Mevrouw J. van der Hooft-Lourens onder veel medeleven begraven Echtpaar Van der Linde naar het Verre Oosten 1 Pj—foto sjaak I noteboom E Passage 47 - Tel. 2477 Op bijzondere begraafplaats in Heelsum Hervormden beroepen ds. A. den Hartogh [POLAROID EE Adverteren doet verkopen Benoeming Modelwoning Van der Linde Reis naar Thailand door patiënten van jubilerende huisarts aangeboden Wijkgebouw in St. Victorwijk fungeert als een dorpshuis Plattelands vrouwen over homofilie Unicef-actie: 1 1.322,50 ALBINAR OPTIEKEN PRISMA KIJKERS lil biFOIO I I fl Ricoh 800 Z - 11 f620. 9 EE22 EE33 EE44 EE55 EE66 f85.-. F ■SBSSSSa. f 79.— f 119.— f 129.— f 145.— f 159.- DOORWERTH/WADDINXVEEN In de vroege middag van maan dag is mevrouw J. van der Hooft-Lourens, de vorige* week woensdag middag in een Arnhems ziekenhuis op 59-jarige leeftijd overleden echtgenote van Waddinxveens oud-burge meester C. A. van der Hooft, ter aarde besteld op de - even buiten het Gelderse Heelsum op een heuvel gelegen - bijzondere begraafplaats aan de Koninginnelaan. Voor haar begrafenis bestond een overweldigend medeleven. 1VADDINXVEEN De Waddinxveense huisarts P. van der Linde sr. •n zijn vrouw vertrekken volgende week donderdagmorgen van Schip hol voor een zeventiendaagse reis naar Thailand. Hiervan verblijft het echtpaar 4 dagen in het eerste klas hotel Hyatt Rama in Bangkok en 10 jagen in het eerste klas hotel Hyatt Palace in Pattaya aan de Golf van Siam. 1 i' beroemd om hun kwaliteit en afwerking 7 jaar atl-risk verzekerd 'W.' vlas” opgenomen ’’Gebed om moed”. Daaruit deze regels: ”Ik vraag U niet dat ik begrijpen mag, waarom Gij deze weg mij hebt gewezen,... En toch ge loof ik: Gij maakt alles goed - Maar geef mij alstublieft een beetje moed.” Op de avond voor haar sterven heeft mevrouw Van der Hooft-Lourens zich dit ’’Gebed om moed” laten voorlezen. Tegen het einde van de een uur duren de rouwdienst, die werd besloten met het zingen van Lied 293 uit het Lied- 7x50 WADDINXVEEN De Centrale Hervormde Gemeente van Waddinx- kwam van wethouder Van Gent. Na de opening volgde een geanimeerde receptie. rijk bezil een vorstelijk bezit 8x40 f75.— x 50 f 90.— NIEUWE STIJL "camera's voor direct klaar foto's" r<s£Q2> WADDINXVEEN Mejuffrouw S. Theussen uit Waddinxveen is per 1 augustus benoemd tot onderwijzeres aan de openbare Leon van Gelder- school (Essengaarde). Zij volgt me juffrouw J. C. Molenaar op die per die datum ontslag heeft gevraagd. Albinar speciaal 2.8/ 35 mm f 145.- Albinar speciaal 2.8/135 mm f 145.— Beide optieken met automatisch diafragma Ds. Van der Klis herinnerde er in zijn predikatie aan dat de ziekte waaraan mevrouw Van der Hooft-Lourens na een leven van hard werken is over leden zich enkele jaren geleden open baarde, weer terugkwam en uiteinde lijk een constante bedreiging voor VEEL VERTROUWEN Uit de enorm grote patiëntenkring blijkt ook overduidelijk hoeveel vert rouwen de inwoners van Waddinxveen in hun dokter hebben willen stellen en nog stellen. Ook op andere terreinen heeft dokter Van der Linde zijn grote verdiensten gehad of heeft deze ook thans nog, zoals op het gebied van de sportkeuringen, de EHBO opleidingen, de sportraad en dergelijke. Mede invet- Reizen aanbiedt. Automatische belichtingsmeting door de lens Motor zoom met een bereik van 7'/j-60 mm Lichtsterkte lens: f 1.7 Snelheden: 18-24-32 bld/sec enkelbeeld Fade-in en fade-out moqehikheid Combiprijs band hiermee ontving hij een aantal ja ren geleden het ere-burgerschap van de gemeente Waddinxveen. Op een receptie in de hal van de Ont- moetingskerk zei dokter P. van der Lin de een half jaar geleden: ’’Laat ik het even op een rijtje zetten: Dit vak heb ik zelf gekozen en ik doe het met veel ple zier. Bovendien heb ik u altijd rekenin gen gestuurd. En nu komt u mij een ca deau aanbieden. Ongelooflijk”. Daa rom vertrekt volgende week donder dagmorgen van Schiphol een blij echt paar Van der Linde. Bij het vertrek zul len leden van het voorbereidingscomité aanwezig zijn, evenals wellicht een ver tegenwoordiger van Christoffel Reizen, de organisatie die deze Verre Oosten- l)eze door reisbureau Van Ginkel BV l,an de Passage verzorgde reis is dokter Van der Linde in oktober vorig jaar I ongeboden door zijn gehele patiënten- I iring. Dinsdag 7 oktober was het na- I nelijk op de dag af 40 jaar geleden dat I je Waddinxveense huisarts zich als zo- I janig in ons dorp vestigde. I )e voorzitter van het voorbereidings- I ;omité, de heer S. Pille, liet het echt- I jaar Van der Linde kiezen uit reizen I iaar de Bahamas, Ceylon of Thailand. I Het werd tenslotte het laatste land dat I :et reisdoel gaat worden van de jubi- I erende dokter, die nu met zijn zoon P. I I. E. van der Linde de huisartsenprak- I jjk voert en waarvan bekend is dat hij I ;ier decennia lang met veel toewijding I ai liefde zich - met medewerking van I jjn vrouw - ten volle heeft ingezet voor I izijn patiënten. moment tijdens de opening van het wijkgebouwtje in de St. Victorwijk. f 'lr%emeester mr. A. G. Smallenbroek. die de sleutel van dit nieuwe onder- Mehf )Or w'^ kreeg aangeboden. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak WADDINXVEEN Er is in Waddinxveen weer een modelwoning. Op het adres Prinses Beatrixlaan 4 heeft Van der Linde Interieurverzorging een driekamerflat ingericht. De woning maakt deel uit van de binnenkort gereed komende 98 flats, die deel uitmaken van het Passage-centrumplan. Het gaat daarbij om 51 tweekamer- (voorlopige huurprijs 390,- per maand) en 47 drie kamerflats (voorlopige huurprijs 430,- per maand). Beide bedragen zijn exclusief servicekosten. Naast Van der Linde heb ben aan het inrichten van de modelwoning nog meegewerkt de Passage-winkeliers Heemskerk BV (huishoudelijke appa raten). Het Lichtpaviljoen (verlichting) en Arti-Fleur (bloemen en planten). De modelwoning is geopend op woensdag (2-5 uur), vrijdag (2-5 uur,7-9 uur) en op zaterdag (11-4 uur). (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). De begrafenisdienst werd bijgewoond door een bijzonder groot aantal Wad- dinxveners, waaronder het voltallige college van Burgemeester en Wet houders met hun echtgenotes, ge meenteraadsleden, ambtenaren van het gemeentehuis, verenigingsbestuur- ders, middenstanders en vertegen woordigers uit het bedrijfsleven. Onder de aanwezigen bevonden zich ook mr. W. Aantjes, fractievoorzitter van de ARP in de Tweede Kamer, mr. P. van Dijke, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de heer N. van der Brugge, oud-gede- puteerde van de provincie Zuid-Hol- land. De baar van mevrouw Van der Hooft-Lourens werd bedolven onder bijzonder veel bloemen en kransen, waaronder één van prins Bernhard. Op verzoek van de familie werden er geen toespraken gehouden. WADDINXVEEN Het wijkge- bouwtje aan de St. Victorstraat in Waddinxveen-Zuid is er voor ieder een. De opening van zaterdag voor een week door burgemeester mr. A. G. Smallenbroek bewees dat. Het «ijkgebouwtje werd trouwens al gauw door sommigen ’’dorpshuis” jenoemd. Een hele zaterdag lang hebben de bewoners van de St. Vic torwijk bezit genomen van hun eigen onderkomen, dat bestaat uit twee verdiepingen en dat er voor twee Ion is neergezet door de gemeente Waddinxveen. Het beheer van het «ijkgebouwtje is in handen van de tommissie wijkwerk Waddinxveen- Zuid, die wordt voorgezeten door Mhouder A. H. van Gent (Pro- jressieven). In een korte toespraak herinnerde hij de aanwezigen aan iet ontstaan van dit gebouwtje. Burgemeester mr. Smallenbroek zei zich erover te verheugen dat on danks de bezuinigen van het mi nisterie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk de bewoners 'an Waddinxveen-Zuid toch aan ■ton eigen onderkomen konden wor- ■ta geholpen. Van een dochtertje ■’an commissielid mevrouw P. M. ■Wessel ing-Hoogeveen kreeg onze ■torste burger de sleutel aan gebo- ■kn, die daarna weer in handen Voor de tevoren in het kleine gere formeerde kerkje van Doorwerth ge houden begrafenisdienst had lang niet iedereen een zitplaats weten te be machtigen. Aan de liturgie van deze dienst, die werd geleid door wijkpredi- kant ds. J. van der Klis, namen ook enkele kinderen van het echtpaar Van haar leven zou gaan betekenen. Zijn- der Hooft deel. Er werden gedichten voor gelezen uit de bundel ’’Goud draad uit vlas” van Nel Benschop. WADDINXVEEN Mevrouw H. te Winkel-Komijn, stafmedewerkster van het P.S.V.G. (Protestantse Stich ting ter bevordering van Verantwoorde Gezinsplanning), heeft dinsdagavond in het Gereformeerd Verenigingsge bouw, een inleiding gehouden over ’’Homofilie”. Zij deed dat op de avond van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen afd. Waddinxveen. boek voor de kerken, ”Wat de toe komst brengen moge, Mij geleidt des Heren hand”, en het ’’Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde”, werd nog Nel Benschop’s gedicht ’’Adieu” voorgedragen: ”Je bent niet dood - de Heer heeft je geroepen bij hem te wonen in Zijn glanzend huis; Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken, Je hebt ze nu - wantje bent veilig thuis Je bent niet dood - je mag voor eeuwig leven, Je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van verdriet, God zal je geven een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd je bent niet dood - Maar ach, wij zullen je missen zoals een mens de meest - geliefde mist. De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen En wij geloven: God heeft zich niet vergist.” veen heeft een beroep uitgebracht op~ VEEL BLOEMEN ds. A. den Hartogh uit Woudenberg. Deze op 15 november 1917 geboren predikant, die sinds 1972 in Wouden berg staat, is de negende die in de vacature van de naar Papendrecht ver trokken ds. D. van Vliet wordt beroe pen. Kortgeleden nog bedankte ds. W. H. van Kooten uit Hillegersberg voor het op hem uitgebrachte beroep. De nieuwberoepen ds. Den Hartogh uit Woudenberg brengt op woensdag 21 april een bezoek aan de Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen. Die avond om acht uur is er een ken nismakingsbijeenkomst voor de leden van de centrale kerkeraad, de kerk voogdij en de notabelen.Ds. Den Har togh zal zondagmorgen 25 april in de Brugkerk aan de Kerkweg-Oost de ere-dienst leiden. meditatie baseerde hij op de tekst uit i Psalm 103, die ook op de overlijdens- kaart stond en in het gezin Van der Hooft een belangrijke plaats inneemt: ’’Loof den Here mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw onge rechtigheden vergeeft en u verzadigt met het goede”. ’’GEBED OM MOED” In de begrafenisdienst, die begon met het zingen van Lied 304 uit het Lied boek voor de kerken, ”God is ge trouw, zijn plannen falen niet”, en - na gebed - van Psalm 23, ”God is mijn herder, mij zal niets ontbreken”, las één van de kinderen het door Nel Ben schop in haar bundel ’’Gouddraad uit Een Kijker is een Een Combikijker is 7x35 f72.50 8x30 f72.5O 10 WADDINXVEEN De Unicef-acties, waaronder kaarten- en agendaverkoop in het afgelopen winterseizoen in Waddinxveen hebben in totaal 11.322,50 opgebracht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 17