WADDINXVEEN GEMEENTE Waddinxvener 53 dreigt school busje in puin tegaanhakken Probleem in Boskoop BOUWVERGUNNINGEN SPREEKUREN r c V HINDERWETVERGUNNINGEN g[ WELZIJNSZAKEN SUCCES MlMPEN Oranjelaan 2 2741 ER WADDINXVEEN met het behalen van je rijbewijs. Ik wist niet eens dat je al zo lang les had. Wat zeg je? Heb je nog maar zo weinig lessen gehad? Bij wie les je? O, Succes! Ja, die schijnt erg goed te zijn...” SUCCES PLUSPUNTEN: Inventieve lesmethodes en optimale bege leiding i.v.m. rijbewijs voor personen- en vrachtauto’s en motorfietsen. Reeds 30 jaar ervaring, dus vakkennis verzekerd. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 8 JULI 1981 i J le reg< ■edicn t te wachten De Waddinxvener Cor v. d. Berg met zijn "verstopte” Mercedesbusje. "Desnoods sla ik 'm aan puin". (Foto: Waddinxveen, 8 juli 1981. De burgemeester voornoemd, P. F. J. van Schie, l.b. Commissie Kunst en Cultuur. De commissie voor kunst en cultuur heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders te adviseren over het kunst- en cultuurbeleid en de subsidiëring daarvan en dan met name over: de kunstzinnige vorming en het muziekonderwijs, het bibliotheekbeleid en de lectuurvoorzieningen, Tel. 01828-3340 Ontwerp-beschikkingen Ter secretarie liggen vanaf 8 juli tot en met 6 augustus 1981 tij- brieven aan het adres van stichting en gemeente waren het resultaat. Cor: ”Ik heb de gemeente ingelicht en kreeg te horen dat het in onderzoek genomen zou worden. Dat was "Gemeente Waddinxveen" is een wekelijks in het Weekblad voor Waddinxveen verschijnende rubriek met officiële bekend makingen en mededelingen. Samenstelling: Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, tel. 01828-4433. Correspondentie adres Postbus 400, 2 740 A K Waddinxveen. j Weekblad voor Waddinxveen/Cees Bakker f. en daarom is besloten de stichting op te heffen”, zo luidt de motivatie van Stammers. Hij ontkent ten stel ligste dat v.d. Berg nog salaris en va kantiegeld tegoed heeft. Wel is hem bekend dat garage Kok weigerde nog langer brandstof te le veren. ”De gemeente betaalde ons niet meer en wij konden daarom de rekeningen niet meer betalen”, aldus Stammers die vertelt dat het GAK beslag heeft gelegd op het schoolbus je. Hem is bekend dat v.d. Berg het busje vasthoudt. ”We zullen een op lossing moeten zoeken”, luidt het antwoord. Hoe, dat weet ook de voorzitter niet al laat hij op een gege ven moment het woord ’’Deurwaar der” vallen. zou komen. Uit gaan. Teleur- at was op vrijdag 26 juni. zwembad. Cor had er zijn handen vol mee. Cor: ”In juli 1979 heb ik zelf het busje opgeknapt. Het was toen drie jaar oud. Ik heb ’m uitgedeukt, geschuurd en weer gespoten. Hij zag er weer als nieuw uit.” Op tafel ver schijnt een stapeltje foto’s die de her geboorte van de Mercedes tonen. ’’Behalve het materiaal heb ik daar niets voor gekregen. Dat was ik ver plicht zei men tegen me. In 1980 heb ik het busje weer opgeknapt. Het had wat schade wat overigens niet mijn schuld was. Ik heb een rekening moe ten maken en de stichting incasseerde 1400 gulden van de verzekering. Ik heb daar niets voor gekregen.” Verleende bouwvergunningen Door burgemeester en wethouders zijn de volgende bouwver gunningen verleend: aan de heer T. van Berkel, Kanaalstraat 11 te Waddinxveen, voor het oprichten van een erfscheiding; aan de heer J. M. M. Moons, Zuidkade 163 te Waddinxveen, voor het gedeeltelijk veranderen en het samenvoegen van de wo ningen Zuidkade 163 en 164 tot één woning; aan de heer G. Snel, Piasweg 25 te Waddinxveen, voor het ver groten van een woonhuis en het plaatsen van een carport. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Inlichtingen kunnen eveneens worden verkregen bij de afdeling Bestuurszaken en Ruimtelijke Ordening, der secretarie. Gefeliciteerd... Aanvraag om bouwvergunning De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat met in gang van 9 juli 1981 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, afdeling Bestuurszaken en Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter inzage is gelegd de aanvraag om bouwvergunning van mevr. J. M. Belt voor het vergroten van de woning Prunusstraat 43 met een achteraanbouw (verbinding tussen woning en berging). Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestem mingsplan ’’Waddinxveen, herziening 1953”. Teneinde de gevraagde bouwvergunning te kunnen verlenen zijn burgemeester en wethouders voornemens met toepassing van ar tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van voornoemd bestemmingsplan. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen door een ieder bij burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, schriftelijke bezwaren worden ingediend tegen het verlenen van deze vrijstelling. de beeldende kunst, het culturele leven, waaronder begrepen concerten, toneel- er cabaretvoorstellingen. De commissie zal binnenkort door de gemeenteraad worden be noemd. In verband met het opstellen van een aanbeveling voor benoeming, nodigt het college hen die belangstelling hebben voor het lidmaatschap van de commissie, dan wel het college op an dere geschikte kandidaten willen wijzen, uit hiervan schriftelijk mededeling te doen en wel vóór 24 juli a.s. Waddinxveen, 8 juli 1981. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen. Een woordvoerder van de gemeente Boskoop gaf te kennen ten dele van de zaak op de hoogte te zijn. ”De Stichting Vervoer Schoolkinderen” zou worden. Dat was wordt met ingang van 1 augustus op maanden geleden. Tot op heden heb geheven. Het exploitatietekort werd ik niets meer gehoord.” steeds hoger. Er is echter niet kei hard gezegd dat geen subsidie meer zou worden toegekend.” De woord voerder gaf te kennen dat de stich ting autonoom is en zelfstandig werkt. Derhalve geen zaak voor de gemeente. E. Stammers, voorzitter van de Stich ting Vervoer Schoolkinderen, vertelt Vacature Commissie Wijkwerk Bomenwijk. In de Commissie Wijkwerk Bomenwijk is een vacature ontstaan. De commissie is belast met het beheer en de exploitatie van het gemeentelijk wijkgebouw ”De Paddestoel” en heeft daarnaast tot taak het wijkwerk ten behoeve van de gehele bevolking van de Bomenwijk in de meest brede zin te bevorderen. Het college van burgemeester en wethouders roept hen die be langstelling hebben voor het lidmaatschap van de commissie, dan wel het college op geschikte kandidaten willen wijzen, op hiervan schriftelijk mededeling te doen en wel vóór 24 juli a.s. Op grond van de ingekomen reakties zal het college de gemeente raad een aanbeveling tot benoeming doen. Kandidaten mogen niet behoren tot het bestuur van de speel tuinvereniging ”De Paddestoel”; van hen wordt verwacht dat zij voldoende kennis van of belangstelling voor het wijkwerk heb ben, om zodoende vruchtbaar aan het werk van de commissie te kunnen deelnemen. Waddinxveen, 8 juli 1981. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen. er beslag op was l behandeld na drieënhalf jaar kinde ren rijden.” Vacature Planningsgroep sociaal-culturele activiteiten. De Planningsgroep sociaal-culturele activiteiten heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders te adviseren over de welzijnsplanning, voor zover die betrekking heeft op sociaal-cul turele activiteiten. De groep bestaat uit 11' leden, waarvan er 9 afkomstig zijn uit de kring van organisaties die sociaal-culturele activiteiten uit voeren en waarvan er 2 kunnen worden aangeduid als ’’bevol- kingsvertegenwoordigers”. Deze laatsten komen dus niet uit de kring van organisaties, maar worden wel geacht bekend te zijn met en belangstelling te hebben voor sociaal-culturele activitei ten. Met betrekking tot die ’’bevolkingsvertegenwoordigers” is in de planningsgroep een vacature ontstaan. Het college nodigt derhalve hen die belangstelling hebben als ’’bevolkingsvertegenwoordiger” lid van de planningsgroep te wor den, dan wel hen die het college op andere geschikte kandidaten willen wijzen, uit hiervan schriftelijk mededeling te doen en wel vóór 24 juli a.s. Op grond van de ingekomen reakties zal het college een voor dracht tot benoeming door de gemeenteraad opstellen. Waddinxveen, 8 juli 1981. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen. Het verhaal van Cor is nog niet afge lopen. ”Verleden week ging ik tan ken bij garage Kok in Boskoop. Ik kreeg geen brandstof meer want sinds januari was er niets meer betaald. De laatste week heb ik het maar uit m’n eigen zak betaald. De penningmees ter zei tegen me dat de gemeente de geldkraan had dichtgedraaid. Er was niets meer zei ’ie en ze konden dus ook niet betalen. Volgens mij is er geld verdwenen. Er werd altijd zo raar gescharreld met de centen”, zegt Cor. In februari van dit jaar moest hij de kinderen en moeders briefjes meege ven met de vermelding dat de stich ting aan het eind van het schooljaar opgeheven zou worden. Stapels boze dens kantooruren en op maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur ter inzage ontwerp-beschikkingen met bijbehorende bescheiden voor een Hinderwetvergunning: a. voor het perceel Nesse 46 voor een meubelfabriek door de Bruin’s Meubelfabriek; b. voor het perceel Tuinbouwweg 22 voor een installatie voor het opslaan en aftappen van motorbrandstoffen en autodiesel- olie door A. van Noort en Zn. De aanvragers en degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daar toe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot 6 augustus 1981 tegen de ontwerp-beschikking bij burgemeester en wethou ders van Waddinxveen gemotiveerde bezwaren inbrengen. Degene die bezwaar maakt kan verzoeken zijn persoonlijke ge gevens niet bekend te maken. Spreekuur burgemeester: het spreekuur van de burgemeester op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur wordt i.v.m. vakantie waargenomen door wethouder P. F. J. van Schie. Spreekuur wethouder mevr. L. M. Oosterbroek-Waagmeester: het spreekuur gaat wegens vakantie niet door. WADDINXVEEN/BOSKOOP Druipend in de regen stond een groepje moeders met bosjes bloemen en een gedicnt te wachten op het schoolbusje. Drieënhalf jaar had chauffeur Cor v.d. Berg (53) uit Waddinxveen trouw Boskoopse schoolkinderen van en naar school gebracht. Nu, op zijn laatste rit, wilden de moeders van hun waardering blijk geven. Het groepje wachtte geduldig bij het tunneltje dat in Boskoop de verbinding vormt tussen de Bie zen en de Biezentocht. Natter en natter werden de moeders tot uiteindelijk duidelijk werd dat Cor vandaag niet gerekend op zijn laatste rit moest hij verstek laten gesteld gingen ae moeders naar huis. D Woensdag 1 juli. ”Zet maar gerust in de krant dat ik desnoods het busje helemaal in puin hak als ze ’t komen halen. Ik geef ’m niet af voordat de hele zaak tot op de bodem is uitge zócht en geregeld.” Boos klinken de woorden van Cor v.d. Berg. De in Waddinxveen wonende ’’Boskoper” heeft op dit moment ergens in Wad dinxveen een garage gehuurd waar het schoolbusje, een Mercedes 206 D, staat opgeslagen. Cor vertelt zijn verhaal. ”Het was al tijd al mis. Zes, zeven maanden moest ik soms op m’n geld wachten. Voor mij staat vast dat er geld is verdwenen. Ik heb nog salaris tegoed en ik heb nog vakantiegeld tegoed. Van de ene dag op de andere ben ik ontslagen. Ik ben bij het arbeids bureau geweest. Ik moest het maar rustig afwachten. Ik ben 53 jaar meneer, wie wil mij nog hebben?” BOZE BRIEVEN Geen goed woord heeft Cor nog over voor de handelswijze van de stichting die naar zijn zeggen, alles op eigen houtje regelde zonder iemand in te lichten. De voormalige boomkweker Cor v.d. Berg begon drieënhalf jaar geleden voor de Stichting Vervoer Schoolkinderen in Boskoop te rijden. Eerst part-time, later had hij er een full-time job aan. Hij reed schoolkin deren van en naar school, hij reed be jaarden, hij reed kinderen naar het Het heeft Cor allemaal erg aangegre pen. Zijn ontslag per 1 augustus is goedgekeurd. Cor heeft zich nu ziek gemeld, over z’n toeren. ”Er is mij beloofd dat ik het busje voor een symbolisch bedrag over mocht ne- men, maar later kreeg ik te horen dat dat de stichting ooit is opgericht gelegd. Zo wordt je door de drie schoolverenigingen en beaamt ook dat de stichting auto noom is. ”De kosten rezen de pan uit

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 3