de pater - makelaardij b.v. waddinxveen 4 Muziekkorpsen geven in Ontmoetingskerk concert IRÏBÜ] BOOT [■■■■■■■I BODEGRAVEN GEMEENTERAAD huis kopen? huis verkopen? Bibliotheek CAI-storing door mist Auto-scooter Groensvoorde Mister -L Steam Dinsdagavond v.d. Linde Eigen urn op begraafplaats Schoolkinderen keken rond in het Wamaar- plantsoen verboom makelaardij b.v. jyj Vrije toegang op zaterdagavond 29 oktober ’’Together” houdt weer Kerst-inn Onafhankelijk Nieuwsblad Huur Mister Steam en reinig zelf uw vloerbedekking of bankstel in een oogwenk! WtSSBIEB z Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Waddinxveen ■■■■■■■■■■■■■I onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Zuidkade 6 Achter Verbakel 19.30 uur Mister Steam is te huur bij: r Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORBAS Mister Steam is een handige machine, waarmee u snel en grondig zélf meubelstoffering of vloerbedekking kunt reinigen. in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01 828 3581 KOOP RECHTSTREEKS UW ORGEL OF PIANO - IN BC Centrum van fabrikage import en verkoop Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Een foto die we maakten van de repetitie deze week van de brassband Voorwaarts. De muzikanten worden gediri- Ib EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Dorpstraat 38, tel. 2373 33e JAARGANG - Nr. 1534 WADDINXVEEN Op de begraafplaatsen in Waddinxveen is het voortaan ook mogelijk een eigen urn in de urnentuin te krijgen voor het plaat sen van een asbus na de crematie. B. en W. hebben de gemeenteraad gevraagd dit mogelijk te maken. Tot voor kort kon alleen het recht op een huur- en ei gen graf worden verworven, welk recht voor de plaatsing van een asbus na crematie in een urn niet bestond. Een asbus mocht overigens wel worden bij geplaatst in een eigen graf. Het tarief van een huururn wordt dezelfde als dat van een huurgraf. WADDINXVEEN Tot en met volgende week kan er op het parkeer terrein van het winkelcentrum Groens voorde weer met de auto-scooter wor den gereden. Zoals men wel gezien zal hebben is de botsbaan van Kramer- Vet sinds afgelopen dinsdag weer in be drijf. Menigeen heeft er al weer een rit in de botsautootjes opzitten. Zoals bekend staat de auto-scooter in Waddinxveen niet alleen om jong en oud wat vermaak te brengen, maar ook om mede de kas van het comité Bejaar denreis Waddinxveen te spekken, op dat de ouderen onder ons volgend jaar weer die traditionele reis zal kunnen maken. Van harte aanbevolen. WOENSDAG 19 OKTOBER 1977 De bedoeling van deze muziekavond is, zo vertelde ons Voorwaarts voorzitter Hans La Grand, om de Waddinxveners belangstelling te vragen voor de mu ziekbeoefening als vrijetijdsbesteding. Het mag zeldzaam worden genoemd dat volgende week zaterdag in Wad dinxveen vier muziekkorpsen de Ont- moetingskerk zullen vullen met drie soorten muziek. Men heeft op die ma nier de kans eens echt kenns te maken met muziekkorpsen, die doorgaans hun werk op de straat in het voorbijgaan doen. tingskerk te kunnen luisteren naar po pulair muziek. Het is een muzikaal fes tijn dat mede beoogt de drempel weg te halen die velen nog blijken te ervaren bij het willen gaan kennisnemen van datgene wat amateur-musici presteren. Ditmaal gaat het om zo’n 150 mensen, POPULAIR CONCERT Wie zaterdagavond 29 oktober naar de Ontmoetingskerk gaat zal ontdekken dat de vier muziekkorpsen allerminst ’’hoempa-muziek” brengen. Ze verzor gen gezamenijk een populair concert, dan zijn weerga niet zal hebben in Waddinxveen. Voor de organisatoren is het natuurlijk afwachten hoe dit initia tief bij de Waddinxveense bevolking zal worden gewaardeerd, maar zonder daarop vooruit te lopen mag toch wor den verondersteld dat de concerteren de muzikanten respect en enthousias me zullen afdwingen bij iedereen die van hun muzikale prestaties kennis neemt. WADDINXVEEN Naar aanleiding van binnengekomen klachten bij de gemeentelijke dienst Openbare Wer ken en -Bedrijven en electro-technisch bureau Vos te Dordrecht (telefoon 078- 33633 storingsnummer C.A.I.) laat de directie van Openbare Werken en - Bedrijven weten, dat bij mistige weer somstandigheden de signaalontvangst van de buitenlandse zenders ernstig gestoord kan worden. De oorzaak van deze storingen is gele gen in het feit, dat buitenlandse zen ders, zoals België-Frans en Duitsland 3, waarvan geen doorzending plaats vindt via de C.A.I.uitzenden op dezelfde frequentie’s waardoor dubbele ont vangst plaats vindt via de C.A.I.-mast, met als gevolg gestoorde beelden bij de ontvangst van de zenders België Vlaams, Duitsland I en II. De storingen zijn derhalve louter van atmosferische aard. Zodra het mistige weertype zich wijzigt, zullen de storin gen vanzelf opgeheven worden. WADDINXVEEN De leerlingen van de eerste, tweede en derde klas van de rooms-katholieke St. Paulusschool (Jacob Catslaan) hebben een fikse herfstwandeling gemaakt. In een week tijd zijn deze klassen ieder op een andere dag te gast geweest in het Burgemeester Warnaarplantsoen. De kinderen mochten er onder het toe ziend oog van de dierenverzorger, naar hartelust rondkijken in het dierenverb lijf. Zij mochten er de dieren voederen, met ze spelen, het konijnenhok van binnen bekijken, enz. Alle opkomende vragen en dat waren er heel wat werden door de verzorger beantwoord. Met bizonder veel interesse luisterden de kinderen naar zijn uitleg en naar al les wat hij te vertellen had. Bizonder leuk was het voor de derde klassers, die bij het hertenkamp nog een lammetje van één dag oud bij zijn moeder kon den zien drinken. Behalve dat de kin deren van alles te horen kregen over de aanwezige dieren, wist de ’’gastheer” ook nog heel wat te vertellen over de bomen en planten in het park. Al met al zegr plezierige en leerzame uren in het Warnaarplantsoen, mede dank zij het enthousiasme van de dierenverzorger. WADDINXVEEN Een traditie die voortgezet moet wor den. Dat vindt jongerenclub ’’To gether” en daarom organiseert ze evenals in voorgaande jaren weer een Kerst-inn in Waddinxveen en wel op 2e Kerstdag in de Imma- nuëlkerk. ”Er liggen al vele programma-ideeën op tafel maar er is nog volop ruimte voor Uw i- deeén”, aldus de organisatoren. ’’Wilt Uzelf wat doen op de kerst- Inn (cabaret, toneel, muziek, goochelen, voordracht enz.) of weet u iemand die dat zou kun nen en willen doen of heeft u an dere leuke suggesties, bel even’! U kunt dan kontakt opnemen met Dick de Leeuw, Henegouwerweg 17, telefoon 01828-3105.” die gezamenlijk een 25 tal muziekstuk ken ten gehore zullen brengen. Reser veer in uw agenda alvast de zaterdaga vond volgende week. Naar het er nu al naar uit ziet zult u daar geen spijt van hebben. En u weet het: de toegang is gratis. WADDINXVEEN De gemeenteraad is door B. en W. ge vraagd de jaarrekening 1976 van de Christelijke Openbare Uitleenbibliot- heek goed te keuren. Vorig jaar heeft de bibliotheek in totaal f 165.189,12 uitgegeven, terwijl aan inkomsten f 26.467,72 werd ontvangen. Rekening houdend met de vergoedingen komt netto ten laste van de gemeente een bedrag van f 112.794,23. De raming in de gemeentebegroting voor 1976 was overigens hoger, maar die zal pas wor den bijgesteld zodra het rijk het subsi die definitief heeft vastgesteld. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 Wat is idealer dan in een beschutte en J verwarmde omgeving als de Ontmoe- geerd door de heer A. Bosch. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Op initiatief van de Waddinxveense brassband Voorwaarts wordt er op zaterdagavond 29 oktober in de Ontmoetings kerk een uniek muzikaal festijn gegeven, dat drie uur zal duren en voor iedereen gratis toegankelijk is. Vanaf acht uur die avond zullen in deze volgorde optreden: de harmonie De Pionier uit Gouda, de fanfare Con cordia uit Waddinxveen, de harmonie Concordia uit Boskoop en de brassband Voorwaarts uit Waddinxveen. TEL.01726-12541 KERKSTRAAT 2-28 betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1