Zêt scbriftelijke vragen het college aan De nieuwe Raadslid V erbaan vraagt B. en W. om plaatselij ke werkeloosheidscij fers Te koop op drie adressen Thema ouderavond L. van Gelderschool J biologie-onderwijs Prijzen Puzzelwandeltocht zijn dinsdag af te halen Kleuren T.V. HERFST- BAL Oranjekalender is verschenen Heemskerk B.V. lLJüI H ra JO. I IHII van ^'lintei bv Nieuwsblad Onafhankelijk TOOS trainde tegen Mauritius i I^Va Royale winst van De Gouwe Grootse bazar De Paddestoel met 100% service GEZELLIGE DANSAVOND 'akantie? ^dan -1 CHR. OPENB. BIBLIOTHEEK HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 30e jaargang - nr. 1380 Donderdag 17 oktober 1974 Stand (Advertentie) (Advertentie) EEN BOEKENBOM IS ALTIJD RAAK!! WADDINXVEEN Het progressieve raadslid W. C. Verbaan heeft deze week het college van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen met een zestal schriftelijke vragen over de werkloosheid benaderd. Hij wil daarme enig inzicht krijgen op het niveau en de ontwikkeling van de werk loosheid in zijn totaal en de jeugdwerkloosheid in Waddinxveen en de regio Midden Holland. Uitslagen o o o o o o 1 o 1 2 W. C. VERBAAN Progressiever! UT j...ga Openstaande aanvragen lias Laatü deskundig voorlichten door onze gedipt klavierbotmr.^ Programma Taxatie StemmenReparatiell w' Él 1 Weekblad voor Waddinxveen (ADVERTENTIE) ADVERTENTIE I I bij de Instuif voor Gehuwden verzorgen. Waar een ieder echtpaar welkom is. Uw adviseur naar onzer' Vleugels en Komt U Bestel uw toegangsbewijs op don derdag 24 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur. Tel. 3792. - Aanvang 20.00 uur. - A.F. centrum. The Free Wheelers uit den Haag gaan op zater dag 26 oktober in een herfstgetinte zaal weer een WADDINXVEEN Het eerste com- petitieoptreden van De Gouwe „in ei gen huis” is in een royale overwinning geëindigd. De Waddinxveen.se water- poloërs zegevierden met 9-4 over Naya- da. De in de tweede klasse debuterende Eindhovenaren boden weinig tegenspel. ZPB-Gouwe jeugd 2-2; Gouwe a-GZC a meisjes 9-1; Gouwe 4-BZPC 5 heren 2-1; Gouwe 8-Alkemade 1 heren 5-3; Kouderkerk a-Gouwe c meisjes 17-0; BZPC 4-Gouwe 5 heren 2-2; BZPC 6- Gouwe 7 heren 5-1. loosheid ook hier in de regio hard nekkig blijkt te zijn, bent u dan be reid aanvullende maatregelen te tref fen? Te denken valt b.v. aan opvang- aktiviteiten, waarbij jeugdmedewer- kers ingeschakeld kunnen worden. 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 3 3 2 2 2 2 2 0 0 0 Een uitgave in kleuren van Pro Juventute. De op brengst komt ten bate van het kind dat extra zorg nodig heeft. 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 2 ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 ZONDAG Arts: P. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, tel. 4162 POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 DWT MZPC De Gouwe RZV DSZ Kroosduikers DWR BZPC De Rijn Die Haghe Nayada eerst! naarl Dorpstraat 33, Waddinxveen Bel nu 2218 FINANCIERING MOGELIJK JuL v. Stolberg laan: ma. wo. en vr. 14.30 tot 17.30 u en 18.30 tot 20.30 uur; di 10 tot 12 uur. St Victorstraat: di. en vr. 19 tot 21 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di en vr 14.30 tot 17uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. Kerkweg 207. Waddinxveen. Tel. 01828-4488 Exclusieve kollektïe, EIGEN IPORT! WADDINXVEEN Met instemming van koningin Juliana en prins Bernhard heeft „Pro Juventute" dezer dagen weer de traditionele Oranjekalender het licht doen zien. De 28e Oranjekalender, die ver schijnt ten bate van kinderen-in-moeilijkheden ziet er fraai en wel verzorgd uit. Opgenomen zijn verscheidene exclusieve foto’s, van het koninklijk gezien, die nog niet eerder zijn gepubliceerd en af komstig zijn uit particulier bezit van Soestdijk. De Pro Juventute- kalender 1975 is onder andere verkrijgbaar bij mevrouw J. van der Hooft, Sniepweg 1, Boekhandel Burger, Dorpstraat 80 en Boekhan del Veldwijk, Passage 145, allen in Waddinxveen. De prijs Is f 5,50. WADDINXVEEN De speeltuinver eniging „De Paddestoel” organiseert op vandaag, morgen en zaterdag haar jaar lijkse grote bazar in het clubhuis van de speeltuin aan de Lijsterbesstraat. De op brengst is voor het jeugdwerk en speel tuinwerk. Donderdagavond om kwart over zeven opent burgemeester C. A. van der Hooft de bazar door het rad van avontuur te laten draaien. Men kan weer allerlei mooi prijzen winnen met de enveloppenkraam, grabbelen, pijlen gooien, schieten, touwt)estrekken en het rad van avontuur. Zaterdag’s kunt u vanaf 2 uur ’s middags op de bazar te recht. Zaterdagavond wordt door de heer A. van Gent de trekking van de grote verloting verricht. Mocht men nog geen loten hebben dan kunnen die als nog op de bazar gekocht worden. Ge hoopt wordt dat iedereen een kijkje op de bazar komt nemen om het jeugdwerk te steunen. WADDINXVEEN De foto puzzel wandeltocht van de Nederlandse Hart stichting, afd. Waddinxveen, is trots de slechte weersgesteldheid ’n succes gewor den. 110 deelnemers(sters) kwamen voor een prijs in aanmerking. Een groot aan tal hebben waarschijnlijk hun opdracht niet goed gelezen waardoor de invulling niet juist was. Hieronder de namen van de prijswinnaars, die hun prijs op dins dag 22 oktober kunnen afhalen van ’s morgens 10 uur tot ’s middags 17 uur bij mevrouw Verheul, Peuleyen 174. De vragen van het raadslid aan het col lege luiden letterlijk: Peter v.d. Berg, Jolanda Uilenbroek, Richard Kasten, Jackie Hoogendoom, Janneke van Wageningen, Irene Hen driks, Anneloes v.d. Leun, Marianne de Graaf, Marike Jansma, Arjan v. Duijn, Nico Oortman, Gerry Heus, Detta Heus, Sjaak de Graaf, Gert-Jan de Rooy, Heleen Reijm, Elly Boekhorst, Marjo hnmerzeel, Peter v.d. Kleij, Eddy van Dodewaard, Paulien v.d. Leun, G. Tuwanakotta-Lokmüler, Jantine van der Starre, Paul Aalbers, Rob Hogerbrug, Art Hoogenboom, Marina Heus, M. J. de Graaf, M. C. Kloet, Jormy Vreem, J. F. A. v.d. Leun, Frank Bingers, K. Sinnema, Marjan Oortman, Marika Of- fereins, Ageeth Offereins, F. Frank, Baut v.d. Sprong, Martin Heus, Mark Waterreus, J. W. Oortman, Theo Ver- nooy, Hanneke van Schie, Martin Werk man, mevr, de Graaf-van Erk, Soraya Tuwanakotta, Marja van Dam, Wim Brenkman, Arjan van Duyn, Jacqueline v.d. Schee, Johnny van Rijn, Marcel Charpentier, Eddy van Dodewaard, Joost v.d. Leun, Renate Tuwanakotta, Marike van Weelden, Arjan Jansma, Birgit van Delft, Karel Groeneweg, Dirk Jan v.d. Berg, Benny Oosdam, Liesbet van Schie, Petra Broer, Astrid van Tol, Annie v.d. Berg, Herman Werkman, J. v.d. Berg, Henk Jansma, Lia v.d. Schee, Martin vd. Vaart, Greetje den Haan, Edwin Vlasveld, P. H. Jansma, Adrie Toor, Anja Brinkhorst, Wendy Sinnema, Antje Meskers, Jolanda Uilenbroek, Marion Verwe, Simon Visser, Marijke Bode, Tonnie Boekhorst, Jurjen Alink, A. A. Hendriksz-Hindriks, Bea Broer, Daan Meskers, Jantine v.d. Starre, me vrouw Van Gent, Geesje Bijlsma, Gré Karsten-Dros, Jac. v.d. Berg, Henriëtte Pelicaan, Marjan Lam, Jeannette Roos, Helien van Schie, R. Ph. Hendriks, P. Hendriks, Joh. de Rooy, E. Bangert, Wilma Bouthoorn, G. M. Kloet, mevr. Meskes, Monique Sekeris, Nelleke Son- neveld, Marjan van Dam, Trudy Lugt- hart, Richard Okkerse, Erik v.d. Berg, Bert Hinlopen, Truus Mekenkamp, Ju dith Pellicaan, Alexander Hinlopen, J. van Soest, B. M. Mesker, Annie Bras, Connie Reijm, Ernst v.d. Vaart. 1. Is het u bekend dat in de „Nota in zake bestrijding van de werkloos heid” van het Ministerie van Sociale Zaken een somber beeld geschetst wordt van het niveau en de ontwik keling van de werkloosheid in het al gemeen en de jeugdwerkloosheid in het bijzonder? Is het u bovendien be kend dat het verloop van de geregis treerde arbeidsreserve volgens de sep- tembercijfers dit beeld nog zorgelijker gemaakt heeft? 2. Bestaat er enig zicht op het niveau en de ontwikkeling van de werkloos heid in zijn totaal en de jeugdwerk loosheid in Waddinxveen de regio Midden Holland? 3. Indien vraag 2 bevestigd wordt be antwoord, wilt u dan ondergetekende het genoemde cijfermateriaal, bij voorkeur gesplitst naar leeftijdscate gorie en beroepsgroep, ter beschik king stellen? WADDINXVEEN Ter voorberei ding op het komende wedstrijdseizoen was er zaterdag een wedstrijd georgani seerd tussen een jongens keurtumploeg van de gymnastiekvereniging TOOS en van St Mauritius (Volendam). De plaats van handeling was zoals gewoonlijk het thuishonk van TOOS: de gymzaal aan het K.W.-plein. Gelijktijdig werden er voor de mesijes van 11-16 jaar en de jongens van 9-4 1 jaar onderlinge selectie wedstrijden gehouden, met het doel de definitieve samenstelling van de ploegen vast te stellen. St Mauritius heeft een zeer goede naam in de tumwereld en het was dan ook te begrijpen dat er door TOOS vol spanning naar deze wedstrij den was toegeleefd. Maar ondanks de geweldige reputatie van St Mauritius zag toch een TOOS-jongen, namelijk Wilko de Vogel, kans om met ruim 5 punten verschil met nummer 2 beslag te leggen op de eerste plaats. ..muziekhandel CRABETHSTRAAT1 hoek KATTENSIf «GEL *1 GOUDA. Telc[oon 01820 19920 L Vrijdag tot 9 uur arMdi geopend en voorU -oden na «Itpraak 4. Wilt u tevens cijfers overleggen van de bij het Gewestelijk Arbeids Bu- De totale uitstagen waren ais volgt: Jon gens 11-16 jaar - Wilko de Vogel 32.5 ptn nr 1; Marco Kleiweg 23.3 ptn nr. 5; Jan Nieswaag 22.0 ptn nr 7; Peter Ver heul 19.4 ptn nr 10; Marcel Hamming 17.9 ptn nr 12; Geert Engelsma 14.7 ptn nr 13. if WADDINXVEEN Tijdens de maan dagavond gehouden ouderavond van de Leon van Gelderschool werd afscheid genomen van vier oudercommissieleden, de heer M. Blijenherg, de heer L. J. Riks, mevrouw A. M. Visser-Heistek en het reservelid de heer G. J. ter Beek. Als nieuwe leden werden gekozen de heer L. M. v.d. Hoef, mevrouw M. Noldus-v.d. Upwich, mevrouw T. Smal- lenbroek-Brauns en mevrouw H. Teyema-Blauw, terwijl mevrouw C. MeengJPaape herkozen werd. Een voor stel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, namelijk om de zittingsperio de van de leden van de oudercommissie te brengen van drie jaar op twee jaar en bovendien toe te voegen dat zij slechts lx herkozen kunnen worden, werd met algemene stemmen aangenomen. Door de Vereniging Openbaar Onderwijs, afd. Waddinxveen werd een portret van prof. Leon van Gelder aangeboden. Pas in het laatste deel van de wedstrijd, toen De Gouwe de teugels liet vieren, kreeg het Eindhovense zevental de kans wat terug te doen. Al vrij snel na het begin maakte Cor Hogerbrugge met een drukbal 10, waarna Henny van de Bosch een afstandsschot losliet (02). Van de Bosch profiteerde vervolgens van een numerieke meerderheid (0—3). Pas daarna scoorde Nayada tegen. Het twee de partje werd afgesloten met een hard schot van Eef Overdam (4—1) en Leo Nieuwenhuyzen bracht via een straf- worp de 51 stand op het bord. Eef Overdam scoorde in het derde kwart, waarna Brevé voor de Eindhovenaren tegenscoorde (6-2). De Gouwe stoom de door naar een 92 voorsprong (Dick Russner tweemaal en Henny van de Bosch). Toen geloofde De Gouwe het wel en Nayada scoorde nog tweemaal. vrijdag 18 oktober te Boskoop: Vivaxb- Gouwe b jongens; zaterdag 19 oktober te Waddinxveen: Gouwe 1-DSZ heren; idem: Gouwe 7-Woerden 3 heren; idem Gouwe 4-Boskoop 2 heren; idem: Gou we 5-Katwijk 3 heren; idem te Alphen a.d. Rijn: AZC b-Gouwe 8 heren; dins dag 22 oktober te Boskoop: Boskoop 1- Gouwe 1 dames. Hierbij moet dan wel worden vermeld dat Geert Engelsma vroegtijdig moest uitvallen door een (gelukkig niet zo ern stige) blessure, anders zou hij ongetwij feld een veel hoger resultaat hebben be haald. De prijsuitreiking vond plaats tij dens een uiterst gezellige gezamenlijke broodmaaltijd in de TOOS-SOOS. De avond werd afgerond met een beat- festijn afgewisseld met een paar tum- films, waarna om ongeveer 10 uur onze Volendamse gasten samen met de gast heren van een welverdiende nachtrust gingen genieten. TOOS kon weer eens terugzien op een geslaagde tumdag. reau geregistreerde Openslaande aan vragen van werkgevers? Bij voorkeur weer gesplitst naar leeftijd en be roepsgroep. 5. Wanneer mocht blijken dat ook in Waddinxveen e.o. de werkloosheid ernstige vormen gaat aannemen, wilt u zich dan, eventueel in overleg met naburige gemeenten, beraden over maatregelen die genomen kunnen worden ter bestrijding van de werk loosheid? 6. Wanneer onverhoopt de jeugdwerk- Na de pauze hield de heer H. Wals, hoofd afdeling onderwijs school- en kindertuinen in Den Haag, een inleiding over het onderwerp „Modernisering bio logielessen”, waarin hij o.a. het volgen de naar voren bracht: Het biologie- onderwijs is een wetenschap die zich bezig houdt met het leven in al zijn vormen, waarbij speciaal gelet dient te worden op de onderlinge samenhang. Wanneer bijv, bepaalde relaties ver stoord worden kan dit verstrekkende gevolgen hebben. De belangstelling en de liefde voor de natuur dient gelegd te worden in de peuterleeftijd. Het is nuttig om kinde ren zo jong mogelijk interesse bij te brengen en te motiveren om met meer belangstelling de natuur te observeren. De doelstelling van het biologie-onder wijs is belangstelling wekken door de kinderen in kontakt te brengen met die ren, bladeren, bloemen, enz. Het biolo gie-onderwijs is niet een vak op zich, maar dient geïntegreerd te worden in het totale onderwijspakket. O

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1974 | | pagina 1