de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Gratis verlichtingscontroles voor auto’s en (brom)fietsen TORICAS Onafhankelijk Nieuwsblad huis kopen? huis vérkopen? Collecte opbrengst Lezing adjudant M.A. Ruissen Vrouwenbond NVV, Jongetje (2) drinkt uit flesje vergift Scholier (18) vrijgesproken Mister J - Steam Bedankt voor beroep v.d. Linde Radio - T.V defekt Bel dan 01828-5890 gesloten. Ds. J. van den Heuvel: Receptie was verbijsterend en hartverwarmend gelijk verboom makelaardij b.v. m Collecte voor Dieren- Op donderdag 5 en dinsdag 11 oktober in 6 bedrijven “’t Baarsje” vernieuwd en uitgebreid Uw Televisiedokter in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Huur Mister Steam en reinig zelf uw vloerbedekking of bankstel in een oogwenk! Mister Steam is een handige machine, waarmee u snel en grondig zélf meubelstoffering of vloerbedekking kunt reinigen. F F F c (LidNBMj drogisterij parfumerie groensvoorde10 waddinxveen Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voorjouuuu... 33e JAARGANG - Nr. 1531 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1977 Een blij verraste ds. J. van den Heuvel pakt uit wat hij zojuist J= 4 n GEREFORMEERD VERENIGINGSGEBOUW, WOENSDAG 28 SEPTEMBER, 20.00 uur c e e e e f- Weekblad voor Waddinxveen DOKTERSDIENST ZATERDAG Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 2112 Apotheek: Dienstdoende arts DOKTERSDIENST ZONDAG Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 Verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 u., 's middags van 4 tot 5 uur. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 WADDINXVEEN De hervormde predikant ds. W. Verboom heeft be dankt voor het uitgebrachte beroep naar Dirksland. SERVICE CENTRUM voor Radio en T.V. Dorpstraat 49, Waddinxveen Tel. 5890 Mister Steam is te huur bij: Dorpstraat 38, tel. 2373 H Waddinxveen^ gang. Adjudant M. A. Ruissen van de plaatselijke rijkspolitie laat elk najaar geen gelegenheid voorbij gaan om te wijzen op de noodzaak van een goede auto- en (brom)fietsverlichting. Want aan die verlichting mankeert nogal het een en ander. DD1NXVEEN De vorige week Waddinxveen gehouden collecte r het Prinses Beatrixfonds heeft 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. GEEN STADSLICHT Nu het ’s avonds weer vroeger donker wordt constateert de politie dat menige automobilist rijdt en een wagen met on juist afgestelde koplampen. Ook blijven ze nog geregeld gebruik te maken bin nen de bebouwde kom van stadslicht, terwijl sinds stadslicht is niet meer toe- Reparatie aan alle voorko mende merken! T.V.* service tot 's avonds 8 uur. gestaan, omdat met een dergelijk licht auto’s onvoldoende opvallen. Met de fietsverlichting is het niet an ders gesteld. ’’Dagelijks zien we jon gelui en ouderen in het donker rijden op karretjes met een niet goed werken de verlichting. Het is mij een raadsel dat ouders het voor hun verantwoor delijkheid durven te nemen om hun kinderen naar en van school te laten gaan op fietsen waaraan nogal wat mankeert. Aan de andere kant is het bij de jongeren een gewoonte geworden te rijden op oude fietsen. Hoe ouder hoe mooier, schijnt het parool te zijn. Hoe oude hoe gevaarlijker, zou ik zeggen. Want defgelijke fietsen blijken meestal heel wat jaartjes van onderhoud en re paratie verstoken te zijn geweest”, al dus adjudant Ruissen. WADDINXVEEN Het 2-jarig jongetje Ferry Pons van het Klaverveld in Groenswaard 3 is vorige week met spoed naar het Goudse Bleulandzie- kenhuis vervoerd. Op een braakliggend terreintje in de nieuwbouwwijk had de peuter een flesje met bladluisgif gevon den en er daarna van gedronken nog voordat zijn vader, die bij hem was, hem dat kon verbieden. Van de hartbe- wakingsafdeling in het Bleulandzieken- huis werd het jongetje later naar het Sophia-kinderziekenhuis in Rotterdam vervoerd. Zijn toestand bleek nader hand mee te vallen. Na behandeling wil den de artsen hem echter wel ter obser vatie houden. De politie stelt een on derzoek in hoe het flesje met vergift op het terrein heeft kunnen komen. Adjudant M. A. Ruissen van de plaat selijke rijkspolitie wil wel kwijt dat hij geen goed woord over heeft voor de man of vrouw die zo klakkeloos met het flesje is omgesprongen. Het had tot de dood van een kind kunnen leiden. Hij waarschuwt iedereen zorgvuldiger om te gaan met de spullen die in de re gel in gootsteen- en medicijnkastjes staan, maar die voor kinderen levensge vaarlijk zijn. En vooral als het spul bui ten het huis terecht komt. ’’Volwas senen moeten daarop wel een beetje letten”, is het oordeel van adjudant M. A. Ruissen. Wegens verbouwing zijn wij van .maandag 3 t/m donderdag 6 oktober a.s. Vrijdag feestelijke opening. De folder zal u er meer over vertellen. WADDINXVEEN De hervormde predikant ds. J. van den Heuvel en zijn vrouw kijken met groot genoegen terug op de viering van het 40-jarig ambtsjubi leum, terwijl het paar zaterdag voor een week in De Hoeksteen ook stil stonden bij hun 40-jarig huwelijksfeest. De dankbaarheid over dit gebeuren uitte ds. Van den Heuvel in de Hervormde Kerkbode als volgt: "Het is ons een behoefte ook langs deze weg onze hartelijke dank uit te spreken, allereerst aan de colleges van kerkvoogden en notabelen voor de receptie die zij ons aanboden ter gelegenheid van ons dubbele jubileum; alsook voor de voort reffelijke wijze waarop alles georganiseerd was. Het was geweldig. Daarnaast onze hartelijke dank voor de overweldigende belangstelling die wij op die uren mochten ondervinden uit de gemeente zelf, naast de vele anderen die van buiten kwamen en van hun medeleven blijk gaven. Het was verbijsterend en tegelijk hartverwarmend zoveel hartelijk meeleven, in allerlei vorm, te mogen ontvan gen. Voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen hebt u het gemaakt tot een onvergetelijke dag. Nogmaals onze hartelijke dank daarvoor”. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 (taNBM Zuidkade 6 k Naast Verbakel (Beethovenlaan) en Wielaard (Dorpstraat) geopend zijn om (brom)fiet- sen na te kijken. En dat allemaal kosteloos. Nu de zomertijd voorbij is, de klok weer een uur terug is gezet en de herfst is begonnen beginnen de dagen weer te korten. Dat betekent dat alle bestuur ders in het donker licht moeten voeren, zoals bekend een half uur na zonson dergang tot een half uur voor zonsop- WADDINXVEEN/GOUDA Al had de 19-jarige Waddinxveense wacht meester het waarschijnlijk niet zo be doeld, met zijn getuigenis in de zaak van een 18-jarige Waddinxveense scho lier voor het Goudse kantongerecht hielp hij de verdachte. De jongeman had op 18 februari 1977 met zijn brom fiets over de rijbaan van de Willem de Zwijgerlaan onder de Willem Alexan- dertunnel gereden in plaats van gebruik te maken van het fietspad. De scholier verklaarde dat het fietspad versperd was door een geel vrachtwagentje van de gemeente, dat daar zand loste. Ik wist dat de wegwerkzaamheden al klaar waren, al werd wel de schijn ge wekt, dat de straat belemmerd was. Maar het schrikhek stond al op het voetpad. Er lag strooizand op het fiets pad en die vrachtwagen stond op het voetpad, aldus de getuige. Juist omdat de schijn nog werd gewekt, eiste de of ficier van justitie ontslag van rechtsver volging wegens afwezigheid van alle schuld. De kantonrechter vonniste conform. ting op de weg komen. Ook zal er door de politie worden gelet op het land- bouwverkeer, dat het in de tijd van de bietencampagne nog wel eens niet zo nauw wil nemen met de belading, de verlichting van de aanhangwagens en het rijden met schone wielen. Deze wagens, zo schrift de wet voor, moeten ontdaan van modder en dergelijke op de openbare weg verschijnen. Gedu rende de controledagen op donderdag 6 en dinsdag 11 oktober zullen poli tiemensen een kleine technische cont role van de auto’s uitvoeren en de men sen met adviezen helpen. Een blij verraste ds. J. van den Heuvel pakt uit wat hij zojuist van het gemeentebestuur heeft gekregen. Een tekening van de Nesse zoals die vroeger was. {Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Nadat de politie het Weekblad voor Waddinxveen vorige week informeerde over de twee controle-avonden die in Waddinxveen worden gehouden voor automobilisten en hun wagens opperde deze krant het idee daar fietsnakijk- beurten bij de Waddinxveense fietshan- delaren aan vast te knopen. De rijkspo litie nam dit idee over en daardoor kan vandaag gewezen worden op de mo gelijkheden voor automobilisten en fietsers om hun vervoermiddelen eens (gratis) na te laten kijken of de verlich ting wel deugt en of deze wel goed is af gesteld. Vanzelfsprekend zullen de rij wielhandelaren de fietsers er op wijzen welke mogelijkheden ze hebben om be ter op te kunnen vallen in het donker, zoals het laten monteren van reflec terende pedalen en een rechthoekige rode reflector aan de bagagedrager. Adjudant M. A. Ruissen maakt er geen geheim van dat na de twee verlichtings- controledagen zijn mensen zonder par don bekeuringen zullen uitdelen aan hen die dan nog met gebrekkige of in het geheel niet functionerende verlich- I bescherming WADDINXVEEN Volgende week gaan leerlingen van de Prof. Kohn- stammschool voor openbaar MAVO collecteren voor de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Het zal duidelijk zijn dat een belangrijk deel van de opbrengst bes temd is voor het dierentehuis Midden- Holland in Gouda. Dat MAVO- scholieren voor het dier op pad gaan in Waddinxveen is de laatste jaren een be kend beeld geworden. De collecte voor de dierenbescherming wordt van harte aanbevolen. Arie en Marian van Es, de nieuwe eigenaars van het vernieuwde en uitgebreide Waddinxveense café. /Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Sjaak Noteboom WADDINXVEEN Automobilisten en (brom)fietsers zullen in Waddinxveen in de gelegenheid worden gesteld gratis hun vervoermid del na te laten kijken. Waar het daarbij speciaal om gaat is een goed werkende en afgestelde verlichting. Op initiatief en met medewerking van de plaatselijke rijkspolitie zullen voor dit doel op donderdagavond 6 oktober en dinsdagavond 11 oktober de garabedrijven Boonstoppel (O- ranjelaan) en Kool (Dorpstraat) tussen zeven en negen uur open zijn voor de automobilisten en zullen op dezelfde dagen en uren de rijwiel handelaren v.d. Bor (Zuidkade), Kraaijesteijn (Brugweg), Versluis WADDINXVEEN Met het tappen van een glas bier heeft vrijdagmiddag burgemeester mr. A. G. Smallen broek het gemoderniseerde café ,,’t Baarsje” aan de Zwarteweg 6 offi cieel geopend. Even eerder had Wad- dinxveens eerste burger het dochtertje van het echtpaar A. J. van der Es-van der Vooren op de arm genomen en de deur van het café opengedaan. Café 't Baarsje” is de afgelopen maanden vernieuwd en uitgebreid. De zaak is in oud-Hollandse sfeer gehouden met plavuizen op de grond en bruine bal ken aan het plafond. De historische traditie van 't Baarsje” is een lange. I Al in 1918 begon grootvader Willem I Vergouw met café "De Baars”. In I 1945 nam mevrouw A. C. van der I Vooren-Vergouw de zaak van haar I vader over. Arie en Marian van Es I zwaaien er nu de scepter sinds dit I voorjaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1