Weer kerstbomen reizen de pater - makelaardij b.v. waddinxveen College rekent staatssecretaris aantrekkelijkheid Zuidplas voor voor halve prijs in Brugcentrum OPENING BRUGKERK Zaterdagmiddag trekking van 4 vakantie reizen van Sinterklaasactie. ANTIEK UIT VERKOOP "DEN BIENCORF” (naast postkantoor) Regeren is vooruitzien Mr. H. E. Koning: ”We zullen het op 't ministerie narekenen Onafhankelijk Nieuwsblad ■“ir telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed I onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen 7 ILidNBMj Weekblad voor Waddinxveen fj HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Woensdag 12 december, 19.00 uur door BERT J. WOUDENBERG I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Zuidkade 6 - Waddinxveen Achter Vertakel i I een te gekke jeansshop vol steengoeie mode voorjouuuuu...! W addinxveen - 'fel. 01828-3606 Per 1 januari 1980 loopt ons huurkoniraki af en wordt niet verlengd DAAROM VERKOOP TEGEN SPECIALE PRIJZEN Doe nu uw voordeel Kom vrijblijvend kijken! jonge modeinde 35e JAARGANG NR. 1644 WOENSDAG 5 DECEMBER 1979 De kerstboom-actie van de winkeliers aan de voet van de hefbrug loopt al een paar jaar als een trein. Het assortiment kerst bomen zal ook dit jaar weer zeer compleet zijn, zodat een ieder een goede keus zal kunnen maken, terwijl als bijzondere at tractie klanten van hel Brugcentrum met vijf waardebonnen in de hand kunnen re kenen op een kerstboom-naar-keuze voor de helft van de prijs. In een kort gesprek met de pers, vlak voordat het gezelschap in het specialiteiten-restaurant De Gouwe Dis aan de Zuidkade uitgebreid en Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 kend dat de berekeningen, zoals die voorkomen in de vergelijkende studie- nota tussen de twee genoemde bouwlo- katies van het provinciaal bestuur, niet kloppen. We zullen dat op het ministe rie narekenen”. BUDGETTAIR NEUTRAAL In tegenstelling tot het provinciaal be stuur en de gemeente Gouda is het col lege van Burgemeester en Wethouders van mening dat er budgettair neutraal (net zoveel inkomsten als uitgaven) dui zenden woningen extra neergezet kun nen worden in het Waddinxveense deel van de Zuidplaspolder. De provincie, onder aanvoering van verantwoordelijk gedeputeerde drs. J. Borgman (PvdA), meent echter dat ook in Waddinxveen- Zuid rijkssubsidie moet worden ge stopt (zij het f 2.300,— per woning minder dan in Gouda-West). Hoofdargument voor de provinciale bestuurders is niettemin dat bouwen aan de Moordrechtse kant van de kaas- en kaarsenstad maatschappelijk aan vaardbaar moet worden genoemd om Gouda aan het noodzakelijke grotere draagvlak te helpen en de polder bij Waddinxveen groen te houden. Voor lopig wil alleen de gemeente Moor drecht - en op de achtergrond een aan tal hoge rijksambtenaren - dat er bij ons meer huizen worden gebouwd dan het streekplan Zuid-Holland Oost voor schrijft. Voor Moordrecht geldt name lijk dat er overal elders gebouwd kan en mag worden, bijvoorbeeld in Wad dinxveen, als het maar niet in de eigen Zuidplaspolder is. GOEDE BEKENDEN Het werkbezoek van de staatssecretaris WADDINXVEEN Vandaag - vlak voor Sinterklaasavond - is er een officieel einde gekomen aan de meest succesvolle Sinterklaa sactie 1979 uit de historie van de Waddinxveense middenstand. Deze actie, die op donderdag 15 november van start ging, is Bij het kopend publiek aangeslagen als geen ander. Enthousiast werden in de winkels waar men had ge kocht of wat later thuis de dichte kaartjes geopend (die men kreeg bij elk besteed bedrag van tien gulden) om te zien of het kaartje een waardebon van 5, 10 of 25 gulden bevatte of een vraagteken, november van start ging, is bij het zover aai anc ioi op uai iiiuiiicni ingeleverde envelopjes met drie vraagtekenkaartjes zullen worden opgehaald. Een geluidswagen gaat daarvoor met een groot ge- schenkpakket langs de inlevera- dressen V. d. Linden (Dorpstraat 38), Huizer (Groensvoorde 8), Van Eeuwen (Luifelbaan 4), Sonne- veld (Koningin Wilhelminaplein 6), Van der Krans (Kerkweg-Oost 175), Mulder (Passage 57), Kraye- steyn (Brugweg 1) en Moons (Zuidkade 168), zodat alle enve lopjes bij elkaar zijn gebrachht voor de spectaculaire trekking. Zelfs die welke nog bij de geluids wagen zullen worden afgegeven. RAADHUISPLEIN De trekking is om half drie op het Raadhuisplein. Dan zal notaris J. in ’t Hol gaan uitmaken wie van de kooplustigen in aanmerking gaat komen voor de vier vakan tiereizen, welke door de midden- standsvereniging Waddinxveen als klapstuk van de Sinterklaasac tie 1979 zijn beschikbaar gesteld. Het betreft hier een tiendaagse wintersportreis naar Oostenrijk, een achtdaagse vliegreis naar Spanje in de winter, een drie daagse trienreis naar Parijs plus hotel en een driedaagse bootreis naar Londen plus hotel. Deze va kantiereizen gelden allemaal voor twee personen. Wie dus wil weten wie er op ko sten van de plaatselijke midden stand op reis zullen kunnen gaan moet komende zaterdagmiddag half drie aanwezig zijn op het Raadhuisplein, want daar vindt de slotmanifestatie plaats van de Sinterklaasactie 1979, die succes vol is gebleken. WADDINXVEEN - Vanaf donderdag 6 december krijgen Waddinxveners bij ie dere aankoop vanaf vijf gulden in het win kelcentrum Brug een "Brugwaardebon". Vijf van deze waardebonnen geven recht op een kerstboom voor de halve prijs. Deze kerstbomen zijn donderdag 13, vrij dag 14 en zaterdag 15 december op de hoek Zuidkade-Kerkweg-Oost te verkrij gen. Op weg naar de raadzaal in het gemeentehuis. Op de voor grond staatsse cretaris mr. H. E. Koning en burgemeester mr. A. G. Smallenbroek. Daar achter de ambtenaar van Binnenlandse Zaken en CDA-gemeenteraadslid W. L. M. Kruijk. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). vond plaats op uitnodiging van Wad dinxveen. Mr. Koning liep laatst burge meester mr. A. G. Smallenbroek in het gebouw van de Tweede Kamer tegen het lijf en omdat beiden elkaar goed kennen (ze waren getuige bij eikaars huwelijk) was een afspraak zo gemaakt. Voor het werkbezoek bestond voor de bewindsman trouwens ook alle reden gezien ”een aantal problemen”, zoals hij zei, rond de extra huizenbouw (bou- wlokaties) in het Goudse en de daaraan verbonden financiële consequenties. Mr. Koning wees er in het persgesprek op dat hij direct verantwoordelijk is vervolg elders in dit Weekblad voor Waddinxveen). WADDINXVEEN Het college van Burgemeester en Wethouders heeft VVD-staatssecretaris mr. Henk E. Koning van Binnenlandse Za ken gistermiddag (dinsdag) tijdens zijn werkbezoek aan onze gemeente haarfijn en stevig onderbouwd voorgerekend dat bouwen voor de regio in de Waddinxveense Zuidplaspolder financieel een stuk aantrekkelij ker is dan in Gouda-West (deels op Moordrechts grondgebied). smakelijk zou gaan dineren, zei de staatssecretaris: ”Met een willig oor en uiteraard volop belangstelling heb ik en mijn ambtenaren geluisterd naar dat gene wat B. en W. van Waddinxveen over de financiële haalbaarheid van de bouwlokaties Gouda-West en Waddinxveen-Zuid hadden op te mer ken. Het college heeft mij voorgere-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1