Brugfestijn ’84 boordevol activiteiten Hf PvdA Betrekkelijk HOODlE rustige luilak ’84 ?r cfag kunt u bij ons een keuze maken uit vele geuren. Maar ook praktische geschenken vindt u bij... Waddinxveens burgemeester opent officieel Brugfestijn ’84 GEMEENTERAAD Klokgelui Ontmoetingskerk drukte in winkelcentra 01828-17994^ Voor 22e maal zonder VADERDAG KADO’S VINDT U BIJ Gerard Smit (FNV) spreekt voor PvdA Gezellige luilak- DICHTERS- AVOND IN W’VEEN rijbewijs Oude riool- zuivering vooralsnog gehandhaafd Biljet voor toeristen belasting l I I i; •m Mil Nieuwsblad Onafhankelijk ook voor vade [ë&J< Mr.Opticien J.Grit 25f terug voor uw oude zonnebril... HM Mi RIOOL LverstopttJ Klok GERT HUIZER ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS 01828-13822 Muziek Organisatoren WOENSDAG 13 JUNI 1984 40e JAARGANG - Nr. 1878 J LIJST 2 ALS WIJ HET HENGELSPORT uur BREDEROLAAN10 TEL. 01828-17789 WADDINXVEEN Woensdag 20 juni, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. MEER WERK EEN SCHONER MILIEU GEEN NIEUWE KERNWAPENS STEM PARTIJ VAN DE ARBEID ÓÓK VOOR EUROPA HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Deze kraan van Joop kruisinga hijst de Belgische ontsnappingskunstenaar Joe Alcatraz 25 meter geboeid omhoog. (ZIE KABOUTERADVERTENTIES) HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. WADDINXVEEN Burgemeester C.M. van der Linden verricht komende vrijdagmiddag zesde editie van net Brug' dinxveense winkelcentrum - EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 1 - A j om twee uur de officiële opening van de igfestijn ’84. De voordeelshow van net Wad- rum Brug duurt vrijdag tot negen uur en gaat zaterdag door van 10.00 tot 17.00 rug duurt vrijdag tot negen J uur. Drukte in het winkelcentrum ”de Passage”, zaterdagmorgen 12 minuten over acht. Tussen zeven en negen waren de winkels geopend in verband met de jaarlijkse luilakviering. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - “Over het geheel genomen kan worden ge steld dat behoudens de met de luilakviering gepaard gaande ge luidsoverlast het vrij rustig is geweest”. Dat verklaarde zaterdag- morgen de Waddinxveense rijkspolitie over de plaatseliike luilak- viering in de voorafgaande vroege uren. Het bureau aan de Mozart- laan had overigens wel wat extra personeel ingezet. De al om zeven uur open zijnde winkelcentra De Passage, Brugcentrum en Dorp straat C. M. van der Linden. R de'nm ECHTE BAKKER De hele dag door kan de jeugd aan de kraam zelf een eigen button maken. Ter Passage 226 - Waddinxveen Telefoon 01828-17689 Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen g Weekblad voor Waddinxveen SCHOONHEIDSSALON - BYOUX DROGISTERIJ - PARFUMERIE BRiu’irurv” Op 3 plaatsen in de gemeente Wad dinxveen werd geconstateerd, dat men bezig was lantaarnpalen uit te trappen. Een Waddinxveense knaap, die het nodig vond de klok van de Ontmoetingskerk te luiden, werd er door de politie uitgehaald. Nabij de Elzenhorst werd een Wad- dinxvener staande gehouden terzake WADDINXVEEN - Het was za terdagmorgen tussen zeven en ne gen uur in verband met de jaarlijk se luilakviering ongelooflijk druk in de Waddinxveense winkelcentra de Passage, Brugcentrum en Dorp straat. De winkeliers in deze drie centra hadden het publiek vroeg op de been weten te krijgen met heel aan trekkelijke aanbiedingen, koopjes en stunts. Zo gaf rijwielspecialist Henk van den Bor van de Zuidkade bijvoorbeeld een nieuwe fiets weg voor maar honderd gulden. De- meesten kwamen met kortin gen van rond de 20 procent op hun artikelen. Winkeliers en publiek vermaakten zich op de vroege za terdagmorgen opperbest in de Waddinxveense winkelcentra. Het is nu voor het derde jaar dat iets dergelijks gebeurde. In het Brugcentrum werden koffie- en ca- kebonnen uitgedeeld, zodat er sprake was van een gezellige drukte in café-restaurant De Unie en in de Passage zorgde de Goudse boeren kapel De Bietenbouwers voor de WADDINXVEEN - Een 22- jarige Waddinxvener is kenne lijk bezig een nieuw record neer te zetten. Op woensdag 6 juni werd de knaap voor on geveer de 22e keer achter het stuur van een auto aangetrof fen, terwijl hij niet in het be zit is van een rijbewijs. Vol gens de rijkspolitie werden reeds meer dan 15 personen auto’s van hem daarbij inbe- slaggenomen. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen Podium bij streekmuziekschool aan de Zuidkade; WADDINXVEEN - Ook al komt er langs de Henegouwerweg tussen Wad dinxveen en Boskoop een nieuwe riool waterzuiveringsinstallatie van het hoog heemraadschap van Rijnland, de be staande inrichting aan de Willem de Zwijgerlaan zal voorlopig blijven dienst doen. Maar omdat de belasting van de ze rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt teruggebracht tot 12.000 inwonerequi- valenten zal deze dan staqkvrij kunnen werken. Dat blijkt uit het jaarverslag van het hoogheemraadschap over 1983. Vorig jaar werd een begin gemaakt met de voorbereiding van de bouw van de ri oolwaterzuiveringsinstallatie op Reeu- wijks grondgebied, ofschoon de be stemmingsplanprocedure. noodzake lijk voor de bouw, nog niet is afgerond. De nieuwe installatie is bestemd voor Waddinxveen. Boskoop en Reeuwijk. WADDINXVEEN - De volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad gaat een aangiftebiljet voor plaatselijke toeristenbelasting vaststellen. De door de raad op 27 oktober 1983 vastgestelde Verorde ning Toeristenbelasting 1984 is na melijk bij Koninklijk Besluit van 24 februari 1984 goedgekeurd. Ter uit voering van deze verordening dient de raad het formulier van het aangif tebiljet bij afzonderlijk besluit vast te stellen. Sportdemonstraties en -wedstrijden met de hondensportvereniging Wad dinxveen, de Oosterse vechtsporter René Scharff, sport- en fitnesscen trum Den Edel en de rolstoeldans- vereniging De Swingende Wielen; Presentatie Stichting Meubelstad Waddinxveen met reclame vliegtuig en zeeverkenners van de Cornelius Hout- mangroep uit Gouda op de Gouwe. En verder zijn aanwezig: De Vlaam (verse stroopwafelen worden gebakken waar u bij staat), B. Baelde/W. Tanis (gezamenlijke stand die exotisch is inge richt). De Blauwe Druif (café-terras in clusief een viskraam die op z’n Volen dams zal worden ingericht), De Unie (café-terras met een cognacproeverij), De Brugslager (heerlijke warme snacks), P. van Blitterswijk (balspel met vele prijsjes), A. Flipse (computer gestuurde naaimachine), H. van den Bor (grabbelton), De Bas Speelgoed en Doe Het Zelf (sjoelcompetitie). Sport en Fitness-centrum Den Edel (para- pluie hangen). Succes-Mimpen (eerste drie lessen geheel gratis). De showgroep van Irene Welter ver zorgt de modeflitsen van Verbakel op zaterdag 16 juni. Deze groep is le ge worden op de nationale Fame-danswed- strijden en le van de T.V. Playbacks how. Zij hebben ook een optreden ver zorgd tijdens het programma van de voetballer van het jaar. Een wervelende show geven zij tijdens de modeflitsen. A.K.O. BV uit Gouda komt met een speciale stripkraam met zéér voordelige stripboeken voor jong en oud. Een Rad van Avontuur draait op vrij dagavond en zaterdag met prachtige prijzen, beschikbaar gesteld door de winkeliers: Fotocamera’s, transistorra dio’s, scheerapparaten, fruitmanden, planten, speelgoed, doe het zelfartike- len enz. Een aantal heel bijzondere wed strijden voor een groot publiek; WADDINXVEEN - Op het komende vrijdag en zaterdag te houden Brugfes tijn ’84 is van alles t'è doen. Een greep uit het programma: Zie onze advertentie elders in dit blad. Muziek van country en western- groep Cool Breeze uit Waddinxveen, de Paramount Jazzband uit Gouda, het orkest The Four Aces uit Gouda, de band The Nightstars uit Waddinx veen, de Jorisband uit Boskoop en de show- en marchingband Kunst en Genoegen uit Leiden; Vier poppenkastvoorstellingen met het poppentheater Jacobus Wieman uit Rotterdam; WADDINXVEEN - Donderdag 14 ju ni, de dag van de Europese verkiezin gen, spreekt Gerard Smit van de FNV over de regeringsplannen, het zoge naamde 1 juli-pakket. Hij doet dit in ca fé De Unie aan de Kerkweg-Oost op uitnodiging van de PvdA-Waddinx- veen. "Donderdag 14 juni is een belangrijke dag, ook al omdat de uitslag van de Europese verkiezingen zijn invloed heeft op de vaderlandse politiek. Kor tingen op de sociale uitkeringen beho ren tot de regeringsplannen. De kleine man wordt opnieuw gepakt. Dit is in het kort de boodschap die Gerard Smit op de dag van de verkiezingen zal verkon digen”, aldus de PvdA. Op het programma staan voorts de ver kiezingsuitslagen van Waddinxveen en politiek nieuws via een in de zaal aanwe zig tlevisietoestel. Autoshows op de Nesse en het Raadhuisplein door Van Leeuwen van de Piasweg (Toyota), De Kouwe Hoek van de Zuidelijke Dwarsweg (Leyland) en Boonstoppel van de Oranjelaan/Juliana van Stolberglaan en Noordkade (Peugeot en Mitsu bishi) Postcodes graveren in fietsen door plaatselijke rijkspolitie op plek langs Kerkweg-Oost op vrijdag (16.00-18.00 uur) en zaterdag (10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur). Aandacht voor Nationaal Fonds Sport Gehandicapten, die op de scholen een kleurwedstrijd heeft gehouden. De kleurplaten kunnen - eventueel met een financiële bijdrage om het zwembad ”de Sniep” aan wiebelstoelen te kunnen helpen - op het Brugfestijn ’84 worden ingeleverd. Presentatie van de Waddinxveense werkgroep ’’Laat Leven”. De werk groep licht voor over, verleent hulp aan en begeleidt ongewenste zwangerschap. Natuurlijk is de werkgroep er ook om vragen te beantwoorden dus voor infor matie, ook over de werkgroep ’’Laat le ven”, kan men terecht in de stand. Als attractie heeft de werkgroep "Laat le ven” een kleurwedstrijd georganiseerd voor de jeugd tot ert met 12 jaar. De kleurplaten zijn gratis. De uitslag wordt volgende week bekend gemaakt. De Bonkelaar komt op het Brugfes tijn ’84 met doe-activiteiten voor de jeugd van 6 tot 12 jaar. Gratis kan zater dag worden meegedaan aan oorbellen maken (van 10.00-11.00 en van 14.00- 15.00 uur), brooddeeg boetseren (van 10.00-11.00 en van 14.00-15.00 uur), ecoline blazen (van 12.00-14.00 uur), mozaïek maken (van 11.00-13.00 uur), stokmasker maken (van 11.00-12.00 en van 12.00-14.00 uur). Verder kan men zich laten schminken als clown, Indiaan en punker. Het schminken begint om ongeveer 13.00 uur en tot 16.00 uur gaat men hiermee door. afsluiting van de middag wordt er een straatteken wedstrijd gehouden. Tot 14.45 uur kan men zich daarvoor bij de kraam opgeven. Om 15.00 uur gaat de wedstrijd beginnen. Aan het eind van de middag wordt er bekend gemaakt wie de mooiste, beste en origineelste te kening heeft gemaakt. Voor de win naars is er dan een aantal prijzen te ver dienen. Op de Kerkweg-Oost (onderaan de oprit naar de hefbrug), Nesse, Zuid kade en aan het Raadhuisplein zul len de winkeliers in één van de oud ste centra in dit Gouwedorp het wel licht massale publiek verrassen met voordeeltjes, aanbiedingen, demon straties en veel attracties. Enkele daarvan zijn de ontsnappings- kunstenaar Joe Alcatraz uit België, het Rotterdamse poppentheater van Jacobus Wieman, de wedstrijd om de sterkste man van ’t Holland Hart en modeflitsen van Verbakel Mode BV. Aan het Brugfestijn ’84 wordt ver der meegewerkt door sport- en fit nesscentrum Den Edel, de honden sportvereniging Waddinxveen, de Oosterse vechtsportenspecialist René Scharff en de rolstoeldansvereniging De S wingende Wielen. Tientallen kramen met voordeel tjes, aanbiedingen, demonstraties en attracties; Terrassen van --partycentrum De Blauwe Druif (Nesse), hotel-café-res- taurant De Unie (Kerkweg-Oost) en specialiteitenrestaurant De Gouwe Dis (Zuidkade) WADDINXVEEN - De Waddinx veense amateur-dichters Jan de Bas en koen Bregman hebben het initiatief ge nomen tot het houden van een dichters- avond op vrijdagavond 24 augustus. Deze avond krijgt als titel mee "Wad dinxveen Dicht 1984". De twee Waddinxveners roepen ieder een op aan deze dichtersavond mee te doen. Wie meer wil weten moet: Inwoner zijn van Waddinxveen. 3 tot 10 eigengemaakte gedichten op sturen, (het liefst uitgetikt) naar Jan de Bas, Jan Dorrekenskade 67, 2741 HV Waddinxveen. Bereid zijn de ingezonden verzen voor te dragen. Bij de gedichten enkele persoonlijke gegevens doen (zoals adres, leeftijd, be roep en eventuele poëtische activitei ten). Een postzegel van 70 cent insluiten voor retoerpost (deze ontvangt men na 4 augustus). Het insturen moet plaats hebben gevon den voor 4 augustus 1984. Een selectie van de ingezopden gedichten komt in de bundel ’’Waddinxveen dicht ’84” te staan. Op 24 augustus mogen de uitge nodigde Waddinxveners hun verzen voordragen. Het tweedaagse openluchtfestijn aan de voet van de Waddinxveense hef brug wordt ook opgeluisterd met veel muziek, zoals door de Jorisband uit Boskoop, de show- en marching band Kunst en Genoegen uit Leiden, de country- en westemgroep Cool Breeze, de Goudse Paramount Jazz band, het eveneens uit Gouda afkom stige orkest The Four Aces, de band The Nightstars en de muziekenter- tainer Klaas Tas. Wie de opening van het Brugfestijn ’84 meemaakt heeft de kans op één van de diverse Brugwaardebonnen. Daarvoor moet men vrijdagmiddag De rijkspolitie signaleerde reeds rond middernacht al bromfietsen zonder uitlaat. Twee bromfietsen werden in- beslaggenomen en tegen de bestuur ders is proces-verbaal opgemaakt. Eén van de voertuigen was niet ver zekerd. In de Vondellaan werden zeer vroeg een aantal knapen aange troffen met accu’s en toeters. Deze spullen zijn door de politie ingeno men. Van diverse jongeren werden hoe veelheden vuurwerk inbeslaggeno- men, daar zij iets te vroeg bezig wa ren met het afsteken daarvan. Dit is slechts tijdens de jaarwisseling even toegestaan. Op de Passage werden door een knaap, die te veel aan Bac chus had geofferd, enkele conife ren uit de plantenbakken getrokken. De man werd achterhaald en onder het toeziend oog van de politie toon de deze jongeman zich een be kwaamd tuinman. een huis-aan-huis in Waddinxveen, Boskoop en een deel in Hazerswoude verspreide folder tussen 13.00 en 14.00 uur deponeren bij de centrale post van de organisatoren van het Brugfestijn ’84 op de hoek van de Kerkweg-Oost/Zuidkade. Wie bij de trekking door burgemeester Van der Linden persoonlijk aanwezig is maakt kans op een Brugwaardebon. >pen zijnde winkelcentra De Passage, Brugcentrum nadden met erg veel kopend publiek te maken. het bezit van een zelfgemaakt slag- wapen, bestaande uit een stuk ijze ren staaf en een fietsketting. Het slag- wapen werd, inbeslaggetiomen ere de knaapwerd proces-verbaal aange zegd. In verband met zijn rijgedrag werd een Waddinxveense automobi-, list gecontroleerd. Hij bleek onder in vloed van alcohol te verkeren. Van hem werd een bloedproef genomen. De man kreeg een rijverbod opgelegd. Door een bewoner van de Heggewin- de werd aangifte van vernieling van een lantaarn gedaan. Omstreeks 04.00 uur werd gemeld, dat op het terrein van de voetbalvereniging Flo- reant een man met een mes stond te zwaaien. Het ongeveer 50 cm. lange mes werd van de beschonken man af genomen. Hij werd ter ontnuchte ring ingesloten in het politiebureau. PARATEN CONTACTLENZEN HOO

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1