Hervormde gemeente brengt offers Vele acties en 300 in Israël doe mee aan de weet dat zijn land enorme uitgaven te wachten staat 3 UUR LOONAKTE voor Israël voor het bouwen van woningen, de aanleg van wegen en de voorziening van water, gas en elektriciteit om duizenden daklozen een nieuw bestaan te verzekeren. Joden en Arabieren. In de grensgebieden. In heel Israël jaar VELDWIJK Passage, telefoon 2620 Nathan Mogendorf een Hollandse architect V ^kabouters 3 (geldverslindende) plannen rond jarig kerkgebouw M4RIK 0 HE BIK AFWEZIG administratieve kracht I Ds A. F. Honkoop doet intrede ■M Omnibus Pagina 4 Huizen, kamers Zang Diversen Oud Hond i Giro Oranje - DE KERKEN NODIGEN I Diverse lessen en clubs Opa f3 Klap Huisraad, kleding enz. gevraagd en aangeboden September Auto's, motoren, fietsen enz. I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART - Donderdag 27 Juli 1967. WADDINXVEEN e vraagt voor spoedige indiensttreding vrl. MEVR. E. M. CUPER-ANDRéE WILTENS Jus. van Effenlaan 68 Heilgymnaste, masseuze van 1 tot 15 augutus. Motorcross alle c.c.’s en zijspan. Gouda 30 juli, 2 uur Ingang Juilanasluis. Natuurlijk kon het niet bjj deze ac tie blijven. Er werd een oliebollenac tie op touw pezet, waarbij huisvrou wen en een bakker in ruste werden ingeschakeld om tot een goed resul taat te komen. Wie op de bewuste verkoopzaterdag uitsliep en de bel niet hoorde, vond al om vijf uur de hond in de oliebollenpot; er was ner gens meer een oliebol te bekennen. Duizenden oliebollen werden er op deze dag gebakken en tot ver in de omtrek verkocht door vele jongelui met of zonder auto. Na aftrek van de gemaakte onkosten was het resultaat 1046. Het hoeft geen betoog dat de leveranciers ter wille van deze actie minimumprijzen berekenden. Op vele ramen in de gemeente wer den de inmiddels wel bekend gewor den raambiljetten geplakt. Door him felle oranje kleur en de erop afge drukte afbeelding van onze kerk, de jaartallen en ’Aktie 300’ weet nu ie dere inwoner wel van de actie af.Een Mulo diploma gewenst. Kennisvan boekhouden strekt tot aanbeveling. Afwisselend en verantwoor delijk werk met grote mate van zelfstandigheid. Administratiekantoor H. G. V. D. AKKER Groeneweg 32, Zevenhuizen, telefoon 01802-484 De paaszangdienst, een in Moerka- pelle gebruikelijke dienst op tweede paasdag, werd besloten met een col lecte voor de Aktie 300. Samen met het concert dat de drie plaatselijke koren op 6 mei in het Dorpshuis ga ven ten bate van de jarige kerk le verde dat 515 op. En er komt nog meer. nieuwe inwoner, een graficus, ont wierp het raambiljet en ook de sluit- zegels, die in een half jaar al 350,50 opleverden. ZEVENHUIZEN Ned. herv. kerk - 10.30 uur: eerw.heer A. Bakker, Rotterdam en 19 uur: ds. C. van der Steen, Hilversum. Kapel Rotte - 9 uur: eerw.heer A. Bakker, Rotterdam. Geref. kerk - 9.30 uur: ds. J. Bos. Ver. Vrjjz. Herv. - geen dienst. MOERKAPELLE Ned. herv. kerk - 9.30 uur: ds. J. D. van Hoff, Rotterdam en 19 uur: ds. C. v.d. Berg, Oud-Beijerland. Geref. Gem. - 9.30 en 18.30 uur: lees- dienst. Het gebouw van de Neder lands hervormde kerk in Moer- kapelle bestaat dit jaar drie eeuwen. Ter gelegenheid van dat jubileum beginnen we deze week met een serie artikelen over de kerk en zijn historie. De artikelen zijn van de hand van de huidige predikant van de kerk, ds. A. Boertje. In dit nummer schrijft hij over de viering van het drie honderdjarig bestaan en de ac tiviteiten eromheen. ii FRANSE LIEFDES VERHALEN RUSSISCHE LIEFDES VERHALEN per deel geb. 9.90 Boekhandel Gevr. door midd. scholiere (eindex. klas) bijles in natuur- en scheikunde. Schweelinck- hof 55, tel. 01828-3982 Nieuwe acties krijgen kleurrijke namen. De Oud Papier Actie werd al snel Opa, die volledig steunde op de jeugd. Zelfs de jongsten hielpen mee. Toen Opa er eenmaal was, was het vinden van een naam voor de lege flessen actie niét moeilijk, temeer daar er een pas grootmoeder gewor den huisvrouw er al in een zeer vroeg stadium mee was begonnen. Opa’s oude papier bracht 537,82 in het laatje en het statiegeld van Oma be droeg 363. MUS Van part. FIAT 1800 B '63 vr. pr. 2.750,- Nic. Beets- laan 210, Waddinxveen. Mi? e Hoe bestaat het een plastic REGENJAS voor vijf en ze ventig cent bij Drogisterij v. d. Heiden. Te koop prima EIGENHEI MERS bij Willem de Groot, Onderweg 11, Zevenhuizen, tel. 01802-313 LAST VAN MUGGEN? Koop een Vapona strip vol doende voor maanden 7,30 Drogisterij A v. d. Heiden, Zuidkade 1 De gemeentenaren werden bijeen geroepen tijdens een gemeente-avond tijdens welke de plannen werden uit eengezet. Langzaam begonnen de ac tiviteiten gestalte te krijgen. De eerste klap viel op de geboorte dag van prins Willem-Alexander (27 april) toen een twintigtal medewer kers de resultaten kwam meedelen en de afrekening overhandigden van de wijk, in welke zij de gemeenteleden hadden gevraagd om een gift of aan wie zij een renteloze obligatie hadden verkocht. Aan giften kon worden af gedragen onbeveer 6000; aan obli gaties circa 14.000. Behalve de jeugd en een groot deel van de volwassen gemeentenaren roerden ook de bejaarden zich. Zij hadden de activiteiten van de jongere generaties eens gadeslagen en vonden dat ook zij zich produktief konden maken. De plannen werden ont vouwd tijdens de maandelijkse be jaardenmiddagen. De opa’s en oma’s gingen thuiswerk verrichten. De re sultaten daarvan zouden tijdens een fancy-fair kunnen worden verkocht; de opbrengst werd bestemd voor de Aktie 300. De dames zetten zich aan het breien, borduren, naaien, etc en de heren togen aan het knutselen. Verder werden ook planten gekweekt en - na een beoordeling door een des kundige jury - voor de verkoop aan geboden. De resultaten van dit initia tief zijn nog niet bekend; het is nog steeds gaande. Het jaar 1967 is voor de hervorm de gemeente van Moerkapelle een ge denkwaardig jaar. Het is nl. driehon derd jaar geleden dat de hervormde kerk, na een bouwtijd van vijf jaar (1662-1667), gereed kwam. Een gere de aanleiding om feest te vieren of tenminste de gehele gemeente bij dit jubileum te betrekken. Daarom werd een actie-comité sa mengesteld uit kerkvoogdij en kerke- raad, die zich nader op het feest zou bezinnen. Hulpkrachten werden op geroepen om zich achter de plannen te scharen, specialisten verleenden hun medewerking en we zaten ineens middenin het kerkewerk met de be doeling de gehele gemeente, jong en oud, te betrekken, bij de Aktie 300,zo als onze plannen werden gedoopt. Ons streven was de kerkvoogdij gel den te verschaffen om de nog steeds door de restauratie veroorzaakte schulden weg te werken, het treffen van enkele andere voorzieningen waaronder nieuwe vullingen voor de kussens van de kerk, en de verbou wing van de oude pastorie (die ’t nog steeds zonder centrale verwarming moet doen) óf de bouw van een nieu we na een ruiltransactie met de bur gerlijke gemeente, die de oude pasto rie wil ombouwen en vergroten tot raadhuis. KAMER gevraagd met of zon der pension, voor leerling H. O.T.A. te Boskoop. Brieven voor 1 augustus a.s. naar Ka rei Doormanlaan 38, Voor schoten. Voor een zo kleine gemeente van ruim 1200 hervormden mogen we het gerust zeggen en schrijven: er ging iets groots gebeuren in Moerkapelle, dat was ieder al snel duidelijk. Het actie-comité was echter de mening toegedaan dat ongetwijfeld ook alle oud-Moerkapellenaren graag mee wilden doen met de Aktie 300. Zij werden daarom aangeschreven. Het resultaat hiervan is nog niet bekend maar nog wekelijks komen via het gironummer van de kerkvoogdij gif ten binnen van vroegere inwoners die het streven van het comité onder strepen. Graag delen we de lezers terloops het gironummer van de kerk mee: 1326969 tn.v. de penningmeester der kerkvoogdij. Men kan bij hem ook een renteloze obligatie vragen. ft—”—rrw Vïj een minimum één regel vet gezet. Iedere regel vet ce^-_ex7Ta', Bvwijsnummer 20 cent extra. Kabouters blad: Oranjelaan 9 te Waddinxveen, telefoon 01828 - 2238. worden 50 ct incasso- en (Foto Sjaak Noteboom) de kerk ook geestelijke vruchten kan afwerpen, mits dat alles wordt ge daan in afhankelijkheid van Hem,die de harten neigt tot offerande. Ds. A. BOERTJE In de maande, juli en augustus laat de Aktie 300 weinig van zich ho ren. Maar in september hopen we dat de foto’s van het in- en exterieur van de kerk klaar zijn. Dan gaan ook de boekjes over Luther en Calvijn (1967 is tevens het jaar van de herdenking van 450 jaar protestantisme) de ge meente in voor 2,50 per stuk. Ver der komt er nog een oliebollenactie en zal Oma wellicht nog moeten op draven. Opa loopt door tot eind de cember. Op 31 oktober is er een grote slotavonden. Dan zullen de gelden - momenteel is de stand 3275,53 - symbolisch worden overgedragen aan de kerkvoogdij, terwijl ook een historische overzicht wordt gegeven van de hervormde gemeente in die driehonderd jaar. Het actie-comité kan voor wat be treft het eerste halfjaar terugzien op goede resultaten en begint vol ver trouwen aan het tweede halfjaar in het besef dat een financiële actie voor D. Baks, Reparaties half uur gereed. Tandtechnisch bedrjjf. Lange Tiendeweg 32, Gouda, tel. 4778. fïypotheken. Ie hypoth. tot 90% en aanvullende 2e hy potheek. Lage lasten. Bij overlijden pand evt. hyp. vrij. Inl. Boegheim Vink Gouwe 54, Gouda, telefoon (01820) 7861. Ook voorver koop onr. goederen. Brilmonturen (ook voor kinderen). Jac. Saton, Pr. Beatrixlaan 31. Leveran cier van alle ziekenfondsen. telefoon 30 80 MOERKAPELLE Ds. A. F. Hon koop, de Goese predikant die onlangs het beroep naar de Gereformeerde Gemeente van Moerkapelle aannam, zal woensdag 2 augustus as. worden bevestigd door zjjn voorganger in Moerkapelle, ds. C. Molenaar. Dat ge beurt tijdens een middagdienst die om drie uur begint, ’s Avonds om half acht heeft de intrede plaats in een speciale kerkdienst. Ds. Honkoop werd op 14 oktober 1953 predikant in Goes. Hij stond daar bijna veertien jaar. Moerkapelle is dus zijn tweede gemeente. Het ge zin van de dominee, dat tien kinderen telt, zal zich deze dagen vestigen in de grote pastorie aan het Kerkedijk- je. Begin nu aan een verant woorde sportieve vrijetijd- besteding. Paard en pony- rijden bij Manege Reigers burgh, Piasweg 35 te Wad dinxveen, telefoon 2423. Steno (fr.. Du.. Ned.); Typen praktijkopl. Aanvang sept. a.s. Mevr. E. Derksen, Pr. Beatrixlaan 36, Waddinx veen, telefoon 2213. Wilt u iets meer weten over paard of ponyrtjden? Zater dags van 9 t.m. 17.30 uur. Zondags van 10 t.m .16.00 uur, kimt u geheel vrijblij vend kennis met onze ma nege komen maken. Manege ’Reigersburgh’, Piasweg 35, Waddinxveen, tel. 2423. STENO Fr. Du. Eng. Ned. TYPEN praktijkopleiding aanvang sept. a.s. Mevr. E. Derksen, Pr. Beatrixlaan 36, W’veen, telefoon 2213 Ned. herv. kerk - 9.30 uur: ds. T. van ’t Veld en 18.30 uur: ds. J. R. Cuperus Herv. wijkgeb. - 9.30 uur: ds. J. R. Cuperus en 18.30 uur: de heer D. Os kam, Culemborg. Bethel - 9.30 uur: de heer D. Oskam, Culemborg en 17 uur: ds. T. van ’t Veld. Ev. Mol. kerk - 11.30 uur: ds. P. Fa der. Herv. Immanuëlkerk - 9.30 uur: ds. M. J. Elfferich, Voorburg en 19 uur: ds. H. van den Akker, Rotterdam. Geref. kerk - 9.30 uur en 18.30 uur: ds. J. Snoey. Remonstr. kerk - geen dienst. Oud Ger. Gemeente - donderdag 3 augustus s’ avonds 7 uur: ds. v.d. Kamp, Utrecht R. k.-kerk St. Victor - zondag 7, 9, 11 en 15 uur, donderdag 20 uur, zater dag 9 uur, maandag, dinsdag, woens dag en vrijdag 7.45 uur: Heilige Mis. St. Petrus - zondag 8.30, 11,45 en 17.30 uur, dinsdag 7.45 uur, donder dag 20 uur en zaterdag 9 uur: Heilige Mis. Jehovah’s Getuigen - zondag 15.30 en 16.30 uur: openbare toespraak en wachttorenstudie, donderdag 19.30 en 20.30 uur: bedieningsschool en dienst vergadering. Het is niet duur! Pony- rijden per les 7,—; kaart voor 10 lessën 60, Paardrijden per les 8, kaart voor 10 lessen 70, Manege „Reigersburgh Piasweg 35, Waddinxveen, telefoon 2423. DE VOS AUTOBEDRIJF Opel 1200 1962 Opel Rekord 1962 Opel Rekord I960 Plymouth Valiant 1965 Oldsmobile F 85 1965 Chevrolet Chevelle ’65 Simca 1963 Garage Dorpsstraat 59, telefoon 2787 Kon. Wilhelminasingel 30, telefoon 2554 inruil en financiering Verkoop alle nieuwe merken Te koop van eerste eigenaar CITROëN Ami ’65 zeer goed onderhouden. Prijs 2.600,- Anna van Saksenstraat 5, Waddinxveen, tel. 3717 Te koop gevraagd MEISJES- FIETS 10-12 jaar. Amalia v. Solmsstr. 20, tel. 01828-2942 Te huur gevraagd voor spoedige in gebruikneming, in de omgeving van Bos koop, voor de duur van on geveer 1 jaar, een gestof feerd RUIM HUIS, bij voor keur met c.v. en garage. Br. met opgave van huur prijs, datum van oplevering indeling en ligging v.h. huis sturen onder nr. T2 aan het bureau van dit blad. Aangeboden: 2 HAARDEN en partijtje gezaagd brand hout. J. D. kade 60 Oost, Waddinxveen. Wij zoeken een goed tehuis voor 2 jonge POESJES. Fam. Loomans, Jac. Catslaanl4, Waddinxveen. Verloren: van Gouda naar Waddinxveen, bruin LEREN TAS met stoffeerdersgereed- schap. Tegen beloning terug te bezorgen. Stoffeerderij Baan, Zuidkad 11-13, Waddinxveen. Iemand heeft vermoedelijk van zaterdag op zondag 16 juli mijn STEPJE (luchtban den) gevonden in de Nassau- laan op de stoep. Ik wil hem zo graag terug hebben. Metha (2 jaar) Ch. de Bourbonstraat 25. dorpsstraat ^dd1NXVEEN Kabouters kosten 50 cent per gezette regel bij van t ti l. extra 70 cent. Contractprijs op aanvraag. Brieven onder num- mer 20 cent extra. Bewijsnummer 20 cent extra. Kabouters opgeven voor dinsdagmiddag drie uur bij het bureau van dit Voor Kabouters, die niet "bij vooruitbèt'cdingTijn'voldaan - administratiekosten extra berekend. Nieuwbouw GARAGE te huur. Te bevragen Tollens- laan5, Waddinxveen. Te koop gevraagd een KIN DERWAGEN, wijnrood of donker groen, geen hoog mo- del. Tel. 01828-2194 Te koop aangeb. i.z.g.st.z. REISWIEG, wieg en kinder wagen. C. Huygenslaan 1, tel. 01828-3925 Te koop aangeboden twee ling KINDERWAGEN. Nic. Beetslaan 53, Waddinxveen. Te koop ERRES-comb./was- mach./centrifuge, verwarming thermost. en tafelblad i.g.st.z. v. Wald. Pyrmontstr. 6, tel. 3314 LAST VAN VLIEGEN Een Vapona strip kopen. Vol doende voorraad bij Drogis terij v. d. Heiden Zuidkade 1 Te koop KINDERWAGEN, blauw met wit, hoog model, geruit en auto hoofdkussen. Tesselschadelaan 26, tel. 3540 Aangeboden witte TROUW JAPON lang model, maat 42- 44 met toebehoren. Nic. Beetslaan 33, Waddinxveen 'w 4 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 4