maken van een gedeelte van de gronden tegenover de Passage aan de Kerk weg voor de bouw van de tweede winkelgalerij, alsmede voor de aankoop van gronden in het recreatieplan Sniepweg. van de straatbelasting, die destijds speciaal hiervoor werd verhoogd, als mede uit bijdragen van langs de Wil helminakade gevestigde bedrijven, die belang hebben bij de verbreding van deze weg. In Groenswaard zullen vijf flatge bouwen verrijzen, waardoor in totaal weer 205 woningwetwoningen be schikbaar zullen komen. In ieder blok veertig normale woningen, alsmede steeds één invalidewoning. B. W. stellen de raad voor de hiervoor be nodigde gronden in Groenswaard I aan de Woningbouwvereniging Wad dinxveen te verkopen voor een be drag van 1.126.500. Met de bouw van deze complexen, waarin ook nog 34 garages in de onderbouw zijn op genomen, is een bedrag gemoeid van ruim vijf en half miljoen gulden. De woningen zullen worden aangesloten op een centrale blokverwarming. WADDINXVEEN Naar aanleiding van de oorlog in Israël is op vrijdag 16 juni een samenzang- en kooravond gehouden in de Wilhelminakerk in Rotterdam. Uit dit programma dat ruim anderhalf uur duurde is nu een langspeelplaat samengesteld met een speelduur van veertig minuten. De opbrengst van deze grammofoonplaat is geheel ten bate van Israël. Aan het programma werd meegewerkt door diverse koren o.a. het Rotte’s Mannen koor, het Chr. Mannenkoor Rotter- dam-Vreewijk, de sopraan Ria Grim- Strootman en de organist Willem H. Zwart. De plaat begint met samen zang van ’Gelukkig is het land’. Belangstellenden kunnen de plaat bestellen door storting van 9,90 op giro 120072 van de Slavenburg’s Bank n.v. te Rotterdam met vermelding van Diskam 3001, Stichting Kerkmuziek. WADDINXVEEN Op het direk- tiekantoor van Kempkes Meubelfa brieken N.V. heeft de heer De Gelder, voormalig procuratiehouder bij dit bedrijf, voor de tweede keer een hul diging meemogen maken. In aanwe zigheid van zijn echtgenote en kin deren, de directie van Kempkes, bur gemeester C. A. van der Hooft en ge meentesecretaris de heer H. Jenné, werd hem maandagmorgen omstreeks half twaalf voor de tweede maal een Koninklijke onderscheiding overhan digd. Acht jaar geleden ontving de heer De Gelder reeds de zilveren ere medaille behorend bij de orde van Oranje Nassau voor veertig jaar trouwe dienst. Weekblad voor Waddinxveen Abonnementen: f 2,12 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 6,15 binnen het ver spreidingsgebied en 11,15 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten. TTet villawijk je aohter de Oran- XX jelaan begint langzamerhand twaalf door N.V. MAGOG te Wad dinxveen volgens ontwerp van het architectenbureau Treffers ge bouwde villa’s zijn thans voltooid en door de bewoners in bezit ge- langs de oostzijde van de Sou- burghlaan volledig voltooid. De bouw van hetzelfde type villa’s zal langs de Noordkade nog wor- den voortgezet, waar de N.V. MA- BOG binnenkort een aanvang zal maken met nog zes van deze hui zen. Voorts hoopt deze N.V. nog dit jaar een aanvang te kunnen ma- ken met de bouw van 19 zgn. patio-bungalows eveneens in het villawijkje. De kostprijs van deze f aan elkaar gebouwde bungalows worden geraamd op ca. 70.000. In Groenswaard verwacht de MA- BOG dit jaar te kunnen beginnen met de bouw van negen zgn ’drive- in’ woningen langs de Beethoven- laan nabij het Noordeinde. Dit zijn huizen met garages in de tegen het talud aangelegen onderbouw. De prijs van deze woningen zal ca. 65.000 gaan bedragen. (foto Sjaak Noteboom) GOUDA In aanwezigheid van twee en twintig enthousiaste mensen is woensdag 21 juni de Goudse Vlieg club opgericht. Reeds lange tjjd be stonden hiervoor plannen. Na vele besprekingen Tnet diverse instanties als de Rijksluchtvaartdienst over geschikte grond en te volbren gen eisen is het dan eindelijk zover gekomen. Het voorlopig bestuur is ge vormd door de heren J. Schouten, Crabethstraat 3 (voorzitter), P. Belt, Restaurant The Corner (penning meester), H. Otten, Crt. v.d. Linden straat 27 (secretaris), allen te Gouda. De eerste stappen van die vliegclub zullen bestaan uit het aantrekken van leden. Het ligt in de bedoeling aspi- rant-sportvliegers in de gelegenheid te stellen een proefvlucht te maken naar b.v. de Deltawerken. Staande de vergadering werd besloten hiermee half augustus te beginnen en gebruik te maken van een vier persoons Piper. Daarnaast zullen verdere besprekin gen worden gevoerd om weer een eigen ’strip’ (landingsbaan) te kunnen beschikken. Hiervoor moet eerst ech ter aan alle eisen van een erkende vereniging worden voldaan, wil men zo’n vergunning krijgen. De verwachting bestaat, dat als vliegterrein een strook grond ten westen van de Piasweg, niet ver van de manege Reigersburgh ter beschik king kan komen. ..g.V I - geluk met zjjn Koninklijke on derscheiding. (Foto Sjaak Noteboom)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1