A. Stoffer, werd bijna 101 jaar Oudste inwoner van Waddinxveen. Jubilaris J. de Groot Recreatiekrant huis-aan-huis: ’t Weegje gereed A Oud-meubelmaker vierde in november 1980 zijn 100e verjaardag ’’Zilveren” J. G. Steenwinkel ook bekend in Waddinxveen Agenda Goudse Bioscopen ¥4 GEMEENTE BOSKOOP J ZWEMINSTRUCTRICE(TEUR) Jubilaris J. de Groot en echtgenote. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 15 JULI 1981 WADDINXVEEN Na een rouw dienst in huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan is vandaag (woensdag 15 julirond het midda guur op de algemene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan be graven de zondag overleden oudste inwoner van waddinxveen, de heer Arie Stoffer. De Waddinxvener be reikte de zeer hoge leeftijd van bijna 101 jaar. Hij was sinds 1955 weduwnaar van mevrouw Hendrika Doorn waard. burgemeester mr. A G. Smallenbroek' op zijn 100e verjaardag, terwijl de kinderen van de jarige toekijken. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom}. U 1 5 1 ‘t WEEGJE THALIA SCHOUWBURG Bij het gemeentelijk zwembad, gelegen aan de Zijde te Boskoop, ontstaat binnenkort een vakature voor Sollicitaties, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad, te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Bos koop. Posibus 5, 2770 AA te Boskoop. WADD1NXVEEN Vorige week heb ben we uitgebreid melding gemaakt van de viering van het 30-jarig dienstver band als monteur bij het aan de Onder weg gevestigde transportbedrijf Rou- bos BV van de aan de Werumeus Bu- ninglaan 1 wonende heer J. de Groot. Door een misverstand is in het laatste gedeelte van het artikel de naam De Groot tweemaal verwisseld voor die van Versloot. Onze verontschuldigingen hiervoor, al nemen we aan dat de lezers begrepen zullen hebben dat het hier om één en dezelfde jubilaris ging. De heer J. de Groot en zijn echtgenote lieten nog we ten met heel veel genoegen terug te kij ken op de door directie, collega’s, oud- collega’s en zakenrelaties onvergetelijk gemaakte dag. Functie-informatie: De aan te stellen functionaris zal o.m. belast worden met het: - geven van groepsz wem lessen aan kinderen en volwassenen - houden van toezicht tijdens recreatief zwemmen - assisteren bij speciale zwembadaktiviteiten - controle- en bedieningshandeling - uitvoeren van andere voorkomende werkzaamheden, zoals schoonmaken e.d. Functie-eisen: - opleiding zwemonderwijzer(es) K.N.Z.B. - E.H.B.O.-diploma - enige tijd ervaring in soortgelijke functie - bereidheid tot het verrichten van onregelmatige diensten, weekend diensten inbegrepen - opleiding recreatie-zwemonderwijzer(es).strekt tot aanbeveling. Salaris Dit bedraagt minimaal 1.896,— (op 21-jarige leeftijd) en maxi maal 2.432,per maand, inclusief onregelmatigheidstoeslag en exclusief loonmatigingsinhoudingen. Tot de leeftijd van 21 jaar gelden de salarissen voor jeugdig personeel. De gebruikelijke rechtspositieregelingen voor overheidspersoneel zijn van toepassing. De in Huize Souburgh wonende heer Stoffer vierde zaterdag 29 november 1980 zijn honderdste ver jaardag. Dat gebeurde temidden van fa milieleden, vrienden en kennissen, 's Middags was er in het verzorgingshuis aan de Prins Bernhardlaan een twee uur durende receptie, waarop ook aanwezig waren burgemeester mr. A.G.Smallen- broek en wethouder mevr. L.M.Oosterbroek- Waagmeester.Van onze eerste burger kreeg de Wad- dinxveense eeuweling toen een echte Goudse pijp, die als -de heer Stoffer die onverhoopt zou breken- direkt vervan gen zou worden door een nieuwe. Bur gemeester Smallenbroek raakte direct al in een boeiend gesprek met de heer Stoffer toen de jarige ontdekte dat ook de eerste burger in Elburg had ge woond. De heerStoffer werd op 29 no vember 1880 in Elburg geboren en bleef daar tot zijn 30e jaar. Mr. Smallenbroek is hij daar niet tegen gekomen, want die verbleef de eerste vier jaar van zijn le ven in deze Gelderse plaats (1936- 1940 ).De bijna 101 jaar geworden Wad- dinxvener kwam in 1910 naar Wad dinxveen, waar hij als meubelmaker aan de slag kwam. De heer Stoffer, die in 1945 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, bleef werken tot zijn 72e jaar.De jarige, waarvoor Huize Sou burgh eind november trots vlagde, had nog 4 kinderen (3 zijn er overleden),4 kleinkinderen en 5 achterkleinkinde ren. Zijn oudste zoon is 67 jaar en zijn oudste dochter 68 jaar. De echtgenote van de heer Stoffer overleed in 1955. De 100-jarige beleefde zichtbaar plezier aan zijn verjaardag, die aanvankelijk in huiselijke kring gevierd zou worden. Hij maakte met iedereen een praatje en beleefde veel genoegen aan de mensen die hem kwamen feliciteren. De mee sten brachten allerlei rookgerei mee. En dat is nooit weg want het dagelijks leven van de heer Stoffer uit rustig zit ten,lekker naar buiten kijken en heer lijk pijp- en sigaar roken. "Rustig aan hoor, dan breekt het lijntje niet’’, was het motto van Waddinxveens oudste die in 1969 in Huize Souburgh ging In de recreatiekrant staan ook gege vens over het in Waddinxveen gelegen dagrecreatietemein ‘t Weegje. Binnen het recreatieschap is dit deelplan in Waddinxveen-Zuid het enige dat ge heel is uitgevoerd. De aanleg vond in twee fasen plaats. Het door de pro vincie uitgevoerde plan voorzag in de aanleg van een voet-fietspad rond de plas, een parkeerplaats met ophaal brug over de ringvaart voor de ont sluiting en de nodige beplanting. Bij de uitvoering van de eerste fase is rekening gehouden met de wensen van de sportvisser, van de vogellief hebbers en van de dagrecreanten. Op 25 november 1974 begon de bouw van de toegangsbrug en de aan leg van de parkeerplaats. De ophaal brug is de oude provinciale brug Over de Oude Rijn te Zwammerdam. De werkzaamheden werden in het twee de kwartaal van 1975 voltooid. Deze nieuwe werken deden het aan tal bezoekers snel toenemen. De re creatiedruk verschoof meer naar het westen, zodat het middengebied wat rustiger werd. De natuur kan daar nu weer wat meer kansen krijgen. Op 22 maart 1976 is begonnen met het werk ‘Roeiboothaven met wan del- en fietspad, inclusief enige be- plantingswerken’. In 1980 is de aanleg gereedgekomen van de tweede, tevens laatste fase van het plan: een extensieve inrichting van een terrrein langs de Gouwe, voornamelijk bestaande uit een par- keerterreintje en polderbeplanting. Er is nu in dit veenweidegebied een prachtig wandelgebied ontstaan. U kunt er veel weidevogels aantref fen. Zo broeden er de grutto, de ture luur en de zwarte- stern, Er zit zelfs een kolonie blauwe reigers. Er is een ruime parkeerplaats bij ‘t Praathuis, een eenvoudig horecabedrijf, waar u iets kunt eten en drinken. U kunt er ook een bootje huren om de plas op te gaan om te vissen. U dient dan wel een dagvisvergunning te kopen in ’t Praathuis. WADDINXVEEN/DEN HAAG Verschenen is de eerste recreatie krant ‘De Reeuwijkse Plassen’, een uitgave van het door de provincie en de gemeenten Gouda, Reeuwijk en W’addinxveen gesteunde recreatie schap Reeuwijkse Plassen en omge ving. Deze krant is huis-aan-huis verspreid in de aan het recreatieschap deelne mende gemeenten. De bedoeling van de krant is de bewoners te informe ren over de werkzaamheden van het recreatieschap en over de plannen, die voor het gebied in voorbereiding zijn. Na dertien jaar ziet het er nu naar uit, dat het recreatieschap een begin kan maken met het uitvoeren van de plannen voor de Reeuwijkse en Goudse Hout. WADDINXVEEN/GOUDA - Gou da’s burgemeester drs. K.F. Broekens heeft in het restaurant van het St. Jo- zefziekenhuis de eremedaille in zil ver, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan Gouwe naar J.G. Steenwinkel, die met pen sioen gaat. De ook in Waddinxveen bekende heer Steenwinkel kreeg deze onder scheiding om een aantal redenen. Zo is hij de eerste werknemer van het St. Jozefziekenhuis die een dienst verband van 35 jaar heeft bereikt. Hij begon zijn loopbaan als knecht van de tuinman en is later benoemd tot hoofd van de huishoudelijke dienst. Een funktie die hij tot het laatst toe heeft vervuld. Daarnaast is de heer Steenwinkel verbonden aan het mortuarium, waar hij de verzor ging behartigt van overledenen, die daar worden opgebaard en waar hij ook gastheer tijdens de condoleance- bezoeken is. Deze werkzaamheden blijft hij ook na zijn pensionering ver richten. Het is vooral de wijze waarop hij zijn werk in het mortuarium verricht, waarmee de heer Steenwinkel in Gouda en verre omgeving groot res pect afdwingt door zijn menselijke en sociale wijze van handelen. Ge- - durende zeer lange tijd heeft de heer Steenwinkel actief deelgenomen in tal van funkties in het verenigings leven. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen. Zijn dochter is eveneens werkzaam in het St. Jozefzieken huis. Do. en vr. 8.15 uur, za. 7 uur, zo. 4 en 7 uur, ma. t/m wo. 8. 15 uur, hier kun je leren je baas te elimineren: VAN 9 TOT 5 (Nine to five) met Jane Fonda, Lily Tomlin en Dolly Parton, a.L Za. en zo. 9.15 uur, nieuwste Scandinavische erotiek vol dol le pomo-grappen: DE STIER DOET HET WEER, met Ole Soltoft, Karl Stegger, Sigrid Horne-Rasmussen, Susanne Breuning, 16 jr. Do. t/m wo. 2 uur: SUPER STER GOOFY, held van de olympische spelen, a.l. Do. t/m zo. 3.30 en 7 uur, ma. 3.30 uur, do. en wo. 3.30 en 7 uur: FLYING HIGH, met Ro bert Hays en Julie Hagerty. Ge lukkig is het alleen maar een film!...en ’n hele gekke, a.l. Do. t/m wo. iedere avond 9.15 uur (beh. ma.), het nederlandse filmsucces met Jeroen Krabbé: EEN VLUCHT REGENWUL PEN, met Marijke Merckens, Willeke van Ammelrooy en Rijk de Gooyer, 12 jr. Do. t/m wo. iedere middag half twee: PINKELTJE, met Aart Staartjes, Lex Goudsmit, Wie- teke van Dort, e.v.a., a.l. Thalia Special: vr. en za. 11.30 uur (nachtv.) en ma. 8 uur, het formidabele succes van Jack Nicholson: ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST, 16 jr. V< bJ f ff Jt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 9