ii nr-c-in uur/ S. Kerver-Baas 2?5 4«® WITTE PWZENHAL UWWINSTWINKEL! i D. Uitbeijerse was 4 dagen burgemeester halve eeuw samen 6?s Scholieren Laat fiets nu nakijken 12.95 8.95 Lancers Rosé pranks!! I Chateau de Beychade Angersberger Biümchen Akermans BV i 1976 cótesde Bourg a.c. A H tel. 01828-4955 I I5 Groensvoorde 2(j Waddinxveen Aguilar Port rood/wit Voordeel in vakantietijd. Dubbel genieten dus. ’t Is trouwens vaste prik bij Aguilar: topkwaliteit voor lage prijzen. Pisang Ambon IC^- Jonge Jenever Olifant Whisky Black Prince Cognac du Roubell 0,6 liter 13.95 Henkes Dry Gin ’Black Label’ Dubonnet 29^ j]9S JJ7S 1946 15.95 ui ■t Munufai I foiïdluetn F JJJfelchersWz SOJIEDAM -^___HOLLAND WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 25 JULI 1979 pedalen daarvan vrijwel nooit worden De heer en mevrouw S. Kerver-Baas. (Foto: Weekblad voor Wad- VASTE PRIK de gemeentewet is dat geregeld. Op momenten dat de burgemeester er niet Portugese import De rode reflector wordt verplicht o.a. omdat het achterlicht nogal kwetsbaar is. Wanneer dit licht niet of nauwelijks werkt, is de fietser in het donker of bij slechte weersomstandigheden nauwe lijks zichtbaar. Dit wordt belangrijk verbeterd als er een reflector op het spatbord zit. Daarnaast blijft het ach terlicht natuurlijk wel verplicht. De reflector is dus een extra hulpmid del dat wel aan bepaalde eisen moet voldoen. Bovendien moet het voorzien zijn van een goedkeuringsmerk. Verder mag het achterspatbord van een fiets, dat nu helder wit moet zijn, in het ver volg ook voorzien zijn van reflecterend geel materiaal. Dit geldt ook voor het achterspatbord van een bromfiets. j dinxveen/Sjaak Noteboom Aanbiedingen gelden van 26juli t/m 8aug. of zolang de voorraad strekt. WADDINXVEEN - Het is ieder jaar zo, dus zal het ook wel dit jaar weer zo zijn: Vlak voordat de scholen weer gaan beginnen bestormen de Wad- dinxveense schooljeugd en hun ouders de plaatselijke fietsenhandelaren met hun vervoermiddelen, waaraan nog even gauw dit en dat moet worden her steld. WADDINXVEEN - ”Het was moeders wens om op dezelfde dag te trouwen. En dat hebben we dan ook gedaan, zonder daar ooit spijt van te krijgen”. Dat vertelde ons mevrouw J. G. Kerver-Baas (72), die er volgende week dinsdag samen met haar man S. Kerver (75) bij stil staat 50 jaar geleden in het huwelijk te zijn getreden. Op 31 juli 1929 trouwde ook de aan de leplaan wonende zus van mevrouw Kerver, zo dat ook in de Bomenwijk een gouden huwelijksfeest valt te vieren. Elders in dit Weekblad voor Waddinxveen be- schtijven we dit gouden echtpaar T. A. Alblas-Baas. De aan de Beethovenlaan 24 wonende heer en mevrouw Kerver vieren in ver band met de vakanties hun 50-jarig sa menzijn op woensdag 22 augustus in Party Home aan de Passage, waar die avond tussen half acht en negen uur ge legenheid bestaat tot feliciteren. De naam Kerver is in Waddinxveen een sy noniem voor bakker. Op de dag dat hij trouwde begon de bruidegom namelijk ook een bakkerij aan de Zuidkade. Na vanaf zijn dertiende jaar bij een bakker te hebben gewerkt was in 1929 de tijd L 1 S88K '-w'’ D. UITBEIJERSE (SGP/HKV/GPV) secretaris J. Meuleman namens B en W. een aantal brieven heeft kunnen tekenen. OPVALLEND Overigens was het natuurlijk wel opval lend dat een raadslid, en nog wel de man die vorig jaar door CDA, PvdA en VVD buiten de collegevorming werd gehouden, in Waddinxveen het burge- rijp dat de heer Kerver met een eigen (overgenomen) zaak begon. Na 40 jaar bakker te zijn geweest kwam daar wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd in 1969 een einde aan. De laatste tien heeft de heer Kerver nog gereld hand- en spandien sten verricht in de bakkerij van zijn zoon Hans aan het Koningin Wilhel- minaplein, die in feite de voortzetting is van de zaak van zijn vader. Zoon Aad heeft een bakkerij aan de leplaan in de Bomenwijk. Hans en Aad zijn twee van de zes kinderen (4 zoons en 2 dochters) die de heer en mevrouw Kerver-Baas kregen. Het gouden paar heeft 14 kleinkinderen (9 meisjes en 5 jongens). Het Waddinxveense echtpaar, dat in een goede gezondheid verkeert, heeft er dus een werkzaam leven opzitten. Alle tijd en aandacht werden gestoken in de zaak en het gezin. Voor hobby’s en het verenigingsleven was weinig ge legenheid. Dat neemt niet weg dat het gouden paar aan de Beethovenlaan dankbaar terugkijkt op een halve eeuw samenleven en samenzijn. Op de recep tie van woensdag 22 augustus zal zeker blijken dat dat anderen niet is ontgaan. bewogen, waardoor het effect van die lichtweerkaatsende pedalen aanzienlijk wordt verminderd. WADDINXVEEN - Rondom het afge lopen weekeinde was de heer D. Uit beijerse, fractievoorzitter van de SGP/- Hervormde Kiesvereniging/GPV, vier dagen waarnemend burgemeester. Van vrijdag tot en met maandag was name lijk het voltallige college van Burge meester en Wethouders wegens vakan tie afwezig. Nadat de heer Uitbeijerse vlak voor het weekeind de ’’macht” had overgenomen van loco- burgemeester/wethouder A. H. van Gent (PvdA), kon hij deze na het wee keinde weer overdragen aan de van va kantie teruggekeerde wethouder P. F. J. van Schie (CDA). Het ’’regeren” is de heer Uitbeijerse, die een veehoudersbedrijf heeft aan de Henegouwerweg, goed afgegaan. Er hebben zich geen calamiteiten voorge daan, zodat het waarnemend burge meesterschap de SGP/HKV/GPV- fractievoorzitter geen baan is geworden die hem nog lang zal heugen. Het meest opvallende eigenlijk was dat hij vrijdag nog onder toeziend oog van de inmid dels ook met vakantie zijnde gemeente- PRODUCT OPiCOTUMD SELECT COTCH WW 7^GLASGOW irnirnaL Het zal duidelijk zijn dat het laten her stellen van ieders karretje gezien de O ja, en dan nog even dit: vraag op dat moment veel langer op Voor fietsers zal met ingang van 1 no- zich zal laten wachten dan wanneer vember 1979 een afzonderlijke recht- men nu al naar de fietsenhandelaar zou hoekige rode reflector achterop verp- stappen voor het laten verrichten van licht worden. Om de zichtbaarheid van de noodzakelijke reparaties. Laat dus de fiets nog meer te verbeteren zullen nü fietsen maken. Dan beschikt men op met ingang van diezelfde datum de pe- tijd over een subliem karretje voordat dalen oranje of gele reflectoren moeten in Waddinxveen op maandag 20 augu- hebben. Deze reflectoren worden niet stus de scholen voor het lager- en het verplicht voor bromfietsen, omdat de voortgezet onderwijs weer beginnen. I WADDINXVEEN/GOUDA - Bij Akermans Machines BV, Wad dinxveen, is de heer E. J. Boerman uit meesterschap heeft waargenomen. In Alphen aan den Rijn uitgetreden als chef-technische dienst. Tot zijn opvol ger is benoemd R. C. H. Plattel, Mont- kan zijn wordt hij vervangen door één foort. De heer N. C. Julsing uit Noord- van zijn wethouders, maar als die er wijk is benoemd tot sales-promotor. ook niet blijken te zijn, komt het oudste Dit alles blijkt uit een wijziging in het Hd van de gemeenteraad als waarne- handelsregister van de Kamer van mend burgemeester voor het voetlicht. Koophandel en Fabrieken voor Gouda Door de gemeenteraad is namelijk en omstreken. geen andere regeling getroffen. I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 13