613 werklozen Henk Stemmer Scholiere wint camera J&W VERWEIJ Waddinxveen heeft Charles Wijnen opvolger van Bert de Rijke Jaap Nieuwenhuijse bespeelt orgel van de Kruiskerk (58) overleden GAB-cijfers van mei Nieuwe balie bezoekers de Kruiskerk Rommelmarkt/ bazar rond Weekblad voor Waddinxveen Simone van Rooy van Mgr. Bekkersschool De Schaapskooi I HET VERSCHIL TUSSEN TRADITIONELE BOUW EN SYSTEEMBOUW KUNNEN WIJ U HAARFIJN UITLEGGEN WIJ DOEN HET NAMELIJK ALLEBEI! If 'I Lr 4. t 185 vrouwen) De Waddinxveense organist Jaap Niewenhuijse. de Passage. (Foto: Ar- CH. A. A. WIJNEN Henk Stemmer t. Sjaak Noteboom jr. reikt de prijzen uit aan de deelnemers van de Kodak Disc-fotowedstrijd. (Foto: Weekblad Grote drukte tijdens de prijsuitreiking van de door Sjaak Noteboom BV het pand van het grafisch bedrijf Veldwijk WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 22 JUNI 1983 Vrijdagavond 24 juni om acht uur BOUWEN IS VERTROUWEN Veel verschil is er niet. Tenminste, niet als Verweij bouwt! Want als traditionele bouwer van huis uit, voegen wij ook aan systeembouw iets toe: aandacht en ruimte voor individuele wensen. Zo wordt systeembouw een prachtige mogelijkheid om snel, Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V. Plankier 20,2771 XL Boskoop Telefoon 01727-2077 Yvonne de Wit achter de balie van het Weekblad voor Waddinxveen in i BV aan de Oranjelaan. Alle kantoorruimten op de eerste verdieping van dit pand zijn onlangs intensief vernieuwd. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). gehouden fotowedstrijd. Voor de muziek zorgde de drumband Cormula’s. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). goedkoop én goed te bouwen. Het afgebeelde type bungalow bijvoorbeeld, is een houtskeletwoning. Woonklaar opgeleverd vanaf f. 108.000.- inkl. B.T.W.. Oplevering in kasko is uiteraard nog voordeliger. Vraag gerust meer informatie. WADDINXVEEN - Vrijdag wordt in Westerveld (Velsen) gecre meerd de afgelopen vrijdag tijdens een zeilvakantie m Griekenland op 58-jarige leeftijd overleden autojoumalist Henk Het orgel van de Gereformeerde Kruiskerk aan chief Weekblad voor Waddinxveen). WADDINXVEEN/GOUDA - Waddinxveen telde volgens cijfers van het Gewesteliik Arbeidsbureau in Gouda in de maand mei van dit jaar 613 werklozen: 431 mannen en 182 vrouwen. Een maand eerder waren dat er nog 620: 441 mannen en 179 vrouwen. De Waddinxveense cijfers voor maart en februari waren respectieve lijk 623 (438 mannen en 185 vrouwen) en 647 (457 mannen en 190 vrouwen). F I ir 1- F 1 f Aö T ff C1 w i» hij gedurende t l Deze uiterst actieve inwoner van on ze gemeente was jarenlang trouw lid van de plaatselijke Lions Club en be hartigde tevens in het seizoen 1982/ 1983 als chairman p.r. de belangen van Lions Nederland, district 110 A. WADDINXVEEN - Wie contact zoekt met de redactie, adverten- tieafdeling en administratie van het Weekblad voor Waddinxveen zal bemerken dat er sprake is van een geheel vernieuwde en gewij zigde ruimte in het pand van het grafisch bedrijf Veldwijk BV aan de Oranjelaan. Op de eerste verdieping van dit pand is op smaakvolle wijze gepro beerd bezoekers een betere ont vangst te bereiden als het gaat voor het afgeven van redactionele be richten, het opgeven van adverten ties en regelen van administratieve zaken. Op de eerste verdieping zijn ook de andere kantoorruimten ver nieuwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Het geheel heeft door de vernieuwde inrichting een aantrekkelijker en sfeervoller uiterlijk gekregen, waar bezoekers nog beter ontvangen kunnen wor den en kunnen worden te woord gestaan. WADDINXVEEN Zaterdag 2 juli houdt de Gereformeerde Kerk in Waddinxveen haar derde jaarlijkse rommelmarkt. Evenals voorgaande jaren wordt de rommelmarkt, om lijst met een bazar weer voor de Kruiskerk aan de Passage en in Het Trefpunt aan de Stationsstraat ge houden. Vanaf maandagavond 27 juni kan iedereen alles wat men kwijt wil aan huisraad, kleding, boeken, speelgoed, e.d. afgeven in de Kruis kerk. Gedurende de hele week zijn er vrijwilligers aanwezig om de goederen aan te pakken en te sorteren. Grote spullen worden thuis opgehaald. Bel daarvoor 13200 of 16131. De aan de Prinses Beatrixlaan ge woond hebbende Waddinxvenerpu- bliceerde vele jaren talloze artikelen over automobielen en verkeer in o.a. NRC Handelsblad en Het Parool en werkte mee aan tal van verkeersru- brieken in tijdschriften. Van de ver eniging van autojoumalisten APK (Auto Pers Klub) was tien jaar voorzitter. Henk Stemmer was niet alleen auto- en verkeerstechnisch goed onderlegd, maar als oud-politieman ook een er kend expert op het gebied van de au to- en motorrijtechniek. Hij was nauw betrokken bij de opzet voor de voortgezette rij-opleiding bij Rotter damse politie en bouwde later de anti-slipscholen van de KNAC op. Het in Waddinxveen uitgeven vak blad voor de auto-opleiding, Rij- instructie, was zijn geesteskind en hij voerde er sinds de start in 1966 de eindredactie van. Van Stemmer’s deskundigheid pro fiteerde ook het Ambtelijk Verkeers- overleg van de gemeente Waddinx veen, van welk adviescollege van B W hij tot zijn overlijden deel uitmaakte. WADDINXVEEN - Het oude PvdA-gemeenteraadslid Charles Wijnen is in het bestuur van de Stichting Sociaal-Cultureel Werk Waddinxveen in oprichting Bert de Rijke als voorzitter opgevolgd. Bert de Rijke heeft besloten om na een bestuursperiode van ruim 7 jaar zijn functie als voorzitter van het stichtings bestuur neer te leggen en is in de be stuursvergadering van donderdag 2 juni j.l. afgetreden. Het bestuur wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en zal op vrijdag 8 juli om 20.30 uur afscheid van hem nemen in De Bonkelaar aan de Beukenhof. De Bonkelaar is open van af 19.30 uur. Na afloop is er-een gezellig samenzijn. Tijdens de laatste stichtingsbestuurs- vergadering heeft Bert de Rijke dus zijn functie als voorzitter van het stichtings bestuur neergelegd. Na gehouden kan didaatstelling en verkiezingen is het dagelijks bestuur thans als volgt samen gesteld. Charles Wijnen (voorzitter), Paul van gessel (vice voorzitter), Riet Leen (secretaris), Bram Abels (pen ningmeester). Het correspondentie adres is met ingang van heden: p/a Nico- laas Beetslaan 23, Waddinxveen. WADDINXVEEN - Vorige donderdag op koopavond heeft in fotofilm-vi- deozaak van Sjaak Noteboom BV in het winkelcentrum de Passage Simo ne van Rooy van de rooms-katholie- ke Mgr. Bekkersschool (Peter Zuid- laan) een kodac Disc-camera gekre gen. Dit door Sjaak Noteboom jr. aan de Waddinxveense scholiere aan geboden fototoestel was de hoofd prijs van de Kodak Disc-fotowed strijd, die in de afgelopen weken een groot succes is geworden. Voor de prijsuitreiking maakte de drumband Cormula’s muziek. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 24 juni om half negen wordt in de her vormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse een eigen programma gebracht, dat het muziek,- zang en sketches thema mee kreeg alleen van horen zeggen.” Vrijdag 1 juli wordt een gezellige avond gehouden voor zangliefhebbers. 11 1.. DOORSTROMING De werkloosheid is de laatste maan den op een constant hoog niveau ge bleven; eind februari 7.486, een maand later 7.395, eind april 7.386 en nu (net als eind maart) 7.395. De mutaties in die driemaandsperiode zijn -9, -9 en plus 9. Deze cijfers ge ven geen enkele indicatie omtrent het aantal personen dat van maart t/m mei werkloos is geworden en van werklozen, die (weer) een baan heb ben gevonden. De andere prijswinnaars waren Jolan- da Bloem (Koningin Julianaschool), Angelique Cammaraat (Willem van Oranjeschool), Conny van Es (Wil lem van Oranjeschool), Daniël van Doorn (Mgr. Bekkerschool) en Bart van der Windt (Koningin Juliana school). De prijswinnaars zijn voor vanmiddag (woensdag 22 juni) uitge nodigd voor een bezoek aan het Ko dak laboratorium in Rijswijk waar ze ook een 13/18 vergroting van de prijswinnende foto’s aangeboden kre gen. Daarom is het goed om eens naast elkaar te zetten hoe groot het aantal mensen is dat in die periode werd in- en uitgeschreven. Dat blijkt dat in de maanden maart, april en mei 2700 personen zich lieten inschrijven,. In dezelfde periode lieten zich 2200 cliënten uitschrijven. Van die 2200 uitgeschreven cliënten gaven ruim 1300 op dat zij (al dan niet met hulp van het arbeidsbureau) een baan hadden gevonden. Een klei ne 700 liet de inschrijving verlopen. Verondersteld mag worden, dat zich hieronder velen bevinden die even eens aan het werk zijn gegaan. In on geveer 10 procent vond uitschrijving plaats omdat de cliënt niet meer voor werk beschikbaar was, bijvoorbeeld wegens langdurige ziekte, pensioen, verhuizing, enz. Het aantal inschrijvingen overtreft het aantal uitschrijvingen met plm. 500. Dat komt omdat zich al veel schoolverlaters hebben laten inschrij ven, die eind mei nog als “toekom stig” plaats vindt blijkt uit een ver gelijking van werkeloosheidscijfers. Aan het einde van de maand februari 1983 waren er in het gewest ruim 1800 cliënten korter dan drie maan den ingeschreven; drie maanden la ter, dus eind mei, bedroeg het aan tal werklozen met een inschrijvings duur van drie tot zes maanden ruim 1300; een verschil dus van ruim 500. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 24 Asma en Arie J. Keijzer. Hij is reeds juni om acht uur vindt in de Gerefor- 25 jaar actief als organist en docent. Het orgel in de Kruiskerk is onlangs geheel nagezien en uitgebreid met een Roerfluit 4’ op het rugwerk en het programma van Jaap Nieuwen- 'huijse biedt de mogelijkheid zoveel mogelijk verschillende aspecten van het orgel ten gehore te brengen. Landelijke bekendheid genoot Henk Stemmer door zijn medewerking aan de realisatie - tot en met stunt- rijden aan toe - van verkeersprogram- ma’s op de televisie, waaronder de Nationale Rijtesten. Het laatste pro gramma waar hij aan meewerkte werd nog onlangs door de AVRO- televisie uitgezonden. In 1980 werd hem de Centraal Be heer Jaarprijs toegekend voor de wij ze waarop hij toen 25 jaar in woord, daad en geschift had bijgedragen aan de bevordering van de verkeersveilig heid in Nederland. meerde Kruiskerk aan de Passage het vierde en laatste gratis toegankelijke orgelconcert plaats in de reeks orgel bespelingen die dit voorjaar in vier kerken werd georganiseerd ter gele genheid van de viering van 750 jaar Waddinxveen. Deze serie concerten werd namens de Stichting Waddinx veen 750 Jaar aan de bevolking aangeboden door de plaatselijke Rabobank en de drie nu reeds gehouden bespelingen hebben uitge wezen dat de toehoorders dit initia tief zeer hebben gewaardeerd. Het concert van aanstaande vrijdag wordt gegeven door de Waddinxveen se organist Jaap Nieuwenhuijse op het orgel van de Kruiskerk aan de Passage. Jaap Nieuwenhuijse geniet plaatselijk bekendheid als orgelle- raar aan de Streekmuziekschool Wad dinxveen en landelijk als concertge- ver. Ook voor de radio is hij reeds enige malen te horen geweest. Hij heeft zijn opleiding gekregen van ach tereenvolgens Th. G. Eerweda, Feike PROGRAMMA Zijn programma ziet er als volgt uit: Drie Oudhollandse liederen uit Vale rius’ “Gedenckclanck” door Jan Zwart, Concerto del Sigr. Meek van J.G. Walther, Choralvorspiel “Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’” van Joh. Seb. Bach en A trumpet Minuet van A. Hollins. Na de pauze vervolgt de solist met Aria van J.B. Loeillet, Prière et Berceuse van A. Guilmant, Andante Cantabile uit de vierde en Toccata uit de Vijfde Symphonic van Ch. M Widor. Nieuwenhuijse besluit zijn concert met vier variaties over het lied “Wat de toekomst brengen moge” en dat is een compo sitie van hemzelf. Gedurende de maand mei 1983 is de werkloosheid in het gewest Gouda toegenomen van 7.386 tot 7.395, derhalve met 9. Tegenover een lichte daling van het aantal werkloze man nen met 49 staat een toename van het aantal werkloze vrouwen met 58. Het werkloosheidspercentage blijft met 9,8 nog altijd beneden de 10 procent (mannen 9,4 procent en vrouwen 11,2 procent). MINDER BOUWVAKKERS Het aantal werkloze mannen nam af van 5.250 tot 5.201. In sommige be roepsgroepen doet zich de invloed van het seizoen gelden. Dat geldt met name de groep bouwvakperso- neel, waarvan er 67 (dat 5 procent) minder zijn dan een maand geleden. Aan de andere kant zien we een ver dere toeneming van het aantal werk loze metaalbewerkers, ditmaal met 30, ofwel met 4 procent. De daling van de werkloosheid onder mannen steekt gunstig af ten opzichte van de situatie is mei 1982. Toen nam de werkloosheid nog met 44 toe. Het aantal werkloze vrouwen nam toe van 2.136 tot 2.194. Ook vo rig jaar nam de werkloosheid in mei toe, namelijk met 76. JONGEREN De werkloosheid onder jongeren beneden 25 jaar is in mei in het GAB- gewest-Gouda 62 toegenomen; Het aantal “ouderen” van 50 jaar en ou der steeg, overigens ook namelijk met 23. Een daling van de werkloosheid deed zich voor onder de tussengroep van 25 t/m 49 jaar, namelijk met 76. 36.3 procent van alle werklozen is jonger dan 25 jaar. De toename van de jeugdwerkloos heid houdt nauw verband met de in schrijving van schoolverlaters. In de loop van de maand mei nam het aan tal werklozen dat sinds het verlaten van de school nog niet heeft gewerkt toe van 672 tot 765; van alle werk lozen behoort 10,3 procent tot de schoolverlaters. In mei vorig jaar nam het aantal schoolverlaters toe van 409 tot 512. Van de werkloze mannen en vrouwen was in januari jl. 55 procent meer dan een half jaar ingeschreven. Dat percentage loopt geleidelijk op; eind mei is dat al 61 procent. Bijna 38 procent van alle werklozen is zelfs al langer dan 12 maanden ingeschreven. Eind mei bedroeg het aantal bij het arbeidsburau gemelde vakatures 150, tegen 144 een jaar geleden. Betreft veel vraag voor tijdelijk personeel, met name in de bouw. Overigens moet worden bedacht dat het hier om een momentopname gaat. r ■>- Tl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1983 | | pagina 13