Bedoeld werd discussie over racisme Lezers schrijven Voorjaarsconcert Rijnlands Orkest J ’t Vondelparkje wordt een mooie speeltuin Lunapark in ”de Sniep Vijf jonge CDA’ers startklaar BURGERLIJKE Opgeknapt door sjouwende buurtbewoners Woerdenaar Koffieochtend Hervormde Vrijdagavond 18 mei A. M. M. Moons WIJZIGINGEN VERORDENING Zuidplas- avond Zwijgzame ouderlingen in Brugkerk Verlaging OG-belasting bedrijfsleven bouwt huis in Zuidplas koopt pand Kerkweg-Oost STAND A- - M '1' Vis Reclame Inwoners Borden Rommelmarkt Verhuur Gymfestival Leuning Vergunning Coenecoop IJs Onderwijs Schade aan uw auto vereist F" deskundige reparatie. Inrit Koninginnedag Verlenging Afscheid Amnesty Ontslag Kindermarkt Onduidelijk v 'H D 'Ju i Een blik op de in wording zijnde speeltuin 't Vondelparkje aan de Nicolaas Beetslaan in Waddinxveen-Noord. kunnen worden. De exploitatie --tl 'fdcwo (Foto: Sjaak Noteboom). JAAP OUDSHOORN •Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 18 APRIL 1984 I I GLASBEEK De leden van de CDA-fractie in de Waddinxveense jeugdgemeenteraad. Van links naar rechts: Peter Ringenier, Rob Hielema, Eric Broug, Annelies Mulleman en Jan Piet van Berkel. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De werkzaamheden aan de speeltuin ’t Von delparkje aan de Nicolaas Beetslaan in Waddinxveen-Noord vor deren gestaag. Verwacht wórdt dat deze door buurtbewoners op geknapte speelplek voor de jeugd halverwege volgende maand of ficieel in gebruik genomen zal kunnen worden. De exploitatie van ‘t Vondelparkje is in handen van een door de wijkbewoners opgerichte vereniging. r- M A- 11 A I beschik- 1 baar werd gesteld. Annelies Meuleman is 17 jaar en leert op het Gouds Christelijk lyceum. Zij Peter Ringenier is 21 jaar en heeft na het behalen van zijn MAVO-diploma Aan de Centrale Evangelisatiecom- missie van de Nederlands-Hervorm- de Gemeente is vergunning verleend tot de organisatie van een rommel markt op zaterdag 28 april 1984. Nic. Beetslaan 66 Aan de Lions Club Waddinxveen is vergunning verleend tot organisatie van een kindermarkt op het par- keerterrein van de Beukenhof op 5 mei 1984. Het aan Nijhof’s Glashandel B.V. te Waddinxveen verhuurde gedeelte van het pand Kleikade 1 is met een deel uitgebreid. zijn dienstplicht vervuld. Daarna is hij gaan werken als lokettist bij de Nederlandse Spoorwegen. Zijn hob by’s zijn zaalvoetballen en lezen. Verder is hij al enige jaren actief in het kerkelijke jeugdwerk. Het Weekblad voor Waddinxveen heeft voor zijn erg polariserende me thode juist veroorzaakt, dat dit soort discussie binnen het korps naar de. achtergrond wordt gedrukt. Jammer! WADDINXVEEN - De Rijnlandse Orkestvereniging geeft vrijdagavond 18 mei om kwart over acht een voorjaarsconcert in de Waddinxveense Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde. Op het programma van het sym fonieorkest, dat sinds een paar maanden geleid wordt door Michel Have- nith (26). die de dirigeersto van Bastiaan Blomhert heeft overgenomen, staan de ouverture Titus van Mozart, enkele aria’s gezongen door de so praan Barbara en de achtste symfonie van Schubert. De kersverse dirigent van de Rijnlandse Orkest Vereniging heeft ondanks zijn jeugdige leeftijd een ruime muzikale scholing en ervaring achter zich. Aan het Maastrichts Conservatorium haalde hij het diploma muziekschool, en het di ploma uitvoerend kunstenaar ontving hij aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daar studeerde hij koor- directie. In de maand februari 1984 nam het inwoneraantal van Waddinxveen met 62 personen toe. Deze aanwas was het gevolg van een vestigings- ‘Eind mei gaan we met z’n vijven naar een congres van de European Young Christian Democrats in Maas tricht. Verder kun je ons tegen de tijd van de europese verkiezingen op de markt tegen komen’, aldus Eric Broug uit de Bosboom Toussaint- singel 14 (tel. 13014), die als con tactadres fungeert voor de jonge christen-democraten. WADDINXVEEN De woonwijk Zuidplas, waar de Centrale Hervorm de Gemeente in de toekomst de vier de wijkkerk wil gaan bouwen, kent al diverse lidmaten van Waddinxveens grootste kerkgenootschap. Daarom is de wijkgemeente West van ds. L. Roetman van plan dinsdagavond 15 mei in het Hervormd Wijkgebouw De Hoeksteen aan de Esdoomlaan een kennismakingsavond te beleggen voor de hervormde Zuidplasbewoners. Praktijkervaring deed Michel Havenith op bij het Universiteitskoor van Maas tricht, een barokorkest en het Universi teitskoor. Op het ogenblik leidt hij ook Nog de Oratoriumvereniging Vocaal Ensemble Voorschoten. De Rijnlandse Orkestvereniging be- Aan de Gymnastiekvereniging TOOS zal op woensdagmiddag 25 april 1984 ten behoeve van een gymfestival voor de kinderen van de klassen 1, 2 en 3 van de Waddinx veense basisscholen de sporthal gra tis ter beschikking worden gesteld. Aan de buitentrap van het overdek- WADDINXVEEN - In de her vormde Brugkerk aan de Kerk- weg-Oost zullen tijdens de zon dagse erediensten de ouderlin gen niet meer spreken. Wijkpre- dikant ds. J. Maasland heeft de gemeenteleden in het Her vormd Kerkblad laten weten dat datgene dat ze voorafgaan de de komst van de dominee hadden te zeggen voortaan ver meld staat op de drie psalmbor- den in het Godshuis. Binnen de Centrale Hervormde Gemeente was het alleen nog in de Brugkerk gewoonte dat de ouderling van dienst de kerk gangers vertelde met welke psalm er begonnen werd. Hoe wel dit gemakkelijk was voor de kerkgangers en de hervorm den hun ouderlingen hierdoor beter leerden kennen kleefden aan deze werkwijze veel nade len. overschot van 50 personen en een geboorte-overschot van 12. Sedert 1 januari 1984 nam het aantal inwo ners toe met 87 personen, zodat het inwonertal op 1 maart 1984 21.856 bedroeg. In deze twee maanden nam het aantal woningen toe met 73 en daalde de administratieve wo- ningleegstand met 8 woningen. WADDINXVEEN - Het Waddinx veense bedrijfsleven kan dit jaar een verlaging van de onroerend-goedbe- lastingen tegemoet zien. B. en W. hebben de volgende week donderdag avond vergaderende gemeenteraad voorgesteld in die zin de plaatselijke verordening te wijzigen. Voor de ge meente betekent dit voor 1984 een derving van ongeveer f. 90.000,- aan inkomsten, welke verlaging niet door een tariefsverhoging gecompenseerd kan worden. Vorig jaar al liet de gemeente weten dat de Stichting Bouwcentrum Rot terdam bezig was met een onderzoek naar de gevolgen van een aantal wijzi ging met betrekking tot de heffing van onroerend-goedbelastingen. Het Bouwcentrum heeft het onder zoek voltooid en heeft inmiddels rap port uitgebracht. In het rapport wordt onder meer geconcludeerd dat door het vervallen van een bepaalde regeld de factoren voor aard/soort gebruik voor gebouwen bij een land- of bosbouwbedrijf verder verlaagd kunnen worden. Uit een door het bouwcentrum uitge voerde analyse van de stichtingskos- ten van een groot aantal bedrijfsge bouwen is voorts gebleken dat een reductie zou moeten worden toege past voor die gebouwen, welke groter zijn dan 1500 m2. Geadviseerd wordt de reduktie te stellen op 25 procent van het gemeten oppervlak dat uit gaat boven 1500 m2. Ondanks de vermindering van de op brengst 1984, stellen B. en W. de raad voor met ingang van 1 januari 1984 de (verlaagde) factorentabel len vast te stellen conform de tabel len opgenomen in het rapport van het Bouwcentrum en voor bedrijfs gebouwen een reductie in te voeren van 25 procent van het gemeten op pervlak uitgaat boven de 1500 m2. vult haar vrije tijd met volleyballeti en zal in de jeugdgemeenteraad zeker haar mannetje staan. De aan de heer J. de Jong te Rijns- burg verleende ventvergunning voor de verkoop van vis en visproducten op de zaterdagmiddagen in een deel van de gemeente zal worden ver lengd tot 1 januari 1985. Ten behoeve van de op zaterdag 7 april 1984 te realiseren aktie ‘Kom in de kas’ is medewerking verleend. lagen tegels, die op een grintbed rust ten. Het spit-graafwerk had heel wat voeten in aarde te meer daar het zand plaats moest maken voor grasvriende lijke aarde. Inmiddels zijn de grondwerkzaamhe den afgerond. Het gras is ingezaaid. In het terrein is een heuveltje ge maakt, waarin twee rioolbuizen zijn ingegraven. Het gewicht van deze stenen kolossen is de buurtbewoners wel bekend De speelmaterialen zijn door de buurtbewoners zelf gemaakt. Hiervoor heeft een speeltuin in Bos koop model gestaan. Een constructiebedrijf aan de Sta- ringlaan heeft de vereniging ruimte en lasmateriaal beschikbaar gesteld om van gebruikte buizen speeltoe stellen te maken. Een aantal toestel len zijn klaar. Dat wil zeggen, dat ze geschilderd en wel liggen te wachten op plaatsing. staat inmiddels 32 jaar. Havenith is de zesde dirigent die over het 45 man en vrouw sterke amateurorkest de scepter zwaait. Met zijn dunne dirigentenstokje zorgt hij voor een melodieus samenspel tussen de eerste en tweede violen, de altviolen, violoncelli, contrabassen, fluiten, hobo’s, clarinetten, fagotten, hoorn en trompetten, en tenslotte de pauken. Heel af en toe klinkt het tere geluid van een harp. Hoewel het orkest 45 man en vrouw telt, kan de strijkersgrofep nog wat ge zelschap gebruiken van violisten, cellis ten en contrabassisten. Maar ook hoornblazers en trompetisten worden verzocht het amateurorkest te .komen versterken. Binnenkort kan worden overgegaan tot openbare aanbesteding voor het bouwrijpmaken van het eerste ge deelte van het bestemmingsplan ‘Bedrijfsterrein Coenecoop’. Aan de heer A. Rui te Gouda zal een ventvergunning voor de ver koop van consumptie-ijs gedurende de maanden mei tot en met septem ber 1984 worden verleend. Bij het openbaar onderwijs zal niet worden overgegaan tot invoering van een zomerrooster. Fractievoorzitter is Rob Hielema, 19 jaar. Na de lagere school heeft hij de opleiding consumptieve technieken gevolgd en is op het moment werk zaam in een Gouds bedrijf. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk AUTOSCHADE REPARATIEBEDRIJF Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA, kenmerk voor vakwerk WADDINXVEEN - B. en W. hebben met de heer A.M.M. Moons, Brugweg 23 te Waddinxveen overeenstemming bereikt over de verkoop van een per ceel bouwgrond gelegen langs de IJ- sermanweg. Het gaat "hier om een stuk grond van ongeveer 400 vierkante meter voor de prijs van f. 80.000,-. Op deze plek wordt een huis gebouwd. Aan Ahold N.V./Alberto te Zaan dam wordt vergunning verleend ten behoeve van een lichtreclame voor het pand Koningin Wilhelminaplein 45. Aan de heer J.C. Mimpen te Wad dinxveen zal vergunning worden verleend ten behoeve van de aanleg van een inrit nabij perceel Oranje- laan 2. Vlak voor de Paasdagen zal het beton voor de sokkels worden gestort waarop de toestellen worden ge plaatst. In de week vóór de opening zullen nog andere toestellen komen, die niet door de buurtbewoners zijn gemaakt. te zwembad zal een extra leuning worden aangebracht, waarvan de kosten zullen worden betaald uit het bedrag van f 3.000,- dat in 1983 ten behoeve van extra voor zieningen gehandicapten WADDINXVEEN Dinsdagmorgen 24 april is er in het buurtcentrum ‘t Ketelhuis aan de Busken Huëtlaan weer een koffieochtend voor alle vrouwen van Waddinxveen, aanvang 9.30 uur. Deze keer spreekt Bep Vermeij, hoofd van de openbare Lomschool ‘de Regenboog’ in Gouda, over het meisje in het (buitengewoon) onder wijs. De Waddinxveense Bep Vermeij maakt voor de PvdA ook deel uit van de gemeenteraad. Ten behoeve van de op 14 juni 1984 te houden verkiezingen voor het Europees Parlement zal in de gemeente Waddinxveen een zestal publikatieborden worden geplaatst. Naar aanleiding van het artikel in het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week, met als kop ‘Po litieman beschuldigd van racisme’ wil ik enkele opmerkingen maken. Ten eerste wil ik een opmerking maken over de kop van het artikel. Het Weekblad vergeet hier dat het een brief van Sietze Oudshoom in terpreteert, en wel zodanig dat daar in de woorden, zoals gekozen door Sietze, volledig verkeerd uitgelegd worden. In de brief, wordt met geen enkel woord gesproken over een be schuldiging van rascisme van een politieagent. Ten tweede: Door deze “vertaling” werkt de krant mee aan het veralge meniseren van termen als rascisme en fascisme, deze opmerkingen wor den te vaak te pas en te onpas ge bruikt. Sietze dient dan ook geen aanklacht in over de politie, die ras- cistisch zou zijn, maar meer met de bedoeling dat de politie beseft dat de geraakt opmerkingen, niet positief bijdragen aan het bestrijden van der gelijke zaken. Ten derde is mij geheel onduidelijk, wat het Weekblad met zijn artikel bedoelt te bereiken. Het lijkt me van die kant toch weinig zinvol, stukken te moeten publiceren waarin op een simpele manier de politie in een ne gatief daglicht komt te staan. Een ieder die de brief van Sietze gelezen heeft, kan in iedergeval concluderen, dat dit zeker niet de bedoeling van de brief geweest is, maar meer om de politie eens binnen het eigen korps te laten kijken naar de verschijnselen, zoals omschreven in de brief. (Naschrift redactie: Jaap Oudshoom, broer van Sietze Oudshoom, gaat voorbij aan het feit dat het Weekblad voor Wad dinxveen vorige week woensdag de volle dige brief over de door een politieagent bij een tuindersbedrijf aan de Tuinbouwweg gewraakte opmerking heeft gepubliceerd, zodat iedereen van de letterlijke tekst heeft kunnen kennis nemen. De uitlatingen van Sietze Oudshoom op de discussieavond in De Unie over racisme en fascisme - Hij verzorgde daar met zijn opmerkingen de “uitsmijter”-, het gesprek met de burgemeester een dag later en zijn aan onze redactie gestuurde brief maken duidelijk dat de Waddinxvener meer wil de dan alleen het aanzwengelen van een discussie. Dat er naar het lijkt niet meer in zit heeft echter alles te maken met het feit dat de op papier gezette aanklacht nogal zwak is uitgevallen. Indien de briefschrijver werkelyk bezorgd was geweest over een door hem gesignaleerde ontwikkeling ware het beter geweest dat hij rechtstreeks contact had gezocht met adjudant M.W. Blom voor een gesprek. Hoewel burgemeester C.M. van der Lin den Sietze Oudshoom in een gesprek op deze mogelijkheid heeft gewezen werd uit eindelijk toch gekozen voor een schrifte lijke klacht aan het adres van de eerste burger, daarmee een mogelijkheid om rechtstreeks een discussie aan te gaan met het Waddinxveense politiekopre uit de weg gaand). Voor de viering van Koninginnedag 1984 is aan de Speeltuinvereniging ‘Zonnig Zuid’ een aantal vergun ningen verleend. De termijn van aanstelling van mej. M. Heemskerk, werkzaam op de af deling Sociale Zaken, is met een tijdvak van drie maanden verlengd tot 16 juli 1984. Aan de heer W.F. Meijer, chef van de afdeling Kabinets- en Burgerza ken, tevens eerste loco-secretaris, zal ingaande 1 juni 1984 eervol ont slag worden verleend. WADDINXVEEN - Het Sport- weekcomité Waddinxveen kreeg van de gemeente vergunning tot het houden van een lunapark van 24 tot en met 28 april op het parkeerter rein van het gemeentelijk zwembad- complex in het sportpark de Sniep. Dat blijkt uit het overzicht van een aantal besluiten en mededelingen, voorzover niet reeds in openbare vergaderingen aan de orde gesteld of gepubliceerd of nog te publice ren in de gemeentelijke rubriek, uit de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders van 13, 20 en 27 maart en 3 april 1984. Andere besluiten zijn: WADDINXVEEN - Het pand Kerk- weg-Oost 187, waarin eens de vishan del van Jac van Dijk was gevestigd, gaat van de gemeente gekocht wor den door de heer A. Vork uit Woer den. De ondergrond van dit pand en de achtertuin omvatten ongeveer 130 vierkante meter. De koopsom be draagt f. 140.000,-. Het pand Kerkweg-Oost 187 is des tijds gekocht wegens de door de ge meente benodigde achtertuin be stemd als parkeerterrein. “Op grond van de Nota uitgifte gron den dient uitgifte van grond gelegen in de kernen te geschieden erf pacht. Er deed zich thans echter de mogelijkheid voor van verkoop van grond en opstal tegen een onzes in ziens gunstige prijs. Ter beperking van het renteverlies op dit object hebben wij besloten de geboden mo gelijkheid te benutten, mede in aan merking nemend dat het pand al ruim 3 jaar te koop staat,” aldus B. en W. aan de gemeenteraad. “Wij zijn ons er wel van bewust dat wij hiermee vooruitlopen op een nog te voeren discussie over wijziging van het gronduitgiftebeleid in de kernen. Onzes inziens dient dit huidige trans actie evenwel niet in de weg te staan.’ WADDINXVEEN - In de volgende week dinsdagavond te installeren Waddinxveense jeugdgemeenteraad vervult in de CDA-ploeg, die zich vo rige week in het Weekblad voor Wad dinxveen voorstelde, Rob Hielema de functie van fractievoorzitter, terwijl Eric Broug vice-fractievoorzitter is en Jan Piet van Berkel fractiesecretaris. Annelies Meuleman en Peter Ringe nier zullen als fractieleden hun man netje staan. Aan de afdeling Waddinxveen van Amnesty International is medewer king verleend voor het afdrukken van didactisch materiaal voor men- senrechteducatie ten behoeve van de scholen voor voortgezet onder wijs in Waddinxveen. De kosten van het afdrukken door de gemeentelij ke drukkerij, die circa f 325,- be dragen, zullen in de gemeentebe groting 1984 worden verwerkt als een eenmalige subsidie. Aan de heer M.H. van Atten te Waddinxveen, medewerker plant soenendienst van de dienst van openbare werken en bedrijven, is per 1 april 1984 wegens een benoe ming elders eervol ontslag verleend. Nadat de gemeente vorige maand het terrein van een stevig hek heeft voorzien, hebben buurtbewoners de handen uit de mouwen gestoken. In het terrein zaten een aantal boom stronken. Om een effen ondergrond te krijgen, moesten deze worden uit gegraven. Dit kostte nogal wat ener gie, zonder dat het resultaat goed zichtbaar was. Dit laatste gold in nog versterkte mate voor de veranderingen van de zandbakken. Hoewel het gras in die bakken nauwelijks herinneringen aan zand opriep, bleek er bijna 50 cm. zand onder te zitten. Daaronder Eric Broug is 17 jaar en scholier op de samenwerkingsschool voor HAVO /Atheneum in Waddinxveen. In zijn vrije tijd zeilt en roeit hij. Hij is ver der actief in de Waddinxveense ten niswereld. WADDINXVEEN - De gemeenteraad gaat de plaatselijke verordening op de Burgelijke Stand op enkele punten bijstellen. B. en Whebben met het oog hierop een voorstel daartoe ge stuurd aan de volgende week donder dagavond vergaderende gemeente raad. In één der artikelen van de verorde ning fungeert thans de chef van de afdeling waaronder het bureau van de burgelijke stand resorteert qualitate qua als eerste ambtenaar van de bur gelijke stand. In het kader van een hergroepering van enkele secretarie- werkzaamheden is het wenselijk de ambtenaar van de burgelijke stand, die met de dagelijkse leiding van het bureau is belast, te kunnen aaanwij- zen als eerste ambtenaar van de bur gelijke stand. Hetzelfde geldt voor diens vervanger. In een ander artikel is de aanwijzing van de ambtenaren van de burgelijke stand, welke als regel zullen zijn be last met de huwelijksvoltrekkingen, aan de raad voorbehouden. “Naar analogie van de eerder voorgestelde wijziging ware ook deze aanwijzing op te dragen aan ons college. Het be noemingsrecht van de ambtenaar van de burgelijke stand blijft uiteraard krachtens de gemeentewet aan de raad voorbehouden, “aldus B. en W. In de verordening is de omschrijving van de lokalen, welke de ambtenaar van de burgelijke stand ter beschik king staan, aangepast aan de gang bare praktijk. ‘Er bestaat in de gemeente nau welijks waardering voor deze afkondiging vooraf, weet ds. Maasland. ‘In veel gevallen komt het helaas tamelijk on duidelijk over. De meerderheid van de ouderlingen voelt er niet veel voor. Maar vooral, sinds we in het rijke bezit zijn geko men van de twee zo fraaie ge restaureerde psalmborden is de noodzaak voor de kerkgangers nog nauwelijks aanwezig’. Afgelopen zondag werd in de Brugkerk voor het eerst gebro ken met de zo lang bestaand hebbende traditie van spreken de ouderlingen voorafgaande aan de wekelijkse erediensten. Het besluit van de kerkeraad is met gemengde gevoelens ont vangen. Ds. Maasland had dit voorspeld: ‘Velen zullen dit be sluit toejuichen, enkelen zullen het afkeuren. Wij meenden er goed aan te doen dit besluit te nemen’. Jan Piet van Berkel is 18 jaar en zal als hij dit jaar zijn Atheneum-diplo- ma behaalt rechten gaan studeren in Leiden (notariële richting). Zijn hob by’s zijn tennis en pianospelen. Ver der is hij actief in diverse verenigin gen. tóe ',A f ',>x^ ÏiAAa -MS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 15