Bewogen zaal roept: „Wij willen die reis nooit kwijt Het Gooi, Volendam Amsterdam naar en Commissie BEJAARDEN WAREN HET KLOKJE euren T.V. eemskerk B.V. (gruddig) Reis ging baarheid reis Jeugdmeerkampen onderzoekt ROND GASTEN VAN MIDDENSTAND levensvat- ■fc ■t PRATEN OVER lllll STRUCTUURPLAN fa.- ij Nieuwsblad Onafhankelijk et 100 service Kleurentelevisie S gpW Hr it V I 99 Doktersdiensten fry* *1 BZ wjBi HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN DONDERDAG 21 JUNI 1973 29e JAARGANG - Nr. 1343 Commissie Volendam Negen bussen Ook In de bus was het gezellig. met en zonder draadloze af standbediening AFDELINGSVERG ADERING D’66, Anne Frank-centrum maandag 25 juni, 20 uur Avifauna Met tn allen In vijf ronvaartboten van Bergmann. ÏADDINXVEEN Het klokje ond zijn gisteren van ’s morgens «gen uur tot ’s avonds negen uur 119 bejaarden te gast geweest van ie middenstandsvereniging „Wad- iinxveen”. Zij namen met 13 geno- iigden deel aan de 43e en voorlopig aatste bejaardenreis. De georgani- eerde plaatselijke middenstand eelt zich genoodzaakt gezien een unt achter deze in 1930 gestarte aditie te zetten, omdat de finan- ële verantwoording van een derge- jk spektakelstuk niet langer meer oor de middenstandsvereniging al léén kan worden gedragen. Tijdens het diner in het vogelpark Avifauna” in Alphen aan den Rijn s dit na lang beraad genomen moei- ijke besluit vanzelfsprekend druk besproken. Allerwege bleek begrip Ie bestaan om het waarom van het toppen van deze bejaardenreis, burgemeester C. A- van der Hooft, lie dit jaar weer eens acte de pre puce kon geven omdat hij zijn va- intie nu al achter de rug heeft, be- idrukte in een toespraak de juist- iid van die beslissing door op te erken dat de kosten van deze 43e jaardenreis in de dertienduizend ilden belopen. WADDINXVEEN Op initiatief van het Weekblad voor Waddinx- yen gaat een commissie onderzoeken in hoeverre de traditionele bejaar denreis, die gisteren voor de 43e en naar het zich laat aanzien voor de laatste maal is gehouden, ook in de komende jaren een dergelijke reis voor alle Waddinxveense bejaarden kan worden georganiseerd. Rondvaart o 1 iik 1 F 1 Weekblad voor Waddinxveen (Advertentie) (Advertentie) s TT adviseur L’UHH uvi Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL Kerkweg T71 vraagd door de heer P. van Helden. Hij had tevoren traditiegetrouw de midden- standsvereniging hartelijk bedankt voor deze bejaardenreis. Daaraan voegde hij een voorstel tot behoud van deze reis toe, door de bejaarden de door vrijwel iedereen onderschreven uitspraak te la ten doen voortaan aan de reis te willen meebetalen. De heer Van Helden dacht in principe over een bedrag van vijftien gulden per persoon. Volgens hem is een jaarlijkse bejaardenreis, zoals die 43 jaar lang in Waddinxveen wordt georga niseerd, uit onze gemeente niet weg te denken. Burgemeester C. A. van der Hooft zei het spijtig te vinden, dat het er naar uit ziet dat de bejaarden zo massaal op reis kunnen gaan. Waarderend her innerde hij iedereen aan het initiatief van toen, genomen door slager De Boon, C. P. Broer van de spijsfabriek, Abra ham Vis, De Wilde, de oude meneer Van Langs Schiphol werd naar Alphen aan den Rijn gereden voor het diner in het vogelpark „Avifauna”. Daar had de mid- denstandsvereniging „Waddinxveen” een uiterst smakelijk festijn georganiseerd, dat van muzikale klanken werd voorzien door het trio Harry Mas uit Den Haag. De vermicellisoep, het gesneden kalfs vlees, de diverse groenten en diverse Hij sprak de hoop uit dat de Waddinx- veners hun middenstand trouw zullen blijven en niet te snel naar de stad zullen hollen voor hun inkopen. „Wij willen I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I “1 I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I Waddinxveen O1S2B 2301 TUK lllll se van het middenstandsbestuur voor de ze bejaardenreis. „Niets is minder waar,” aldus de heer Van Ringelenstein. Het woord werd ook nog gevoerd door me vrouw A. G. van Woensel, A. Rogge veen, J. H. van Ooit en B. J. Wouden berg namens het Weekblad voor Wad dinxveen. De heer W. P. van der Heuvel werd hartelijk toegezongen, omdat hij gisteren zijn 82e verjaardag vierde. ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, teL 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bernhardlaan 6, teL 4162 ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4162 Apotheek: Van Doom, Pr. Bernhardlaan 3, teL 4162 POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 hem nooit kwijt”, werd uit de zaal ge roepen toen de burgemeester nog even sprak over het wel of niet doorgaan van de bejaardenreis. Eerder had de heer G. van Ringelenstein, voorzitter van de middenstandsvereniging „Waddinxveen” nog eens uitgelegd, dat het financieel niet langer meer mogelijk is deze reis te hou den. Het speet hem dat twee bejaarden in brieven aan de middenstandsvereni ging hadden gewaagd van een desinteres huis (één deur en één raam) in Amster dam, de kleinste grachtf die daarom maar sloot wordt genoemd), de boot met 150 zwerfkatten, de 2000 woonboten en de vele woonboten die illegaal en dus zonder waterleiding en electriciteit een plaats hebben gezocht en bijvoorbeeld het feit dat het Centraal Station op een kunstmatige eiland is gebouwd met twintigduizend houten palen. „Wij zijn de tweede havenstad van Nederland, Rotterdam is als wereldhaven natuurlijk de eerste. Maar wij hebben Ajax,” zeg gen de gidsen ook nog in koor. Foto: het Weekblad voor Waddinxveeu/Sjaak Noteboom het feit dat de middenstandsvereniging „Waddinxveen” jaar-in-jaar-uit zich vrij willig heeft belast met de organisatie van de bejaardenreis en daarvoor door middel van een Sint Nicolaasactie het benodigde geld op tafel bracht. WADDINXVEEN Het overgrote jeel van de bejaarden dat gisteren deel nam aan de 43e en vermoedelijk laatste bejaardenreis wil dat deze sinds 1930 foor de middenstandsvereniging „Wad- Énxveen” mogelijk gemaakte uitgaans dag blijft. Dat blijkt uit het opsteken ran ontelbaar veel handen tijdens het jiner in het Alphense vogelpark Avi fauna”. Om dit handopsteken was ge- vrijwel nergens onbesproken geble- ’s Morgens vroeg raakten de tongen beweging toen bekend werd dat een itpaar aan één van de organisatoren iderd gulden overhandigde om daar- e te tonen hoe dankbaar men is over der Linde, Hans Zwijgers en Jan van Nielen. Zij waren het die de basis legden voor de bejaardenreis, zoals die nu is. „Heel harte lijk dank voor het werk van uw vaders en moeders,” zei de burge meester tot de middenstanders van nu. t is na de bewogen en bezielende toe raak van de burgemeester, die zich tt zijn vrouw en de wethouders H. lizer en Ph. Kroes in Alphen aan den in bij het gezelschap voegden, door bejaarden onderling uitvoerig over- id op welke wijze een eventuele be- irdenreis ook in de volgende jaren zou urnen worden georganiseerd. Op intia- f van het Weekblad voor Waddinx- ;n gaat een commissie, die wordt orgezeten door de heer J. Koelma, alle lane voorstellen op bruikbaarheid Etsen. ituurlijk is het feit, dat 419 Waddinx- :nse bejaarden voor het laatst zo l het er tenminste de gehele dag naar aan de grootste reis die in onze neente wordt georganiseerd deelna- n in Tegen elf uur werd koers gezet naar „Hotel Spaander” in Volendam waar de koffietafel gebruikt zou worden. Gere den werd er door het Gooi en Amster dam. De bejaarden hebben genoten van de natuur waaraan dit deel van Neder land zo rijk is. In ieder geval trokken sinds dat moment de negen bussen niet meer zo eensgezind op. Het is bovendien in het drukke verkeer van maandag on doenlijk geworden met zo’n aantal ver voermiddelen bij elkaar te blijven. Daar om zag de groep uit .Anna’s Hoeve” el kaar niet bij de Schellingwouderbrug bij Amsterdam, zoals tevoren was afgespro ken. Het gezelschap dat in „Oud Valken veen” had gepauzeerd voegde zich wat later in het Volendamse „Hotel Spaan der” aan de koffietafel. Langs Monnikendam (je moet Monic- kendam schrijven, zegt het gemeentebe stuur van die in de dertiende eeuw ont- stande stad daar) en Broek in Waterland werd weer teruggereden naar Amster dam, die grote stad die is gebouwd op palen, zeggen de gidsen dan herhaalde malen, waar in vijf rondvaartboten van de hoofdstedelijke reederij Bergman een bijna vijf kwartier durende tocht door grachten, kanalen, sloten, de havens en ’t IJ werd gemaakt. In een rondvaart boot gaan de inzittenden van twee bus- sen. Alle Waddinxveners, die aan deze 43e bejaardenreis hebben deelgenomen, we ten nu mee te praten over het kleinste aardappelen, het roomijs met slagroom en de koffie gingen er vanzelfsprekend goed in. En dat ook de liefde voor de organistoren door de maag gaat blijkt wel uit de toespraken die er vanaf dat moment over het wel of niet doorgaan van de bejaardenreis zijn gehouden. Die gisteren snel geformeerde commissie wordt voorgezeten door de heer J. Koel ma, oud-groepscommandant van de rijkspolitie in Waddinxveen. Tot leden zijn benoemd mevrouw H. J. van Drim- melen, directrice van het Anne Frank- centrum, de heer A. G. M. van Ginkel, reisbureau-elgenaar, de heer P. van Hel den, deelnemers aan de bejaardenreis, de heer G. van Ringelenstein, voorzitter van de middenstandsvereniging „Wad dinxveen” en de heer B. J. Woudenberg, hoofdredacteur van het Weke blad voor Waddinxveen. Binnenkort zal deze commissie voor het eerst vergaderen. In die vergadering zal worden besproken of en op welke wijze de bejaarden in de kosten van een der gelijke bejaardenreis zullen kunnen bij dragen, tot welk bedrag de middenstands vereniging „Waddinxveen” bereid is te blijven bijdragen en hoe gewaarborgd kan worden dat het sociale karakter van de bejaardenreizen kan worden gehand haafd. Alle bejaarden zullen van het werk van deze commissie door middel van het Weekblad voor Waddinxveen worden geïnformeerd. De feestvreugde werd nog verhoogd door de rondjes die door het gemeentebestuur en het reis- en passagebureau Van Gin kel, aan wie de middenstandsvereniging dit jaar de organisatie van de reis had opgedragen, werden gegeven. Het werd een feestelijk gebeuren daar in „Avifau na", dat kan ook niet anders na een reis die goed was verzorgd, de zon vrijwel gedurende de gehele dag heeft geschenen, het eten onverbetelijk was en de ver pleegsters J. A. van Berkel en E. A. Markus eigenlijk niets te doen hebben gehad. „Dank u wel”, zeiden de Wad dinxveense bejaarden dan ook tot ieder een aan wie ze dachten hun dankbaar heid kwijt te kunnen, WADDINXVEEN De meerkampen, die door de atletiekvereniging Waddinx veen op 2 juni zouden worden georgani seerd, maar vanwege de regen werden afgekeurd, zullen nu worden gehouden op maandag 25 en dinsdag 26 juni. Deze wedstrijden staan open voor alle jeugd van 9 t/m 14 jaar en bestaan uit hard lopen (40 of 60 mtr) bal werpen, kogel stoten en verspringen. Iedere deelnemer ontvangt een prestatiediploma en naar de gelang de prestatie een gouden, zilveren of bronzen medaille. De wedstrijd is op maandagavond voor de meisjes en dins dagavond voor de jongens, beiden avon den van 6.45 uur tot plm. 8.30 uur. In schrijven op dezelfde avond tussen 6.00 en 6.30 uur h 1,per persoon. De wedstrijd zal worden gehouden op de sintelbaan aan de Alberdingk Thymlaan. Dit zo ontstane tijdverschil bleek gunstig te welken omdat het vertrek van negen bussen tegelijk uit Volendam nu ook niet zo gemakkelijk gaat. De vijf en de vier bussen van De Jong Tours vertrokken met een kwartier speling, omdat daar door het instappen in de rondvaartboten in Amsterdam ook soepeler zou kunnen verlopen. In Volendam kon na de sma kelijke koffietafel ruim een uur worden gewandeld en rondgekeken. En dat hebben de Waddinxveners dan ook. Er werd ook druk gekocht en gefo tografeerd. Fotograaf Sjaak Noteboom had moeite in dit door toeristen goed bezochte vissersdorp plaatsgenoten te ontdekken en op de gevoelige plaat vast te leggen. Maar het is gegaan. Hij heeft bijna 200 foto’s gemaakt. Ze zullen eind volgende week in zijn etalage worden tentoongesteld. Vooral de Waddinxveners die de moeite namen het toeristendijkje, dat de „Haven” wordt genoemd, te ver laten om Volendam in te gaan hebben kunnen genieten van de stijl waarin dit dorp is opgebouwd en zijn misschien het sigarenbandjeshuis met zeven miljoen sigarenbandjes tegen gekomen. In negen bussen van de Rotterdamse busonderneming De Jong Tours vertrok ken de bejaarden goed geluimd en met uitstekend weer vanuit de Stationsstraat in de richting Utrecht. Er werd tot voor bij Urecht gereden over de rijksweg. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was langs de Vecht via Oud-Loosdrecht naar Hilversum te rijden moest daar op het laatste moment van worden afgezien. Vijf bussen gingen voor de koffiepauze naar het restaurant Anna’s Hoeve” in Hilversum en vier bussen pauzeerde in „Oud Valkenveen”. In heel het Gooi was namelijk geen gelegenheid te vinden om aan een gezelschap met in totaal 432 mensen (419 bejaarden en 13 genodig den) ruimte te bieden. Er moest dus uit gegaan worden van de binnen-capaciteit, omdat je natuurlijk op het uitstekende zomerweer van gisteren niet vast kunt rekenen. ^<33 kW”' F. si

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1973 | | pagina 1