VOOR MEUBELINDUSTRIE Uitbreiding Waddinxveen 01828-7994 Koninginnedag OLIEBOL U a 0 fW Gezien bij PVDA WIL HERSTELPLAN IBADZOUT MOK kruiderij de peperboom THEEKWARTIER afstemmen op behoefte Ithee Koninginnedag 30 april gratis. Gemeenteprogramma 1982-1986 van de PCW: Denkt U aan AUTOCROSS WADDINXVEEN Ook jaarlijkse inventarisatie van de werkgelegenheid Autorijles in BMW een nieuwe Keuken? P. Bouthoorn Nieuwsblad Onafhankelijk Dansavond Vrijdag derde trekking feestmarkt "Waddinxveen zingt '82" Grote belangstelling voor uniek koorfestijn Uw Televisiedokter 1 Volvo 343 Winner 1.4 f 16.850 (f 14.280 excl. BTW) SCHOONSTE MAKERS Hooftman Autobedrijf BV, Koninginneweg la, Boskoop, tel. 01727-5242. I IjwnK drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen r Vervolg op pagina 3 N ALS WIJ HET oma, PASSAGE 228 WADDINXVEEN V' n DROGISTERIJ BOIMA HEEFT W EER WAT..;. WILHELMINAKADE 58 2741 JV WADDINXVEEN ook het badzout kunt u in een zelf gekozen verpakking laten doen. ECONOMISCHE A ANGELEGENHEDEN s E Direkt beginnen bij RONAAT (Volledig gediplomeerd) Vijverlaan 28, Waddinxveen HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG. PEI LEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN. KANTOOR: ORANJELAAN9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 11 de niet meer weg te denken glazen oliebol met de lont in glazen stift. U krijgt gratis een flesje olie. De prijs is in glazen potjes bij ons te koop al vanaf slechts BADPARELS zijn er in diverse geuren, en de verpakking die kiest eventueel zelf, per stukzijn ze...O< „Mmet opdruk mama, 'Z'papa of opa. Zeer voordelig geprijsd namelijk slechts Een orgineel en praktisch kado. In een fraaie geschenkdoos vier theeglazen en vier glazen 'theelepeltjes. Een kado voorQQ' ONDERWIJS zoals u wellicht wel weet ver zorgen wij ook uw fotowerk. Bij het ontwikkelen en af drukken van uw kleuren of zwart-wit foto's, ontvangt u nu een zelfde fotorolletje als u inlevert GRONDPOL1T1EK WADDINXVEEN Een door dc gemeente te inventarisatie van de bestaande werkgelegenheid en de opstelling van een herstelplan voor de plaatselijk industrie. Dat zijn twee punten uit dc werkgelegenheids van het definitief vastgestelde gemeenteprogramma van de Partij van WADDINXVEEN - Het door het Christelijk Waddinxveens Mannenk oor De Gouwestem op touw gezette zangfestijn "Waddinxveen Zingt ’82” - op de avond van Bevrijdingsdag (woensdag 5 mei in de veilinghal aan de Bredeweg - belooft een druk bezocht gebeuren te gaan worden. gemeente te maken jaarlijkse 1 in Waddinxveen ”;e meubel- ■genheidsparagraaf o amma 1982-1986 de Arbeid “Eerlijk delen duurt het langst.” In koker met een kandyknots gratis. 130 gram thee, voor. béiJzout. 1 WOENSDAG 28 APRIL 1982 37eJAARGANG - No. 1767 s s I werkgele- L I 4 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. moeten milieu- "Erfpacht achten wij onjuist indien per manente bebouwing op de grond plaats heeft. Bij uitgifte van gronden dient de van de lessen lichamelijke opvoeding, bij de keuze van de schooladviesdienst Door stimulerende maatregelen en het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsterrei nen dient de gemeente de werkgelegen heid te bevorderen. co Telefoon: 01828-7071 k WADDINXVEEN - Zaterdag 1 mei houdt de Waddinxveense danssociëteit Instuif Inn '77 in het Anne Frankcen- trum aan het Jan van Bijnenpad in Wad dinxveen de laatste dansavond van dit seizoen. Aanvang van de avond achht uur. De muziek is in handen van de Ruby Set. Kaarten zijn te bestellen op donder dagavond 29 april tussen 19.00 en 21.00 uur. tel.nr. 01828-7488. B waarvoor bij de opzet en differentiatie gestreefd moet worden naar een sluiten de exploitatie opzet voor een voldoende groot plangebied. Indien gronden in een uitbreidingsplan in het bezit van derden zijn, dient ge tracht te worden om in minnelijke weg deze gronden te verwerven. Als na in tensief overleg dit niet mogelijk blijkt, zal onteigening plaats moeten hebben. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan uitgifte en exploitatie aan de grondbezit ter worden overgelaten”. Het plaatsen is gratis. Ook doen wij uw verbouwing en onderhoudswerk. Keukenvoorlichting en Aannemersbedrijf en bij de beppaling in hoeverre van deze dienst gebruik gemaakkt zal worden. Het huidige onderwijssysteem brengt met zich mee dat het gemeentebestuur, alls bevoegd gezag van de openbare scholen, erop toe heeft te zien dat in Weekblad voor Waddinxveen Mercuriusweg 6 Tel. 01828-4398 - Waddinxveen Bij zijn onderwijsbeleid dient het ge meentebestuur ervan uit te gaan, dat het onderwijs erop gericht moet zijn de leer lingen de kennis, het inzicht en de vaar digheden te verschaffen, die nodig zijn voor de vervulling van de taak die ieder in de samenleving door God opgedragen krijgt, aldus de PCW. Het onderwijs moet gegeven worden onder eerbiedi ging van de Bijbel en van het gezag van de wettige overheid. Bij de komende integratie van het kleu ter- en lager onderwijs zullen de leerin houden geen ingrijpende wijzigingen mogen ondergaan. Wel zal voortduren de onderlinge afstemming van de leer programma's nodig zijn met het oog op de aansluiting op het voortgezet onder wijs. Omdat het onderwijs ten nauwste sa menhangt met de opvoedingstaak van de ouders dient de overheid een zodanig onderwijsbeleid te voeren dat de ouders in de eerste plaats verantwoordelijk blij ven voor het doen geven van onderwijs. Daarorri moet het gemeentebestuur de oprichting en instandhouding van bij zondere scholen, indien nodig ook in re gionaal verband, naar vermogen stimu leren. Het gemeentebestuur dient de verant woordelijkheid en de vrijheid van de besturen van bijzondere scholen te re specteren ook in de benoeming van va kleerkrachten, het medegebruiken van WADDINXVEEN - "De uitbreiding van de gemeente zal afgestemd moeten worden op de geregistreerde woningbehoefte, die voornamelijk zal ontstaan door de natuurlijke aanwas en de woningzoekenden die om economische redenen aan Waddinxveen of de directe regio gebonden zijn Dat staat in het Gemeenteprogram 1982- 1986 van dc Protestantse Combinatie Waddinxveen. welke wordt gevormd door de Hervormde Kiesvereniging, de marktwaarde gehanteerd te worden. Reformatorische Politieke Federatie en de Staatkundig Gereformeerde Partij. In het hoofdstuk "ruimtelijke ordening en volkshuisvesting” van het PCW-Ge- meent.eprogram staat: "De PCW acht de volkshuisvesting een belangrijke taak voor zowel de landelijke als plaatselijke overheid. De hoge bevolkingsdichtheid van ons land vraagt dan ook om een zorgvuldig beleid, waarbij de belangen van allen die daarbij betrokken zijn zorgvuldig moeten worden afgewogen. "De uitbreiding van de gemeente zal af gestemd moeten worden op de geregi streerde woningbehoefte, die voorna melijk zal ontstaan door de natuurlijke aanwas en de woningzoekenden die om economische redenen aan Waddinxveen o8de directe regio gebonden zijn. Indien in Waddinxveen de bouwcapaciteit gro ter is dan de woningbehoefte kan een groter bouwvolume alleen maar overwo: gen worden, als het beleid past in een provinciaal plan”. "Bij het vaststellen van bouwlokatie'sen uitbreidingsplannen zullen de belan gen van land- en tuinbouw evenwichtig moeten worden overwogen, om in die sektor geen onnodige schade te berokke nen "Het beleid van de gemeente dient er op gericht te zijn dat alle categorieh van de bevolking gelijke kansen moeten heb ben bij het verkrijgen van passende woonruimte. Bij de woningtoewijzing dient een objec tief waarderingssysteem te worden ge hanteerd. teneinde de urgentie en om vang van de woningbehoefte vast te stel len". "Aan de hand van deze geregistreerde woningbehoefte dient de woningdiffe- rentiatie in de bouwprogramma's te wor den vastgesteld. Het bestaande woning bestand dient goed onderhouden en door renovatie aangepast te worden aan de huidige wooneisen. Afbraak van bestaande bebouwingen dient tot een minimum beperkt te worden”. PCW achten het juist dat iedereen die gebouwen en terreinen voor het geven bouwt de grond als eigendom in bezit heeft. voortgang van het bewustwordings proces dat op gang is gebracht door de vrouwenbeweging gestimu leerd blijft worden. In onze maatschappij worden steeds meer de traditionele rolpatronen als knellend ervaren: het moet niet langer zo zijn dat mannen alleen hun levensvervulling vinden in hun betaal de baan en vrouwen in de verzor ging van anderen. Dit doorbreken van rolpatronen zien wij als een stap op weg naar emancipatie: het ver groot de keuzemogelijkheden van mensen. Omdat de maatschappij nog groten deels is ingesteld op de oude rol- 4. Bij het opstellen van bestem mingsplannen worden de (aspirant) bewoners in de 'ontwerpfase aktief betrokken. Gebruikersorganisaties worden gehoord. 5. In bestemmingsplannen wordt zo veel mogelijk een centrale ontmoe tingsplaats (plein, gebouw) gepro- jekteerd. In bestemmingsplannen voor woon wijken wordt rekening gehouden met de vestiging van milieuvriendelijke (ambachtelijke) bedrijven. 6. Bij nieuwbouw wordt de hoogte van de bebouwing harmonieus op de omgeving afgestemd, bijvoorbeeld geen hoogbouw in laagbouwwijken. 7. Door een aktief aankoopbeleid dient de gemeente tijdens dc voor bereiding van een bestemmingsplan zoveel mogelijk grond in eigendom te verwerven, waarna de grond in erfpacht wordt uitgegeven. 8. Bij een herziening van het streek plan dient het beleid erop gericht te zijn dat het veilingterrein als alge meen industrieterrein wordt aan vaard. 9. Een hoge prioriteit wordt toege kend aan de uitbreiding van met name het middengedeelte van het Gouwe Bos. 10. Aanleggen van rekreatieve fiets paden wordt gestimuleerd. 11. De gemeente onderzoekt of in Waddinxveen voor wandelaars lande rijen opengesteld kunnen worden als doorgangsroute. Zo blijkt er bij de organisatoren reeds nu gel en van een prima orgel, een Omegan al veel belangstelling voor het koorge- 8100, één van de grootste orgels van Em- beuren te bestaan onder de Waddinx- inent. Dit orgel wordt gratis door Emin- veense bevolking. Ook uit de regio ko- ent ter beschikking gesteld. men veel enthousiaste reacties. De pre- In verband met het tijdschema, dat is op- sentatie van de koorkleding van het gesteld om onaanvaardbare uitloop van mannenkoor is als volgt: Een middelgrij- het programma te voorkomen, wordt ie- ze smoking van 100 procent scheerwol dereen verzocht tijdig aanwezig te zijn; met een donkergrijze sjaalkraag, een wit de zaal gaat om 18.30 uur open. smoking-overhemd het geheel gecom- Wat de bereikkbaarheid van de veiling pleteerd met een donkerrode strik. Deze betreft kan opgemerkt worden dat er een kleding is geheel op maat geleverd en goede busverbinding is van het bejaar- met de hand eventueel vermaakt door dentehuis Anne Frank tot vlak voor de het bekende modemagazijn Mulder uit veiling. In verband met de grote animo de Passage. voor de kaarten voor deze avond zijn er Van het hele zanggebeuren zal op 5 mei nog enkele nieuwe verkooppunten te een professionele opname worden ge- melden: de bijkantoren van de RABO- maakt, er zal daar gebruik kunnen wor- bank te Waddinxveen, het kantoor van den gemaakt van een uitstekende vleu- de Rabobank te Zevenhuizen enn dat in Moerkapelle. Verder zijn er nog kaarten te koop bij slager Van Beest aan de Luifelbaan, bij mevrouw Lammers in het Anne Frank- centrum en bij Agnes Havelaar, Lin- dengaarde 51. De al eerder genoemde voorverkoop adressen en -mogelijkhe den blijven ongewijzigd. Over dc werkgelegenheid schrijft de PvdA in haar programma het vol gende: 1. De werkgelegenheid vormt een van de hoekstenen van het gemeente- lijkbeleid. Maar tegelijkertijd moet dat beleid onderdeel zijn van een werkgelegenheidspolitiek in de regio Midden-Holland. Dit geldt met name voor de arbeidsmarktpositie van vrouwen; ook zij hebben recht op een volwaardige plaats in het ar beidsproces, dit geldt evenzeer in tij den van ekonomische recessie. De ontwikkeling van dc werkgele genheid zal niet alleen kwantitatief maar oojc kwalitatief afgestemd moe ten worden op een evenwichtige regionale spreiding. De gemeente zal moeten streven naar duurzame werk gelegenheid die aansluit op de eko nomische struktuur, regionaal, pro vinciaal en landelijk. 2. De gemeente streeft naar de rea lisering op regionaal niveau van werkgelegenheidscentra van voldoen de omvang en verscheidenheid in ar beidsplaatsen. 3. Binnen haar mogelijkheden gaat zij streven naar eerlijker verdeling van werk.. De mogelijkheid van deeltijdarbeid voor mannen en vrouwen moet wor den gestimuleerd. 4. De gemeente dient te streven naar een gemeenschappelijke regeling in regionaal verband om de tot stand gebrachte werkgelegenheidscentra te besturen. De uitgifte van grond op die terrei nen moet in erfpacht geschieden om een sociaal vestigingsbeleid mogelijk te maken. 5. De gemeente moet uitbreiding van bestaande bedrijvigheden positief benaderen. Ondanks de geringe mo gelijkheden tot het aantrekken van nieuwe arbeidsplaatsen zal daarbij terdege rekening gehouden worden met ruimtelijke en aspekten. 6. Het gemeentebestuur voert ten minste tweemaal per jaar overleg met plaatselijke werkgevers- en werk nemersorganisaties t.a.v. werkgele genheidsvraagstukken. 7. De gemeente maakt een jaar lijkse inventarisatie van de bestaan de werkgelegenheid in Waddinxveen. Er wordt tijdig overleg gevoerd en initiatieven ondernomen om af breuk van werkgelegenheid tegen te gaan. De gemeenteraad wordt jaarlijks d.m.v. een overzicht van de gemeentelijke werkgelegenheidsakti- viteiten op de hoogte gesteld. 8. B W nemen het initiatief tot het opstellen van een herstelplan voor de plaatselijke meubelindustrie. 9. B W gaan op korte termijn ini tiatieven ontwikkelen om in Wad dinxveen industrieterrein aan te kun nen bieden voor bedrijven die zich hier willen vestigen. 10. Het gemeentebestuur zal indus triële aktiviteiten weren die scha delijk zijn voor de belangen van de Derde Wereldlanden. RUIMTELIJKE ORDENING 1. Uitgangspunt bij het bepalen van het beleid t.a.v. de Ruimtelijke Ordening dient het streekplan te zijn, waarbij is bepaald dat Waddinxveen geen groeigemeente is, maar alleen bouwt voor eigen bewoners. 2. Hoge prioriteit wordt gegeven aan het gemeentelijke kernenbeleid (m.n. renovatie Brugcentrum en Dorpstraat). 3. Regionaal bezien werkt Waddinx veen aktief mee om het nog reste rende deel van het “groene hart” van Holland te behouden. De uit voering van het bestemmingsplan Zuidplas rtioct kritisch worden ge volgd. WONEN EN BOUWEN 1. Er dient een inventarisatie ge maakt te worden van karakteris tieke Waddinxveense gebouwen en plekjes, het beleid wordt erop ge richt deze te behouden. 2. In samenspraak met de bewoners van een buurt (buurtverbeterings- kommissie per buurt) wotdt door de gemeente: voor oudere wijken een renovatie- en herstelplan voor de woningen en de woningomgeving opgesteld; een inventarisatie gemaakt van de straten die in aanmerking komen voor speelstraten (woonerf); gein ven tariseerd waar groenvoorzie ning en speelplaatsen nog niet in voldoende mate aanwezig zijn (trap veldjes, zandbakken, ruige terreinen, e.d.). 3. Het aandeel van betaalbare wonin gen bij nieuwbouw wordt verhoogd. 4. Bij het bouwen of verbouwen dan wel vernieuwen van woningen en ge bouwen wordt meer aandacht be steed aan: grote gezinnen, bejaarden cn alleenstaanden. 5. De gemeente bevordert de stich ting van een algemeen verzorgings tehuis voor bejaarden. 6. Experimenten met andere woon vormen, bouwmaterialen (goedkoop en/of duurzaam) en goedkopere bouwmethoden wórden gestimu leerd. 7. De speculatiebedingen zullen bij gesubsidieerde bouw, indien nodig, verder aangescherpt worden. 8. De bestaande woning- en woon behoeften worden continu geregis treerd en gepubliceerd. WADDINXVEEN - Tijdens de feest markt van komende vrijdag wordt de openbaar onderwijs niet een bepaald le- tierde en laatste trekking gehouden van vensbeschouwelijke of politieke richting de door de Waddinxveense marktkoop- gaat domineren. lieden verspreide loten. Deze trekking is In het onderwijsbeleid moet bijzondere om half één door wethouder mevrouw L. aandacht besteed worden aan de moge-, M. Oosterbroek-Waagmeester. lijkheden voor etnische minderheden Bij de afgelopen vrijdag door mevrouw binnen onze samenleving. M. Woudenberg-Giphart gehouden De gemeentelijke overheid dient geen trekking vielen in de prijzen T. G. Prins, initiatieven te ontwikkelen om onder- Noordkade 221 (oot/, fam. Vermeulen, wijsvormen op samenwerkingsbasis te Ereprijs 2, Boskoop (stoel), W. v. d. stimuleren omdat het eigene van de Vaart, Mozartlaan 41 (fiets). christelijke levensbeschouwing in deze onderwijsvormen niet voldoende ge waarborgd wordt. 9. Instelling van een gemeentelijke woningverdeelkommissie die het onder de woonruimteverordening val lende bestand huurwoningen via een zo objektief mogclijk (punten) sys teem verdeelt onder de woning zoekenden. 10. Mede in het kader van de nieuwe leegstandswet zorgt de gemeente ervoor dat de leegstand wordt te gengegaan. Hiertoe opent ze over leg oefent ze druk uit op de ver huurders van woningen (met name flats Tollenslaan, Peppelhorst, Wil genhorst). Zo nodig wordt tot vor dering overgegaan 11Tegengaan van de verkoop van woningwetwoningen en particulier huurwoningbezit. EMANCIPATIE n 1. Het is van groot belang dat de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1