voor uit onze gemeente ‘F f t y Inbraak WIJZIGING KANTOORUREN OP VRIJDAGAVOND f P‘ tijdens vakantie r i ’t Feest is weer voorbij F I Ook nieuwe mogelijkheden werkende jongeren I A. VAN DER HOOFT-MARS I PLEZIERIGE VAKANTIE r f bent u dan zeker over de verzekering? VRIJDAGAVOND VAN 6.30 TOT 8.30 UUR BEDANKT ALLEMAAL! I FT-7~1 I (grutidig) I bentii de gelukkige eigenaar van... een pleziervaartuig? een caravan of aanhangwagen? Nieuwsblad Onafhankelijk j 1 Kleurentelevisie AVOND VAN D£ MBUMA- ZENDING I f 1 .1 1 f '3 h dirtLli' 1 I i - s .1 l'J I Lf U «J CJ I I 1 I l LJ I Ld I I f J Creatieve vakken Ander initiatief I t 2 ■K 1 I 5 I I s I met en zonder draadloze af standbediening I Ld i LH I u H-LHri I LJ-P _T I L_f U II. it 11 zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken 5 Ltd i I i I I s FFF 4 I I I I s I I v r k«n. tr. i i gr. br. I I 1 UF I U H Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 30e JAARGANG - Nr. 1365 DONDERDAG 4 JULI 1974 9 1 i 9 i (ADVERTENTIE) m (ADVERTENTIE) Met ingang van 2 augustus as. worden de kantooruren van ALLE plaat selijke banken gewijzigd in: Algemene bank Nederland, Kerkweg 224 Amsterdam Rotterdam bank, Kerkweg 151 Nederlandse Middenstandsbank, Kerkweg 216 Nutsspaarbank, Kanaalstraat 9, Groensvoorde 74 Rabobank, Kerkweg 161, Kon. Wilhelminaplein 38, Groensvoorde 14. 9- 9 Total loss of verduistering? Total loss en/of verduistering? Wettelijke aansprakelijkheid? Hoeveel eigen risiko? Inklusief of exklusief inboedel van caravan of boot? Plus persoonlijke ongevallen-verzekering voor opvarenden van een boot? Welke dekking voor hoeveel en waar? Heus waar, een goede verzekering voor pleziervaartuigen of caravan is nodig. Kom er eens vrijblijvend over praten bij de Rabobank. Omdat u bij de Rabobank aan een vertrouwd adres bent. Er is er vast wel één vlak bij u in de buurt U bent, er welkom. - WADDINXVEEN Aan het einde van de serenade, die de Waddinxveense muziekkorpsen Concordia, De Cornuila’s en Voorwaarts maandagavond hebben gegeven ter gelegenheid van het ambtsjubileum van burgemeester C. A. van der Hooft, kreeg onze jubilerende eerste burger een naar hem genoemde mars aangeboden. De mars is gecomponeerd door de heer J. Alblas van de Nicolaas Beetslaan. De heer Alblas heeft deel uitgemaakt van Voorwaarts. Het ligt in de bedoeling de C. A. van der Hooft-mars op de eerst volgende taptoe ten gehore te brengen. specteurs en de consulente van het leer lingwezen voor de detailhandel. volgt Maatschappij-onderzoek en Neder lands op heit Vormingscentrum. Het be- roepen-oriënterend programma op De Technische School omvat algemene tech nieken. De leerlingen werken met op drachten die zijn gebaseerd op verschil lende beroepssferen. De lessen hebben een oriënterend karakter, waardoor de leerlingen alsnog een beroepskeuze kun nen maken. ZATERDAG Arte: C. N. Vreeken, Kerkweg 222, tel. 2979 Apotheek: Boskoopse Apotheek. ZONDAG Arte: E. M. L. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: dienstdoende arts POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 T* Voor informatie en aanmelding kan men terecht bij beide scholen: Vormingscen trum voor Werkende Jeugd voor Gouda en Omstreken, Nieuwe Haven 310, Gou da, tel. 01820-18561 en 20425; De Tech nische School voor Gouda en Omstreken Groen van Prinsterersingel 49, Gouda, tel. 01820-19022. 9 9 9 9 9 9 9 999999 9 9 y 9 9 9 9 9 u u 9 9 9 9 9999»»»9 WADDINXVEEN Voor de Mbuma- zending spreekt volgende week dinsdag avond in het kerkgebouw van de Re monstrantse Gereformeerde Gemeente ds. S. de Jong uit Ouddorp. Er wordt begonnen om half acht. •9 »~9 9 WADDINXVEEN Burgemeester C. A. van der Hooft en zijn vrouw hebben een indrukwekkend feest achter de rug. De waardering die er in Waddinxveen en daarbuiten voor dit echtpaar bestaat kende welhaast geen grenzen. In het Weekblad voor Waddinxveen van deze week treft u foto’s over het gevierde ambtsjubileum aan, in de krant van volgende week een aantal reportages, omdat er gewoon veel te vertellen is en daar deze week de ruimte voor ontbrak. U kunt dan lezen over de overweldigende belangstelling die er bestond voor het ambts jubileum van onze eerste burger en de vriendschappelijke en collegiale woorden die er zijn gezegd. Rabobank Q Het jubileum is achter de rug. Terugziend op dit feest kunnen mijn vrouw en ik alleen maar zeggen: „Bedankt allemaal bedankt voor de felicitaties voor de vele bloemen en fruitmanden en andere versnaperingen voor de heerlijke dranken voor alles en alles!” Een mens wordt in dagen van festiviteiten maar erg klein en nietig. Je vraagt je af: „Is het niet te veel?” Goed .we deden ons best we gaven ons beiden aan het werk voor stad en dorp, maar voelden het nooit als een plicht en nimmer als een last. We deden het graag en met liefde! U hebt méér terug gedaan in deze dagen! Met verwondering in onze harten hebben we alles over ons heen laten gaan. Wij zijn er dankbaarder en gelukkiger door geworden. Daarom nogmaals - héél héél hartelijk dank voor alles! Wij wensen u voorzover u nog met vakantie gaat allen een heel prettige vakantie toe. Gaarne ook een woord van innige dank aan het jubileumcomité, aan de muziekverenigingen en aan allen, die hielpen organiseren! Met de meeste hoogachting en allerbeste groeten, C. A. VAN DER HOOFT J. VAN DER HOOFT-LOURENS j. elblat Een ander initiatief in Gouda is de sa menwerking tussen De Technische School en het Vormingscentrum. Deze samenwerking zal plaatsvinden op basis van uitwisseling van partieel leerplich tigen, de z.g. 15-jarigen. Van het Vor mingscentrum zal een groep aan De Technische School een beroepen-oriën- terend programma volgen en een groep leerlingen van De Technische School Bij maatschappij-onderzoek komen on derwerpen aan de orde met betrekking tot het werk, het gezin, de buurt, de vrije tijd. De keuzevakken zijn onder te verdelen in kreatieve vakken (zoals: sieraden maken en leerbewerking), en praktische vakken (zoals E.H.B.O. en fotografie). Voor die jongeren die lager beroeps- 9 9 9 9 rekreatie verzekering WADDINXVEEN Tijdens afwezig heid van de bewoners is ingebroken in een woonhuis aan het Diëderik van Schagenplantsoen. De inbraak werd ont dekt door een kennis, die de kat kwam verzorgen. Of er iets is gestolen, weet men pas als de bewoners terugkomen uit Mallorca. Bij een botsing op de leplaan en Es- doomlaan zijn twee personenauto’s zwaar beschadigd. Een 46-jarige Wad- dinxvener kwam met zijn auto vanuit de leplaan en verleende geen voorrang aan zijn 27-jarige plaatsgenoot. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. 9 9 9 9 bid u De beroepsgerichte opleiding wordt door De Technische School verzorgd. De Stichting Detailhandel heeft zich bereid verklaard haar medewerking te verlenen. De algemene vakken zoals b.v. maat schappij-onderzoek en keuzevakken worden door het Vormingswerk ver zorgd. gr. kt onderwijs (bijv, huishoudschool) gevolgd hebben duurt de opleiding twee jaar. Voor diegenen die lager beroepsonder wijs gedeeltelijk gevolgd hebben, is de duur van de opleiding drie jaar. Als de gehele opleiding met goed gevolg be ëindigd is, wordt een officieel erkend diploma „verkooppraktijk voor de detail handel” uitgereikt. Gedacht wordt om in augustus van het schooljaar 1974-1975 te starten met het eerste jaar van beide soorten opleidingen, dus van de twee- en driejarige kursus. Een en ander is aan gevraagd bij het Ministerie, na een ge sprek met de betrokken onderwijs in- Lsrr.be er WADDINXVEEN/GOUDA De Stichting Vormingswerk voor Wer kende Jeugd, de Stichting Opleiding en Vorming Detailhandel en De Technische School (Groen van Prin sterersingel en Graaf Florisweg) hebben gezamenlijk het initiatief genomen om in Gouda een oplei ding voor winkelpersoneel te star ten. In eerste instantie is deze op leiding bedoeld voor jongeren van 15 t/m 17 jaar, in het winkelbedrijf werkzaam, van wie met name de 15-jarigen vanaf september 1974 twee dagen leerplichtig zijn. De school verzorgt het theoretische gedeelte van de opleiding. Naast on derwerpen als klanten, verkoopkun- de, goederen, administratie, service, reklame en winkel verzorging, kan de leerling zich in bepaalde bran ches (textiel, levensmiddelen, huis houdelijke artikelen enz.) speciali seren. Het praktijkgedeelte van de opleiding gebeurt in de winkel waar men werkzaam is. Belangrijke pun ten hierbij zijn: introduktie, bena dering klant, goederenbeheer, arti kelen kennis, verkoopbevordering, verkooptechniek en winkeladmim- stratie. I I I I I I I I I I I I I I uw officiële Grundigdealer: Radio DOOL Kerkweg T71 I Waddinxveen j 018282301 9 9 9 9 9 9T9 9 9 y 9

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1