Ds. B. Koekoek na 12 jaar weg uit Waddinxveen GEMEENTE VINDT OOK HONDEN AAN DE LIJN MODEHUIS BROUWER IN NIEUW JASJE Provincie ADVERTEREN DOET VERKOPEN Beroepen dominee op bezoek Open-Deurdienst met ds.NJ. Flink over zoet- waterkanaal een publikatie van Gemeente Waddinxveen Gemeentelijke bekendmaking KLACHTEN BEZORGING Peuleyen 15, telefoon 2604 Beroep aangenomen naar Rotterdam-Alexanderstad Mr. A. G. SMALLENBROEK OVER HET AMBT VAN EERSTE BURGER ZIJN AGENDA GOUDSE BIOSCOPEN Bewoners gaan praten over woonomgeving WADDINXVEENSE VOERT MET SUCCES ACTIE Theo Thijssen I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ vuilniszakken te Het nieuwe interieur van modehuis Brouwer aan de Nesse. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). G. BRIEF Tientallen plaatsgenoten waren het dan WADDINXVEEN De eerste Open Deur-dienst van dit nieuwe seizoen wordt komende zondagmorgen 19 september in de hervormde Immanuël- kerk aan de Prinses Beatrixlaan gehou den. Om half tien zal in dit kerkgebouw voorgaan de predikant van de her vormde Immanuëlkerkgemeente, ds. N. J. Flink. Hij zal spreken over het thema ’’Wéér een vredeszondag”. Aan de dienst wordt muzikale medewerking verleend door koor en combo The Griffin Singers uit Gouda. THALIA Do. en Vr. 8 uur, Za. 7 en 9.15 uur, Zo. 3.30, 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8 uur: 3 DAGEN VAN DE CONDOR. 18 jr. Zo. half twee, Wo. half drie: LANG LEVE SNEEUWWITJE. Vr. en Za. 11.30 uur en maandag- cyclus 8 uur: CHINATOWN. 18 jaar. REUNIE Do. en Vr. 8.15 uur, Za. 7 en OPENBARE COMMISSIEVERGADERING VERGADERING COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR LIJKE ZAKEN: dinsdag 21 september in het raadhuis, aan vang 19.30 uur. WADDINXVEEN De Waddinxveen- se gereformeerde predikant ds. B. Koe- koek(44) heeft het op hem uitgebrachte beroep van de Gereformeerde Kerk in Rotterdam-Alexanderstad aangenomen. Dat betekent dat hij zich tegen het eind van dit jaar los zal maken van zijn kerke lijke gemeente in dit Gouwedorp, waar aan hij zich op 10 mei 1964 verbond. Voor menigeen komt het vertrek van ds. Koekoek als een verrassing, te meer om dat na het bedanken voor beroepen van de laatste tijd (Leeuwarden, Joure, Sneek, Assen) werd gedacht dat hij in Waddinxveen zou blijven. De hier naast ds. D.J. Modderaar wer kende Waddinxveense dominee kwam WADDINXVEEN Gisteren (woensdag) heeft de elfde beroepen predikant van de Centrale Hervormde Gemeente, ds. M. Verduin uit Brakel, een bezoek gebracht aan Waddinxveen en kennisgemaakt met de kerkeraad en kerkvoogdij van deze kerk, die al zes tien maanden op zoek is naar een op volger van de uit wijk Oost naar Pa- pendrecht vertrokken ds. D. van Vliet. Ds. Verduin is vorige week zondagmor gen al voorgegaan in de Brugkerk, voor welke als kennismaking met de gemeenteleden bedoelde dienst een bij zonder grote belangstelling bestond. De beroepen predikant is geboren op 4 januari 1942 en staat sinds 22 mei 1972 in Brakel. 9.15 uur: HET RECHT IN EIGEN HAND. 18jr. Zo. 3 uur: ROBIN HOOD VAN SHEERWOOD FOREST. 14jr. Vr. en Za. 11.30 uur, Zo. 7 en 9.15 uur, Ma. t/m Wo. 8.15 uur: 3 TIROLERS IN HEET BANG KOK. 18 jaar. SCHOUWBURG Za. 3,7 en 9.15 uur, Zo. 3, 5,7 en 9.15 uur. Ma. t/m Wo. 8.15 uur: ANDRE VAN DUIN’s PRET- FILM. Kleur, a.l. gens natuurlijk nog duidelijk moet ma- i er eventueel voor te voelen de Al gemene Politieverordening zo te wijzi gen da honden voortaan aan de lijn moeten worden gehouden. De brief die mevrouw Ter Steege- Verkruissen over deze zaak aan het col lege van Burgemeester en Wethouders WADDINXVEEN/DEN HAAG In de ontwerp-begroting 1977 van het pro vinciaal bestuur van Zuud-Holland, de- zer dagen aangeboden aan de provin- S ciale staten, wordt een overzicht gege- ven van de stand van zaken met betrek- king tot de aanleg van het zoetwaterka- S naai Waddinxveen-Voorburg. J Omtrent de aanleg van het zoetwater- kanaal Waddinxveen-Voorburg wordt opgemerkt, dat thans niet alleen de technische voorbereiding is afgerond, maar dat ook de toezegging van de mi nister van Verkeer en Waterstaat voor de benodige rijksbijdrage is verkregen. De vergunning krachtens de Ontgron dingenwet is inmiddels door de provin cie verleend. Zoals bekend is, dient dit kanaal ter vervanging van de in de loop van de vijftiger jaren verloren gegane inlaatpunten voor zoet water van Del fland, die gelegen waren aan de Nieuwe Maas en de Rotterdamsche Waterweg. Als gevolg van de verdieping van deze wateren en de uitbreiding van het Rot terdamse havengebied verplaatste de zoutgrens zich landinwaarts, waardoor de inlaatpunten van Delfland onbruik baar werden. De huidige watervoor ziening van Delfland vindt op grond van een overeenkomst met Rijnland plaats via de boezem van dit hoog heemraadschap. Dit is echter slechts een tijdelijke oplossing, aangezien de hoeveelheid die ingelaten kan wor den, beperkt is. In de kwaliteit van het boezemwater van Delfland is de laatste jaren een on miskenbare verbetering ingetreden doordat aan de overbelasting van het oppervlaktewater met afvalstoffen door de bouw van rioolwaterzuivering sinstallaties dan wel door afvoer van af valwater met persleidingen naar zee paal en perk is gesteld. Deze maatre gelen hebben echter geen invloed op de waterbehoefte van het gebied voorpeil- beheersing, maar alleen op de hoeveel heid water die nodig is voor door spoeling van de boezem. Bij het opstel len van de plannen voor het kanaal in 1976 is met bedoelde ontwikkeling reeds rekening gehouden. De provincie acht het nodig, dat aandacht wordt bes teed aan de landschappelijke aankle ding van het kanaal. ruim 12 jaar geleden uit Heusden en Meeuwen, waar hij toen vier jaar had gewerkt, naar deze gemeente. Hij werd hier bevestigd door ds. J. Snoey, die daarvoor de tekst had gekozen ’’Want wij prediken niet onszelf, maar Chris tus de Here; en onszelf, dat wij diena ren zijn om Jezus’ wil” (2 Cor. 4:5). Dezelfde middag deed ds. Koekoek zijn intrede in de Hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost, daar de gerefor meerde Kruiskerk te klein was voor de ze gelegenheid. Als tekst had hij toen gekozen: ’’Toen de discipelen dit hoo- den, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan zalig worden? Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is dit on- WADDINXVEEV Modehuis Brouwer aan de Nesse heeft zich in een nieuw jasje gestoken. De heer en mevrouw T C. Brouwer-T.C. Brouwer-van Leeuwen hebben dat vorige week donderdagavond vol trots laten zien, zonder van de heropening al te veel ophef te hebben willen maken. Onder de gasten bevond zich ook mevrouw A.H. Smallenbroek-van Eek, echtgenote van Waddinxveens burgemeester, 'het Het tien jaar geleden zeer ingrijpend verbouwde pand, waarin het modehuis Brouwer volgend jaar zomer een halve eeuw is gevestigd, werd nu eigentijds ingericht waar het de kin derkleding, damesmode en manifacturen betreft. De damesmode is nu naar de eerste verdieping gegaan, terwijl de kin derkleding zich op de begane grond bevindt. Dat is een hele verbetering aldus het echtpaar Brouwer. Zij namen is in 1973 het modehuis definitief van de aan de Brugweg wonende heer ABrouwer (73) over en maakten er toen een beslo ten vennootschap van. De heer T.C. Brouwer (39) zit overigens al achttien jaar in de zaak, die in de loop der tijd een vijftal ingrijpende verbouwingen heeft ondergaan. Ditmaal bleef de woninginrichting ongemoeid. In het modehuis Brouwer aan de Nesse is het nu praktischer en gezelliger winkelen geworden. mogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk”. Ds. Koekoek komt in Rotterdam-Alex anderstad als tweede predikant. In dit deel van de Maasstad wordt al twee jaar gezocht naar een dominee, sinds-de de vorige vertrok. De Waddinxveense gereformeerde predikant hoopt binnen niet al te lange tijd zijn doctoraal exa men in de theologie te doen, voor welke studie hij tussen neus en lippen door de nodige tijd hoopt te vinden. Het feit dat hij eind vorige week ”ja” had gezegd tegen Rotterdam-Alexan derstad werd zondag meegedeeld in de Kruiskerk en de Ontmoetingskerk. schreef luidt: "Zoals u wel bekend zal zijn, is het aantal hondenbezitters in deze gemeente de laat ste jaren snel toegenomen met alle prob lemen van dien. Het is mij bekend dat door uw college getracht is o.a. door het insluiten van folders bij het aanslagbiljet voor de hondenbelasting de hondenbezit ters te attenderen op hun verantwoor delijkheid ten opzichte van hun medebur gers. Ondanks uw pogingen moet ik helaas con cluderen dat een aantal hondeneigenaren nog steeds niet begrepen heeft, dat zij bij aanschaf van hun huisdier bepaalde verp lichtingen op zich hebben genomen zowel tegenover hun dier als tegenover hun med- burgers. De ergernis over de wijze waarop sommi ge hondenbezitters hun huisdier plegen uit te laten neemt bij vele Waddinxveense in gezetenen hand over hand toe. Dit blijkt uit een aantal adhesiebetuigingen die ik kreeg na het plaatsen van een artikel in het Weekblad voor Waddinxveen over dit probleem. Hierin stelde ik, dat honden binnen de be bouwde kom aan de lijn behoren o.a. om het verkeer niet in gevaar te bren gen, wat voor de hond ook nadelige gevol gen kan hebben: om geen speelplaatsen en zandbakken van scholen te bevuilen; omdat kinderen die tegenwoordig toch al weinig speelruimte hebben behalve op trottoirs en speelweiden, deze vaak be vuild vinden door hondenuitwerpselen: om verwoesting van tuinen tegen te gaan; om stukbijten van WADDINXVEEN Voor de eigenaren van de 20 premiekoopwonin- gen, die in Groenswaard 3 worden ge bouwd tussen Weidezoom en Wadde, zal op maandagavond 27 september in het Gereformeerd Verenigingsgebouw door de Stichting Bevordering Eigen Woningbezit Groenswaard een bijeen komst worden belegd waar gevraagd en gesproken zal worden over de voort gang van deze huizenbouw. Verder zul len de toekomstige bewoners die avond hun wensen kunnen uiten over de in richting van de woonomgeving rond hun het hoogste punt bereikt hebbende huizen aan de hand van schetsontwer pen die het Waddinxveense gemeente bestuur heeft laten maken. Kortgeleden is er in het Gereformeerd Verenigingsgebouw door de Stichting Bevordering Eigen Woningbezit Groenswaard ook een bijeenkomst ge houden voor de eigenaren van de an dere 56 premiekoopwoningen, die aan de Weidezoom van Waddinxveens woonwijk-in-wording worden neerge zet. Ook op die avond werd veel gezegd en geïnformeerd over en weer over de huidige stand van zaken rond deze hui zenbouw. Overeenkomstig het daartoe bepaalde in de stichtingsacte besloten de aanwezigen toen de heer P. M. Kortlever (Herculuspad 1) als hun ver tegenwoordiger zitting te laten nemen in het stichtingsbestuur. Hij zal tevens de te houden bouwvergaderingen bij wonen. WEEKBI AD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1976 voorkomen. Dit veroorzaakt een grote rommel op stoepen en wegen terwijl de honden gevaar lopen voedsel te verorberen waartegen een hondenmaag niet bestem is: om kleine kinderen die buiten spelen tegen (speelse} aanvallen van honden te beschermen (reeds meerdere malen voor gekomen in de, Vijver laan Verder wil ik uw college er nog op wijzen, dat momenteel veel hondenbezitters die hun hond los en alleen de straat opsturen zich kunnen onttrekken aan de morele verplichting tot vergoeding van schade door hun hond aangericht. Ik hoop dat u na lezing van voren genoem de punten mijn verzoek tot u kunt billijken om in de Algemene Politieverordening al snog een aanlijngebod voor honden binnen de bebouwde kom van de Gemeente te la ten opnemen. Als zelf hondenbezitter zou ik het natuur lijk toejuichen indien er in de toekomst ’- speelweiden voor honden” worden gecree- "erd, waar onze huisdieren dan wel los kunnen lopen maar echter altijd onder toezicht van hun baas of bazin. Misschien is het ook wenselijk om tegels in de trottoirs te laten plaatsen waarop vermeld staat dat honden in de goot hun behoefte dienen te doen. In sommige ste den is dit gebruikelijk. Hierbij ingesloten vindt u een lijst met handtekeningen en een aantal brieven van Waddinxveense ingezetenen (zowel niet als wel hondenbezitters) die het met mijn zienswijze eens zijn. Sommige van hen zouden het zeer op prijsstelten indien ook aandacht geschonken kan worden aan de overlast door katten veroorzaakt. WADDINXVEEN De openbare basisschool aan de Kerkweg-Oost is genoemd naar Theo Thijssen. Voor de meéste Waddinxveners zal deze van 1879 tot 1943 geleefd hebbende schrij ver de man zijn van Kees de Jon gen (1923). Velen hebben zich her kend in Kees, wiens fantasieleven hem weghaalt uit en tegelijk ver zoent met een onbevredigende werkelijkheid. Heel wat leeftijd genoten van deze Kees, die zich in hun jeugd ’’gekooid” voelden, hebben aan hem de durf ontleend om vrij te fantaseren, en daarna stappen te ondernemen om zich inderdaad te bevrijden. Kees de Jongen is een boek gebleven dat nog steeds ’’werkt”, ’’stimuleert”, tot daden aanzet. Het is bevredi gend geweest voor Thijssen dat zijn roman die werking had (hoewel hij zelf zijn opmerkelijke Het grijze kind (1927), over een jongetje dat de rijpe blik, de ervaring van een grijsaard bezit, hoger aansloeg). In zijn strijd immers voor een be tere school, waaraan hij zijn leven wijdde, was Thijssen aanhoudend uit op ingrijpende wijzigingen in de schoolopvoeding, altijd met het doel het kind wakker te schudden. Fantasie werd door hem ingescha keld, eerst om een bestaande wer kelijkheid glans te verlenen, dan om zo’n hoopgevender realiteit in feite te bereiken. Wij schrijven op deze plaats over Theo Thijssen (van de basisschool aan de Kerkweg-Oost) omdat de jongste aflevering van de Engelbe waarder, kwartaalschrift van de Stichting Vrienden van het gelijk namige Amsterdamse literaire ca fé, is gewijd aan Theo Thijssen. Rob Grootendorst, die het boekje samenstelde, heeft zich voor een aanzienlijk deel geconcentreerd op de strijdlustige pedagoog Thijs sen, terecht, omdat men zijn acti viteiten voor het onderwijs, later als lid van de Tweede Kamer voor de SDAP, moet plaatsen naast al zijn boeken zoals ook Dë gelukkige klas, enz., die er begrij pelijker door worden. Behalve een uitvoerige biografie bevat het boekje een aantal aardige, onbe kende foto’s en een reeks van tek sten, die vermoedelijk voor de eerste keer zijn herdrukt, opstel len en artikelen, in hoofdzaak over onderwijsproblemen, die weer aantonen hoe Thijssen werd bezeten door zijn wens kinderen een betere introductie te geven tot het leven door een beter begin, een menselijker schoolwereld. WADDINXVEEN In de volgende week dinsdagavond om half acht in het gemeentehuis vergaderende raadscommissie voor algemeen bes-: tuurlijke zaken, die wordt voorgezeten door burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, zal gepraat gaan worden over de wijziging van de plaat selijke Algemene Politieverordening. Dit in verband met opname van bepalingen met betrekking tot invoering van een aanlijngebod voor honden in onze gemeente. Dat honden voortaan aan de lijn ook eens met de Waddinxveense aan moeten worden gehouden is het resul- de Vijverlaan en lieten de brief die zij taat van een actie, die mevrouw G. L. op dinsdag 31 augustus op het gemeen- ter Steege-Verkruissen van de Vijver- tehuis bezorgde vergezellen van hun laan 17 in juli en augustus heeft gehou- handtekening. Die brief komt ook aan den. In het Weekblad voor Wad- de orde in de raadscommissie voor al- dinxveen van donderdag 8 juli liet zij de gemeen bestuurlijke zaken, die overi- inwoners weten dat de ergernissen over de wijze waarop een steeds groeiend ken aantal inwoners met hun honden om gaan hand over hand zouden toenemen. WADDINXVEEN Waddinxveens burgemeester mr. A. Smallenbroek spreekt in deze dagen nogal eens pas geïnstalleerde bur gemeesters toe. Donderdag 2 september richtte hij in Dinxperlo het woord tot zijn Harmelense oud-wethouder L. C. van As, die eerste burger van dit plaatsje in de Gelderse Achterhoek is geworden, maandag 6 september was hij in het Friese Ferwerderadeel om drs. T. J. Bouwers, oud- fractievoorzitter van het CDA in de Waddinxveense gemeenteraad, als collega een gelukwens toe te spreken. Hoe mr. Smallenbroek spreekt over het burgemeestersambt, en hij zal dat ongetwijfeld ook doen bij de instal latie van de overigens nog niet benoemde burgemeester van het Utrechtse Harmelen, blijkt wel uit hetgeen hij tot drs. Bouwers zei: ”U kent de spanning tot burgemeester te worden benoemd. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Als je het bent, dan klinken zulke zinnen als een bevrijding. Het bevrijd zijn verplicht dan overigens wel. Het bur gemeestersambt is een dienende, steeds meer vergende functie om de mens die ontplooiing te geven, die behoort bij zijn opdracht. Het is een ambtsop vatting, die tevens dwingt om recht te doen; want in het dienen behoort de gerechtigheid tot uiting te komen. Dienen is recht doen. De burgemeester is bij uitstek de hoeder van de verdrukten, van de ontrechten in onze gemeentelijke maatschappij. Bij hem moet het moge lijk zijn aangehoord te worden; hij kan de wegen ont sluiten, indien dat noodzakelijk is. Voor een ieder recht doen, zonder on derscheid des persoons. Het zal niet eenvoudig zijn aan dat recht op nor matieve wijze inhoud te geven. Dat recht te toetsen tegen de norm, waa raan u vindt dat uw samenleving moet voldoen. Inhoud geven aan het bur gemeestersambt, aan uzelf, staande tussen de partijen. Recht doen is meer dan billijk zijn, redelijk zijn, eerlijk zijn, tijd hebben, luisteren, kritisch zijn. Recht doen is ook jezelf inzetten ten bate van een gemeenschap. Zo burgemeester zijn is niet zelf uniek zijn, maar een gemeenschap uniek ma ken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 13