Waddinxveen telt 8063 bomen: Over elke boom die weg moet discussie A VOND OPENING BANKEN Denkt u eraan dat de wekelijkse koopavond definitief verplaatst is naar donderdagavond? Prettige vacantie de pater - makelaardij b.v. waddinxveen I DONDERDAGAVOND HAUÖ PEAR Wrangler) SHOP FRadio - T.V. defekt Bel dan 01828-5890 Op evangelisatiepad Onafhankelijk Nieuwsblad Nu willen bewoners Passage-flats bomen kappen Vert LUXAFLEX Morgen le koopavond De gezamenlijke Banken, kantoor P. T. T. te Waddinxveen Fa. v.d. Linde m Makelaardij B.V. 01828-2309 Intrede van ds Th. G. Hulst in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 ixi HU onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen de gemeentelijke dienst Openbare Werken TE KOOP blJ: neem daarom.... niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniH l IvADDINXVEEN In Waddinxveen wordt geregeld over bomen Bediscussieerd. Dat gebeurt niet alleen in het gemeentehuis of bij de af deling plantsoenen van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en - Bedrijven, maar ook door de bewoners. De Waddinxveners voelen zich lamelijk betrokken bij het wel en wee van het plaatselijk bomenbes- land. EVEN NAAR JE WRANGLER SHOP LOPEN VOOR ZO'N BLITSE WRANGLER JEANS. HIJ ZITPERFEKT, IS OERSTERK.EN DE GARANTIE IS UNIEK.’ NIET GOED, NIEUWE JEANS. BYE! Weekblad voor Waddinxveen I 33e JAARGANG-Nr. 1519 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN WOENSDAG 6 JULI 1977 s GEOPEND ZIJN (OPENINGSTIJDEN ONGEWIJZIGD) Vraag vrijblijvend offerte. ig. 3. I ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN De bomen zouden het licht en de zon uit de flat houden, deze onaangenaam koud houden en verder het uitzicht voor een belangrijk deel belemmeren. INGAANDE 7 JULI A.S. ZULLEN DE BANKEN EN HET POSTKANTOOR TE WADDINXVEEN INPLAATS VAN VRIJDAGAVOND VOORTAAN in 6, J n P d. SERVICECENTRUM voor Radio en T.V. Dorpstraat 49, Waddinxveen Tel. 5890 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 Met spoed vragen wij woonhuizen te koop! Onze vaste relaties kopen graag op vlotte wijze een voor hen pas- H send pand. LtdNBMJ T.V. service tot 's avonds 8 uur. Reparatie aan alle voorko mende merken! julianastraat 6, waddinxveen naó uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 p f Zuidkade 6 Waddinxveen j Naast Verbakel J zich tevoren met bijbelstudie en werk voorbereiding beziggehouden, terwijl er ook een weekend in Sluipwijk is ge weest om elkaar beter te leren kennen. De "bewoners" van de camping van mejuffrouw Breedijk hebben een wel- komstfolder gekregen over het evangelisatie- en recreatiewerk dat ge beurt tot en met zondag 14 augustus. Een dagindeling ziet er voor de evan geliserende jongelui van de Centrale Hervormde Gemeente zo uit: ‘s Mor gens bijbel vertelling voor de jongeren, waarna het verhaal wordt uitgewerkr met allerlei materialen. Ondertussen doen enige teamleden het gespreks- werk, om te proberen tot een gesprek te komen en de boodschap die het doel is van al dit werk te verkondigen: "Je zus Christus wil ook in uw leven ko men, en wil ook Koning zijn van uw le ven". ’s Middags is er een spelmiddag met o.a. een fotopuzzeltocht, een vis wedstrijd enz. Voor de avonden zijn er koffiebaravonden en spelavonden, waarbij er iedere avond een dagsluiting is. Iedere zondag is er weer een kamp dienst, waarvoor zich weer verschillen- 8063 BOMEN In Waddinxveen staan 8063 bomen. Om precies te zijn 4743 in Plantsoen en tuin bij gemeentegebouwen, 412 in tui nen bij flats en scholen, 886 bij sport en speelvelden/begraafplaats, 825 in straten en 1197 in wegbermen. Het bo menbestand nam vorig jaar met 174 stuks toe. De gemeentelijke groenvoor ziening in vierkante meters bedraagt per hoofd van de bevolking 33,5 vier kante meter. WADDINXVEEN Morgen donderdag 7 juli - wordt voor de eerste maal de wekelijkse koopavond op een donderdag gehouden. Zoals bericht heeft de Waddinxveense gemeenteraad tot het een dag vervroegen hiervan be sloten op verzoek van de plaatselijke middenstandsvereniging en na advies van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Gouda en omstreken. De donderdagse koopavond is een gevolg van de toenemende weekeindrecreatie, de kwaliteit van de televisieprogram ma’s op vrijdagavond en het kiezen van deze avond als uitgaansavond. Het vervroegen van de koopavond be tekent ook dat de avondzittingen van de Waddinxveense banken definitief worden verplaatst van de vrijdag- naar de donderdagavond. De openingstijden blijven ongewijzigd en zijn dus van 18.30-20.30 uur. De openstelling van het postkantoor van de PTT aan de Kerkweg-Oost wordt eveneens met een dag vervroegd. De wijziging van de koopavond is voor een drietal groente- handelaren (J. Tol, W. Sekeris en C. A. Zwijgers) geen aanleiding hun zaken open te houden. Zij sluiten hun winkel deur ook op die dag om 18.00 uur: De weekmarkt op vrijdag blijft gehand haafd. Voorlopig zijn de marktkooplie den nog gehouden aan het sluitingstijd- stip van 19.00 uur. ven is. Of de bomen tussen de flats aan de Passage zullen blijven staan is nog een open vraag nu bewoners daar in brieven aan het gemeentebestuur heb ben gevraagd de bomen te kappen of te verplaatsen. "Het is niet meer om uit te houden”, aldus de Passage-bewoners. WADDINXVEEN Ds. Th. G. Hulst, hervormd predikant in Westzaan, ver bindt zich zondagmiddag 11 september aan de hervormde Immanuëlkerk- gemeente van Waddinxveen. De domi nee doet dan zijn intrede als opvolger van de een week na Pasen naar Schiedam-Kethel vertrokken ds. N. J. Flink. De bevestiging en intrede wordt gehouden in een en dezelfde,dienst, die in de Immanuëlkerk om drie uur be gint. De bevestiging gebeurt door de vader van ds. Hulst. Scriba H. G. Paar over het gekozen tijdstip van drie uur: "Uit de gemeente is al vaak de vraag gekomen waarom dergelijke diensten altijd 's middags zijn, op een voor veel mensen wat on gelukkig tijdstip. Het antwoord is een voudig. Bij een dergeiijke dienst zijn ambtshalve diverse collega- predikanten aanwezig als afgevaardig den van andere kerken en van ker kelijke vergaderingen. Deze predikan ten hebben ook hun eigen diensten, op de normale tijdstippen, zodat wel een afwijkend tijdstip gekozen moet wor den". )at is wel gebleken uit de reacties die ;wamen op het bericht in het Weekblad <oor Waddinxveen van een poosje ;eleden dat er plannen bestaan om de lopulieren aan beide zijden van de ’rinses Beatrixlaan te kappen. Een der- ;elijk lot leek ook te zijn weggelegd 'oor de moeraseiken langs de Eiken- aan. Maar de bewoners daar hebben iet gemeentebestuur in Waddinxveen aten weten de bomen te willen laten taan. )p de 42 door de gemeente aan de iikenlaan-bewoners verstuurde brie fen kwamen 35 reacties. 23 Bewoners laven te kennen de betreffende bomen e willen handhaven, waarvan er een njftal de aantekening plaatste het op trijs te stellen, indien de bomen wat in- lesnoeid zullen worden. 12 Van de bet- okken Eikenlaan-bewoners (met de luisnummers 54 tot en met 136) lieten veten geen bezwaar te hebben tegen iet verwijderen van de onderhavige bo nen. Aan de Eikenlaan gaan de moeraseiken dus niet de grond uit, al zal er steeds vel van "uitdunnen” sprake zijn. De vraag hoe de bewoners straks over de tomen zullen oordelen, omdat ze na- netijk tol zeer grote exemplaren kun nen ontwikkelen. Uit het gemeentelijk onderzoekje valt af te leiden dat rela tief gezien het handhaven van de bo men meer op prijs wordt gesteld dan de onder- dan door de bovenbewoners, letgeen uiteraard begrijpelijk is, omdat de boomkronen voor laatstgenoemde bewoners naast de verminderde licht en zontoetreding tevens uitzichtbelem- Tierd kunnen zijn. Een boom die het niet redde was de treurwilg op de hoek Jan Dorrekenskade-Oost/Kanaaldijk, ter wijl ook de kastanjeboom op het par keerterrein Beukenhof aan het afster- DOKTERSDIENST ZATERDAG Arts: G. Siemens, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 DOKTERSDIENST ZONDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 Verloskundige: J. Frinking-Scholten, tel. 01727-3898 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren's morgens van 10 tot 11 u., 's middags van 4 tot 5 uur. POLITIE 3000BRANDWEER 2222 de, mensen beschikbaar hebben ges teld. WADDINXVEEN De Centrale Hervormde Gemeente gaat ook deze zomer weer op evangelisatiepad. Dat gebeurt in deze weken op de camping van mejuffrouw T. Breedijk aan de Henegouwerweg (rond 220 recreanten) en straks onder het linnen dak in een tent die op 2, 3 en 4 augustus komt te staan bij de hoek Beethovenlaan- Mozartlaan. Onder het motto "Kom in de tent" houden de hervormden dan voor de het derde jaar een tentevangelisatie-actie. Op de camping aan de Henegouwer weg is de eerste kampdienst, die werd geleid door de jeugdevangelist G. v.d Bos, alweer voorbij. Het evangelisatie werk gebeurt rondom "De Stal" op de camping. Er is een team van veertien mensen beschikbaar, in de leeftijd van 17 tot en met 32 jaar. De groep heeft

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1