een kleurrijke kennis- making met Colour Art Photo? ’’Concordia” uitmuntend ”Nog 70 miljoen auto’s over de Gouwebrug” Kent tl Colour Art Photo? Show met mode en lekker eten Open deur- dienst met Nieuwe functie C. A. v.d. Hooft Conferentie in samenwer kingsschool Havo/Atheneum samenzang 50Ö2Ö® MM fptO “film sjaak noteboom Inderdaad. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl l|||||l|ll|||||lll|||||lll||||llll||||lllllllllll|||||lll|||||llll ■!l Niet helemaal? Nou, dat verbaast ons niets. Colour Art Photo is een ver eniging van portretfotografen door heel Europa. Sinds enige tijd zijn er ook vestigingen in Nederland. Via diverse introduktie-akties willen wij u béter kennis laten maken met deze vakmensen. En dit is dan alvast één van die akties. Wilt u meer weten? Stap dan even binnen bij uw ’’Colour Art Photo”-graaf. Hij is herkenbaar aan het affiche van deze aktie! Een serie van 6 tot 8 portretten in kleur, bij ons in de studio vakkundig opgenomen en in een fijne vorm verwerkt tot een heel mooi opvouwbaar albumpje in zakformaat. Bijzonder fijn om als kado te geven maar ook om te krijgen! Vanuit dat album kunt u makkelijker een keuze maken voor een vergroting. Om de prijs hoeft u het niet te laten. U betaalt slechts f. 25,-. -- Kortgeleden fotografeerden wij het Waddinxveense fanfarecorps "Concordia" in de Ontmoetingskerk, waar vier ColourpArt Thoto Passage 47, Waddinxveen, tel. 2477 WADDINXVEEN Zondagmiddag om vijf uur wordt er in de Ontmoetings kerk aan de Groensvoorde weer een open deur dienst gehouden, waar ds. Griffioen uit Woerden zal spreken over het onderwerp ”Is bidden uit de tijd?”. Aan de dienst verleent medewerking Willem Goedhart (zang en gitaar). Er is samenzang vanaf kwart voor vijf. Tij dens de open deur-dienst is er een kin dercrèche. Iv» WW» K.KSKW «MM *»- «Mtx WW •SSW» xs» Kt*» w »M*Sc “4^" «Mt» -«MM MV» «*km« «W- WSMSW ««w .jWWWt»-»w*x x.xx-x MM «MtWW WW WSww «swK «w WW» «WW WW» X», WS -W «W» W MS’-- «W- s-- ..I«W «WW WW WWx «»W WSXX'.W 4 WKSSMKX «KSX KW «SW WADDINXVEEN Tijdens het najaarsmuziekconcours in Leiden wist het Waddinxveense fanfarecorps ’’Concordia”, onder leiding van de heer G. de Knegt zich met 267‘/2 punten goed te handhaven in de afdeling uitmuntendheid. Voor het verplichte nummer Rhapsodie Fraccaise behaalde Concordia 131V2 punten en voor het keuzewerk Vanessa 136 punten. Voor dirigent en leden van Concordia een goede prestatie op dit zware concours, uitgeschreven door de Nederlandse Unie voor Muziekverenigingen. Een prachtig cadeau natuurlijk voor Concordia dat over vier maanden haar tachtig jarig bes taan hoopt te vieren. «WK- «x- SKM» ->■ «WW SS< Ss- - WMKSSsSSSK WS&KsK®WW* <W«M»«#*f» WK McKx «m«W WW* WW» -x-x» sxw »-»*>• iWMW WU «WW» WW W»* -X- W Wmt WW. W W WW MW *--•>•* WWW «Mx# s X-SKww WW M «KK X* miw -> WW. xswxx- «*s$x- ,x»x«< «WW» «M® teW ;KW» x «WW «SM» W M WW»«S W.MIKW»» *ssw» ww w» X -.«•«*»♦. «WW» «MM» »*W WW* M X- WW» «MM» W W* «Wt w «MMM WMK W» *x Sxx*M» MM» «tws «MX-X -XWX MM» iWW'***WWWWWWWMW» x WW W» -X-.-'-- -■ ----- W «S»xx KWM» 0™— WK. WW WWM rj»» *W.» M»WW W«» M««W -< ■f muziekkorpsen - De Pionier uit Gouda, Concordia uit Waddinxveen e uit Boskoop en Voorwaarts uit Waddinxveen - een gratis muzikaal festijn verzorgden. Dat de belasngstelling daarvoor groot was blijkt wel uit het aantal bezoekers van 400, waaronder zich ook wethouder AH. van Gent (Progressievent bevond. Er werden in totaal 22 muziekwerken ten gehore gebracht. Iedereen was het er over eens dat dit initiatief van de brassband Voorwaarts het waard is om her haald te worden. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN/REEUWIJK TV- presentatrice Willy Dobbe heeft vorige week dinsdagavond een heel bijzonder gebeuren gepresenteerd aan een enthou siast en feestelijk gekleed publiek. Een ’’Soiree d’Elegance” met bont, brilmode en juwelen, georganiseerd door modehuis Bahlmann, Juwelier De Vooys en Grit Optiek uit Gouda, in sa menwerking met restaurant De Elfhoe- ven in Reeuwijk, waar men behalve een fraaie modeshow, ook enkele proeven uit de "Nouvelle Cuisine” kreeg voor geschoteld, de nieuwe richting in de Franse keuken. In de unieke bont-collectie, die de mannequins toonden, waren vele hoog tepunten in de mooiste bontsoorten. Zoals een fraaie avondcape, verwerkt met smalle banen zilverkleurig nappa. De allermooiste kombinatie was wel de lange avondjapon van voile plissé, waa rop een mantel werd getoond van hele nertsvellen, diagonaal verwerkt met een rand van vossebont. Dit was een van de voorbeelden van het gebruik van langharig bont, dat dit seizoen bijzonder in de mode is. Verder waren er bontsoorten als spits-nutria, bever, wezel, persianer en onder meer Argentijns lam, dat was afgezet met een speelse tricotgarnering. De brilmode, die werd getoond, was volledig afges temd op de japonnen en mantels, wat ook precies de bedoeling was. Want mode-man, optiekhuis en ju welier wilden met deze ’’Soirée d’Ele- gance” aantonen, wat er met goede smaak en de juiste manier van combi neren wel te bereiken valt. Heel dui delijk bleek in De Elfhoeven dat de grote brillen nog steeds hoog mode zijn, in allerlei uitvoering. Grit Optiek toonde modellen uit alle grote collec ties van de internationale huizen, zoals Christian Dior, Silhouette en Roden stock. Daarbij bijvoorbeeld ook heel aparte gouden brillen, die natuurlijk heel exclusief zijn. In deze bijzondere serie hoorden ook enkele monturen, die waren afgezet met briljanten, spe ciaal voor dames, die het op prijs stel len een speciale ”uitgaans-bril” te be zitten. Opvallend bij de presentatie van Ju welier De Vooys was het voortreffelijk op elkaar afgestemd zijn van alle ju welen die werden getoond. Bij elke mantel was een juwelen-combinatie uitgekozen, die paste bij het geheel. En armband, collier en ring waren onder ling ook weer op elkaar afgestemd, waardoor er bijzonder mooie complets te voorschijn kwamen. Er waren verder enkele zeer zeldzame stukken, plus he dendaagse sieraden, op antieke wijze gezet. Met daarbij natuurlijk de presen tatie van de mooiste briljanten en dia manten, hetgeen een extra feestelijk accent aan het geheel gaf. De hapjes van de ’’Nouvelle Cuisine”, die werden gepresenteerd waren bij zonder actueel, omdat de directie van De Elfhoeven in Reeuwijk juist terug was uit Frankrijk en dus het allernieuw ste op tafel konden brengen. WADDINXVEEN Waddinxveens oud-burgemeester C. A. van der Hooft, die na zijn pensionering op 31 decem ber 1975 in het Gelderse Doorwerth is gaan wonen, heeft de kranten weer ge haald met een nieuwe openbare functie. Hij is namelijk benoemd tot tijdelijk voorzitter van het gewest Twente, een functie die hij maximaal twee jaar mag waarnemen. In deze streek was de heer Van der Hooft al actief in het inter gemeentelijk overlegorgaan Midden Holland als gedelegeerde voor woning bouw en verkeer. stromen van verkeer uit Den Haag en Rotterdam, of dat uit Utrecht en verkeef tot zeker 1980, het jaar waarin Gouda is daar debet aan, de ergernis zit j 1 hem vooral in het openen van de brug. de oplossing moet gaan zorgd- Dat gebeurt gemiddeld dertig keer per is dat voor de automibilist een onder breking van vijf tot tien minuten. Brugwachter Neuteboom, die al tien jaar de knoppen van de brug bespeelt, is zo’n beetje de spil van rijksweg 12. Hij bepaalt wanneer en hoe lang het autoverkeer achter de slagbomen moet. Het is niet altijd even leuk om het te doen, zegt hij in zijn stuurhut. Ik ben zelf automobilist, dus weet wat oponthoud wil zeggen. Maar ik kan er niet onderuit me aan de regels te hou den. Vaarverkeer heeft doorgaans voorrang op wegverkeer en als er een schip aankomt zet ik de machinerie aan en de brug gaat vanzelf open. Neuteboom vindt het zelf wel eens on zin dat de brug omhoog moet voor ple zierjachten, die net hoger zijn dan 4,20 meter, de afstand tussen water en on derkant brug. Daarvoor moet het weg verkeer dan wijken. Files zwellen aan en de tijd van honderden weggebrui kers gaat verloren. En dat voor een miezerig vlaggetje in top dat nog net te zien is bij het kruisen van de snelweg. Neuteboom: We laten die plezierboten ook wel eens wachten tot er een paar voor de brug liggen, maar dat gaat niet altijd. Erdoor moeten ze toch. Het kan niet anders zegt hij. Maar ik geeft toe dat in de avondspits - zo tussen half vijf en half zeven, wan neer het vaarverkeer ook toeneemt - hier wel eens vreselijk is. Voor mij is dat ook niet leuk. Na 1980 kan de automobilist zijn hart ophalen. Dan zal er door de royale tun nel onder de Gouwe een onbelem merde rit mogelijk zijn. De tunnel wordt zevenhonderd meter lang met in begrip van de af- en opritten. Het over dekte deel krijgt een lengte van 45 me ter. De bouw van de tunnel, die in volle gang is, wordt bemoeilijkt door de slechte bodemgesteldheid. De 48 meter brede tunnel, goed voor acht rijbanen, sluit aan op de verlegging en verbre- vx-KK -.XXX XV.1KXX Wï w,w.x,, x»’ «wMsss*. s®»» -w WW. «aKM .s.M», MW.K K... X» KXMi WW V. XS-- WW «WW. x» «KM. «KM SK «M X-- ,-w «MK - WMK xm KrtKS «MM* «MM* WMK» s» MM' «Ki» «MM «MWx MWS -.y.- KWK «k «M»- MXK «K* w» W Wn* W»x- MUM» w «MM, ««»■- MW» MSX. M M»’ W» KM» x xrt- «WW» MMM «MKx. 5W x« 'MM «W «KX -■ M x K. «SM K K MMS» «MMS* tóSSS «MWS MM' **»-■'•' «M» *.»K **SS* X» .XMS» «M - WMsK Wfcw MM-x- l> M XK-MtMKK VMS» SSMM KKK WW »«x «MMS KMKt WSK «4X. X Rft ««x. MM* MM» X «MM «»-■ K t v'- ’WM» «MM K SM»»» MM» «M-.-x SSKM» >WS» - ..««ft -y.-x «WK- WKS* KXS. «fe t vS1 **sssw ®«*XS W •XXV, «KKW «KM» «S «WKW ■Mjr~ XK<M» -..»»■ s «KX» X- X. Mf» -x-- «MM»» M« "f .V.., -«»«.•• Jt' «MM» «MK» K» - «SK XRMK. WSJWSMX MSSKK -»W»-. K- ««WK X - vxxK, «K S K' «X v.» -y*»- z.w «MM, KSXK «MM «mm» «w.xw XMU» «fcwX SMmK kW» «k. X .K W.-. —K» -.. --- WADDINXVEEN De kersverse landelijke vereniging ten 1 behoeve van samenwerkingsscho- len (VSWS) houdt zaterdag 19 no- i vember in de samenwerkings- school voor HAVO/Atheneum aan de (korte) Sniepweg voor leden en belangstellenden een Conferentie over het onderwerp ’’Kennis van het geestelijk leven, een ”vak” en een ’’ontmoetingspunt” op de sa menwerkingsschool. Het conferentie-thema zal worden ingeleid door mevrouw H. M. Hollebrand-van Munster, docente aan de samenwerkingsschool voor Havo/Atheneum in Waddinxveen, en dr. J. A. van der Ven, medewer ker aan het theologisch instituut van de universiteit van Nijmegen. Voorzitter van de conferentie is dr. J. C. Klesser, docent aan de sa menwerkingsschool te Wad dinxveen. Het ligt in de bedoeling om van de conferentie een verslag samen te stellen, waarin ook de binnengeko men informatie, tezamen met er varingen en ideeën ove het vak Kennis van het Geestelijk Leven zullen worden gepubliceerd. De conferentie zal worden voorafge gaan door een korte huishou delijke vegadering. Agenda: 1. 10.30-11.30 uur: huishoudelijke vergadering; 2. 11.30-12.30 uur: in leidingen; 3. 12.30-13.30 uur: lunch; 4. 13.30-16.00 uur: sectiege- wijze discussies (k.o.-, l.o.-, b.o.-, a.v.o-v.w.o.). Opgaven voor de conferentie (in dividueel of collectief) zo spoedig mogelijk inzenden aan het secreta riaat van de VSWS, postbus 221 te Lelystad. Kosten, lunch etc. inbeg repen, 12,-, te voldoen gelijktij dig met de aanmelding, aan penm- ningmeester VSWS, ABN Nieuw Vennep, bankrekening 56.54.40.500, giro 9021 t.n.v. ABN Aalsmeer. De conferentie wordt aanbevolen door het bestuur, de schoolleiding, de docentenraad en de oudercom- missie van de Samenwerkings school voor Havo/Atheneum te Waddinxveen. Gouda. De brug over de Gouwe blijft bestaan. Locaal verkeer zal er gebruik van blijven maken. Tot die tijd zal er nog wel eens gebromd worden op de openstaande brug. En uitgaand van de huidige verkeersintensiviteit lopen tot 1980 ongeveer 70 miljoen voertuigen kans voor de gesloten slagbomen te staan, aldus het blad de ’’Wegkrant” van de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 9 NOVEMBER 1977 WADDINXVEEN De Nederlandse van menig automobilist. Het verkeer ding yan^rijksweg 12 tussen Utrecht en Vereniging van Wegenbouwers heeft in op rijksweg 12 tussen Utrecht en haar pasverschenen nummer van de ”- Den Haag/Rotterdam loopt hier regel- Wegkrant” volop aandacht gevraagd matig spaak. Niet alleen het samen voor de ergenis die de Gouwebrug in 1 u rijksweg A 12 betekent voor het weg- de in aanbouw zijnde Gouwetunnel voor c_ ragen. Tot die tijd blijft het vaarverkeer etmaal, voornamelijk overdag. Per keer voorrang houden op het wegverkeer. De Nederlandse Vereniging van We genbouwers: Voordat de brede tunnel onder de Gouwe in 1980/1981 wordt geopend, zullen nog ongeveer 70 mil joen auto’s, vrachtwagens en motoren de smalle beruchte brug over de Go uwe passeren. De bijna 40 jaar oude brug is nogal eens een doorn in het oog XX /-to.. WXWX- .-. SxjtK» ««w, '«IK» «i w». «MM» K-X»» «mm» MXMK «SMK» W «MM» K-xw «MWMCSKKKg «mms» XM«X ®X' XK<$» MK» w* sw» x W W «mm*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 3