Raad zegt tegen dakkapel heilgymnast Vlotte afwerking Afsluiting jubileumjaar Gouwe V uurwerk Pipo op zwemfeest en RAIFFEISENBANK korte raadsagenda WADDINXVEEN spaarbank en alle bankzaken Oranjelaan 42, Tel. (01828) 2046 Koningin Wilheiminaplein 2 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 14-16 uur vrijdagavond van 19-21 uur Tnee’ Werk aan Gouwe-oevers begint Brandweerlieden nemen afscheid Centrale Verwarming WIM VAN BEEK Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen I Hem alleen zij alle eer K.KP.r Specialist voor bewoonde huizen L CHU: ,,Geen sprake van een exces” 1® 'W/ ,,IFe willen consequenties niet aanvaarden” J DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1967 S 8 Sloot aan deze deur wordt minder gebeld. Waardeloos Verkeer IM Igllp |g g g i Ry J j 23e JAARGANG - nr. 1148 Aan heide kanten (Advertentie) g 6S-25G s J 4 Vraagt vrijblijvend offerte. HERENWEG 100 WILNIS TELEFOON 02979 -1586 In één week klaar 1 Financiering mogelijk. Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdagmiddag 12 uur. gemaakt, tenslotte (verschijnt elke donderdag) Prins Willem-Alexander tunnel kon worden begonnen. Dat lag volgens de burgemeester aan het spoorwegbe drijf, dat aanvankelijk had toegezegd al in het voorjaar met het werk te beginnen. ke hemel in, opdat iedere Waddinx- vener opnieuw zal weten dat Wad dinxveen een springlevende, oerster ke zwemclub heeft. er heel veel van zijn vriendjes en vriendinnetjes uit Waddinxveen naar het zwembad komen. Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag. Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Zoals verwacht, heeft de raadsvergadering vorige week donderdag niet lang geduurd. De meeste voorstellen konden met een enkele hamerklop worden afgedaan. Tot enige discussie en zelfs tot een bepalen van officiële standpun ten door de onderscheiden raadsfracties kwam het, toen moest worden beslist of een door B en W genomen besluit tot weigering van een bouwvergunning voor een dakkapel al dan niet nietig moest worden verklaard. Het betrof hier een door heilgymnast-masseur R. Gaykema aangevraagde dakkapel, die in tegenstelling tot de gebruikelijke gang van zaken aan de vóórkant van het huis zou moeten komen. Een en ander hield verband met de praktijk van de heer Gaykema, en van medische zijde had zijn verzoek om revisie van de beslissing van B en W steun gekregen. WADDINXVEEN De zwem- en poloclub De Gouwe gaat de viering van het veertigste jaar van zjjn be staan afsluiten met een vuurwerk. Zaterdagavond na afloop van het jaarlijkse zwemfeest, dat ook al een extra feestelijke ’kick’ krijgt door een bijzonder gevarieerd programma en als (figuurlijke) klap op de vuurpijl een bezoek van Pipo de Clown, gaan de zevenklappers, de gillende keu kenmeiden en hoe al dat kleurrijks ook verder moge heten de avondljj- Pipo de Clown, die het zwemfeest komt opluisteren, heeft een heel ge volg bij zich. Mammaloe komt mee en zijn dochtertje Petra, terwijl ook de Dikke Deur beloofd heeft te ko men, maar wel op voorwaarde dat er heel veel slagroomtaartjes in de buurt zijn. Pipo hoopt nu maar dat Naar aanleiding van het bijna ver drinken van een jongetje in een sloot bjj de Dorpsstraat, vroeg de heer Mol of die sloot niet zou kunnen worden gedempt. Vorig jaar was er ook al een oudere jongen in verdron ken. Over deze zazk was, zo antwoord de de burgemeester, al gesproken met het polderbestuur. Men kan de sloot (niet te dempen, omdat er tal van riolen op uit komen) uitbaggeren, zo dat hij weer duidelijk als sloot her kenbaar wordt. Een tweede vraag van de heer Mol betrof een eventuele overname van de rioolwaterzuivering door het Hoog heemraadschap Rijnland. De heer Mol wilde weten, of een dergelijke overname invloed zou hebben op de reinigingsrechten. De heer Van der Hooft meende, dat in dat geval de bijdragen aan ’’Rijnland” zeker ho ger zouden worden, maar die aan de gemeente lager, waardoor er weinig zou veranderen. Persoonlijk toonde hij er zich wel een voorstander van, dat de waterzuivering in "zeer des kundige” handen zou komen. Het wa ter, dat de waterzuivering in Wad dinxveen verlaat, zei hij overigens goed te vinden. De heer Kroes was het daar niet mee eens. Hij zei de rapporten maar matig te vinden. De burgemeester kon die mening volstrekt niet delen. Hij verklaarde zelfs het water, dat de rioolwaterzuivering verlaat, wel te durven drinken! Dat zit zo: de naam op deze deur komt nu óók voor in on~a lange lijst rekeninghouders. Daar wordt de bel stil van! Want nu gaan de betalingen niet meer via de voordeur maar via de bank giro! Rekeninghouder zijn bij de Raiffeisenbank is extra gemak kelijk. Want de Raiffeisenbank doet immers alle bankzaken voor u. Bij de behandeling van dit laatste voorstel zorgde de heer Huizer voor een komische noot. Hjj had gezien,dat er ook 260,— werd gevraagd voor een kast voor het opbergen van waardeloos materiaal. - Redaktie en advertenties: D. van Schagen- plantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telef. 01828-2659 (van maandag t/m vrijdag uitslui tend tussen 9-17 uur). merkte t.a.v. het voorgestelde par keerverbod aan de westzijde van het gedeelte Kanaalstraat tussen de Sta tionsstraat en de Kerkweg op, dat het zijns inziens beter zou zijn het par keren aan de oostzijde te verbieden. Dit, omdat bevoorradingsauto’s van een aan de westzijde van de straat gelegen bedrijf de weg anders toch weer zouden blokkeren. Volgens wet houder P. Lips (PvdA), die zich in de Waddinxveense verkeersproblema tiek heeft verdiept, was het voorstel van de heer Lammertse om techni sche redenen niet aanvaardbaar. De heer Mol vroeg nog om gele banden langs de trottoirs in de Ka naalstraat nabij de hoeken bij de Kerkweg, teneinde de weg daar vrij te houden voor het in- en uitdraaien de verkeer. Ook met de overige voorstellen kon de raad zich verenigen. Daarbij ging het onder meer om het verlenen van kredieten voor het dempen van een sloot langs de noordzijde van de Brugweg tussen de nummers 50 en 74 24.800), voor de aankoop van kachels voor de Prinses Marijke- kleuterschool 1105) en voor de in richting van een derde lokaal van de kleuterschool De Duiventil 5240). De reeks verkeersmaatregelen (zie het Weekblad van vorige week) die B en W voorstelden, werden alle door de raad goedgekeurd. Het PvdA-raadslid Th. Lammertse ’’Moet dat nou werkelijk,” vroeg hij, ’’zoveel geld uit te geven voor het opbergen van waardeloze spullen?”. Dat moest iedereen wel met hen eens zijn en de burgemeester zegde toe uit te zoeken, wat dat waardeloze mate riaal wel zou kunnen zijn. Tot onbezoldigd ambtenaar van de burgergelijke stand benoemde de raad, overeenkomstig het voorstel van B en W, de heren T. van Berkel, C. Groenewoud en P. Bakker. In die functie werden tevens benoemd de wethouders F. M. van Tol en P. Lips De heer S. Pille (PvdA) zei te heb ben geconstateerd, dat de loswal in Waddinxveen eigenlijk veel te klein is. Volgens hem moeten de schepen vaak doorvaren naar andere plaatsen wat vooral voor de laders en ver voerders veel last geeft. Burgemees ter C. A. van der Hooft zegde toe aandacht aan dit feit te schenken. De heer A. H. van Gent (PvdA) vroeg, waarom het zo lang moest du ren, voordat aan de bouw van de Het verdere programma van het zwemfeest, dat om zeven uur begint, is bekend. Er is gekostumeerd spriet- lopen, komisch Schoonsprongen, het kampioenschap onderwater zwem men voor Waddinxveen en nog veel meer aantrekkelijks. Het feest heeft plaats in het zwembad aan de Ka naaldijk. Beste lezer, De mens wordt in deze tijd alom geëerd en vereerd. In de eerste plaats in de sportwereld, verder in de wetenschap en in de artistenwereld enz. Men heeft zjjn favorieten op elk ter rein. Maar de mens bedenke dat hjj leeft bjj de Gratie Gods. Want Hjj, God, is de Schepper van alle leven. Het schepsel wordt geëerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is in alle eeuwigheid. Slechts één komt de ere toe, God de Vader door Zjjn Zoon Jezus Christus. Die Zichzelven vernietigd heeft en in de ge daante van een mens, Zichzel ven vernederd heeft tot de dood des Kruises. (Filipp. 2 8). Die aan het vloekhout uw en mjjn zonden heeft gedragen, op dat wjj gelovende eeuwig le ven hebben, door Hem. Hierin ligt de onuitspreljjke liefde en grootheid van God. Jezus zegt in Joh. 16 dat de Heilige Geest de wereld zal overtuigen van zonde. Van zonde zegt Jezus, omdat ze in mjj niet geloven. Dit is de zonde van de wereld, dat men niet in Jezus gelooft, de Zoon van God, de Verlosser en Zaligmaker. Want wie in Hem gelooft gaat Hem de lof en ere geven. Prijst God voor Zijn onuitsprekelijke gave. WAT DOET U MET JEZUS? Een volgeling van Jezus Christus. ZEVENHUIZEN In de raad zaal van het Zevenhuizense gemeen tehuis zal morgenavond, vrjjdag 1 september, officieel afscheid worden genomen van negen voormalige le den van de vrijwillige brandweer. Met uitzondering van ondercomman- dant brandmeester L. de Koning, hebben reeds vorig of eerverleden jaar het corps verlaten, maar als ge volg van allerlei omstandigheden heeft het afscheid eerst nu plaats. Bij het afscheid zullen behalve alle leden van de vrijwillige brandweer corpsen van Zevenhuizen en Oud Verlaat, ook burgemeester A. van ’t Verlaat en de heer M. Aaldijk, dis- trictsinspecteur van het brandweer- wezen in Zuid-Holland aanwezig zjjn. De brandweerlieden van wie af scheid zal worden genomen zijn L. de Koning, H. H. Bos, N. Hol, W. J. van den Haak, J. A de Ruiter, C Hooge- veen, P. Thorenaar, C. B. Maasland en C. Krijgsman. De bijeenkomst begint om acht uur. Drs. P. M. van Onna van de KVP meende, dat medische en bouwkun dige aspecten gescheiden dienden te bljjven. ”Als we zouden toestem men,” zo zei hij, ”zou er een prece dent worden geschapen. Dat zou consequenties kunnen hebben, die we niet willen aanvaarden.” Ook de PvdA meende, bij monde van de heer A. H. van Gent, dat voor dit geval geen uitzondering moest worden gemaakt. Sprekend voor de VVD zei de heer J. H. Mol geen bezwaar tegen het als nog geven van de vergunning te heb ben. Dit gezien het medisch advies en een aan eventuele goedkeuring ver bonden voorwaarde, dat de dakkapel binnen twee maanden na beëindi ging van de praktijk van heilgym nast-masseur zou moeten worden af gebroken. Geen overwegend bezwaar tegen de bouw van de dakkapel,” was het standpunt van de CHU. ”We zijn ons bewust, dat we dan niet handelen volgens de bouwwet. Maar die is er om excessen tegen te gaan, en daar van is hier toch geen sprake,” aldus de heer A. Noorlander. Hij gaf toe, dat het verlenen van bouwvergun ning consequenties zou kunnen heb ben, maar meende dat meer van der- gelijke verzoeken toch zeker niet zouden binnenstromen. In tegenstelling tot de CHU stelde de heer P. Noordam (AR) zich ach ter het eerder door B en W genomen besluit. Dat deed tenslotte ook de heer H. Huizer (Herv. Kiesver.). Hij meende dat de raad, die het College toch zijn vertrouwen heeft geschon ken, nu niet afvallig mocht zijn. Wel stelde hij nog vraag, of er voor de onderhavige praktijk nergens anders ruimte zou kunnen worden gevon den. Hij vroeg zich namelijk af, of de huidige behuizing wel groot ge noeg zou kunnen zijn, ongeacht of er nu wel of niet een dakkapel zou worden maakte slechts een minderheid in de raad (te weten de heren J. van den Roo- vaart, A. Noorlander en H. Mulder, Ph. Kroes en J ,H. Mol de bouw van de dakkapel alsnog wilde toestaan. Derhalve: géén dakkapel. van de Gouwe-oever aan de Waddinxveense kant van de rijksbrug over de Gouwe is men sinds enige tijd bezig met devoorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de Wilhelminakade (zie de foto van Sjaak Noteboom) en de Henegouwerweg ter hoogte van de rijksweg 12. Over ongeveer twee weken hoopt men d eerste betonpaden de grond in te kunnen slaan. De bocht die u op de foto ziet zal in zijn geheel verdwijnen, waardoor voor de industrie ter plaatse een eind komt aan de bijna uitzicht loze aan- en afvoersituatie. Het laatste pand voor de rijksbrug gaat nadat de werkzaamheden zijn beëindigd een nog groter obstakel vormen dan het nu reeds is, vooral als straks de weg naar het Weegje is vebrreed. Aan de kant van de Henegouwerweg zal de reeds verbeterde verkeerssituatie de mogelijkheid gecreëerd voor het aanbrengen voor voorsorteervakken in nog veiliger worden dank zij een verbreding van vijf meter. Daarmee wordt de weg voor het verkeer dat de rijksweg op wil. Het werk dat onder supervisie van de Provinciale Waterstaat wordt uit ge voerd door het NV Aannemingsbedrijf B. van Hees uit Utrecht, gaat onge veer anderhalf jaar duren. De kosten f 1,1 miljoen. Twee jaar geleden moesten de verbredingswerkzaamheden, die toen al gevorderd tot ongeveer de plaats waar nu d drijvende bok ligt, worden beëindigd doorgeldgebrek. Een stemming duidelijk, dat Weekblad voor Waddinxveen Abonnementen: 2,12 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 6,15 binnen het ver spreidingsgebied en 11,15 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten. S» s ia '7}

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1