WADDINXVEEN GEMEENTE Raad bedankt A. H. van Gent Bouwbedrijf Rehorst BV gaat 15 januari over Liberaal bezorgd over wapenverkoop Van Noordkade/ Kielkade naar Dorpstraat Kersttournooi Nieuwjaars receptie Programma koffiebar De Schaapskooi van Kwiek C. M. VAN DER LINDEN ’’Rustig en tactvol UITNODIGING Het Weekblad feliciteert OPENBARE WERKEN BESTUURSZAKEN RECREATIE 11 RWAPEN WETGEVING •v BELASTINGEN gf OPENBARE ORDE V VOLKSGEZONDHEID SOCIALE ZAKEN S. HINDERWET VERGUNNINGEN A ie? Vb v WEEKMARKT ’’Gemeente Waddinxveen” is een wekelijks in het Weekblad voor Waddinxveen verschijnende rubriek met officiële bekend makingen en mededelingen. Samenstelling: Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, tel. 01828-4433. Correspondentie adres: Postbus 400, 2740AK Waddinxveen. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DINSDAG 22 DECEMBER 1981 1 Bestrijding gladheid Aangifte dood vee Reinigingsrechten Afsteken vuurwerk Hondenbelasting Onroerend-goedbelastingen f 27,30 per uur Bijstand schoolverlaters Openstelling dierenkampje Burg. Warnaarplantsoen ƒ220,— ƒ135,- •.fü- september op 1 zijn leidinggeven om - t V i V 30,40 per uur 18,50 per uur 37,60 per uur f 25,- 14,- 55,- 36,- Gebruik gymnastieklokaal Gebruik sportzaal Gebruik sporthal Huur tennishal (winterperiode) maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur: maandag t/m vrijdag na 18.00 uur alsmede op zaterdag en zondag: (zomerperiode): Tennislessen (exclusief baanhuur) Zwembad enkel bad (personen vanaf 16 jaar) enkel bad (personen tot 16 jaar) 10 badenkaart (personen vanaf 16jaar 10 badenkaart (personen tot 16 jaar) jaarabonnement (personen vanaf 16 jaar) jaarabonnement (personen tot 16 jaar) zwemleskaart (personen vanaf 16 jaar) zwemleskaart (personen tot 16 jaar) Huur overdekte zwembad voor plaatselijke verenigingen voor overige verenigingen A. H. VAN GENT (PvdA) Gewijzigde markttijden Overeenkomstig artikel 2 van de marktverordening maken bur gemeester en wethouders bekend dat de markten van 25 decem ber a.s. en I januari a.s. zijn verschoven naar de donderdagen 24 en 31 december a.s. WEIHRAUCH SUPER DE LUXE Extra zware Bukskarabijn. Uiterst solide gekon- strueerd, heeft een abnormale trefzekerheid, grote doorslag en bij zorgvuldige behandeling een onbegrensde levensduur. De buks heeft een getrokken loop met trekken en velden, zelf werkende zeer betrouwbare sluitk>g<,li^h^ ker met drukpuqtwerking en verstelbaar vizier, en met parelkorrel en korrelbeschermer. Meta len delen zijn diepzwart geblauwd, de kolf zeer mooi afgewerkt alles op speciale zuiverheid berekend. Kaliber in 4 1/2 en 5 1/2 leverbaar. Voorkom teleurstellingen. Zorg dat je er bij komt, voor maar f. 249,50 SPRING- EN DOLKMESSEN - Van prima staal en uitgerust, solide geconstrueerd met een zeer krachtige veer, die het mes doet uitspringen. Zolang de voorraad strekt v.a. f. 9,50 en f. 12,50 Woensdag 24 december: Sing-in. Vrijdag 26 december: ’s Middags open huis, 14.30-16.30 uur. ’s Avonds Film "De Christinnereis". Dinsdag 29 december: Samen nadenken over Kerstfeest 1981, m.m.v. de heer N. Noorlander uit Reeu- wijk. Woensdag 30 december: Bijbelstudie-avond. Vrijdag 1 januari: Nieuwjaarsreceptie, 14.30-16.30 uur. ’s Avonds een eigen programma verzorgd door het team. Zaterdag 2 januari: Iedere zaterdagavond Kom-Inn in de Schaapskooi. Tentoonstelling Vanaf zaterdag 19 december 1981 t/m zaterdag 2 januari 1982 is er een foto-expositie te bezichtigen in het raadhuis. Openingstijden: op werkdagen tijdens de kantooruren, alsmede op: Dinsdagavond 22 december van 19.00-21.00 uur. Dinsdagavond 29 december van 19.00-21.00 uur. Zaterdag 2 januari van 11.00-15.00 uur. WADDINXVEEN Maandagmorgen 4 januari wordt in de raadzaal van het gemeentehuis de nieuwjaarsre ceptie voor het gemeentelijk appa raat gehouden. Dit deelde loco- burgemeester A.H. van Gent mee in de vorige week woensdagavond ge houden gemeenteraadsvergadering. WADDINXVEEN Rond Kerst en Oud en Nieuw heeft de hervormde kof fiebar De Schaapskooi aan de Nesse een aantal bijzondere dagen op het pro gramma staan. In de koffiebar, die een ontmoetings plaats voor jongeren wil zijn, een plaats waar de sfeer ongedwongen, knus en gezellig is, en waar het Evangelie cen traal staat, is iedereen vanaf 15 jaar van harte welkom! De avonden beginnen om 20.15 uur. en attenties tijdens zijn 12 weken geduurd hebbende verblijf in het Goudse Bleulandziekenhuis. Uit die belangstelling, maar ook die van anderen, had hij mogen merken een zekere plaats in het midden van de gemeenteraad te mogen innemen. Hij prees de saamhorigheid en de sfeer in dit orgaan. De wijziging van de Beschikking Schoolverlaters houdt onder meer in, dat een wachttijd van een half jaar wordt ingevoerd al vorens aan minderjarigen een uitkering krachtens de Rijksgroeps regeling Werkloze Werknemers (R.W.W.) kan worden toegekend. Het kalenderkwartaal, waarin een jeugdige schoolverlater zijn op leiding heeft beëindigd vormt het uitgangspunt voor het bepalen van het tijdstip, waarop hij/zij - bij voortdurende werkloos heid - aanspraak kan maken op een uitkering ingevolge de R.W.W. De aanspraak op uitkering gaat derhalve in een half jaar nadat dit kalenderkwartaal is verstreken. Bovenstaande heeft ten gevolge, dat de schoolverlaters, althans de meesten, op zijn vroegst per 1 januari a.s. voor een uitkering in aanmerking kunnen komen. Voor,inlichtingen kan men zich wenden tot de afdeling Sociale Zaken (8.30-12.30 uur). Tevens zijn de verkoopuren voor die markten gewijzigd in be gintijd 10.00 uur en sluiting van de markt 16.00 uur. 67,50 per uur 150,per uur Hondenbelasting In verband met de uitvoering van de verordening hondenbelas ting brengen burgemeester en wethouders van Waddinxveen het volgende onder de aandacht: wanneer u een hond koopt of krijgt; wanneer u een hond heeft die de leeftijd van drie maanden bereikt; wanneer u uw hond verkoopt of weggeeft; wanneer uw hond overlijdt; dient u daarvan, binnen 14 dagen, schriftelijk aangifte te doen ter gemeentesecretarie, afdeling Financiën. I Overzicht van de belangrijkste gemeentelijke tarieven per 1 januari 1982. 13,90 per maand/ per woning 63,50 voor eerste hond 86,50 voor tweede hond 10,80 perm2 voor gebruikers 13,70 perm2 voor eigenaren 12,15 peruur 36,30 per uur 59,95 per uur- N- i Aanvraag vergunning Energiebedrijf Rijnland Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend dat op 3 december 1981 een aanvraag is ingekomen van Energie bedrijf Rijnland, Langegracht 70 te Leiden voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning voor een transformatorstation aan de Schielandweg 4 te Waddinxveen. De aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen ter secreta rie op de afdeling Algemene Zaken elke werkdag tijdens kan tooruren en elke maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur ter in zage en wel tot en met 22januari 1982. Tijdens deze periode kunnen gemotiveerde bezwaren bij het col lege van burgemeester en wethouders worden ingediend. Monde linge bezwaren kunnen worden ingebracht tijdens een openbare zitting op vrijdag 8 januari 1982 om 10.00 uur op de gemeente secretarie, afd. Algemene Zaken. Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Eenmalige uitkering (fase 2) Tot en met 31 december a.s. bestaat de gelegenheid tot het aan vragen van de z.g. "Eenmalige uitkering voor alleenstaanden”. De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op het postkantoor en dienen - na zo volledig mogelijk te zijn ingevuld en onderte kend - te worden gezonden aan burgemeester en wethouders. Aangeraden wordt kopieën van de gegevens omtrent het inkomen mee te zenden, aangezien deze niet worden teruggestuurd. Ten behoeve van de buitenlanders zijn op de afdeling Sociale Zaken informatiebrochures verkrijgbaar in de volgende talen: turks, arabisch, spaans, grieks, servo-kroatisch, portugees en Italiaans. Eventueel kunnen zij zich wenden tot de Stichting bij stand buitenlandse arbeiders "Rijn en Lek" te Gouda (01820- 10055). Het gemeentebestuur doet een dringend beroep op de gebrui kers van woningen, winkels en andere gebouwen om het daarbij- liggende trottoir in voorkomende gevallen vrij te houden van sneeuw en ijs en deze bij gladheid te bestrooien met daarvoor geëigende middelen. Daarbij dient erop te worden gelet dat brand- en rioolputten vrij blijven voor eventueel gebruik. Ingevolge besluit van burgemeester en wethouders is de open stelling voor bezoekers van het dierenkampje in het Burgemeester Warnaarplantsoen als volgt; Wintermaanden: van 1 november tot 1 maart iedere zon- en feestdag van 15.30-16.30 uur. Zomermaanden: van 1 maart tot I november iedere dag van 15.30-16.30 uur. De overige dagen gedurende genoemde wintermaanden is het kampje voor het publiek gesloten. WADDINXVEEN Vrijdag hield de Waddinxveense tafeltennisvereniging Kwiek het traditionele Kersttournooi, waaraan 21 dubbels met groot succes deelnamen. De tafeltennissers werden naar sterkte ingedeeld in drie poules. In de minst sterke poule C waren twee prijzen te verdelen; de eerste prijs en de poedelprijs. De laatste werd overtui gend door John van Luik en Peter de Haar in de wacht gesleept; zij behaal den geen enkel punt. Op de eerste plaats kwamen ex equo Dick van Dijk met Koos van Rijn en in het dubbel Fred Wickel met Gijs van der Torren. Na cij feren kwamen de heren Van Rijn en Van Dijk als beste uit de bus. In poule B was er wel één winnaar, nl. Wim de Wit met Marjan Prins. Ook hier was de onderlinge strijd groot, Maar liefst vier teams behaalden een derde plaats. Ook in poule A was er goed geloot, de dubbels ontliepen elkaar nauwelijks in sterkte. Drie teams eindigden bove naan, alle drie hadden ze ook twee wed strijden verloren. Het dubbel Herman Simons met Henk Bloks had het beste game-gemiddelde en werd dus winnaar in poule A, de dubbels Daelhof-Van der Drift en Steenwinkel-Van Brero moe-, sten met minder genoegen nemen. Overigens was er voor iedere deelne mer een prijs. Bij de vereniging Vriendenschaar werd ook een tournopi gehouden, waaraan enkele Kwiek-leden meededen. Hierbij waren Tineke Hiemstra en Henny Vonk (van TOP) in het mixed-dubbel het meest succesvol. Zij behaalden een derde plaats in een goed bezet deelne mersveld. Het duo Post-Heesemans werd helaas snel uitgeschakeld. Het zelfde gold voor, het dubbel Den Haar- Van Wageningen in de tweede en derde klasse. als burgemeester van de gemeente Waddinxveen. De aan burgemeester en mevrouw van der Linden aan te bieden receptie wordt gehouden op donderdag 7 januari 1982 van 17.00 uurtot 18.00 uurin het gemeentehuis van Waddinxveen. D. UITBEIJERSE (SGP/HKV/GPV) besloot. In de Dorpstraat, waar het voormali ge bouwbedrijf Reijm was gehuis vest, bundelt Rehorst de thans verspreide activiteiten onder één dak. Er kan daar worden beschjkt over 900 vierkante meter kantoorruimte. Rehorst verwacht met deze uit breiding de groeiende activiteiten vol doende te kunnen opvangen. In ’’Rehorst bouwt”, dat wordt uit gegeven door Beheermaatschappij Rehorst BV, wordt ditmaal voorna melijk aandacht geschonken aan de activiteiten die het Waddinxveense bouwbedrijf in het Rotterdamse ge bied ontplooit. Daarbij gaat het om een bijzonder woningbouwproject in de Rotterdamse wijk Ommoord (66 flats, waarvan 15 speciaal worden aangepast voor zelfstandige bewoning door lichamelijk gehandicapten), waarvoor prinses Margriet de eerste paal sloeg, de bouw van 75 etagewo- ningen in het stadsvernieuwingsge bied De Cool, waarmee in februari zal worden begonnen, en de verge vorderde bouw van 348 woningwet woningen in de Rotterdamse nieuw bouwwijk Beverwaard, in welke wijk In de Algemene Politieverordening voor Waddinxveen zijn verboden opgenomen voor het zander vergunning van burge meester en wethouders afsteken van vuurwerk. Voor dit jaar hebben burgemeester en wethouders besloten dit toe te staan op 31 december a.s. vanaf 23.00 uur tot 01.30 uur op 1 januari 1982. Ter voorkoming van geluidsoverlast voor mens en dier wordt iedereen verzocht aan deze tijden de hand te houden. De verkoop van vuurwerk vindt uitsluitend plaats op 30 en 31 december 1981. Zij die vuurwerk afsteken wordt dringend ver zocht zich te houden aan de verschillende gebruiksvoorschrif ten. Verlenging bijzondere machtiging Vóór 1 januari 1982 dienen de bezitters van een bijzondere machtiging ingevolge de Vuurwapenwet 1919 hun bijzondere machtiging te verlengen. De verlenging vindt plaats ter gemeente secretarie, afdeling Algemene Zaken. dienste doen. Naar het oordeel van loco-burge- meester A.H. van Gent (PvdA) valt hier niets aan te doen. Het adverte ren - ook met wapens - is vrij, maar de koper van dergelijk tuig zal wel moeten beschikken over vergunnin gen en als daarvan geen sprake is dan kan de politie op grond van ver boden wapenbezit ingrijpen. Maar ook hij toonde zich voorstander van het aan banden leggen van wapen bezit. Kerstdagen In het Kerstweekeinde (25 december t/m 27 december 1981) is de gemeentesecretarie gesloten. Derhalve is aangifte van dood vee deze dagen niet mogelijk. Dood vee dat op donderdag 24 december 1981 tussen 8.30 en 11.00 uur ter gemeentesecretarie wordt opgegeven zal zo moge lijk nog dezelfde dag worden opgehaald. Dood vee doorgegeven op 24 december tussen 11.00 en 15.00 uur zal op de gebruikelijke wijze eerst op maandag 28 december 1981 opgehaald worden. Jaarwisseling In verband met de jaarwisseling is de gemeentesecretarie van- 1 januari t/m 3 januari 1982 gesloten. Dood vee dat op donderdag 31 december 1981 tussen 8.30 en 11.00 uur ter gemeentesecretarie wordt opgegeven zal nog de zelfde dag worden opgehaald. Dood vee opgegeven op 31 december 1981 tussen 11.00 en 15.00 uur zal op de gebruikelijke wijze eerst op maandag 4 januari 1982 opgehaaid worden. Eventueel kunnen veehouders het dode vee op zaterdag 2 januari 1982 tussen 9.00 en 10.00 uur rechtstreeks doorgegeven aan de Vleeskeuringsdienst te Gouda (tel. 01820-29464). N.B. Veehouders'kunnen niet rechtstreeks naarde Gekro bellen" 2,70 1,65 J. B. BORGER (VVD) staan om hieraan wat te laatstelijk 232 woningwetwoningen werden opgeleverd. Een andere opdracht is: de bouw van 402 woningen in de wijk Ridderveld in Alphen aan den Rijn. Voor het bouwplan, dat Rehorst met het G.A.K. te Amsterdam en met de Werkgroep Kokon Architekten BV uit Rotterdam ontwikkelde, is inmid dels overeenstemming bereikt met de gemeente Alphen aan den Rijn. Het plan omvat vier fasen. Verder worden in Hellevoetsluis 70 gietbouwhuizen gebouwd en zal in deze plaats voor de PTT een post kantoor (bijkantoor) worden ge bouwd. In de startblokken staat men voor de bouw van 45 premiehuur- woningen en 136 premiecorporatie- huurwoningen in Woerden. HET ANKER In Waddinxveen heeft Rehorst het Hervormd Verenigingsgebouw Het Anker (achter de Brugkerk) voor ver bouwing en uitbreiding onder han den. Dit karwei gebeurt naar een ont werp van het Waddinxveense archi tectenbureau Treffers en Polgar BV. Begin november werd de eerste paal voor de nieuwbouw geslagen en in mei moet het werk gereed-zijn. Aardige bijzonderheid is, dat Re horst het bestaande gebouw in 1931 zelf heeft gebouwd. De werkzaamhe den nu worden uitgevoerd door de afdeling Kleinbouw, die speciaal in het leven is geroepen om aan de voortdurende vraag op het gebied van HANDBOEIEN Vernikkelde handboeien voor vele doelein den te gebruiken, gewicht ce. 310 gr. Handig en verstandig f. 49,50, WADDINXVEEN Vorige week leidde loco-burgemeeste'r A.H. van Gent (PvdA) voor de laatste maal een gemeenteraadsverga dering sinds het vertrek van burgemeester mr. A.G. Smallenbroek op 1b september naar het Friese Smallingerland. Allerwege werd hem lof toegezwaaid voor zijn leidinggeven aan de raads- debatten. Raadsnestor D. Uitbeijerse (SGP/ HKV/GPV), die het plezierig vond na een bedrijfsongeval weer in de ge meenteraad aanwezig te kunnen zijn en daarvoor dank uitbracht aan God die hem bewaarde, herinnerde eraan dat de heer Van Gent in de burge- meesterloze periode ook nog de be grotingsbehandeling tot een goed einde bracht. Hij had veel waarde ring voor de rustige en tactvolle wijze waarop de loco-hürgemeester zich van zijn taak had gekweten en bracht hem daarvoor dan ook heel harte lijk dank. HAMER De heer Van Gent vond het plezie rig dat de heer Uitbeijerse hem na mens de gemeenteraad op deze wijze had toegesproken, maar wees er wel op dat hij eenmaal met de voorzit tershamer op tafel had geslagen, een handeling - uitgelokt in een pittige discussie met D’66-fractievoorzitter H.P. Barth tijdens de begrotings behandeling - die hij overigens niet tactloos noemde. In een persoonlijk woord uitte de heer D. Uitbeijerse (SGP/HKV/GPV) nog zijn erkentelijkheid aan het col lege van B. en W. en de gemeente raadsleden voor hun vele bezoeken Wijzigingen vuilnisophaaldienst In verband met de komende feestdagen zullen de volgende wij zigingen in de vuilnisophaaldienst plaatsvinden. 1. De huisvuiiophaaidiensten op vrijdag 25 december 1981 en vrijdag 1 januari 1982 (Wijk IV; Groenswaard II en III) zullen worden uitgevoerd resp. op donderdag 24 december 1981 en donderdag 31 december 1981. 2. De containerophaaldiensten op vrijdag 25 december 1981 en vrijdag 1 januari 1982 zullen worden, uitgevoerd resp. op woensdag 23 december 1981 en woensdag 30 december 1981. Rioleringswerken Door het college van burgemeester en wethouders is een werk groep ingesteld ter voorbereiding van plannen voor uitvoering van rioleringswerken in die gebieden van de gemeente waar thans nog geen riolering aanwezig is. Het gemeentebestuur van Waddinxveen nodigt u gaarne uit tot bijwoning van de receptie ter gelegenheid van de installatie van de heer kleinere bouwprojecten te kunnen voldoen. Deze afdeling profiteert van alle faciliteiten die het ’’grote” bouw bedrijf te bieden heeft zonder even wel met de ’’overheads” daarvan te worden belast. De werkzaamheden van deze afdeling, die ook veel voor particulieren werkt, blijven in prin cipe tot het gebied van Zuid-Holland beperkt. WADDINXVEEN Het Waddinxveense bouwbedrijf Rehorst neemt op vrijdag 15 januari het nieuwe kantoor aan de Dom straat in gebruik. De kantoren aan de Noordkade en de Kleikaae zullen dan zijn verlaten. Deze bedrijfsverhuizing is een gevolg van een ruiltransactie van bedrijfspanden tussen de gemeente Waddinxveen en bouw- en aannemingsmaatschappij P. Rehorst BV, waartoe de gemeenteraad op 9 september van dit jaar WAPENSTOK Gummiknuppel, politiemodel, met loden kern en lederen lus, lengte 42 cm. •iid handig f. 18,50. Een advertentie uit de regionale pers waarin wapens te koop worden aangenomen. WADDINXVEEN - In de vorige week woensdagavond gehouden ge meenteraadsvergadering heeft VVD- gemeenteraadslid J.B. Borger zijn be zorgdheid uitgesproken over adver tenties in de regionale pers, waarin wapentuig te koop wordt aange boden. De bezorgdheid daarover bracht hij onder woorden tijdens de rondvraag aan het slot van de raadsvergadering. De liberaal vroeg zich daarbij af of het gemeentebestuur middelen ten WADDINXVEEN - Voor de cursus Algemene Opleiding in Waddinxveen zijn de volgende personen geslaagd: G.G. van den Berg, W.N. Neeleman, J. van Vliet, J.A. Brand, P. Lebbing, J. Noordam, FJ.D. van Leeuwen, M.J. van Eek, M.J. Minekus,J.J.C.R. van Rutten, H.D. Boeterkooper, J.H. van Hensbergen en O.O. van Mourik, mejuffrouw J. Siebrecht, M.A.E.M. van Stijn, mevrouw G.M.M. Ver- meulen-Meewezen en H.W. Bokel- dam-Steendam. De diploma-uitreiking vindt plaats door wethouder mevrouw L. Oos- terbroek-Waagmeester.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1981 | | pagina 3