Ook in Waddinxveen bel Vert de pater - makelaardij b.v. waddinxveen clingendael 079-165372 TOKBAS Fa. v. d. Linde Gemeente: Air Products NV aan de Noordkade is een veilig bedrijf actie Vluchteling 1976 M Onafhankelijk Nieuwsblad Burgemeester voorzitter van comité Jt Informatiebijeenkomsten Landelijk gebied-Oost EEN HUIS KOPEN? EEN HUIS VERKOPEN? MAAR DAN WEL OPPASSEN!! im Makelaardij B.V. 01828-2309 Comité van aanbeveling Gemeenteraadslid stelt vragen over ongeval EEN HUIS KOPEN? BIJ WIE? EEN HUIS VERKOPEN? HOE? t de Pater Makelaardij B.V., 1 in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 iTCT voor huizen, flats en bedrijfspanden en? KOOP RECHTSTREEKS UW ORGEL OF PIANO IN BODEGRAVEN r- 1 SS ploeg stoffen gordijnstoffen meubelstoffen tapijten Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu 2 dorpsstraat 57 ugn 2 zoetermeer UI Centrum van fabrikage import en verkoop lEjRïl BOOT BODEGRAVEN Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 7 OKTOBER 1976 HOOFDREDACTEUR B, J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 32e JAARGANG-Nr. 1480 ib send pand. Dinsdag 12 en woensdag 13 oktober 1976, raadzaal gemeentehuis, 20.00 uur. Dit is het doel dat de actie voor ogen heeft. mislukking en hen helpen hun onafhank elijkheid en zelfrespect te herwinnen”. Eigen haard is goud waard julianastraat 6, waddinxveen na6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 clingendael makelaardij bv behorend tol de clingendael groep stof, helium en propaan. Bovendien zijn in beperkte mate metalen flessen met andere gassen, zoals waterstof, acetyleen, voor levering aan derden aanwezig. d. Welke producten worden door of voor Waddinxveen^ WADDINXVEEN Voor de actie Vluchteling 1976 is een comité van aan beveling samengesteld, dat zaterdagmorgen in de raadzaal van het gemeente huis voor de eerste maal bijeenkwam. Dat comité, waaruit ook een werk comité is ontstaan, wordt voorgezeten door burgemeester mr, A. G. Smallen- broek. De andere leden zijn: H. P. Barth werkcomité), P. Bakker werkcomité), W. C. Slob werkcomité), P: W. Trouwborst-Heij (werkcomité), J. Koelma (werkcomité), B. J. Wouden berg werkcomité), ds. J. van den Heuvel, predikant der Nederlands Hervormde Kerk. ds. D. J. Modderaar, predikant der Gereformeerde Kerken, ds. G. A. Hooykaas, predikant der Remonstrants Gereformeerde Gemeente, ds. N. J. Flink, predikant der Nederlands Hervormde Immanuelkerkgemeente, ds. A. P. Verloop, predikant der Christelijk Afgescheiden Gemeente, P. M. Olsthoorn, pastoor der Rooms-Katholieke Kerk. J. in 't Hol, notaris, G. J. C. Okkerse, fabrikant, G. van Ringelenstein, voorzitter Middenstandsvereniging Waddinx veen, J. C. Groenewegen-Hensen. bestuurslid Amnesty International, A. P. de Graaff, voorzitter Zwem- en Poloclub "De Gouwe", P. van der Linde, arts, P. de Bruin, voorzitter bestuursbond NW, J. Dijks, voorzitter bestuursbond CNV. H. H. Heller, voorzitter NKV, L. M. Oosterbroek-Waagmeester, lid van de gemeenteraad, A. M. Kroon-Nahon, bestuurslid Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Waddinxveen. J. H. Koetsier, voorzitter Christelijke Boeren en Tuindersbond, Th. B. Mourits, 2e voorzitter van de afdeling Waddinxveen van de Land- en Tuinbouwbond. G. Bos, secretaris/penningmeester van de Hollandse Maatschappij van Landbouw, T. P. de Ruiter-Lodder, vice-voorzitter van de Federatie Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening. S. van Straalen-van der Breggen, voorzitster van de Nederlandse Christen Vrouwenbond, M. J. Koetsier-Verboom, voorzitster van de Christelijke Plattelands Vrouwenbond, P. van der Meulen-Kok, secretaresse van de Nederlandse Katholieke Vrouwen bond. neem daarom.... lemaal gemeen. Ze zijn vluchteling en wachten in een vreemd land op betere tijden. In de loop der jaren is de vluchtelingen zaak uitgegroeid tot een wereldwijd probleem. Dat dit dan ook niet van de ene dag op de andere opgelost kan wor den, laat zich makkelijk raden. Maar daarmee is nog niet gezegd dat er maar niets gedaan zou moeten worden. In 1966 werd in Nederland de actie Vluch teling 1966 gehouden. De opbrengst van 10 miljoen verschafte 30.000 Tibe taanse vluchtelingen een nieuw bes taan. Van hulpeloze vluchtelingen wer- zelfstandige mensen. In nederzettingen in India bouwden zij een nieuw bestaan op. En met succes. Dit veelbelovende resultaat gaf de aan zet tot nieuwe aktie: ’VLUCHTELING 1976’. Zij stelt zich ten doel wederom 30.000 vluchtelingen een zinvol bestaan te geven, onafhankelijk te maken. Reeds met zo’n 500 gulden kan één vluchteling geholpen worden. Op eigen benen staan. Het betreft vluchtelingen, verspreid over drie continenten: Azië, Afrika en Latjns Amerika. 15 miljoen gulden voor 30.000 vluchtelingen. Om dit bedrag bijeen te brengen is een na tionale inspanning nodig. Kerken, vrouwenbonden, de sportwereld, de vakbeweging steunen deze actie. Koningin Juliana is beschermvrouwe van de actie ’Vluchteling 1976’. Zij schreef: "Wij moeten deze mensen ver lossen van hun gevoel van onvrede en DOKIERSDIENSEZATERDAG ARTS: C. N. Vreeken, Wingerd 152, tel. 2979 Al’OI HEEK: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 DOKTERSDIENST ZONDAG ARTS: J. Hemminga, Dorpstraat 2078 Al’O I HEEK Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71tel. 01727-2834. VERLOSKl NDIGE: J. Erinking-Scholten, tel.01727-3898 \IEDED ELI NGDe medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren's morgens van 10 tol 11 u.. 's middags van 4 tot 5 u. WADDINXVEEN Naar pas deze week in de openbaarheid is gekomen heeft zich ruim twee weken geleden - op dinsdag 21 september rond het middaguur - op het terrein van Air Products NV aan de Noord- kade 100 een ongeval voorgedaan. Bij het vullen van metalen cilinders met zuurstof is in een metalen vulslang een lek ontstaan, waardoor een personeelslid brandwonden opliep. Over dit ongeval, waarover de Ar beidsinspectie nog een rapport zal uitbrengen, heeft het gemeenteraad- Naar onze mening heeft het bedrijf al les gedaan om de veiligheid in het bed rijf zowel naar buiten zo groot mogelijk te doen zijn. Met de plaatselijke brand weer is ook regelmatig contact over brandveiligheidsaspecten. h. Wat zijn in het algemeen de veiligheids maatregelen in de gemeente Waddinxveen bij rampen? Iedere gemeente beschikt over een rampenplan, waarin omschreven is hoe te handelen in geval van een calamiteit. Het laatst bijgewerkte exemplaar da teert van 28 september 1976 en wordt thans uitgewerkt voor deze gemeente. Waddinxveen: Dorpstraat 38 Tel. 2373 Kon. Wllhelminapleln 43 Tel. 3124 Boskoop: Zijde 3, tel. 2544 slid W. M. L. van Breemen (Progressieven) dinsdag acht schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Dit uit PSP-kring afkomstige raadslid V' '...f. doorbrak daarmee het stizwijgen, zoals onder welke omstandig! dat werd betracht door de plaatselijke rijkspolitie, het gemeentebestuur en het betrokken bedrijf om op die manier mogelijke onrust onder de bevolking in het noordoosten van Waddinxveen te voorkomen. Om geen misverstanden over deze zaak te kunnen laten ont staan hebben Burgemeester en Wet houders gisteren al geantwoord op de vragen van de heer Van Breemen. Uit de beantwoording blijkt dat bij Air Pro ducts, waar allerlei vloeibare gassen worden overgetapt in metalen flessen, alle te treffen veiligheidsmaatregelen zijn getroffen die er voor het personeel, het bedrijf en de omgeving maar zijp te treffen. Het bedrijf aan de Noordkade blijkt over een eigen ’’rampenplan” te beschikken, terwijl B. en W. laten we ten dat iedere gemeente, dus ook Wad dinxveen, over een i schikt, waarvan het laatste bijgewerkte exemplaar dateert van 28 september 1976 (I). GEEN ERNSTIGE GEVOLGEN Alle onder c genoemde producten wor den door het bedrijf ook vervoerd. e. Is voor al deze producten, de opslag, de fabrikage en/of het vervoer hiervan een vergunning verleend ingevolge de Hinder wet? Voor het bedrijf is op 3 januari 1968 een hinderwetvergunning verleend voor het vullen en in voorraad hebben van hier voor genoemde gassen. Op 24 augustus 1971 is een aanvulling daarop verleend voor een opslagtank voor propaan en afvulinrichting en op 13 januari 1972 uitbreiding met een koolzuurinstallatie. Welke veiligheidsmaatregelen zijn aan wezig voor de medewerkers van dit bedrijf en voor de omgeving? Het bedrijf voldoet aan de in de hinder wetvergunning gestelde eisen. Boven dien vinden maandelijks besprekingen met het personeel plaats of en hoe de veiligheid kan worden opgevoerd en wordt het ’’rampenplan” van het bed rijf doorgenomen. Gemiddeld 2x per jaar wordt daarmee geoefend. Jaarlijks wordt het bedrijf door een veiligheidsinspecteur van de buiten landse moedermaatschappij gecontro leerd. De mate, waarin de Arbeidsins pectie controle uitoefent is ons heden onvoldoende bekend. g. Zijn deze veiligheidsmaatregelen vol doende? Een huis kost veel geld. U wilt natuurlijk geen miskoop doen. Daarom doet U er goed aan iemand in de arm te nemen, die verstand heeft van huizen kopen en die onafhankelijk is: EEN MAKELAAR. willekeurige bemiddelaar of handelaar M I TEL. 01726-2541 KERKSTRAAT 2-28 betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort dat vorm zal gaan geven aan de eind oktober ook in de gemeente te hou den landelijke actie Vluchtelingen 1976. Dit gezelschap, dat wordt voor gezeten door burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, kwam zaterdag morgen om tien uur in het gemeentehuis bijeen voor een nadere kennis making met elkaar en een gedachtenwisseling over de op handen zijnde actie. Het doel van de van 25 tot en met 30 oktober te houden actie Vluchteling 1976 is een nieuw bestaan voor 30.000 vluchtelingen in drie werelddelen. Het Nederlandse volk zal worden gemobili seerd om daarvoor 15 miljoen gulden op tafel te leggen. In Waddinxveen zal huis-aan-huis een vluchtelingenbood- schap worden bezorgd en weer gifte- enveloppen worden opgehaald. Het gi ronummer van de Stichting Vluchteling 1976 luidt: 999 (driemaal negen), Den Haag. BESCHERMVROUWE In de krant, via de radio en op de televisie worden we regelmatig geconf ronteerd met vluchtelingenproblemen. Desalniettemin kunnen we ons er vaak geen voorstelling van maken wat het betekent van huis en haard verdreven te zijn. Dat is ook niet zo verwonder lijk. Tenslotte verschilt dit vaak per si tuatie. Maar één ding hebben ze al- Air Products NV heeft plaatsgevonden en onder welke omstandigheden? Bij het vullen van metalen cilinders met zuurstof is in een metalen vulslang een lek ontstaan, mede omdat een terug slagklep niet naar behoren functioneer de door vermoedelijk een materiaal- fout vap de klep. Deze materialen zijn door de Arbeidsinspectie voor nader onderzoek meegenomen. Een rapport daarover zal nog worden uitgebracht. b. Was de mogelijkheid reëel aanwezig dat dit ongeval ermstige gevolgen had kunnen hebben? Ernstige gevolgen in de gehele installa tie achten wij na informatie bij het bed rijf niet meer aanwezig, omdat bij sto ringen maatregelen getroffen zijn om een begin van brand of ongeval direct te bestrijden en onmiddellijk alle pom pen voor het vervoer van de gassen rampenplan be- worden stilgezet. c. Welke producten worden bij Air Pro ducts gemaakt of zijn daar opgeslagen? Bij Air Products worden vloeibare gas sen uit reservoirs in metalen flessen Om een indruk te krijgen van de door overgebracht, o.a. zuurstof, argon, stik- het progressieve gemeenteraadslid ges telde vragen en de daarop door het col lege van Burgemeester en Wethouders gegeven antwoorden volgen hier die vragen en antwoorden: a. Kan uw college nadere informatie ge ven over de wijze waarop dit ongeval bij Air Products vervoerd? Met spoed vragen wij woonhuizen te koop! H Onze'vaste relaties kopen graag op vlotte wijze een voor hen pas- WADDINXVEEN In Waddinxveen is ook een comité samengesteld den de Tibetanen weer zelf -dat vorm zal oaan treven aan de eind oktohpr ook in rle oemeente to bon- mensen. In nederzettineen i Zuidkade 6 Achter Verbakel II Vooral niet zomaar een M Brugweg 99. Waddinxveen in huizen. U kunt zelf een makelaar kiezen en hoeft niet persé zelf te onder- j I handelen met degene, die toevallig een huis te koop aanbiedt. I Een makelaar in Waddinxveen is: LK1N8M er L F huizen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 1