Andere plaats voor weekmarkt Toch gerede kans op goedkeuring van begrotingspost Derde Wereld Gemeenteraad kan echter niet doen wat hij wil ÉÉN PROJECT: BEWUSTWORDING HIER EN DIRECTE FINANCIËLE STEUN DAAR >sen de gemeente Waddinx- Zuid-Holland over het jaar- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 AUGUSTUS 1981 WADDINXVEEN Het conflict tussen de veen en het provinciaal bestuur van L lijks terugkerende bedrag van f. 46.000,-, bestemd voor ontwik- kelingsbewustwording in Waddinxveen en directe financiële steun aan een Derde Wereld-project (eerst Torna in Boven-Volta, nu Lima in Peru), blijft de aandacht trekken. Het Weekblad voor Waddinxveen schrijft daar dan ook geregeld over. Door mr. A. G. SMALLENBROEK aan de door SJOERD VEERMAN kan geven Het past niet dat, in periodes van economische teruggang, wij onze re latieve hoge welvaart mede hand- (Dit artikel van de hand van Wad- dinxveens burgemeester mr. A.G. Smallenbroek verscheen eerder in CDActueel, het landelijk partijblad van de christen-democraten). Als voordelen voor de toenmalige verplaatsing van de weekmarkt wer den genoemd dat de Juliana van Stol- berglaan ononderbroken dienstbaar kon blijven voor de steeds groeiende verkeersstroom en dat de markt cen traal in de gemeente zou blijven ge situeerd. Alle alternatieven om de weekmarkt voortaan ergens anders te gaan houden bleken niet aan het gestelde uitgangspunt te voldoen dat er in de onmiddelijke omgeving waar toen al jarenlang de weekmarkt werd gehouden een nieuwe plek te vinden. Uit de raadsdiscussie van 7 mei 1975 valt nog te melden dat alle raadsleden met de nieuwe plaats instemden, nadat ze het voorstel van de SGP/ HKV-fractie om alles voorlopig een jaar aan te zien hadden verworpen. De SGP/HKV noemde de Willem de Zwijgerlaan echter geen ideale markt plaats en miste een écht marktplein in Waddinxveen, de Progressieven (PvdA/D’66/PPR/PSP) vonden het hebben van een markt voor de deur een tol, die men moet betalen om dat men in het centrum woont en het CDA vond de nieuwe plaats de beste, evenals de VVD die ook met die plaats instemde bij gebrek aan alter natieven. Alle volksvertegenwoordigers hadden echter begrip voor de toen al levende wensen en verlangens van de bewo ners langs de Willem de Zwijger- laan en waren het er mee eens dat ze de nadelen van de weekmarkt voor hun deur wel in het voortuin tje van hun huis zouden vinden. De gemeente zegde toe daarna zoveel als maar mogelijk paal en perk te stellen door het treffen van tiendui zenden guldens kostende voorzie ningen, waaronder het maken van een toiletgebouwtje. ”U moet het verder maar aan het college over laten”, zei burgemeester C.A. van der Hooft in het voorjaar van 1975 tot de raadsleden.) In ons land kennen we drie over heidsorganen: het rijk, de provincie en de gemeente. Ieder overheids lichaam heeft een eigen taak en der halve ook een eigen verantwoorde lijkheid. Vroeger kenden we in Nederland de drie-kringen-leer van Olivier. Die leer hield in dat waar de ene kring een taak had de andere kring eraf bleef. Deze leer wordt niet meer aange hangen. Alle drie overheidslichamen werken samen, zelfs op één terrein. De bevoegdheden van de gemeenten in Nederland zijn, althans in beginsel, onbeperkt. Anders dan verschillende buitenlandse wetgevingen sommen de Grondwet en de gemeentewet de ge meentelijke bevoegdheden niet op. kan haar over het Integendeel, de gemeente werkzaamheden uitstrekken gehele terrein van het sociale leven, tenzij het gaat om onderwerpen, die reeds geregeld zijn bij de wet, alge mene maatregel van bestuur of pro vinciale verordening, noch om onder werpen, die aan de Rijks- of pro vinciale zijn voorbehouden. ZELFSTANDIG De gemeente is zelfstandig, zij kan een eigen beleid voeren. Binnen de gemeente is de gemeenteraad het be langrijkste orgaan. Het is dan ook de gemeenteraad die het recht heeft om de uitgaven in het gemeentebelang te doen, vast te stellen en de mid delen tot hun dekking aan te wijzen. We noemen dit het budgetrecht. Dat recht is daarom zo belangrijk, omdat de raad daardoor niet slechts in het algemeen de koorden van de beurs in handen houdt, doch boven dien, omdat hij door een goed ge bruik dit recht meer in het bijzonder naar eigen inzicht en oordeel richting kan geven aan het beleid, dat ook in Het geschil tussen de provincie (GS) en de gemeente Waddinxveen (de gemeenteraad) gaat over de term ’’gemeentelijk belang”. Kan ontwik kelingshulp tot de taak van een ge meente behoren, of anders kan er een gemeentelijk belang schuilen in deze uitgave? De gemeente Waddinxveen zegt van wel, terwijl de provincie zegt dat ontwikkelingssamenwerking behoren tot een rijkstaak en derhalve niet door de gemeente mag worden gedaan. In het verre verleden sprak de Kroon uit dat de aard van de uitgaven (en dus ook van de door hen te behar tigen belangen) niet van belang is, en dus de gemeentebesturen, behou dens eisen van goed financieel be heer en strijd met wet of algemeen belang in beginsel vrij zijn gelden te ramen voor de taken die zij nodig acht. VOORBEELDEN Voorbeelden hiervan zijn de Konin klijke Besluiten (KB) van 18 juli 1882 inzake een besluit van de ge meente Oldebroek om f. 5,- beschik baar te stellen voor een Noordpool- expeditie en van 7 juli 1875 inzake de gemeente Kampen om predikants- traktementen te verhogen. Evenwel het bleef bij deze twee ge vallen. In de rechtswetenschap ont stonden twee opvattingen over het geldbeheer van de gemeenten. Prof. P.J. Oud stelde (in Handboek III, 94) dat de raad de gemeentelijke huis houding bestuurt gelijk een parti culier de zijne. Terwijl anderen zoals Oppenheim (in Oppenheim I, 476) minder ver gaan en menen dat de goedkeuring van de gemeentebegro ting en haar wijzigingen kan worden geweigerd indien het financiële be lang van de gemeente danwel drin gende omstandigheden van andere aard zich tegen de uitgave verzetten. Het gemeentelijk belang veranderde weleens. Bij een KB van 4 juni 1920 stelde de Kroon: Het gemeentebelang is noch direct, noch indirect betrok ken bij het verlenen van steun door de gemeente aan de noodlijdende be volking van een vreemd land. Bij KB van 15 april 1929: het is geen ge meentelijk belang om een subsidie te het verkeer open moest blijven om dat de Kerkweg ter hoogte van de Passage voor alle verkeer zou worden afgesloten - naar de noordelijke en zuidelijke rijbanen van de Willem de Zwijgerlaan, gelegen ten oosten van het Koningin Wilhelminaplein. B. en W. stelden toen dat ondanks aanvankelijke bezwaren van de zijde van de bewoners, met name van de bewoners van eensgezinshuizen aan de zuidelijke rijbaan, gesteld kon worden, dat - afgezien van enige in breuk op de privacy - de aan- en om wonenden zich met de nieuwe si tuatie konden verenigen, terwijl de kooplieden unaniem van mening waren dat de nieuwe plaats econo misch gezien de verwachtingen had overtroffen. Ik ben het geheel eens met de bewo ners van de Willem de Zwijgerlaan. Het is nu al voor de derde maal dat er voor de markt de meest ongunstige plaats is gekozen. Een plaats die niet alleen zeer hinderlijk is voor de be woners, maar ook voor het verkeer. De meest ideale plaats voor een markt, is de parkeerplaats aan de Groensvoorde. Ook de parkeerplaats aan de Beukenhof is er zeer geschikt voor. Zo zullen er nog wel een paar plaatsen zijn, waar de bewoners en verkeer geen last hebben van de weekmarkt. W. VAN DER HEIJDEN Jan van Bijnenpad 19 ONTWIKKELINGSHULP Zo wordt in de gemeente Waddinx veen jaarlijks een post op de begro ting gezet voor ontwikkelingshulp. Was dat bedrag in 1976 nog f. 35.000,- via f. 38.500,-; f. 39.655,-; f. 40.850,-; f. 46.000,- werd voor 1981 f. 46.000,- geraamd. Daar Ge deputeerde Staten een begroting niet gedeeltelijk mogen goedkeuren werd de gehele begroting voor 1981 nog steeds niet goedgekeurd. HOOGSTE PRIORITEIT Voor het college van burgemeester en -wethouders, daarin gesteund op ondubbelzinnige wijze door de ge meenteraad, is de zaak van de hulp aan één van de armste derde wereld landen er één van de hoogste priori teit. Wij menen, dat wij geheel bin- nen h^kader van het standpunt, zo te ^elen <je begroting 1981 niet (Naschrift redactie: Rond de jaarwis- z>l is i dat bericht uit. Het woord is nu aan de nieuwe lokaties voor de sinds mg en es aassecre aris van in Gedeputeerde Staten om goedkeu- 1961 wekelijks in Waddinxveen ge- nenlandse Zaken in de niksbegrotmg f P u j x j- t c u - u x j nng te onthouden aan de begroting houaen vrijdagse weekmarkt ter dis- 1976 blijven. Informatie bij het de- De Kroon dan moe»en cussie; van partement van de minister De Koning r z - r, 6 j j. A slissen. [oostzijde van de hoofdrijbaan, die i- ?nS ie.i. vers er en. Qaa[ het nu om f. 46.000,-. Neen, toen als marktplek dienst deed), par- Moeilijker wordt het om de staatsse- het om ontwikkelingssamenwer- keerterrein Beukenhof, Stations- cretans een mening te ontlokken. n l Want nu de kwestie vriiwel zeker king 318 taak van de gemeente- Een straat-Oost, Passage-wmkelcentrum, j J hoogst belangrijke zaak. Daarnaast de Willem de Zwijgerlaan-Oost (noord- door de Kroon moet worden be- 6 6 f slecht, kan men van die zijde slechts autonom,e- “ld'h Kerkweg-West (ten westen een oordeel geven, wanneer de ™n de..S?°"rll[n G°uda-Alphenaan Kroon in geding is gekomen. den Rl}^’ P«r^erterrem winkelcen- Het standpunt van zowel burgemees- rjm 'rot nSljOOjlke, o”- C<T ter en wethouders en de gemeente- (Dit artikel van de hand van Wad- ^nii-Owe^ nleP aan e raad is dan ook, dat aan het verzoek dinxveens burgemeester mr. A.G. i j van Gedeputeerde Staten om heden Smallenbroek verscheen eerder in 7” alsnog de begroting 1980 aan te pas- CDActueel, het landelijk partijblad i, Cf raCn tg Ct>aa w sen niet zal worden voldaan. van de christen-democraten). V°n tC°llege, V™ B' en 7 om de markt te verplaatsen van de Juliana van Stolberglaan - die voor Lezers schrijven Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie- ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel haven döör op een sinds 1975 aan- geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. vaarde taak hulp te bieden aan de armsten der armen te bezuinigen. In Waddinxveen is dit tussen socialis ten, liberalen, D’66 en christen democraten geen discussiepunt. In de programma’s van de grote poli tieke partijen wordt ontwikkelingssa menwerking gehandhaafd op het ni veau van voorheen. Nu de taak van de gemeente is erkend, zouden de programma’s van de politieke par tijen in Nederland het college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland toch tot het standpunt moeten bren gen, dat deze in geding zijnde post, moet worden gehandhaafd. Gedeputeerde Staten wensen een koppeling. Daarmee tast het college het recht van de gemeenteraad aan de huishouding van de gemeente te re gelen. Nu de begroting duidelijk slui tend is - daarover is geen verschil van -mening - is het aan de raad om de hoogte van het bedrag vast te stellen. Zo niet, dan is de weg vrij om allerlei zaken op doelmatigheid te beoor delen. De rechtmatigheid staat vast, dan is de doelmatigheid niet een zaak van Gedeputeerde Staten. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders uit genodigd Gedeputeerde Staten mee te delen, dat de begroting 1981 niet zal worden gewijzigd. Inmiddels is dat bericht uit. Het woord is nu aan Gedeputeerde Staten om goedkeu ring te onthouden aan de begroting 1981. De Kroon zal dan moeten be slissen. Gaat het nu om f. 46.000,-. Neen, het gaat om ontwikkelingssamenwer king als taak van de gemeente. Een hoogst belangrijke zaak. Daarnaast de autonomie. geven aan de Vereniging tot bevorde ring van culturele en economische propaganda gedurende de Olym piade. Toen de gemeenteraad van Bussum in 1955 f. 4.000,- op de begroting plaatste om een gedeelte van Oosten rijk te helpen na een overstroming kreeg het wel goedkeuring, anders dan in 1920. (KB 15 juli 1955). In Goirle wilde men f. 1.000,- schenken aan de missie in het bisdom van Kenya, evenwel de Kroon vond dat ten aanzien van deze uitgaaf niet ge zegd kon worden dat zij direct of indirect strekt tot behartiging van enig gemeentelijk belang, dus gaf geen goedkeuring (KB 4 juni 1960). In het begin van de zeventiger ja- ren waren er diverse KB’s over ont- wikkelingssamenwerkingsposten van gemeenten. Zwolle (9-12-1971), Al melo (13-1-1972) en Zelhem (31-1- 1972) kregen te horen dat er geen goedkeuring kwam op de uitgave om dat een band van enige betekenis ontbrak tussen de gemeente ener zijds en de ontwikkelingssamenwer king in het algemeen of in dat geval in het bijzonder anderzijds de uitgave niet direct of indirect strekt tot behartiging van enig gemeentelijk belang; De gemeente Rheden kreeg te horen dat wegens het ontbreken van een duurzame band van de gemeente Rheden met het beoogde ontwikke lingsproject of met de ontwikkelings samenwerking en de voorlichting ter zake in het algemeen de uitgave niet strekt tot behartiging van enig gemeentelijk belang (KB 14-2-1972). Hoewel dus steeds weer blijkt dat de Kroon kijkt naar het gemeentelijk belang en daarbij zeer bevoogdend optreedt is er toch weinig reden daarvoor. In 1972 werd in het parle ment dan ook gesproken over deze kwestie. Dit mede ten gevolge van de door mr. Reijen ontwikkelde "reflextheorie” in het VNG-blad De Nederlandse Gemeente 1972, blz. 270 ev. Deze theorie is als volgt; elk gemeen telijk handelen veronderstelt een re flex te zijn op ’’iets” dat zich binnen de gemeente heeft voorgedaan, voor doet of zich zal kunnen voordoen. WADDINXVEEN - Al van af 1975 geeft de gemeente Waddinxveen een bedrag ten laste van de gemeentelijke begroting (in 1980 f. 45.000) aan een ontwikkelings-project in Boven Volta (Torna). Dit project is gekoppeld aan bewustwordingsacties in de gemeente Waddinxveen zelf. Een kerngroep, sa mengesteld uit representanten uit de gehele gemeenschap, organiseert deze bewustwordingsactiviteitenonder wijsprojecten, vrouwenorganisaties, jeugd- en jongerenwerk, collecten, fancy fairs. De gemeenschap is in al haar geledingen betrokken bij het project in Torna: verbetering van de agrarische structuur, het maken van waterputten. Heel duidelijk één pro ject: Bewustwording in Waddinxveen en een concreet project in Torna. Een continue terugkoppeling, zodat de resultaten de bewustwording verder versterken. Nodig is dat beide gebeu ren, zodat het niet een vrijblijvend- geheel is. In de afgelopen jaren is door de ge meente Waddinxveen - onder een voortdurende goedkeuring van Gede puteerde Staten - ongeveer f. 230.000,- overgemaakt. De bevolking legde daar nog eens f. 50.000,- bij. De gelden werden via de Novib in Torna besteed, zodat een structuur en controle gewaarborgd was. In de gemeenteraad werd herhaaldelijk ge sproken over de goede zijden van het project. Steun bleef aanwezig, zeker nu de raad unaniem het werk wenste voort te zetten. Gedeputeerde Staten kwamen voor de raad plotseling met een bericht dat zij weliswaar de begroting 1980 goedkeurden, doch het college van burgemeester en wethouders ver zochten voorstellen te doen dat voor het onderhavige doel niet meer be schikbaar zal worden gesteld, dan hetgeen onder de burgerij wordt inge zameld. Gedeputeerde Staten wens ten een koppeling tussen het bedrag van de gemeente en de opbrengst onder de bevolking. Impliciet geven Ontbreekt een dergelijke reflexsitua- tie te enemale dan moet het handelen als zonder gemeentelijk belang wor den beschouwd. De minister van Binnenlandse Zaken kwam op 30 mei 1972 tot de vol gende conclusies, na een interpellatie debat over deze zaak: 1. De Kroon zal geen raadsbesluit vernietigen van een uitgave, die (mede) dient ter behartiging van de geestelijke belangen van de eigen in woners. In de overwegingen van het raadsbesluit moet dit dan wel dui delijk tot uiting komen. 2. Öok als er althans in opzet een duurzame en inhoudsvolle band be staat of zal gaan bestaan tussen de gemeenten en het object van hulp verlening, zullen de voor dat object te voteren gelden bij de Kroon niet op bezwaren stuiteni Gelet op de reflextheorie van Reijen meen ik dat voor de gemeente Wad dinxveen er een gerede kans bestaat dat de begroting inclusief de post voor ontwikkelingssamenwerking wordt goedgekeurd. Immers de ge meenteraad heeft gereageerd op het werk van de werkgroep ontwikke lingssamenwerking Waddinxveen, ter wijl er sprake is van een band tussen het Derde Wereld project en de ge meente Waddinxveen. (Sjoerd Veerman, de schrijver van dit artikel, is werkzaam op de afdeling algemene zaken van de gemeente secretarie in Waddinxveen. Voorts is hij actief binnen de CDA-afdeling in deze gemeente.) Gedeputeerde Staten wel toe dat het onderhavige project behoort tot het takenpakket van de gemeente. Het gaat het college om de hoogte van het bedrag. Enkele weken daarna (januari 1981) delen Gedeputeerde Staten mee, dat zij de begroting 1981 - ter goedkeu ring ingezonden op 31 oktober 1980 - niet voor goedkeuring vatbaar achten, indien de post voor ontwik kelingssamenwerking niet zou zijn verlaagd overeenkomstig het hier boven gescgrevene. Aan deze zaak zitten een tweetal merkwaardige kanten. Allereerst vin den Gedeputeerde Staten het wel een taak van de gemeente, maar maken ze bezwaar tegen de hoogte van het bedrag. Daarnaast mengen Gedepu teerde Staten zich in de opstelling van de begroting van een gemeente, die overigens ruim sluitend is. Aan tasting van de autonomie (zelfstan digheid, red.). Een duidelijker voor beeld is haast niet denkbaar. de toekomst de vooruitgang en de bloei van de gemeente behoort te verzekeren. Nu is het niet zo dat de gemeente raad maar kan doen wat hij wil. In de Grondwet staat dat Gedeputeerde Staten toezicht houden op de begro ting en alle andere burgerlijke rechts handelingen (kopen/verkopen etc.). Dit toezicht is nodig omdat de ge meente niet enkel een eigen taak heeft, maar ook mede dient te wer ken aan rijksregelingen en provin ciale regelingen. Door het toezicht van Gedeputeerde Staten kan men de gemeente dwingen geld op de begroting te plaatsen voor die mede-bewindsta- ken. Gedeputeerde Staten mogen slechts die posten opvoeren die hun grond vinden in een wettelijke grond slag. Het beginsel van de gemeentelijke vrijheid brengt dit met zich mee. In het rechtsbegrip van autonomie (zelf regeren) ligt besloten, dat de ge meente zonder toestemming belan gen binnen haar verzorgingssfeer kan trekken die niet door een hogere wet gever ter hand zijn genomen of door de Grondwet of andere wet aan een ander overheidslichaam ter verzor ging zijn toevertrouwd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 15