school een groot succes Muziekavond streekmuziek Open brief rebus Geslaagd muziekfestijn Klaas de Vries Het Weekblad feliciteert Uitslag TOMA- Aan de ouders in Nederland en de jongeren en volwassenen tot 27 jaar -*•> - 2 x iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin I s I IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH ;SK F Foto: R VD I E. Veder-Smit Onder de vele goede inzendingen heeft onze plaatsgenote en oud- vrijwilligster uit Torna, Mieneke van der Lans de prijswinnaars ge trokken: WADDINXVEEN De uitslag van de rebus in het Weekblad voor Waddinxveen van 14juni j.l. is: ’’Torna W’veen uw aandacht waard. Bel voor inlichtingen: tel. 6267.” t>: EEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 JULI 1978 -,4» «sa»» W S-W WKSS W» <Bt SSSS» 8» SS xxSÏSJM SsS«» W W W jSSSSS W' S«fSS «SSÈSS «SSSSss Wfe» SS» w™ <r> ws» ww»®' «®ss» wwsw msk ww vwwr; ss: «88888» 88888888» «38888888 3» «y. «y wk «s s«*s <mw «mk. le prijs: wandkleed uit Torna en jaarabonnement ’’Troef’ mevr. K. Faverey, Peter Zuidlaan 72, Waddinxveen. 2e prijs: stripboek ’’Neef Ij sco en jaarabonnement ’’Troef’ Clema van Vuuren, Nas- saulan 38, Waddinxveen. 3e prijs: jaarabonnement ’’Troef’ mevr. P. Bode-Pijnacker, Prunus straat 15, Waddinxveen. We bedanken iedereen van harte voor het meedoen. KERNGROEP ONTWIKKELINGS SAMENWERKING, Jan Campertlaan 24 WADDINXVEEN De muziekavond van de Streekmuziekschool Waddinxveen, welke vrijdagavond onder auspiciën van de Vrienden van de Streekmuziekschool in de Ontmoetingskerk gehouden werd, is een groot succes geworden. De voorzitter van de Stichting Vrienden, de heer R. Gaykema, kon een nagenoeg volle kerk met belangstellenden welkom heten. een melodie of muziekstuk klinkt als het samen gespeeld wordt met verschil lende instrumenten en in verschillende combinaties. De directeur van de mu ziekschool, de heer J. Veenstra gaf hierbij de nodige uitleg. Het harmonieorkest, samengesteld uit de houtblazersgroep van de muziek school en de Jorisband bracht een ware jubelstemming onder de aanwezigen. Aan het slot van de avond dwong het enthousiaste publiek een toegift af. Al met al een bijzonder geslaagde avond. DEBREEVAART Aan de Algemene school voor lager- en middelbaar beroepsonderwijs ”De Breevaart” (Goudse huishoudschool) zijn uit Waddinxveen geslaagd voor de opleiding kinderverzorging/jeugdver- zorging: Sandra Groenland, Renée v.d. Oest, Annelies Oortman, Janneke van Wageningen, voor de opleiding Interim algemene schakelopeiding; Anja Sch- wiebbe, voor de vormingsklas medi sche oriëntatie: Marion van Kooij, Be tty Lam, Marjan Reijm, Marjan Rogge veen, voor de LHNO-opleiding hui- shoudvakken: Siska Bolhuis. DE RIETGORS Aan de rooms-katholieke scholenge meenschap De Rietgors in Gouda slaagden uit Waddinxveen voor de la gere technische opleiding electrotech- nieken Sjaak Nobel, voor de LTO- opleiding bouwtechnieken: Ronald de Jong, voor de LTO-opleiding mechani sche technieken: John v.d. Heijde, Welo v.d. Laan, Theo Merkesteyn, voor de lager huishoudelijke- en nijver- heidsopleiding zorgvakken: Corry Ca- pein, Angela Verkleij en voor de oplei ding afd. winkel: Astrid van Rijen. MEAO ROTTERDAM Aan de christelijke school voor middel baar economisch en administratief on derwijs in Rotterdam slaagde Wad- dinxvener Kees Zijlstra voor het MEAO-diploma. Een bijna volle Ontmoetingskerk was getuige van de muziekavond van de Streekmuziekschool Waddinxveen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Open brief Leidschendam, 28-6-1978. Langs deze ongewone weg richt ik me tot u om u deelgenoot te ma ken van mijn zorg over de ontwikkeling van de polio in ons land. Het is u ongetwijfeld bekend, dat er thans rond 70 slachtoffers zijn van de kinderverlamming, die zich gedurende de laatste weken in ons land voordoet. Gelukkig treedt bij de meesten, bij wie zich ver lammingsverschijnselen voordoen, weer langzamerhand beterschap in, maar het aantal dat door de ziekte wordt getroffen, neemt nog steeds toe. Het poliovirus is zoals bekend, praktisch ongevaarlijk voor hen die 27 jaar of ouder zijn, en geheel ongevaarlijk voor hen, die zich heb ben laten inenten. Bovendien heeft in ons land gelukkig een zeer groot percentage van de bevolking op basis van vrijwilligheid, zich laten inenten. Niettemin is er toch nog steeds een groep, in de leeftijd van jonger dan 27 jaar, bij wie om uiteenlopende redenen, deze maatregel nog niet is genomen. Ik doe een dringend beroep op hen allen om zich alsnog voor vaccinatie te melden. Hieraan zijn in het geheel geen risico’s verbonden. In dat opzicht is de situatie totaal anders dan in het verleden bij de inenting tegen pokken, waarbij zich ernstige complicaties konden voordoen. Er zijn veel adressen waar u zich kunt melden: hetzij bij de huisarts, hetzij bij de GGD in uw woonplaats, hetzij bij de kruisverenigingen, waar men u weer verder zal helpen. Het is van groot belang dat u deze stap alsnog doet. De beslissing die u neemt, geldt niet alleen u zelf, maar ook uw gezin en de men sen met wie u omgaat. In dit opzicht dragen wij allemaal een verant woordelijkheid, ook voor onze medemensen. Door te zorgen, dat u zichzelf en anderen voor besmetting vrijwaart, helpt u mede om veel leed en verdriet te voorkomen. De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne PEDAGOGISCHE ACADEMIE Aan de christelijke Pedagogische Aca demie in Oegstgeest slaagden de Wad- dinxveners C. van Oosten, A. Visser en C. Pol voor de acte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer. COORNHERT GYMNASIUM Aan het Coornhert Gymnasium in Gouda slaagden voor het eindexamen gymnasium B uit Waddinxveen Judith E. Berghuijs, Cornelis de Bruijn, Ger trude Ch. Groenewegen, Ronald Jeukens. WADDINXVEEN Het Weekblad voor Waddinxveen gaat door met het feliciteren van geslaagde Waddinxve- ners. Onze lijst met gediplomeerden beginnen we met de christelijke school voor LHNO ”De Rank” aan de Es- doornlaan. In dit schoolgebouw vier den vorige week woensdag, terwijl het buiten pijpestelen regende, de vierde klassers hun afscheidsfeest. Hoewel het festijn letterlijk in het water viel, dacht niemand aan afgelasten. In groepjes van tien werd een fietsenrally gereden door Waddinxveen, Boskoop en Ha- zerswoude tot men arriveerde bij speel tuin ’’Klein Giethoorn” in het Rietveld. Daar werden in de landelijke uitspan ning de kachels opgestookt, warme dranken rondgedeeld en lekkere hapjes opgegeten. Weldra was het er behaa glijk, rokerig en gezellig. Toen iedereen was opgedroogd, gaf men zich weer over aan weer en wind; eerst een kwartiertje schommelen en wippen en daarna naar een boerderij aan het Noordeinde waar in de stal een picknick werd gehouden, ’s Avonds vond op school in aanwezigheid van schoolbestuur, ouders en leerkrachten de diploma-uitreiking plaats. De direc trice mevrouw L. C. van der Bijl maakte bekend dat 52 meisjes waren geslaagd, 2 werden afgewezen en 2 na de vakantie een herkansing mogen doen. Ook dit jaar konden de leerlin gen zich bekamen in vier hoofdrichtin gen: zorgvakken, naaldvakken, kantoor- en winkelpraktijk. Van de meisjes die gaan werken, hebben de meesten een betrekking gevonden. Tevens werd afscheid genomen van en kele leerkrachten: mevrouw Velthuis- Bebseler, mevrouw Van den Gugten- Coleridge, mevrouw Kuiper-Boonstra, mevrouw v.d. Raadt-Asselbergs en me juffrouw v.d. Kooy. De voorzitter van het schoolbestuur, de heer Oosterom, stelde de nieuwe adjunct-directrice me juffrouw Den Bakker voor, daar de vo rige adjunct de heer J. D. Geel de taak van schooldekaan zal voortzetten. Van de leerlingen kreeg ”de school” een af scheidscadeau: platen en banden voor de muzieklessen. Na een vrolijke dia- ver gen eindigde het feest in een gezellige HINBOIWSCHOOI - Aan de Rijks Middelbare Tuinbouw school in Boskoop slaagde voor de richting aanleg en onderhoud van De Rank” zijn tuinen en groenvoorzieningen uit Wad- geslaagd; van elk is tussen haakjes de dinxveen M. W. van der Bas. 'ervolgschool of de werkkring vermeld: 4A: Marianne van Beek (V.H.B.O.), LAGERE TUINBOUWSCHOOL Jenny Blok (INAS), Gerda Boender Aan de christelijke Lagere Tuinbouw- (Kinder- school in Boskoop slaagden uit Wad- Boskamp dinxveen A. Heemskerk, R. P. J. Hen- I (idem), Cora Brouwer (INAS), Suzan driks, N. Oosterom, J. P. van Straalen, I Cammeraat (INAS), Lisa Damstra P. A. C. van de Eijk, G. C. Kaptein, R. I (Ziekenverzorgster), Jolanda v.d. Haak H. Kiel en H. J. Spruijt. I (Gezinsverzorgster), Marion Heyboer I i vormingswerk), Marian Heuvelman RUKSSC HOLENGEMEENSCHAP I (INAS), Marian Hofman (INAS), Tanja GOl DA Hoogendoorn (Gezinsverzorgster), El- Aan de Rijksscholengemeenschap in I 1 - I zinsverzorgster), Evenals het concert van vorig jaar, was zijn. Ook dit jaar trad op als gast de Jo- dit muzikaal gebeuren bedoeld om de risband uit Boskoop. toehoorders te tonen, dat samn muziek Vóór de pauze zetten de diverse groe- maken heel iets anders is, dan muziek pen en ensembles hun beste beentje maken in je eentje, hoe fijn dat ook kan voor. Na de pauze kon men horen hoe fcM8S«88-3w«3» «8W «888S ««»«8M «88» 38888» ’8888» «3388» Wë&%88 WW IIWW llWffil .«örA. - Mieneke van der Lans trekt de prijswinnaars van de TOMA-rebus. B: Sjoerd de Meer, Jolanda van Nieu wenhuizen, Sabine de Vos, Nancy v.d. Zwan, Ronald Geerlof, Rob de Haan, Tineke de Heer, Johanne Prins, Eve line Ruiter, Walter de Ruijter, Erik de Ruijter, Jacques Schellingerhout, Frans van Weele. Voor het HAVO- diploma slaagden: René Hazelaar, An- nemieke Oostwouder, Willem Snijders. ST. ANTONTUSCOLLEGE Uit Waddinxveen slaagde aan het St. Antoniuscollege in Gouda voor het Atheneum-diploma: Corrie Bos, Hetty Goedvolk, Anja Heemskerk, Hélène van der Klauw, Briëlle Mooijenkind, Arno Janmaat, Lia Mourits, Carl Pap- pot, Jan van Pinxteren, Pierre Verba- WADDINXVEEN Vorige week kei Stpvrn Hf* VoocH Pptpr Hf* woensdagavond heeft de openbare Ineke de Wit. Voor het HAVO-diploma Klaas de Vriesschool (Herman Heijer- slaagden: Hans van den Berg, Jeroen manslaan) een muziekfestijn in het Kleiweg, Marjan Kunz, Rob de Ree, jeuëd- en jongerencentrum De Bonke- Marion Weck. laar gegeven. Aan deze goed bezette avond hebben alle leerlingen meege daan. Na het openingswoord van de heer D. E. van der Weide, hoofd van de school, lieten de kinderen het zang- en muziek- gebeuren op school aan de ouders zien en horen. In de lagere klassen werd het maken van gebaren en bewegingen op muziek - volgens de methode ”Le Bon Depart” - toegelicht, terwijl in de ho gere klassen kinderspelletjes, het volk slied en het buitenlandse lied aan de beurt kwamen. Hier tussendoor traden nog een blokf- luitgroep van 41 leerlingen, een gitaar- groep en een klarinettengroep op. Ook enkele ouders hebben hun kunnen ge toond, waarbij eveneens de leerlingen betrokken werden. Alles bij elkaar een zeer geslaagde avond, welke niet tot stand had kunnen komen zonder de enorme inzet van de heer Jansen, leer kracht van de Klaas de Vriesschool, en de prettige samenwerking met de me dewerkers van De Bonkelaar. (werken), Saskia Tuinenburg (Gezins verzorgster), Wilma van Vliet (INAS), Els van Wichen (Vormingswerk: win kel), Ria Wiersma (idem). 4B: Desiree Aalbregt (Vormingswerk), Ike v.d. Berg (Vormingswerk: winkel), Ellie Buitenhuis (Vormingswerk), Wiljo Engels (Kapsteropleiding), Lia Kievit (Vormingswerk), Anja Oosterom (Vor mingswerk: kantoor), Corine Ruiten- burg (Detailhandelsschool), Jaculien Spruit (werken), Yvonne Stolk (Kapster-Vormingswerk), Irene Tiele (Vormingswerk), Tanja Tol (Kapster- Vormingswerk), Marrie Verblauw (Ko- stuumnaaister), Corrie Verboom (Vor- mingswerk/politie), Ellie Versluis (wer ken), Yvonne de Vlaming (INAS). 4C: Elly Hamstra (Vormingswerk: Kan toor), Ali Marchand (Vormingswerk: kantoor), Anja Oudijk (Vormingswerk: kantoor), Alie de Rooy (Vormings werk: kantoor), Jolanda Slappendel (werken), Joke v.d. Bor (Vormings werk: winkel), Karin Bouck (Detail handelsschool), Ingrid Broer (Vorming swerk: winkel), Willie Captein (Vor mingswerk: winkel), Magda van Eek (werken), Angeline van Elswijk (Vor mingswerk: winkel), Ineke van Geme- ren (Vormingswerk: winkel), Marian de Graaff (Vormingswerk: winkel), Yvonne Lammers (Vormingswerk: win kel), Aria Monster (Kapster- Vormingswerk), Dita van Ofwegen (werken), Ada Rijnsburger (werken), Petra v.d. Velde (Vormingswerk: win kel), Marian Verbeek (Vormingswerk: winkel). HOGERE TUINBOUWSCHOOL Aan de Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting in Bos koop slaagde voor de B-richting uit Waddinxveen W. A. Sikkema. rtoning over de vertrekkende leerlin- MIDDELBARE receptie” met hapjes en drankjes. DE RANK De volgende meisjes van (INAS), Thelma Bonte jeugdverz.), Magdalena Cammeraat (INAS), I C’ (Gezinsverzorgster), Marion Heyboer (Vormingswerk), Marian Heuvelman (INAS), Marian Hofman (INAS), Tanja lie Langelaan (INAS), Adrie Prins (Ge- Gouda zijn uit Waddinxveen geslaagd Bea Timmerman voor het eindexamen Atheneum A en Damstra P. A. C. van de Eijk, G. C. Kaptein, R.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 13