Het is ’n normale zaak de pater - makelaardij b.v. waddinxveen v dat Waddinxveen nu gaat praten over bouwlokaties Kippenmesterij weg van Brugweg ■’g ZEILEN huis kopen? huis verkopen? verboom makelaardij b.v. GEMEENTERAAD J. B. W. de Jong Anne van Gent (PvdAin ”De Unie in jj.Rabobank Uladdmxueon Onafhankelijk Nieuwsblad KAC l Bang&Olufsen N I Geautoriseerd B&Odealer: in onroerend goed telefoon 01828-3822 schielandweg 7 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Heemskerk b.v. Dorpstraat 33 Waddinxveen Tel. 01828-2218 (UdNBMj 'kraiihgse eilschool Henk van Gent Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEL LEYEN 144. TEL. (01828)5594 op informaties in de kranten. ”Een dui- VOORJAARSCURSUS 0039 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. treffende briefwisseling is intussen in het bezit van de raadsleden. Diverse vragen uit de zaal waren op een gegeven moment aanleiding voor Zuidkade 6 - Waddinxveen Achter Verbakel ROTTERDAM. Lestijden: overdag - avond - week - weekend. Telefoon 010-121098 VOOR BEGINNERS. een te gekke jeonsshop vol steengoeie mode voor jouuuuu...! julianastraat 6 - waddinxveen -01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 lonbm 36e JAARGANG NR. 1667 WOENSDAG 21 MEI 1980 spreken over de contacten die het col- van B. en W. vair Waddinxveen met anderen heeft gehad. ’’Alleen die Woensdag 28 mei, gemeentehuis, 19.30 uur S9| WADDINXVEEN ”Het is een normale zaak dat nu de raadscommis sies en na de zomer de gemeenteraad gaan praten over de bouwlokaties in de Goudse streek nu Waddinxveen in de discussie betrokken is”. Dat zet Anne van Gent, lid van de vijf leden tellende PvdA-fractie in de Waddinxveense gemeenteraad en wethouder van onderwijs, welzijn, sport, kunst, cultuur en jeugd- en jongerenwerk, maandagavond tijdens de in café-restaurant ”De Unie” aan de Kerkweg-Oost gehouden open bare ledenvergadering van de PvdA over de bouwlokatie Gouda-West Moordrecht-Oost). Als reden voor het feit dat Wad- liep laatst burgemeester mr. A. G. Smallenbroek in het gebouw van de Tweede Kamer tegen het lijf en omdat beiden elkaar goed kennen (ze waren getuige bij eikaars huwelijk) was een af spraak zo gemaakt. Voor het werkbe zoek bestond voor de bewindsman trouwens ook alle reden gezien ”een aantal problemen”, zoals hij zei, rond de extra huizenbouw (bouwlokaties) in Anne van Gent om nog eens duidelijk het Goudse en de daaraan verbonden De Deense vormgevers van beeld en geluid 3 jaar garantie en W. ten grondslag. De Wad dinxveense berekeningen die over de woorden zeggend niet in te willen gaan bouwlokaties zijn gemaakt zijn de heer op de gesprekken die burgemeester mr. A. G. Smallenbroek met politieke vrienden in de volkshuisvestingssfeer WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is nieuw ingeschreven Architektenbureau J. B. W. de Jong BV, Waddinxveen. Omschrijving be drijf: het verrichten van werkzaamhe den gebruikelijk bij het uitoefenen van het architectenberoep enz. Maatschap pelijk kapitaal f 175.000,- waarvan ge plaatst/gestort f 35.000,Directie: J. B. W. de Jong, Waddinxveen. nomen de tot dan gevoerde discussie, maar de reële situatie, waarin de regio thans verkeert ten aanzien van de volk- shuisvestelijke problemen met inacht neming van de ruimtelijke en financiële mogelijkheden. De socialistische wethouder maakte voorspel het weer van morgen... ‘Bestaande spaarders krijgen het boekje "Weetje weertje” natuurlijk ook bij een minimum inleg van f 25,- op een bestaande spaarrekening. Zolang de voorraad strekt. jonge modein.de Anne van Gent: ’’Mijn antwoord over de uitnodiging aan de heer Koning hoeft u niet te vertrouwen, maar het klopt wel. Aan het bezoek van de ciaal bestuur. Volgens de heer Van lijke contacten die men privé met ”Den staatssecretaris ligt geen besluit van B. XT 1 X X r 1 1 '-r 1 LI n n -»z-x i i Iz 1 i r' n n h XI ri I 1 1 c m \A/ t n O F m 11 C 1 '1 Ct FT \A/ Q /T wethouder zich te willen houden aan het twee jaar oude streekplan Zuid- bezoek zou door de burgemeester zijn Holland-Oost, dat de periode tot 1990 bedacht. Zoals bekend hebben B. en bestrijkt. PvdA-raadslid Charles Wij- W. die dag wel gesproken en gedineerd nen zei desgevraagd nog dat zijn fractie met de onderminister, welke stevig en haarfijn onderbouwd heeft gekregen dat bouwen voor de re- 75 Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 ons niet bezig. We passief langs de makshalve vergat dat de afdeling Wad dinxveen van de PvdA juist verklarin- ber 1979: ”Het werkbezoek van de gen heeft uitgegeven en moties heeft - aangenomen over de bouwlokaties ging van Waddinxveen. Mr. Koning naar aanleiding van perspublicaties Koning wél namens het college gepre senteerd. In de vergelijkende studie- nota van de provincie stonden objectief op eigen initiatief wel of niet zou heb- gezien namelijk fouten. En die hadden ben gehad. niet in het rapport behoeven te staan BEZOEK KONING er vooroverleg met ons was In antwoord op een vraag zei hij nog dat staatssecretaris mr. H. E. Koning GERUCHTEN van Binnenlandse Zaken op 4 decem- Wat de ruimtelijke en planologische vi- ber vorig jaar geen bezoek aan Wad- sie op deze streek betreft zei de PvdA- dinxveen heeft gebracht op verzoek van het college van B. en W. Dit werk- dinxveen nu bij de discussie betrokken te stellen dat hij alleen kon en wilde financiële consequenties is noemde de socialist het in oktober A 1979 verschenen stuk ’’Vergelijkende lege studie bouwlokaties Gouda-West en Waddinxveen-Zuid” van het provin- staan ter discussie en niet alle moge- Haag” zou kunnen hebben”, aldus Anne van Gent, daarmee met zoveel Gent is bouwen in Waddinxveen-Zuid er door anderen in de laatste fase bijge sleept. Met de hele zaak heeft de ge meente maar beperkte bemoeienis ge had, zo zei hij tot de ongeveer 30 aanwezigen. AUGUSTUS Anne van Gent herinnerde eraan dat de Waddinxveense raad zich alleen in augustus vorig jaar heeft beziggehou den met de bouwlokaties in de Goudse streek, omdat er toen een voorstel aan de orde was inzake de reactie op de motie van de gemeenteraad van Moor drecht over Gouda-West. De Wad dinxveense reactie van negen maanden geleden omvatte drie punten, waarvan de laatste was: Mocht Waddinxveen met de onderminister, welke stevig en bij het bespreken van de problematiek worden uitgenodigd voor overleg tus- haarfijn onderbouwd voorgerekend rond de bouwlokaties niet wil afgaan sen de betrokken overheden, dan zal heeft gekregen dat bouwen voor de re- op informaties in de kranten. ”Een dui- daarbij het als uitgangspunt worden ge- gio in de Waddinxveense Zuidplaspol- delijk standpunt over deze zaak komt nomen de tot dan oe.voerde discussie der fjnancjee] een stuk aantrekkelijker wel als het zover is. Met geruchtenvor- is dan in Gouda-West (deels op Moor- ming houden we ons niet bezig. We drechts grondgebied). staan wat dit betreft passief langs de Over de aanleiding tot het werkbezoek lijn”, aldus de socialist, die daarbij ge schreven we in het Weekblad voor Waddinxveen van woensdag 5 decem- nog duidelijk dat de provinciale verge- staatssecretaris vond plaats op uitnodi- hjkende studie over de bouwlokaties r Gouda-West en Waddinxveen-Zuid in feite nog altijd niet officieel door het college van Burgemeester en Wethou ders van Waddinxveen was becommen tarieert. Er is wel over gesproken in de mondeling overleg met het college van Moordrecht, dat heeft geleid tot het op papier zetten van wat antwoorden op gestelde vragen, zonder daarbij - aldus de heer Van Gent - in te gaan op de jui stheid van de in de vergelijkende stu- dienota genoemde gegevens. De be- WADDINXVEEN/DEN HAAG Het gemeentebestuur van Wad- dinxveen mag overgaan tot de sluiting van de kippenmesterij van D. Bloot aan de Brugweg 139. Dit blijkt uit een uitspraak van de Kroon. Vorig jaar lieten Burgemeester en Wet houders aan de eigenaar van de meste- rij (die 12.000 kuikens bevat) weten dat zij tot sluiting van het bedrijf zouden over gaan, omdat het niet over de vereiste hinderwetvergunning beschikte en ook niet zou krijgen. Bloot ging tegen deze besluiten in beroep bij de Kroon. Maar ook de Kroon is van oordeel dat dit agrarisch bedrijf te dicht bij woningen staat (op een afstand van tien tot dertig meter staan vijf huizen) en daarom, welke voorwaarden er in een hinder wetvergunning ook zouden worden ge steld, altijd voor overlast zal zorgen in de vorm van stank en lawaai. Dat er bij het bedrijf ook een propaangastank staat die afdoende zou kunnen worden beveiligd, doet aan de andere bezwaren niets af. Het bedrijf aan de Brugweg bestaat overigens al sinds 1961. In 1973 kreeg eigenaar Bloot van de gemeente nog een vergunning voor de uitbreiding van een schuur. Toen hij vorig jaar een nieuwe hinderwetvergunning nodig had, protesteerden omwonenden daar tegen, met succes. bestrijkt. PvdA-raadslid Charles Wij- I TUDELUK van 19 mei toten met 6juni

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1