sjbLb. N9 WOL 10.000 knotten Rabobank Q bij de Rabobank Lokaal tv-programma politieke speelbal 1 VERTROUWEN KRIJGT U GRATIS. MAAR.. PRIJZEN VERGELIJKEN MAGUZELF jè I Getouwtrek door tweetal stichtingen 01828-7994 DANSAVOND BOSKOOP ”De Vitaminebron” Bloemendaal uitverkocht Voorstelling van Adèle Op persconferentie in gemeentehuis Stichting Waddinxveen 750 Jaar presenteert groot feestprogramma Onafhankelijk Nieuwsblad OPEL Uw Televisiedokter UW OFFICIËLE OPEL SERVICE DEALER VOOR WADDINXVEEN-BOSKOOP EN MOERKAPELLE WADDINXVEENSE DUMP leplaan 81-83 - Waddinxveen 38eJAARGANG -No. 1806 QPEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN-OPEL ONDERDELEN VERKOOP-LPG INBOUW-FIN ANCIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCHADE REPARATIE JOFEL VERKOOP-OPEL SERVICE-OCCASIONS ALLE MERKEN- OPEL ONDERDELEN VERKOOP- LPG INBOUW-FINANQIERINGEN-VERZEKERINGEN-SCH ADEREPAR^nÊ N ALS WIJ HET Een bijna volledige initiatief- en coördinatiewerkgroepWaddinxveen 750 jaar met zittend van links naar rechts DUMPPRIJZEN Waddinxveen) en deze z Kilo Kipfilet 13,98 2,98 7,50 Kilo Drumsticks 2,49 Spaar-Extra-Premie-rekening 614% (was 53/4%) Soeppakket 1,98 2,49 500 gram Magen 10,98 i DORPSTRAAT 59 WADDINXVEEN, TEL.: 01828-5155 NISSAN Kilo Volvette Belegen Noord'Holiandse (niet zo zout) 500 gram Kuiken- levertjes M. BOERE PvdA RIOOL VERSTOPT? HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-3822 Denkt U aan het uitbreiden van Uw woning, nieuwe kozijnen, dakkapel of ander onderhoudswerk, vraag dan vrijblijvend inlichtingen bij Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Mercuriusweg 6 Telefoon 01828-4398 Tevens grote partij ADIDAS TRAININGS PAKKEN (maten 140-152-164-ES) DUMPPRIJS 49,75!! En partij INTER-SPORT- SCHOENEN DUMPPRIJS 29,75!! Tel. 01828-9448 Wegens enorm succes opnieuw een grote partij ZARESKA VOOR HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOORORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 WOENSDAG 26 JANUARI 1983 A.s. zondag 30 januari 20.00 uur in DE ROZENBURCHT. MARTIN VISSER DAGEN OPEN r PER WEEK TOT 24.00 UUR F DUS OOK ZONDAGAVOND K. A. WARMENHOVEN (VVD) WADDINXVEEN 1233-1983 Zuidkade 18 - Waddinxveen Telefoon 01828-2030 Snackbar ’’Picobello” (Aan de A Elzenhorst, Waddinx-^^^9 veen) Adèle Bloemendaal op zater dagavond 29 januari in De Bonkelaar. Henk van Gelooven, Cees Visser (administrateur), Wim van Baarle (voorzitter) en Joop Baas. Staand van links naar rechts Fred van der Steen, W. F. Meijer, Carla Wijbenga-Broug, Bert Woudenberg (secretaris), Jan Veldwijk, Dini van Doorn-Hoogendoorn en Anneke v. d. Akker. Op de foto ontbreken Dorenda Gerts en Gijs Kraijesteijn. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN In aanwezigheid van de wethouders P.F.J. van Schie (CDA), mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) en drs. M. Kraaijestein (PvdA) hebben burgemeester C.M. van der Lin den en de heer W.G. van Baarle, voorzitter van de dinsdagmorgen opgerichte Stichting Waddinxveen 750 Jaar, de plannen bekend ge maakt, die in de afrelopen zes weken zijn gemaakt om in de perio- ”de 20 april 1983 (de stichtingsdatum van Waddinxveen) en deze 'zomer het 750-jarig bestaan van Waddinxveen luister bij te zetten. 500 gram Hartjes Ondertekening van de acte van de Stichting Waddinxveen 750 Jaar, dins dagmorgen op het notariskantoor van J. in ’t Hol en mr. P. L. van der Meu len, dpor stichtingsvoorzitter W. G. van Baarle en notaris Jin 'tHol. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Er is deze week plotseling een onaangenaam getouwtrek ontstaan over wie een eventuele eerste televisieuitzen ding via de Waddinxveense Centrale Antenne-Inrichting (CAI) in verband met het 750-jarig bestaan van Waddinxveen op 20 april 1983 gaan verzorgen. f Weekblad voor Waddinxveen -2 Wijzigingen voorbehouden S DEALER Gewijzigde spaarrente 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. LidNBM rectificatie m.i.v. 16-1-1983 750 AUTO ias ZUIDELIJKE DWARSftl G IB WADDINXVEEN 01828-7713 ■«4er WADDINXVEEN - De zaterdag avond om negen uur in het cultu reel centrum De Bonkelaar te ge ven voorstelling van ’’Adèle Bloe mendaal is uitverkocht. Volgens de organiserende muziek en the- aterwerkgroep De Spintol is het centrum aan de Beukenhof tot de laatste plaats bezet. auto van velde pe Biesterfëldlaan 24 en de gemeen teraadsleden M. Boere (PvdA) en K. Warmenhoven (VVD). Wil de Stichting Waddinxveen 750 Jaar slechts eenmalig een uitzending verzorgen en daarvoor proberen van het ministerie van Welzijn, Volks gezondheid en Cultuur (WVC) de ver eiste zendvergunning krijgen, de nog in oprichting zijnde andere stichting - waarvan de initiatiefnemers er al een jaar voorbereiding hebben opzitten - denkt aan permanente uitzendingen via de kabel-tv en -radio, zodat een uitzending rond het 750-jarig bestaan van Waddinxveen kan worden ge schetst als een demonstratie-program- ma. KEUZES De vanavond vergaderende gemeente raad zal over deze kwestie moeten spreken en wellicht ook keuzes moe ten gaan maken, omdat besloten zal moeten worden in het kader van 750 i Jaar Waddinxveen een tweetal pro grammapunten - herdenkingsbijeen komst en een lokaal tv-programma - met in totaal f. 25.000,— te sub sidiëren. Het gekrakeel was in de afgelopen dagen in het gemeentehuis en in di- i verse Waddinxveense huiskamers niet van de lucht omdat de Stichting Lo kale Omroep voor Waddinxveen en Omstreken in oprichting op het laatste nippertje - via een maandag verstuurde brief aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad - heeft geprobeerd een stokje te steken voor de plannen van de Stichting Waddinxveen 750 Jaar. PROGRAMMA De nieuwe Stichting Lokale Omroep i.o. - waarover elders in dit Week blad voor Waddinxveen meer - spreekt in de brief weliswaar over sa menwerking met de Stichting Wad dinxveen 750 Jaar, maar bedoeld wordt dat men beschikken wil over een zendvergunning en daarmee de eindverantwoordelijkheid voor de te maken tv-uitzending. De stichting denkt voor wat betreft Waddinxveen 750 Jaar aan één televisie-uitzending en een 4-tal radio-uitzendingen. Voor de televisie-uitzending gaan de gedachten uit naar een live-praat- show waarbij gedurende 2 tot 3 uur een afwisseling van vaste interviews en intermezzo’s op het scherm komt. Voor de korte interviews zouden uit genodigd kunnen worden: de burge- zitter), C. Visser (administrateur), B.J. Woudenberg (secretaris), me vrouw C. Wijbenga-Broug en J. Baas. Voor de organisatie van de festivi teiten kan men rekenen op finan ciële steun van de gemeente Wad- Deze presentatie van de plannen ge beurde dinsdagmiddag in de trouw zaal van het gemeentehuis, waar op initiatief van de kersverse stichting - die zich gesteund weet in het vele or- ganisatiewerk door een breed samen gestelde initiatief- en coördinatie - werkgroep - ruchtbaarheid werd ge geven aan de meest concrete pro grammapunten tussen de op woens dagavond 20 april in de Ontmoe- tingskerk te houden herdenkings bijeenkomst en de eind juni samen met het Sportweekcomité Waddinx veen te houden grootse slotmani festatie op en aan de Gouwe. CONSORTIUM Over de festiviteiten rond het 750- jarig bestaan van Waddinxveen elders in dit Weekblad voor Waddinxveen veel meer. Op de persconferentie in het gemeentehuis was ook aanwe zig de Waddinxveense amateur-histo- ricus C. Neven, die in feite gezien kan worden als de man die door zijn pu- blikaties in het Weekblad voor Wad dinxveen vorig najaar iedereen erbij bepaalde dat de stichtingsdatum in derdaad 20 april 1233 moet zijn. In de korte toelichting op de histo rie, zoals die door de Oegstgeester hoogleraar prof. dr. H. van der Lin den is bevestigd, benadrukte hij nog eens dat Graaf Floris de Vierde van Holland op die dag en in dat jaar niet zomaar een stukje veengrond aan een particulier verkocht. Dat ging toen niet zo. De graaf verkocht na melijk onroerend goed aan een con sortium. Er werd dus een fors stuk grond verkocht aan een aantal uit gebreide families, waarvan die van Ni kolaas ven Gnephoek er één was. “Met de in 1233 plaatsgevonden heb bende transactie vond de doelbe wuste stichting van een gemeenschap plaats”, stelde de heer Neven nuchter vast, om daarmee gegroeide misver standen uit de weg te helpen. De in 1233 begonnen ontginning duurde ongeveer 30 jaar. De lap grond liep van de plek waar nu het gemeente huis staat tot aan het Gouwe-aqua- duct en was tot de Dorpstraat diep. FINANCIËN Om de festiviteiten in goede banen te leiden is besloten het dagelijks be stuur van de initiatief- en coördina- tiewerkgroep onder te brengen in de Stichting Waddinxveen 750 Jaar. De stichtingsactie werd dinsdagmorgen in het kantoor van de notarissen J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen ge tekend. Het stichtingsbestuur bestaat volledig uit W.G. van Baarle (voor- meester, oud-burgemeesters, histo rici, brugwachter, oudste inwoner (ster), ouders jongste inwoner(ster) vrijwillige brandweer en figuren uit verenigingsleven Voor de intermezzo’s zouden ge noemd kunnen worden: uitvoering van muziekschool, uitvoering van de fanfare, demonstratie van de red dingsbrigade, impressie van de wij ken, impressie meubelindustrie, im pressie tuinbouw en presentatie (zang, toneel etc.) van enkele scho len. Een aantal items kan vooraf op de band gefilmd worden en tus sen het live-pro gramma afgedraaid worden. Gezien de kosten voor het bereiken van het CALhoofdstation zal de op name zo dicht mogelijk bij de Sta- ringlaan moeten zijn, bijv, het gym nastieklokaal. “Uitwerking van dit programma zal in nauwe samenwer king moeten plaatsvinden met de Stichting Waddinxveen 750 Jaar”, aldus de Stichting Lokale Omroep i.o. RADIO De radio-programma’s zullen vooraf op band opgenomen worden. De we kelijkse uitzending zal plaatsvinden op een vast tijdstip. De uitzendingen kunnen zowel direct voor als na 20 april plaatsvinden. De inhoud kan een mengeling vormen van actuali teiten, verzoekplatenprogramma en mededelingen betreffende de jubi- leum-activiteiten. Uitzending zou j kunnen plaatsvinden op een doorde- weekse dag van bijvoorbeeld 16.30 j tot 19.30 uur, met een herhaling in het weekend. Globale indeling van dit radio-pro- gramma: 00.00-00.30 uur Draaischijf junior, verzoekplaten voor de jeugd; 00.30-01.00 uur Draaischijf senior, j verzoekplaten voor de ouderen; 01.00-02.30 uur Allerhande, infor- matie en actualiteiten. Voor de au- teursrechten is al contact gezocht met de BUMA-organisatie om tot een regeling te komen. dinxveen voor wat betreft de herden kingsbijeenkomst en een lokale tv- uitzending, terwijl de uitgave van munten, lepeltjes, vlaggen, boekjes en dergelijke ook geld in het laatje zul len brengen. De kostenbewaking wordt zeer nauwgezet in de gaten ge houden, in de eerste plaats omdat men niet met een tekort wil komen te zitten en in de tweede plaats om dat er naar wordt gestreefd geld over te houden voor een goed doel. Als dat doel het restauratiefonds van de Remonstrantse Kerk is heeft de ge meente Waddinxveen al toegezegd dit bedrag te zullen verdubbelen. Er zitten daarvoor twee stichtingen op het vinketouw. De eerste is de dinsdagmorgen opgerichte Stichting Waddinxveen 750 Jaar, die in het programma een uitzending via de te levisie over Waddinxveen 750 Jaar opnam en daarvoor eventueel gebruik kan maken van een vanavond (woens dag) door de gemeenteraad be schikbaar te stellen subsidie van f. 15.000,—, de tweede is de nog in oprichting zijnde Stichting Lokale Omroep voor Waddinxveen en Om streken, rond de afgekeurde CRM- ambtenaar J. Kuper van de Van Lip- M» -.g IJK?

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 1