Alleen communisten wilden voor t nieuwe seizoen I WEEKBLAD - SPORT LI Be Fair-voetbal klaar Waddinxveen-voetbal helpen 3 Presentatie trainer en selectiegroep OBLIGATIE-VERKOOP BE FAIR IS GESTART Eerste maatvis- concours HSV KRALINGSE ZEILSCHOOL f; 1 f TOP 10 RECORD DISCOUNT RECORD DISCOUNT Vi 3:, '3 gr Tf-*- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1977 1 De komende week kan men inschrijven heid waarmee de top bereikt werd, is Alle singles 0 *BS8t Henk Rehorst en Kees de Knegt. Elf- talbegeleider is Rienus Monster. ile :rk, Groensvoorde 16 Waddinxveen, telefoon 3298 gen. Verenigingen die in moeilijkheden verkeren moeten worden geholpen. Natuurlijk is dat ook een taak voor de gemeente, ook al zit deze niet ruim in de financiële middelen. Daarnaast is het echter een taak van de provincie. De provincie heeft mijns inziens als taak het sportgebeuren in Zuid- Holland te activeren en deze vorm van ontspanning te stimuleren, ook in het belang van de volksgezondheid. Daar naast bestaat het feit dat de provincie een minimaal bedrag per hoofd van de bevolking voor de sport uittrekt. Ik ver- ’neem graag of het niet mogelijk is, bij de komende begrotingsbehandeling te bezien, of hieraan in de toekomst niet wat kan worden veranderd. Ik verzoek het college, de subsidie uit het fonds bijzondere voorzieningen toe te staan. Met dit voorstel ben ik het niet eens. Mijn fractie wenst dan ook geacht te worden, tegen dit voorstel te hebben gestemd. De heer Vlasblom (SGP): Ik heb er toch wel behoefte aan, in deze verga dering het college een klopje op de schouder te geven (niet te hard natuur lijk, anders gebeuren er ongelukken). Wij zijn het eens met het afwijzend standpunt ten aanzien van deze subsidie-aanvrage. Inwilliging zou in strijd zijn met het provinciaal en regio naal belang. De heer Eijsink, lid van gedeputeerde staten: Het college is erkentelijk voor de ruime steun, die het voorstel van de zijde van de heer Vlasblom en de zijnen heeft, zij het dat wat de achterliggende motieven betreft wij slechts op enkele punten overeenstemmen. Mevrouw Kramer heeft aandacht gevraagd voor de moeilijkheden, waarin de sport vereniging in Waddinxveen zich be vindt. Wij stellen ons op het standpunt dat wanneer de staten een subsidiere geling intrekken wij geen opdracht hebben om ter zake te subsidiëren. Dat betekent dat ten onrechte op ons een beroep is gedaan. Wij kunnen noch di rect noch indirect de ruimte vinden om op het subsidieverzoek in te gaan. Ik zou er dan ook bijzonder bezwaar te gen hebben, als de staten na intrekking van de subsidieregeling gebruik zouden maken van het fonds bijzondere voor zieningen om toch datgene te bereiken, wat zij eigenlijk niet meer willen. Ook in verband met de precedentswerking wil ik het verzoek van mevrouw Kra mer afwijzen. Ik heb geen moeite met het verzoek van mevrouw Kramer om voor de minimale bijdrage, die de pro vincie op het terrein van het sportge beuren geeft, bij de aanstaande begro tingsbehandeling opnieuw aandacht te vragen, ook in de voorbespreking van de begroting in de vaste commissie. iets willen of kunnen doen. In het geding is het in 1974 voor 600.000,- gebouwde Snieponder- kopen. Ruim twee jaar na de bouw hiervan is het bestuur van de voetbal vereniging ’’Waddinxveen” tot het inzicht gekomen dat het liquiditeits- tekort ongeveer f 40.000,- bedraagt. In dat bedrag zijn begrepen enkele ter mijnbetalingen wegens hypotheek rente, waarvoor de gemeente Wad dinxveen garant is. Omdat het niet mogelijk is gebleken het bedrag van 375.000,- dat als hypotheek op het gebouw rust, te verhogen, zag het bes tuur geen andere mogelijkheid dan het doen van een beroep op diverse perso nen en instanties, waaronder de provin cie. Met betrekking tot dat verzoek merkte de provinciale sportraad Zuid-Holland op, dat indien de vereniging indertijd - dat wil zeggen omstreeks december 1973, toen zij om subsidie aanklopte bij de NSF - ook bij de provincie een ver zoek om subsidie zou hebben inge diend, daarop afwijzend zou zijn gead viseerd omdat de subsidieregeling voor clubgebouwen van sportorganisaties toen niet meer gold. Overigens is de provinciale sportraad zich er wel van bewust dat de financiële situatie van ”- Waddinxveen” bijzonder zorgelijk is en dat het voetbalbestuur voor bijna onop losbare problemen is gesteld. Niet temin adviseerde deze instantie het provinciaal bestuur negatief te reageren op het verzoek om subsidie. (tennissen) Be fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer (duivensport) Vereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloën) Basketbalvereniging TOOS (basketbal). WADDINXVEEN Zaterdag heeft Be Fair-tennis een grandioos begin gemaakt met de verkoop van obligaties om daarmee een deel van de kosten verbonden aan de verbouw, uitbreiding en modernisering van het clubgebouw in het tennispark De Bui- tenhof aan de Sniepweg te kunnen betalen. De eerste obligaties - er zijn er 750 van f 100,- werden in ontvangst genomen door wethouder A. H. van Gent (Progressievent, notaris J. in 't Hol en Be Fair-voorzitter J. Lodder. De uitreiking gebeurde door pa rachutisten, die even eerder op één van de banen waren neergekomen. Tenminste twee van hen, omdat de andere twee er niet in slaagden op de tevoren uitgekiende plek te landen. Het van start gaan van de obligatieverkoop betekende zaterdagmiddag en - avond aanleiding tot wat festiviteiten, zoals tenniswedstrijden, demonstraties en een barbecue. De obligatielening ten bedrage van f 75.000,- stelt Be Fair-tennis in de gelegenheid de financieringskosten van de vernieuwde accommodatie een heel stuk te verminderen. WADDINXVEEN De nog altijd in financiële nood verkerende voetbalvereniging Waddinxveen weet nog steeds niet waar het aan toe is. In het gemeentehuis is reeds gesproken over de perikelen die zijn ontstaan door de drie jaar geleden in het sportpark De Sniep neergezet te kantine-accommodatie, maar aan de geldnood heeft noch de gemeente noch het provinciaal bestuur - dat om subdidie was gevraagd - De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnnastiekHockeyclub Waddinxveen (hoc- IteyenLandelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten)Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen AFWIJZING En dus kwamen Gedeputeerde Staten bij de provinciale staten terecht met het voorstel tot afwijzing van het subsi dieverzoek van de voetbalvereniging Waddinxveen. Over de beraadslagin gen daarover zijn inmiddels de notulen verschenen en het is wel aardig om te zien dat in het Provinciehuis de geld nood van de plaatselijke voetballers stof tot spreken gaf voor mevrouw H. Kramer-de Haan (CPN), de heer A. Vlasblom (SGP) en gedeputeerde dr. R. Eijsink (CDA). En wat blijkt? Alleen de spreekster namens de Communistische Partij van Nederland nam het op voor de voetbalvereniging Waddinxveen. Tevergeefs echter zoals het debat dui delijk maakte: Mevrouw Kramer-De Haan (CPN): De voetbal- en atletiekvereniging ’’Wad dinxveen” heeft subsidie aangevraagd, omdat na de bouw van het clubhuis li- quiditeitstekorten zijn ontstaan. De vereniging verkeert nu in financiële moeilijkheden en doet mede een beroep op de provincie. Deze subsidie aanvrage is door gedeputeerde staten afgewezen op grond van het argument dat de subsidieregeling voor clubgeb ouwen van sportorganisaties niet meer bestaat. Ik wil eraan herinneren dat dit besluit indertijd zeer tegen de zin van mijn fractie genomen is. Wij hebben ons daartegen met hand en tand verzet. Wij hadden graag gezien dat de sport vereniging nu een bijdrage uit het fonds bijzondere voorzieningen zou ontvan- voor de nazomercursus voor beginners. Deze cursus, die in Rotterdam en in Reeuwijk wordt gehouden, bestaat uit 10 lessen van twee uur. De lessen kun nen overdag, ’s avonds en zowel door- de-week als in het weekend worden op genomen, al naar gelang de wensen van de cursist. De Kralingse Zeilschool hoopt vele mensen in kontakt te bren gen met deze milieuvriendelijke en energie-besparende vorm van rekrea- tie. Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de Kralingse Zeilschool, afd. Rotterdam - tel. 010-121098, afd. Reeuwijk - tel. 01829-4214. Correspondentie-adres: Kralingse Zeil school p.a. De heer H. M. van Gent, Slotstraat 2, 3016 Rotterdam. WADDINXVEEN Zaterdag hield de hengelsportvereniging Wad dinxveen haar eerste maatviswedstrijd van dit seizoen in het Aarkanaal. De vis in dit normaal goede hengelwater liet zich echter deze morgen niet zo mak kelijk vangen. Zeventien hengelaars wisten maar 96 maatvissen te vangen met een totale lengte van 1850 cm. Het grootste exemplaar, een brasem van 44 cm, werd gevangen door W. v.d. Wal. De uitslag van dit kasconcours was als volgt, in de A-groep: 1. L. Engels 230 cm 12 st., 2. C. Broer 174 cm 10 st., 3. W. v.d. Wal 144 cm 6 st., 4. M. Rei chard 134 cm 7 st., 5. C. v.d. Wal 112 cm 6 st. In de B-groep: 1. G. Weck jr 373 cm 18 st., 2. W. Hidding 100 cm 6 st., 3. L. Verkade 88 cm 4 st., 4. R. van Dijken 67 cm 4 st. A.s. zaterdag 6 augustus wordt de twee de wedstrijd van de zomercompetitie ”- wegen” gehouden. Er zal gevist worden in de Oude Rijn. DE oud-oefenmeester van het Goudse Olympia maakte opnieuw duidelijk dat het hem als opvolger van de ’’legenda rische” Arend van Bommel gaat om conditie, conditie en nog eens conditie van zijn spelers. De driedaagse duur- loop in het Kralingse Bos (vorige week gen dinsdag, woensdag en donderdag) en het verblijf op Papendal (afgelopen za terdag) zijn er het bewijs van dat Piet van Mullem het komend seizoen het een en ander presenteren wil. ”Er is hier ook gevraagd door de spelers om een trainer die prestaties wil. De organisatie, de begeleiding en de aanpak is nu dan ook zo opgezet dat het beste kan worden bereikt binnen het raam van de mogelijkheden. Het gaat mij om goed voetbal, waarbij de mens centraal staat. Aan brokken in de menselijke sfeer heb je niets. Het blijft amateur-voetbal", aldus Piet van Mul lem, voor wie het een tegenvaller is dat de velden in het Warnaarplantsoen nog maar beperkt bespeelbaar zijn. ONDERLING CONTACT Kortgeleden heeft de selectiegroep uit gebreid kennis gemaakt met de nieuwe 1Yes sir i can boogie - Baccara 2. Be my boogie woogie baby- Mr. Walkie Talkie 3. A real mother for ya - Johnny Guitar Watson 4. Sevilla - BZN 5. Mamacita - Guys ’n dolls 6. Cokane in my brain - Dillinger 7. So you win again - Hot Chocolate 8. Hey St Peter - Flash and the pan 9. The big bisou - Carlos 10. Ma Baker - Boney Van de vier parachutisten kwamen er twee op de banen van het tennispark De Buitenhof in het sportpark De Sniep terecht en twee daarbuiten. Hier komt er één perfect uit de lucht vallen. (Foto: Weekblad voor Wad dinxveen/Sjaak Noteboom Be Fair-trainer Piet van Mullem. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Sjaak Noteboom). De eerste obligaties van Be Fair-tennis voor van links naar rechts wethou der A. H. van Gent, notaris J. in 't Hol en Be Fair-voorzitter J. Lodder. Hechts initiatiefnemer J. G. J. Verheul. (Foto: Weekblad voor Wad dinxveen/Sjaak Noteboom i van de lesmethode van zijn zeilschool op de Olffen en Arend Bergeyk de beginselen goede weg is. De Kralingse Zeilschool is voor Van Gent, die gymnastiekleraar is, naast financieringsmiddel van zijn WADDINXVEEN Gisteravond heeft Be Fair-voetbal zichzelf gepresenteerd. Dat gebeurde in de kantine van de in het Warnaarplant soen spelende vereniging, waar op initiatief van het met de publiciteit belaste bestuurslid Teun Bron een bijeenkomst voor de pers werd ge houden, waar informatie gegeven werd over Be Fair aan de vooravond van zeven oefenwedstrijden en de voetbalcompetitie en gepraat kon worden met de nieuwe trainer Piet van Mullem. Be Fair-trainer. Op die bijeenkomst werden de spelers met de neus op de feiten gedrukt. Benadrukt werd hoe belangrijk besprekingen, overleg en on derling contact zijn voor de goede ver standhouding. De zaalvoetballers kre- te horen dat Van Mullem het liever niet heeft dat zijn mensen deze activi teiten ook nog ontplooien, maar dat hij het niet wilde tegenhouden. Zijn mening blijft echter dat je je talent niet moet versnipperen over veld- en zaal voetbal. Voor de concentratie, indeling van de beschikbare vrije tijd en der gelijke is dat geen goede zaak. De Be Fair-voetballers die voorlopig tot de selectiegroep behoren waaruit Piet van Mullem straks kan putten zijn: Leo Pol, Hans Appel, Cor van Triet, Piet Koele, Klaas Angenent, Nico van Vuuren, Piet Oskam, Jan van Rijn, Wim Bron, B. Yahaya, Wout Roskam, Bram Kraan, Rob Verweij, Onno Glas beek, Siem Bos, Henny Jansen, Arjan Versloot, Koert van Rijn, Henk Vink, Henk Heijkoop, Rinie Zwijgers, Aris Schrooder, Lou Vos, Arjen Blom, Aad 'van Leeuwen, Jan van Driel, Gert Jan Pol, Keer Verhoef, Kerry van der Spek, WADD1NXVEEN/REEUWIJK voor Van Gent een teken, dat hij met Nog maar twee jaar nadat Martin van de lesmethode van zijn zeilschool op de van de zeilkunst aangeleerd kregen op de Kralingse Zeilschool, van wedstrijd- zeiler Henk van Gent, zijn zij met vijf eigen internationale wedstrijdzeilen, eerste plaatsen en één tweede plaats ook zijn hobby. Zelfstandige zeilende overtuigend Nederlands kampioen ge- cursisten afleveren staat hoog in het worden in de Jeugdklasse, ook wel de vaandel van de Kralingse Zeilschool. "Pluis” genoemd. Tweede in dit kam- Er zitten slechts twee cursisten bij een pioenschap, wat begin deze maand op instrukteur, zodat de aanpak erg indivi- de Braassemmermeer werd gezeild, dueel is. De instrukteurs zijn allen erva- was José Tijssen, eveneens een oud- ren zeilers, die Van Gent een speciale leerlinge van de Kralingse Zeilschool. opleiding heeft gegeven om met zijn Henk van Gent is trots op deze resulta- lesmethode te kunnen werken. Een vi- ten. Natuurlijk zijn bovengenoemde deorecorder is hierbij een belangrijk zeilers zeer getalenteerd, maar de snel- hulpmiddel. Presentatie van de Be Fair-voetballers, die gisteren in het Warnaarplantsoen aan de training deelnemen. Rechts trainer Piet van Mullem, links elftalbegeleider Rienus Monster. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 3