Gemeentegarantie voor bouw of koop van eigen woningen Scholieren bezetten H AVO/Atheneum Cheque van 60.000 voor Lima Zaterdag WCCf Informatie van gemeente Waddinxveen Het Weekblad feliciteert Middenstand trekt zich kritiek aan Eerste twee duizendjes zijn verloot 33291 174200 BEGROTINGS^1 BEHANDELING IN GEMEENTERAAD Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag KVO ’80 WAT EEN PRIJZENSLAG!! Onafhankelijk Nieuwsblad Waddinxveense Dump ”de Vitaminebron” UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE LEREN TENNISSCHOENEN BANCROFT TRAININGS PAKKEN BANCROFT HALVE PRIJS 99,50 WINTERJACKS vanaf 69,50 En nog veel meer sportartikelen voor STUNTPRIJZEN!! Snackbar ’’Picobello” (Aan de A Elzenhorst, Waddinx-^^J veen) 38e JAARGANG - No. 1796 ALS WIJ HET I dan sprake Sint Nicolaas en rit Zwarte Pieten vlak voordat ze voet op Waddinxveense bodem gaan zetten. (Foto: Weekblad i gegeven aan John Schlanger dinxveen/Sjaak Noteboom). DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-5155 van f 60.000,- wordt door wethouder drs. M. Kraaijestein, de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen, 23,53 25,00 26,67 28,57 30,77 33,33 DANSAVOND BOSKOOP A.s. Zondagavond 20.30 uur De Rozenburcht MARTIN VISSER lli iïi HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-4398 WOENSDAG 17 NOVEMBER 1982 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEVEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). OPEN r PER WEEK TOT 24.00 UUR F DUS OOK ZONDAGAVOND Een cheque voorzitter van van de NOVIB (Foto: Weekblad voor Wad- Kilo Kipfilet12,98 2 Kilo Kippepoten10,98 Grill Kippen 2 voor8,88 Kilo TV. Sticks5,98 Kilo Kipcarbonade6,98 Kilo Klein Poulet1,98 Fazant, per stuk12,50 Eend, perstuk10,50 Konijn - Hazerug enzovoorts WADDINXVEEN Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten, die vorige week zaterdagmiddag officieel door burgemeester C.M. van der Linden werden verwelkomd, zullen komende zaterdagmiddag op nieuw Waddinxveen aandoen. De organiserende middenstandsvere- niging Waddinxveen heeft daartoe besloten omdat de jaarlijkse in tocht vanwege de massale drukte aan de Nesse en op het Raadhuis plein niet naar wens is verlopen. WADDINXVEEN Indien iemand een huis laat bouwen of wil kopen zal dat in de meeste gevallen geschieden met geld dat voor I een groot deel is geleend. Als zekerheid bij die lening kan het huis als onderpand dienen. Er is dan sprake van een hypothecaire I lening. Weekblad voor Waddinxveen ■N bruto inkomen Sint Nicolaas I in Waddinxveen J o OPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FIN ANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE De te garanderen lening is aan een bepaald maximum bedrag gebonden. 6. Voor het bepalen van de toelaat bare woonlast wordt de onderstaan de tabel gehanteerd: 13.30 uur - Passage 13.55 uuu - leplaan 14.15 uur - Dorpstraat 14.30 uur - Groensvoorde 14.55 uur - Oranjegalerij 15.15 uur - Luifelbaan 15.40 uur - Brugcentrum WADDINXVEEN - Op het nota riskantoor J. in ’t Hol en mr. P. L. van der Meulen zijn de eerste twee trekkingen verricht voor de Sint Nicolaasactie 1982 van de tnidden- standsvereniging Waddinxveen. De lotnummers die recht geven op een briefje van duizend gulden zijn: RONDGANG Achtereenvolgens zullen worden be zocht: Zuidkade 18 Waddinxveen Telefoon 01828-2030 Dorpstraat 171 Hazerswoude Telefoon 01728-9274 schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 auto van velde J. biedt aan partij: Dumpprijs 49,50 Glanssatijn - Katoen gevoerd Warme sportieve gevoerde leplaan 81-83 - Waddinxveen Telefoon 01828-9448 Donderdagavond koopavond Maandagmorgen gesloten. Trekking van woensdag 17 november: Trekking van maandag 15 november: UdNBM De bezetting van de samenwerkings school volgde op wat de leerlingen een “slappe houding” van leerkrach ten en schoolbestuur noemden om onvoldoende duidelijk steun te geven aan wat landelijk speelt. Bekend is wel dat het schoolbestuur in overleg met het college van Burge- Wie in het bezit is van de door no taris J. in 't Hol getrokken lotnum mers kan voor de uitreiking van het winnende briefje van duizend gulden contact opnemen met mid- denstandspenningmeester G. P. Kraijestein, tel. 2068 (zaak) of tel. 3752 (privé). Wie dit keer niet gelukkig in het spel is geweest kan meedingen naar de twee extra trekkingen op dinsdag 7 december om de week- endreisjes naar Parijs en Londen, maar daarvoor moet men wel de lootjes bewaren. “Dat is geweldig, dat is fantastisch”, was John Schlangers’ spontane reak- tie toen een pakket vol informatie uit Peru bij NOVIB aankwam. Bandjes DAGEN ëdigd taxateur, die zelf niet bij de koop/verkoop is betrokken. eenvolgende jaren kan er plichting opgelegd worden sterkt af te lossen op de lening. 5. Niet voor gemeentegarantie komen in aanmerking: bijkomende kosten (b.v. notaris- kosten) de kosten van eventuele verbe tering van de aan te kopen woning. In de praktijk komt dit erop neer dat adspirant-kopers over minimaal 10 procent eigen geld dienen te beschik ken. Indien iemand van plan is een woning te kopen met gebruikmaking van een gemeentegarantie, is het een goede zaak zich eerst in verbinding te stel len met de gemeente. WADDINXVEEN - De Katholieke Vrouwen Organisatie ’80 houdt dins dagavond 30 november de Sint Ni- colaasavond. De Kerstavond staat ge pland voor dinsdagavond 21 decem ber. Beide avonden worden in De Unie gehouden. meester en Wethouders dinsdagavond heeft gesleuteld aan een brief aan de bewindsman, waarin wordt uitgespro ken dat de plannen van de Onder wijsminister geen doorgang zouden mogen vinden gelet op de kwaliteit van het onderwijs en de werkgelegen heid bij het onderwijs. zo bleek uit zijn toespraakje tot bur gemeester Van der Linden - alsnog een rondgang zou gaan maken langs de zeven Waddinxveense winkelcen tra. Op die manier heeft iedereen nog beter dan zaterdag het geval kon zijn de gelegenheid Sint Nicolaas de hand te schudden en even met hem te pra ten. toelaatbare woon last in procenten f. 18.000, --f. 26.000, - f. 26.001,--f. 30.000,— f. 30.001,--f. 40.000,— f. 40.001,- - f. 66.000,— f. 66.001,--f. 76.000,— vanaf f. 76.001,— hun eigen bedrijven te ontwikkelen en te leiden verder gesteund kunnen worden. WJ. Deetman van Onderwijs en We tenschappen. Op de scholen in Waddinxveen wordt niet gestaakt. Hier en daar hebben wel ouders hun kinderen voor kor te tijd van school gehouden uit pro test tegen de bezuinigingsplannen van de regering. 2. Gedurende de eerste vijf achter een ver- om ver- 3. Voor een gemeentegarantie is uit- gesloten de zgn. groeihypotheek. De hypotheek met een gestaffelde af lossing komt alleen dan voor gemeen tegarantie in aanmerking als het af- lossingspercentage minimaal op 2 ge steld is. De hypotheek met gelijkma tige aflossing, danwel de hypotheek met aflossing op annuiteitsbasis kun nen derhalve wèl voor een garantie in aanmerking komen. De beslissing of er een gemeentega rantie verleend zal worden is een I zaak uitsluitend ter beoordeling van I de gemeente. In het algemeen zal de I gemeente tenminste de voorwaarden I stellen die het Rijk aan de gemeente stelt. De gemeente mag echter na dere eisen stellen. In de gemeente Waddinxveen zijn na dere eisen gesteld ten aanzien van de verlening van gemeentegarantie. De belangrijkste bepalingen zijn: 1. Tot inkomensbestanddelen wor den niet gerekend het inkomen van anderen dan de aanvrager, alsmede de I kinderbijslag. Afhankelijk van de hoogte en de regelmaat kunnen pro visie- en overwerkvergoedingen nog maar voor maximaal 50 procent in aanmerking genomen worden. Indien de aanvrager persoonlijke verplichtin gen heeft uit b.v. alimentatiebetalin gen, leningen e.d. worden de lasten hiervan volledig in de beoordeling meegenomen. met vraaggesprekken, tientallen dia’s en zelfs een videoband was het ant woord van de arbeiders in de slop penwijken van Lima aan de bewo ners van Waddinxveen. Dat de Kern groep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen hier ongelooflijk blij mee is spreekt voor zich. VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FINANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPAR^ÏË WADDINXVEEN - Voor het exa men doktersassistente van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) zijn uit Waddinxveen geslaagd Anne Eter- man, Helena J. Hoogendam, Nico lette Sonneveld en Sophia v.d. Starre. WADDINXVEEN - Enkele tiental len leerlingen hebben vanmorgen vroeg de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniepweg bezet. De jongelui willen op die ma nier hun solidariteit betuigen met de landelijke stakingsactie van de onder wijsmensen deze week tegen de be zuinigingsplannen van minister drs. Middenstandsvoorzitter C. de Bas zei ons de kritiek van de Waddinxveners - zoals die ook staat opgenomen in de rubriek Lezers Schrijven elders in dit Weekblad voor Waddinxveen - serieus te nemen. Ook hij vindt namelijk dat de Spaanse kindervriend voor erg veel kinderen onbereikbaar is gebleven en dat het zaterdag voor iedereen drin gen was om een glimp te kunnen op vangen van Sint Nicolaas. Bovendien kleefden er wat foutjes aan de rond gang. Nu was het de bedoeling dat de Goedheiligman alleen afgelopen za terdag Waddinxveen zou bezoeken op uitnodiging van de plaatselijke middenstandsvereniging. Na het afge lopen weekeinde werd besloten dat de Sint - die dat toch al graag wilde, I In de regel verstrekken de banken I niet meer dan 60 a 70 procent van I het bedrag dat nodig is. De gemeente I kan echter helpen een grotere lening I te krijgen dan de geldgevers normali- I ter bereid zijn te verstrekken. Zij kan I een gemeentegarantie verstrekken. I Dit betekent dat de gemeente aan de I bank de garantie geeft dat de rente I en aflossing van een lening worden betaald. 4. Elke aanvraag om garantie dient vergezeld te gaan van een recent ta- xatierapport( opgesteld door een be- -3- WADDINXVEEN John Schlanger, hun pio-en h#»driiv#»n t#> nntwiLVolpn met vraacrpesnrek ken tientallen dia’s projektmedewerker van NOVIB voor Latijns-Amerika, heeft dinsdagavond 16 november om acht uur in De Bon- kelaar f. 60.000,— namens de Wad dinxveense bevolking overhandigd ge kregen. Met deze bijdrage zullen de inspanningen van de arbeiders om

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1982 | | pagina 1