125 WADDINXVENERS ZIJN ZONDER WERK de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Nieuwe dominee TOKIMS I1 I Gemeente schrijft niemand meer in die hier nieuwe koopwoning zoekt li Onafhankelijk Nieuwsblad Stopzetting van inschrijving ook gevraagd aan woningbouwverenigingen huis kopen? huis verkopen? Stand van zaken in augustus 1977 I ’n DATSUN? Automobilist meldt zich GEMEENTERAAD Woensdag 21 september, I I Mister Ji Steam v.d. Linde SLIJTERIJ VERLAAN I L II Klank-dia avond voor bejaarden verboom makelaardij b.v. W Ds. M. Pronk voor Gereform. Bijbelstichting L Radio - T.V defekt Bel dan 01828-5890 in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Huur Mister Steam en reinig zelf uw vloerbedekking of bankstel in een oogwenk! Mister Steam is een handige machine, waarmee u snel en grondig zélf meubelstoffering of vloerbedekking kunt reinigen. AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG hj HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN 33e JAARGANG - Nr. 1529 Waddinxveen voor de toekomstige woningbouwprojecten aan de Dqrps- iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Donderdag 15 september opent Eindeloze kollektie jeans- en N spijkerkleding helemaal voor jouuuu... bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën iHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin WADDINXVEEN Vanaf morgen worden er door het Waddinxveense gemeentebestuur geen namen meer ingeschreven van mensen die in onze gemeente op zoek zijn naar een nog te bouwen huis. Op de lijsten i- J -f traat en in Zuidkade 1 kan geen naam meer bij. u ]- Weekblad voor Waddinxveen deed hij in dezelfde dienst zijn intrede. Op deze dienst komen we nog Op de foto het nieuwe predikantsgezin van ds. Th. H. G. Hulst met zijn DAN RAADZAAL GEMEENTEHUIS, 19.30 uur Reparatie aan alle voorko mende merken! T.V. service tot 's avonds 8 uur. Zuidkade 6 Achter Verbakel PRETTIG WINKELEN BEGINT IN HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ENKELE BEROEPSGROEPEN Bouw SERVICE CENTRUM voor Radio en T.V. Dorpstraat 49, Waddinxveen Tel. 5890 Mister Steam is te huur bij: Dorpstraat 38, tel. 2373 DOKTERSDIENST ZATERDAG Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 DOKTERSDIENST ZONDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan l, tel. 2112 Apotheek: Dienstdoende arts Verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot Hu., 's middags van 4 tot 5 uur. POLITIE 3000/BRANDWEER 2222 ■■■■■■■■■■■■■■■■■a WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1977 Passage 16, Waddinxveen. Ga vanaf ’s middags 4 uur eens lekker grasduinen in de nieuwe OKEE-slijterij met een totaal assortiment bier, wijnen, frisdranken en gedistilleerd tegen zéér voordelige Openingsaanbiedingen! Kijk uit naar de "bruisende fles" bij de passage in Waddinxveen. Daar vindt u uw OKEE-slijter en... Let op uw brievenbus Neem uw OKEE munt mee. Hij is Guldens waard tot 28 september 1977. meer dan in het jaar daarvoor. De stij gende vraag naar eengezinshuizen wordt ook in dit jaarverslag gemeld. WADDINXVEEN/REEUWIJK De automobilist, die vrijdagnacht voor een week de achttienjarige fietser V.G.B. uit Waddinxveen op de Nieuwdorper- weg in Reeuwijk had aangereden, heeft zich bij de politie gemeld. Naar aanlei ding van berichten in de krant, stapte de twintigjarige C.A.H., een chauffeur uit Reeuwijk, naar de politie met de mededeling, dat hij het wel eens ge weest kon zijn, die de fietser - die zwaar gewond in het Bleulandziekenhuis in Gouda ligt - had aangereden. toeloop van jeugdigen. Een drietal fac toren spelen daarbij een rol: de herexa mens zijn achter de rug; de vakanties zijn voorbij en in sommige gevallen brengt een aantal mislukte sollicitatie- pogingen de jongeren ertoe nu naar het arbeidsbureau te komen. Er melden zich zelfs nu al schoolverlaters die na een eerste werkkring alweer werkloos zijn geworden. Opmerkelijk is dat on der de jeugdigen die zich thans nog la ten inschrijven vrijwel geen enkele WADDINXVEEN Dinsdagavond 20 september om 8 uur zal Riko uit Wad dinxveen in de toneelzaal van het Anne Frank-centrum een klank-diashow (voor de 26e maal) verzorgen onder het motto ’’Holland mijn Holland” en ”- Waddinxveen Toen en Nu”. De toe gangsprijs voor deze boeiende dia- avond bedraagt slechts 1,-. De avond is toegangkelijk voor alle bejaarden en gehandicapten in Waddinxveen. Zij, die slecht ter been zijn kunnen per auto worden vervoerd. Gelieve dan te bellen tel. 5555. JEUGDIGEN Eind augustus stonden 126 jongens en 149 meisjes in de leeftijd tot 19 jaar in geschreven. Onder hen bevonden zich 176 ’’schoolverlaters” (78 jongens en 98 meisjes). Zoals ook vorige maand werd gemeld bevinden zich ook in de leef tijdgroep 19 t/m 22-jarigen schoolverla ters. Het totaal aantal werkloze jeugdi gen (jongens en meisjes) tot en met 22 jaar was eind augustus 656 (vorige maand 621). Onder deze 656 jeugdigen In de maand augustus daalde het aantal bevonden zich op dat moment 286 schoolverlaters (vorige maand 240). julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 I.lkinbm werklozen. De vraag naar personeel nam toe. De meeste vraag gaat uit naar Er is nog steeds sprake van een grote timmerlieden, metselaars en schilders. Metaal Het aantal werklozen bleef vrijwel gelijk; het aantal vakatures eveneens. De vraag in de metaal gaat voorna melijk uit naar; constructiewerkers, machinebankwerkers, automonteurs, lood- en zinkwerkers. Ongeschoolden In de komende periode zal het aanbod zowel bij de mannen als bij de vrouwen enigszins kunnen dalen. De vraag met gemeente ook geen gegadigden voor nieuwbouwwoningen meer in te schrij ven. Zodra zich nieuwe mogelijkheden voordoen zijn B. en W. van plan hieraan vanzelfsprekend openbaarheid te geven. WONINGZOEKENDEN Hoeveel mensen er nu precie,s in Wad dinxveen woningzoekend zijn is een vraag waarop het gemeentebestuur een concreet antwoord tracht te geven. Hoewel er wel wat cijfers beschikbaar zijn is niet nauwkeurig bekend hoe groot de behoefte is. En het laat zich raden dat voor een doektreffend wo ningbouwbeleid in Zuidkade 1 en in de Veel jongeren komen naar het arbeids bureau om voorlichting over opleidin gen en beroepen. Het GAB beschikt nog steeds over een redelijk pakket vacatures. Daarbij moet wel direct worden aangetekend dat voor enkele kategorieën de vraag ontbreekt. Met name wordt gedacht aan de pas afgestudeerde kleuterleid sters. Aangetekend wordt dat de bo vengenoemde 656 jeugdigen (jongens en meisjes t/m 22 jaar) ruim 34% uitma ken van het totaal aantal ingeschreven werklozen (mannen en vrouwen teza men: 1893). Wat de duur van inschrij ving van de jeugdigen betreft: Bij de jongens maakt de groep welke nog niet langer dan 3 maanden staat ingeschre ven 64% uit, bij de meisjes 66%. name naar buitenlandse werknemers is gering. Buitenlandse werknemers Eind augustus stonden in het gewest Gouda 187 buitenlandse mannen als werkloos ingeschreven (onder hen be vonden zich 130 Marokkanen) en 46 vrouwen. Dienstensector In de afgelopen periode werd betrek kelijk veel onderwijzend personeel in geschreven. Onder deze groep bevindt zich ook een aantal zweminstructrices (i.v.m. afloop seizoen). Eind augustus waren dan ook in totaal 109 personen uit de onderwijssector als werkloos geregistreerd (46 mannen en 63 vrou wen). Met name in de dienstensector valt op het grote verschil tussen het aantal ingeschreven personnen en het aantal werklozen. Veel personen lieten zich - hoewel niet werkloos - inschrij ven voor (in de ruime betekenis van het woord) positieverbetering. Het ’’aan bod” in de sector handel/kantoor en onderwijs is dan ook 194 mannen (van wie 138 werkloos) en 268 vrouwen (van wie 172 werkloos. De vraag in de sector handel, kantoor en onderwijs is vrij be perkt, waardoor het moeilijk blijft voor iedere werkzoekende een passende functie te vinden. Parttimers Bij het arbeidsbureau in Gouda staat een grote groep mensen geregistreerd die parttime werk zoeken (eind augus tus 57 mannen en 187 vrouwen). De vraag naar deze categorie werkzoeken den is gering. Vooruitzichten Over de verdere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is weinig met zekerheid te zeggen. Op de foto het nieuwe predikantsgezin van ds. Th. H. G. Hulst met zijn echtgenote en hun kinderen Sandra en Martijn. (Foto: Weekblad voor Wad dinxveen/Sjaak Noteboom 3 WADDINXVEEN Maandagavonc 19 september om half acht spreekt ir het kerkgebouw van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente aan de Zuidkade 59 ds. M. Pronk uit Dord recht voor de Gereformeerde Bijbel stichting. De maatregel, die het college van Burgemeester en Wethouders vandaag in het Weekblad voor Waddinxveen bekend maakt, geldt voor alle catego rieën van te bouwen koopwoningen, te weten koop-, beschutte sfeer-, vrije sectorwoningen en bungalows. ”Het aantal namen op de lijsten van gegadig den overtreft reeds verre het aantal in de eerstkomende jaren te bouwen wo ningen”, motiveert het college. Burgemeester en Wethouders delen mee dat aan de drie plaatselijke wo ningbouwverenigingen (Waddinxveen, St. Joseph en Ons Begin) en de Stich ting Bevordering Eigen Woningbezit Groenswaard is verzocht evenals de WADDINXVEEN/GOUDA In Waddinxveen waren in augustus bij het gewestelijk Arbeidsbureau in Gouda in totaal 125 Waddinxveners ingeschreven als werkzoekenden; 82 mannen en 43 vrouwen. Een maand eerder waren dat er nog 111: 76 mannen en 35 vrouwen. Dit blijkt uit een aan ons verstrekt GAB-overzicht. Eind vorige maand stonden in Gouda leerling van een l.t.s. of de l.e.a.o. is. 1308 mannen en 585 vrouwen als werkloos geregistreerd. De werkloos heid van de mannen bleef daarmee op hetzelfde peil als een maand tevoren. Bij de vrouwen was opnieuw sprake van een stijging (+30) van de werkloos heid. De vraag naar personeel bleef gelijk. Overigens was binnen de gelijk- gebleven vraag een grotere belangstel ling voor jeugdigen waar te nemen. WESTHAVEN SS SHOWROOM: 1 2 GOUDA VEERSTAL 30 T TEL.: 01820 - 13933 20857 toekomstige Zuidplaspolder duidelijk moet zijn wie in onze gemeente wat voor juis zoekt. Wethouder P. F. J. van Schie (CDA) heeft dit voorjaar (4 maart) bij de sleu- teluitreiking aan de eerste bewoners van premie-koopwoningen van de Stichting Bevordering Eigen Woning bezit Groenswaard gezegd dat er in Waddinxveen 200 gegadigden zijn voor een premie-koopwoning, 150 voor een vrije sectorwoning en 600 voor een huurwoning. Volgens de gemeente zit ten onder de 600 gegadigden voor een huurwoning veel ruilaanvragen. Mis schien wel 500 van mensen, die nu in een flat wonen en ook wel eens een huureengezinswoning willen hebben. In Uit het jaarverslag van de Gemeen telijke Sociale Dienst over 1976 weten we dat in dat jaar het aantal woningzoe kenden 652 bedroeg. Dat zijn er 213 WADDINXVEEN De hervormde Immanuëlkerkgemeente heeft een nieuwe predikant verwelkomd, ds. Th. H. G. Hulst uit Westzaan. Zon dagmiddag werd hij bevestigd door zijn vader prof. dr. A. R. Hulst en nader terug. M*” ft

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1