Spoedeisende ledenvergadering in Anne Frank-centrum ZETTEN MIDDENSTANDERS LICHT VOOR WINKELCENTRUM OP GROEN? Lions helpen Ethiopië n Bert Krauwinkel: 58 werken Nu 2,5 mille voor woning- verbetering/krotontruiming Kleuren T.V. Heemskerk B.V. Plan langs Kerkweg ook met 145 flats i I oproep aan iedereen meteen motorrijtuigen verzekering en/of een rechtsbijstand verzekering... -ji AUTO' TOURS GEMEENTERAAD Onafhankelijk Nieuwsblad DOORSTROMINGSBIJDRAGE ONGEWIJZIGD met 100% service Reprodukties Posters van bv Kleurentelevisie GRUODIG HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN Gemeenteraad nt Taxatie Stemmen’ TOEGANGSBEWIJS CNV FEESTAVOND Geneesmiddel ontdekt tegen kaalheid Boekhandel Veldwijk BV B Vleugels en Besprekingen DOKTERSDIENSTEN Bouwverordening Stichting overbodig LaatU deskundig voorlichten door onze gedipt Wavierbouwer.^ met en zonder draadloze af standbediening Weekblad voor Waddinxveen >74 VANAVOND (DONDERDAG), raadzaal gemeentehuis, 20.00 uur t. T 29e JAARGANG - Nr. 1345 DONDERDAG 14 FEBRUARI 1974 (ADVERTENTIE) bewinkeling in ons dorp zal zorgdragen. Wi| zijn -thuis- In uw vakantlsl (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Gijs Kooren rst l i 1 per geval. Dat was tot voor kort (Advertentie) (Advertentie) u Uw adviseur auto verzekering Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 financiering mogelijk. use ssc ibs rar igs ick HELSINKI (DPA) Een groep Finse artsen heeft na een onderzoek van tien jaar een middel ontdekt dat haarwor tels als het ware tot nieuw leven wekt. In de meeste gevallen werkt het pre paraat reeds na 5 tot 10 weken. Het moet worden gebruikt tot het haar zijn volle lengte heeft bereikt. Gistermiddag is er op het gemeentehuis een tweede bespreking geweest tussen het gemeentebestuur, de afdeling Wad- De gemeenteraad heeft in het verleden al tot tweemaal toe in meerderheid be zwaren geuit tegen de zich telkens wij zigende omvang van het hoofdwinkel centrum en de planning in de tijd. Kri tische kanttekeningen stonden er destijds ook in het KVO-verbondsorgaan over de winkelplanning in Waddinxveen. WADDINXVEEN De tentoonstelling van Bert Krauwinkel is onder zeer grote belangstelling door dr. Van Lieshout geopend. In de museumzaal van de Rabobank zijn 58 werken tentoongesteld, waaronder zeven schil derijen en twee beeldjes. Op de foto ziet u hoe Bert Krauwinkel namens zijn familie een openingsgeschenk wordt overhandigd. De dinsdagavond in het Anne Frank- centrum te houden spoedeisende leden vergadering van de afdeling Waddinx veen van het Koninklijk Verbond van Ondernemers (KVO) zal zos nel moge lijk duidelijkheid moeten brengen over het hoofdwinkelcentrum. De midden standers zijn door hun bestuur gevraagd hun medewerkers en deskundigen tevens naar de vergadering te laten komen, op dat in gezamenlijkheid het enig juiste besluit genomen kan worden. Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 I I I 3 ■«SS ZATERDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 4, tel. 2676 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse Apotheek, tel. 01727-2834 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 Kerkweg 161, Waddinxveen tel. 01828-4566 ie- an de ier Reis- en passagebureau Kerkweg 207, Waddinxveen Tel. 01828 - 4488 in nt. is Tan de tiet >ed jen •its Ja rig iju of irk ag- de dit dc ht. de te ide en. ij- eft ir- •P- [er iel 3e ^g de as ’t •te y- ar w- ijl er de lie i4, I7, 3, 73 WADDINXVEEN Er is enig misver stand ontstaan over de toegang tot de CNV-feestavond morgenavond te hou den in het Geref. verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. Van de zijde van het CNV verzoekt met ons mee te delen dat iedereen, dus ook de leden die een uit nodiging hebben ontvangen, zich dienen te voorzien van een gratis af te halen toegangsbewijs. Eigenlijk wordt sinds 1962 gesproken over de realisering van het hoofdwinkel centrum aan de Kerkweg. De Stichting Winkelcentrum Waddinxveen, waarvoor KVO-voorzitter G. van Ringelenstein secretaris-penningmeester en vice-voor- zitter is, heeft in het afgelopen jaar tal rijke berekeningen laten maken op grond waarvan men dacht tot de bouw van het centrum te kunnen komen. Het lijkt er op, dat de Waddinxveense midden standers langzamerhand weer de mening zijn toegedaan dat een hoofdwinkelcen trum met twintig winkels voor een over- dinxveen van het Koninklijk Verbond van Ondernemers, het GAK, Kok-Beheer BV en architect L. Roggeveen. Omdat met name de besprekingen in midden- standskring nog niet zijn afgerond heeft het college van Burgemeester en Wet houders een aan de vanavond vergade rende gemeenteraad toegezonden voor stel tot het nemen van een voorberei- dingsbesluit tot herziening van het be stemmingsplan „Stationsstraat” voor ter reinen gelegen ter weerszijde nu ter dis cussie komen in de gemeenteraadsver gadering van donderdag 14 maart. Het nemen van dit voorbereidingsbesluit is nodig om snel een nieuw bestemmings plan in behandeling te nemen. Daar is niet aan te ontkomen, omdat het schets- plan nu eenmaal is gewijzigd. Daarover moeten Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland zich overigens nog uitspieken. De raadsleden krijgen vanavond nog een aantal andere wijzigingen voorgescho teld. Zo is het nodig de gemeentelijke bouwverordening voor de achtste maal te veranderen. De voorgestelde wijzigin gen betreffen in hoofdzaak een verdui delijking van de bepalingen der verorde ning, die in de praktijk moeilijkheden blijken op te leveren, alsmede de wijzi ging van een aantal artikelen inzake het plaatsen van brievenbussen, rook- en gasafvoerkanalen en aanwezigheid en ligging van liften. Bovendien dienen de in de huidige bouwverordening genoem de cijfers en berekeningen aangepast te worden. Voorts is het volgens het college van Burgemeester en Wethouders noodzake- WADDINXVEEN De bouw van een hoofdwinkelcentrum aan de Kerk weg in Waddinxveen komt in een beslissend stadium. Indien binnen een maand alle partijen het met elkaar eens kunnen worden is het te verwach ten dat het veelbesproken en langverwachte centrum in het najaar van 1975 in gebruik genomen zal kunnen worden. Hierbij is van groot belang, dat de afdeling Waddinxveen van het Ko ninklijk Verbond van Ondernemers (KVO) - de plaatselijke midden- standsvereniging - het door derden te realiseren hoofdwinkelcentrum positief beoordeelt. In een volgende week dinsdagavond in het Anne Frank-centrum te houden spoed eisende vergadering van de midden standers zal dat moeten blijken. De bouw van het centrum aan de Kerk weg komt zonder meer opnieuw in ge vaar, indien belanghebbende midden standers uit Waddinxveen besluiten het licht niet op groen te zetten - zoals het plaatselijke KVO-bestuur zal vragen -, maar op rood. Overigens zit het er dik in, dat de middenstanders het gemeente bestuur zullen verzoeken aan de grond- verkoop die eisen te stellen, waardoor de belangen van het midden- en kleinbedrijf zijn verzekerd. I Rabobank Q zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken Het hoofdwinkelcentrum „Passage” zal er niet worden neergezet door de in de cember 1972 in het leven geroepen Stich ting Winkelcentrum Waddinxveen, een samenwerkingsorgaan tussen de georga niseerde plaatselijke middenstand en het Ontwikkelingsbureau Winkelcentra Ne derland (OWN) in Wassenaar. Deze stichting is in feite overbodig geworden nu het door L. Roggeveen ontworpen en dor P. Rehorst BV te bouwen centrum wel eens neergezet zou kunnen worden door het pensioenfonds van de Gemeen schappelijke Administratie Kantoren (GAK) en geëxploiteerd kunnen worden door de beheermaatschappij van Kok- Beheer BV. Althans zo is het door het gemeente bestuur begeleide plan tot op dit mo ment. De Waddinxveense middenstan ders zullen daarover komende dinsdag avond uitvoerig worden geïnformeerd. Zij zijn ook nog onvoldoende op de hoogte van de gewijzigde opzet van het geheel, dat nu voorziet in de bouw van een winkelcentrum met rond de twintig winkels en drie flatgebouwen met in to taal 145 flats. En dat allemaal op een stuk grond van ongeveer 7000 vierkante meter. Voor het hoofdwinkelcentrum is minder dan de helft nodig. Openingsuren: maandag t/m vrijdag van 9-4 u. vrijdagavond van 7-9 u. 1 yriL cafeSaa W kollektle, itie Stemmen Reparatiel| import! Nu geen benzine problemen meer. WIJ verzorgen gaarne voor de auto-toerlst een auto- planrels en de reservering van een appartement, bungalow of hotel In België, Oostenrijk, Ita lië, Spanje etc. De ANVR-speclallsten op dit gebied zijn Van Glnkel reizen (eigen programmal), BBI, Rall- tour, Relax, Boot Co., en nog enkele anderen. lijk gebleken, dat het Algemeen Ambte naren Reglement op enkele punten wordt gewijzigd en redactioneel wat wordt aangepast. Dat geldt ook voor de verordening, die het toekennnen van een tegemoetkoming in bovenmatig ziekte kosten aan enkele groepen van IZA- deelnemers regelt. Tenslotte staan een aantal begrotingswijzigingen op de agen da, die betrekking hebben op de jaren 1969, 1970 en 1973. Uit het voorstel tot wijziging van de laatste begroting blijkt onder meer dat de post „onvoorzien” is geslonken tot een paar duizend gulden doordat een aantal ramingen te laag ble ken te zijn. Zo moest aan presentiegel den van raadsleden, verplaatsingskosten, druk- en bindwerk en representatie meer geld worden besteed. Daarentegen be droegen de inkomsten van straatbelas- ting 20.000,-), grondbelasting 8.035,26) en hondenbelasting 1.300,-) soms beduidend hoger. Op het leegraken van de post „onvoorzien” drukt vooral het door de gemeenteraad vastgestelde krediet van 17.500,- ten behoeve van de doorstroming. Als u niet van plan bent om alle kleine lettertjes van uw polis goed en grondig door te lezen, laat het dan in ieder geval door goede adviseurs voor u doendoor de Rabobank! WADDINXVEEN De gemeentelijke verordening, die de Waddinxve- ners bij krotontruiming, doorstroming en woningverbetering een financieel steuntje in de rug garandeert, zal door de vanavond vergaderende gemeen teraad opnieuw worden aangepast. Dat is nodig, omdat minister drs. J. P. A. Gruijters van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de rijksbijdrage voor krotontruiming en woningverbetering sinds 1 januari heeft verhoogd tot maximaal tweeduizend gulden 1.400,—. Dat betekent, dat de Waddinxveners die voor zo’n financieel steuntje in de rug in aanmerking komen (na aan een aantal voorwaarden te hebben voldaan) kunnen rekenen op maximaal 2.500,-. De ge meente legt dus maximaal vijfhonderd gulden per geval bij. De rijksbijdrage voor doorstromingsgevallen blijft daar entegen ongewijzigd 1.400,-). In het kader van de doorstroming is de huur- grens voor de te betrekken woning ver hoogd van 350,- tot 375,- per maand. De huurgrens van het huis, dat wordt verlaten blijft gehandhaafd op 160,-. WADDINXVEEN De Lionsclub Waddinxveen helpt deze week Ethiopië helpen. In een kraam van de weekmarkt van morgen kunnen allerlei artikelen worden gekocht, terwijl vanavond en de komende dagen bekende Waddinxveners zoals KNAC-man Henk Stemmer, apotheker Dick van Doorn, raads lid Hans Barth, verffabriekant Wolf Berger, speelgoedfabrikant Cees Okkerse en huisarts Theo Blom met de collectebus op stap zullen gaan. Voor de nood in Ethiopië hebben deze week ook de commu nicatiemedia aandacht gevraagd. Dit land bevindt zich namelijk in een kritieke situatie, ontstaan door de grote droogte. Die daardoor ont stane hongersnood wil de Lionsclub Waddinxveen met de financiële ac tie van deze week onder de aan dacht brengen, opdat geholpen kan worden. De onderzoekers hebben het preparaat met succes bij mensen en dieren be proefd. Onder de proefpersonen bevindt zich een hoogleraar in de medicijnen die zijn volle haardos terugkreeg. Het middel is thans onder de naam ANTISCAL verkrijgbaar bij Drogisterij A. van der Helden, Zuldkade 1, Wad dinxveen. MUZIEKHANDEL SK5“IXffiNSINCEL L Vrijdag «of 9 uur s avonds geopend en voorts iedere avond na 4fspraak. - uw officiële Grundigdealer: j Radio DOOL Kerkweg TZl I Waddinxveen i018282301

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1