Touwtrekken om ’n ECHT WAAR Afvalwaterzuiveringscomplex kan er niet eerder dan in 1989 staan groter veilingcomplex Van Velde Zuidhollandse Braderie op nieuw deel rijksweg A 20 Bouwgrond voor individuele huizenbewoners Ene PvdA- bijeenkomst na andere Israëlische volksdansen in koffiebar Krez-cursus in De Bonkelaar REGIONALE APPÈLAVOND Dirty Harry draait in De Bonkelaar IN REEUWIJK Installatie bedoeld voor Waddinxveen, Boskoop en Reeuwijk benoemd tot officieel Opel-dealer Een boekenbon? WIJ LEVEREN DAKWERK VAN HET HOOGSTE NIVEAU Een boekenbon? ECHT WAAR... BELT U MAAR DE WIT WADDINXVEEN B.V. Partijcongres Slechte grond Capaciteit Historie Winterplan Groengordel Transport Touwtrekken r, -- T WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1984 DOET ’T... ALTIJD! Clint Eastwood. GRAAG GEGEVEN! In de Goudsche Courant is onlangs .in drie forse artikelen het touwtrekken om de uitbreiding van de veiling aan de Bredeweg beschreven. Het dwarsbo men van de plannen van Simon Post - dat wel ’’veilingverwant” zou zijn, maar erxend kllLL mst abteur INSTALLATIEBEDRIJF ZUIDKADE 116-117 2741 JH WADDINXVEEN - TEL. 01828-12123 De afvalproblematiek is in deze streken van jaar tot jaar groter geworden. Vooral de situatie rond de bestaande A.W.Z.I. aan de Willem de Zwijger- laan in Waddinxveen is zorgelijk nu een begin is gemaakt met de aanleg van de nieuwe woonwijk in de Zuidplaspolder. Deze inrichting veroorzaakt door over belasting ernstige hinder voor de omge ving. De belasting van de A.W.Z.I. Bos- koop-West bedraagt inmiddels 8.300 in woners equivalenten, bij een ontwerp- belasting van 6.000 inwoners equivalen ten. De belasting van de A.W.Z.I. Waddinxveen is nu 21.000 inwoners Voor de vorige week in café-restaurant De Unie gehouden ledenvergadering over de sociaal-economische voorstel len van het landelijke partijbestuur toonden een 25-tal mensen belangstel ling. Het gaat hier om voorstellen voor het aprilcongres in 1985, welke geamen deerd konden worden. En daarvan werd ook gebruik gemaakt. Het beleid van de PvdA zal zich lande lijk moeten richten op de hervorming van het economisch stelsel en op het be vorderen van de werkgelegenheid. Voorts moet er een herverdeling komen van betaald en onbetaald werk. Ook moet er een doelmatig en recht vaardig inkomensbeleid gevoerd wor den. Het gaat hierbij tevens om een goed werkende collectieve sector (openbaar vervoer, onderwijs, medi- schezorg). De beslissingen in de collectiéve sector en in de marktsector zullen democrati scher genomen moeten worden. Kort samengevat komen alle PvdA-voostel- len neer op een herstel van de economie en eerlijk delen van werk en inkomen. Voorzitter A. Slinger sloot de vergade ring om half twaalf. Toen was er door de aanwezigen veel werk vèrzet. niet "veilinggebonden” - werd daarin omschreven als ambtelijk muggesiften, schadelijk voor de werkgelegenheid en als een zekere rechtsongelijkheid. Gedeputeerde drs. W.H.M. Aalbers (CDA), na gedeputeerde drs. J. Borg man (PvdA) de nieuwe verdediger van het streekplan Zuid-Holland Oost, bleek niet te vermurwen, want volgens hem is uitgemaakt dat Simon Post zich overal kan vestigen. ”Het doen en laten van Post heeft nau welijks met de Goudse veiling te ma ken”, is overigens een mening die niet door de veiling (42 miljoen gulden om zet in 1983 en 300 werknemers), het Waddinxveense gemeentebestuur en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland wordt gedeeld. land - ondanks Kroonberoep, toch zul- len worden doorgezet. Meegedeeld is dat de grondgesteldheid in Reeuwijk-Randenburg, de plek waar de afvalwaterzuiveringsinstallatie moet komen, slecht is. Het wordt noodzake lijk geacht op het terrein een grondver betering aan te brengen. Daartoe zal op het terrein een zandpakket worden aan- De totale afvalwaterhoeveelheid uit Boskoop, Waddinxveen en Reeuwijk is tot 1990 berekend op 40.780 inwoners equivalenten (een begrip waar mee wordt aangegeven wat er van hoeveel inwoners aan afvalwater kan worden verwerkt) en op 50.700 inwoners equi valenten in de jaren na 1990. Uit onder zoek is gebleken, dat bij ontlasting van de bestaande inrichtingen te Waddinx veen en Boskoop tot respectievelijk 12.000 inwoners equivalenten en 5.000 inwoners equivalenten deze inrichtin gen nog langere tijd in bedrijf gehouden kunnen worden. Bij genoemde capaciteiten zal de hinder voor de omgeving tot minimale propor ties teruggebracht kunnen worden en zal een aanvaardbare effluentkwaliteit bereikt kunnen worden. Inclusief enige reservecapaciteit zal de A.W.Z.I. Reeuwijk-Randenburg dan gedimensi oneerd dienen te worden op een ont- werp-capaciteit van, in eerste instantie, 25.000 inwoners equivalenten (42.000 inwoners equivalenten minus 17.000 in- Vele honderden exposanten vormen za terdag over een week een circa zeven ki lometer lange braderie op de zuidelijke weghelft. De kartingclub Hoeksche Waard houdt er op een circuit van 600 meter internationale kampioenschap pen. De noordelijke rijbaan is vrijwel geheel gereserveerd als parkeerruimte dinxveen CDA-wethouder P.F.J. voor de meer dan honderdduizend be zoekers, die worden verwacht. Acht or kesten zijn de gehele dag in de weer. Er komen tientallen grote en klein kermis- attrakties. Op drie podia verschijnen ar tiesten en worden demonstraties gege ven. De bouwplannen voor de centrale afval waterzuiveringsinstallatie kwamen uit gebreid aan de orde op de dinsdagavond in Reeuwijk-Dorp gehouden informa- tie-avond van het hoogheemraadschap. Tot de aanwezigen behoorden uit Wad- van Schie en gemeente-ambtenaar E.S. ten Cate. Ook de burgemeesters van Reeu wijk en Boskoop kwamen samen met een 100-tal geïnteresseerden luisteren naar de bouwplannen, die door Rijn- WADDINXVEEN/REEUWIJ-K - De Vereniging Confessioneel Gerefor meerd Beraad, voor de regio Rijn en Gouwe in Waddinxveen vertegenwoor digd door mevrouw M.J.J. van der Vloed-Heemskerk (Justus van Effen- laan 25), houdt woensdagavond 26 sep tember om half negen een regionale ap- pèlavond in het kerkcentrum De Ark aan ’t Kerkestuk in Reeuwijk. Op deze avond spreekt dr. J. Vlaardin- gerbroek uit Rotterdam over het thema ’’Kinderen aan het avondmaal?”. De leiding van deze appèlavond is in han den van de Alphense predikant ds. J. Stolk. WADDINXVEEN - In de hervormde koffiebaar De Schaapskooi in Het An ker aan de Nesse treedt vrijdagavond 21 september om half negen op de groep Hinematov. Het belooft een gezellige avond te worden aan de vooravond van het volgende week te vieren 10-jarig be staan van de koffiebar. De groep van komende vrijdagavond, die uit zes mensen bestaat, zal de bezoe kers laten zien hoe de Israëlische volks dansen in de. Oud-testamentische tijd waren. Ze zullen het hier niet bij laten, want ze zullen ook de lijn naar het Nieu we Testament aangeven. WADDINXVEEN - Het Waddinx veense gemeentebestuur heeft in de nieuwe woonwijk Zuidplas zes stukken grond beschikbaar voor de bouw van vrijstaande woningen voor individuele bouwers. Deze huizen kunnen worden neergezet tussen de Dreef en het sport park ”de Sniep”, nabij het terrein van de korfbalvereniging Korbis. De grondkavels variëren in grootte van 436 tot 750 vierkante meter en kosten minimaal ƒ98.100,- en maximaal 168.750,- (exclusief btw). Gedetail leerde gegevens zijn beschikbaar bij de gemeentelijke dienst Openbare Wer ken en -Bedrijven. WADDINXVEEN - De Waddinx veense afdeling van de Parij van de Ar beid belegt weer de ene bijeenkomst na de andere. Vorige week donderdag avond hielden de socialisten een leden vergadering over de sociaal-economi sche voorstellen van het partijbestuur. Vanavond (woensdag 19 september) zal op de om acht uur in café-restaurant De Unie te houden ledenvergadering ge sproken worden over de gemeentelijke concept-nota werkgelegenheidsbeleid "Werken in Waddinxveen” van de ’’ei gen” wethouder drs. M. Kraaijestein. Maandagavond 24 september om kwart over acht wordt er in het wijkgebouw Zuid aan de St. Victorstraat een PvdA- avond gehouden, waar de fractie en het bestuur met de wijkbewoners over al lerlei zaken, bijvoorbeeld op het gebied van wijkvoorzieningen en het verkeer willen spreken. De Waddinxveense so cialisten houden regelmatig bijeenkom sten in de woonwijken om met de bewo ners te spreken over onderwerpen die zij van belang vinden in hun wijk of in de gemeente. NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Een enorm aantal activiteiten begin nen vaste vorm te krijgen voor de op za terdag 22 september te houden open dag op het nieuwe deel van rijksweg A 20 tussen Rotterdam en Nieuwerk- erk aan den Ussel. De braderie wordt georganiseerd door de Stichting Open Dag Rijksweg 20, met als voorzitter Nieuwerkerks burgemeester mr. L.W.L.F. van Heugten. Simon Post BV uit Pijnacker (40 werk nemers) had aan de Bredeweg een koel- hal van 1000 ton voor 1,5 miljoen gul den willen bouwen, waar 10 tot 15 men sen zouden kunnen werken. In de pro vinciale besluitvorming heeft het groen willen houden van Midden-Holland een zwaardere rol gespeeld dan de werkge legenheid. waarvoor VVD-gedeputeer- de J. Hoek van Dijke de hand over het hart had willen strijken. Maar die werkgelegenheid is overigens niet verloren want het bedrijf, waarvan de Coöperatieve Tuiniersvereniging gebracht ter dikte van ca. 3 m. Van deze zandlaag zal ca. 2 meter in de bodem wegzakken zodat de uiteindelijke opho ging ca. 1 meter zal bedragen. Om het zettingsverloop te versnellen en schade aan de omgeving te voorkomen zullen zgn. ’’zandpalen" worden toegepast en zal het zand ”in den droge” worden aan gebracht. Om het zand en de bouwmaterialen te kunnen aanvoeren zal een nieuwe uitrit naar de Henegouwerweg worden ge maakt. Deze uitrit die is ontworpen door de provinciale waterstaat in Zuid- Holland, zal mede dienst gaan doen als uitrit voor het provinciale opslagterrein aan de Henegouwerweg. Voor de aan leg van de uitrit, het bouwrijp maken van het terrein en het opmaken van de ontwerpen voor de zuiveringsinrich ting, de gemalen en de transportleidin gen stelde Rijnlands verenigde vergade ring in februari 1984 een krediet be schikbaar groot/ 5.700.000,-. Indien de benodigde vergunningen tijdig worden verkregen zal in 1985 wor den begonnen met de aanleg van de inrit en het bouwrijpmaken van het terrein. Met bet inklinken van het terrein zal on geveer een jaar gemoeid zijn, zodat in 1987 een begin zal kunnen worden ge maakt met de bouw van de zuiveringsin richting. De bouwtijd van de inrichting en de bijbehorende werken is geschat op ca. 2 jaar. De ontwerpen voor de zui veringsinrichting en de gemalen zullen worden gemaakt door de afdeling pro jecten van Rijnlands technische dienst. Voor het opmaken van een definitief ontwerp Voor de transportleidingen, de gecompliceerde kruising met de Gouwe en het uitstroomhoofd van de effluent- leiding zullen de Heidemij (cultuurtech nische en landmeetkundige aspecten) en het ingenieursbureau Dwars, Heed- erijc en Verheij (civieltechnische en constructieve aspecten) ingeschakeld worden. 17.500 inwoners equivalenten. Onder deze omstandigheden is het langer uit stellen van de plannen voor de bouw van de A.W.Z.I. Reeuwijk-Randen burg c.a. dan ook niet verantwoord. Vooruitlopend op het definitief van kracht worden van het bestemmings plan werd voor het verkrijgen van de nodige vergunningen een procedure ex art. 19 Wet Ruimtelijke Ordening ge start. Ten behoeve van het bouwrijpma ken van het terrein werd bij de gemeen te intussen een aanlegvergunning ge vraagd. Aan de verenigde vergadering van Rijnland zal voorgesteld worden het terrein aan te kopen. WADDINXVEEN - In sociaal-cultu- reel centrum De Bonkelaar draait vrij dagavond 21 september om half negen de film met Clint Eastwood Dirty Har ry. De regie van deze rolprent met John Mitchum is in handen van Don Siegel. De toegangsprijs bedraagt vijf gulden. Korte inhoud van de film: Een killer, die zich Scorpio noemt, maakt vele slachtoffers en ..eist grote geldbedragen plus een vrijgeleide... anders nog meer doden! De overheid zwicht en inspec teur Harry Callahan moet het geld over handigen. Bij de overdracht trapt de moordenaar Harry sadistisch in elkaar en zegt dat er toch meer moorden zullen volgen, waaronder een meisje dat hij le vend begraven heeft met voor slechts enkele uren zuurstof. Harry komt Scorpio later weer op het spoor en martelt hem om erachter te ko men waar hij het meisje heeft verstopt. Scorpio dient een aanklacht in wegens mishandeling en wordt bovendien, van wege gebrek aan bewijs, weer vrijgela ten. Dat is het moment waarop de ver bitterde Harry kiest voor een keiharde manier om Scorpio uit te schakelen; een methode die hem door zijn superieuren niet in dank wordt afgenbkien! Hoewel de winter nog niet direct voor de deur staat, lanceert ook Opel-dealer Van Velde wederom het Opel Winterplan, waarbij de Opel rijder/ster met een gerust hart de winterperiode tegemoet kan zien. Het winterplan houdt in, dat het koelsysteem volledig wordt nage zien, waarbij onderdelen als wa terslangen, slangklemmen, radi- ateur dop, thermostaat, ventila- torriem, waterpomp en koelvloeis tof worden gecontroleerd. Als alle onderdelen in orde zijn bevonden of in orde zijn gemaakt, ontvangt de klant met het 25,- kostende Winterplan Certifikaat in de peri ode 1 oktober t/m 31 maart 1985 een garantie voor het probleemloos funktioner^n van het koelsysteem. a S: s S H S - WADDINXVEEN/BOSKOOP/REEUWIJK - Als de benodigde vergun ningen tijdig verkregen kunnen worden zal volgend jaar op Reeuwijks grondgebied langs de Henegouwerweg tussen Waddinxveen en Boskoop begonnen kunnen worden met de werkzaamheden voor de bouw van een centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie (AW21). Toch zal het complex niet eerder dan in 1989 in gebruik genomen kunnen wordenEr is dan door het hoogheemraadschap van Rijnland 20 jaar in de voorbereiding gaan zit ten. Gouda en Omstreken koelruimte had willen huren, zou zich eventueel in Bergschenhoek kunnen vestigen. Met groeibeperking aan de Bredeweg heeft ook im- en exportbedrijf Boers Holland BV te maken. Het aan 150 mensen werk biedende bedrijf, dat sinds 1975 in Waddinxvean actief is op 10 hectare grond, heeft gedreigd van de Goudse veiling weg te zullen gaan om zich in Zuid-Nederland te vestigen als uitbreidingsplannen door het provinci aal bestuur zullen worden afgewezen. Hier betreft het een nieuwe loods voor verpakking van zaden, planten en bol len van enkele miljoenen guldens, waarmee werk aan 20-30 mensen gebo den zou künen worden. Ook Boers’ dochter Fresh Flower zou willen uitbrei den. De Goudsche Courant: Veilingdirec- teur L. Heling ziet deze ontwikkelingen met lede ogen aan. Zo liep zijn veiling (die dit jaar 50 miljoen gulden denkt om te zetten) onlangs al de vestiging van een grote bananenhandel mis. En voorts kreeg het bedrijf Lehman en Troost nul op rekest, toen dit bedrijf wilde uitbreiden. Evenals Simon Post en Boers-Holland BV richtte ook dit be drijf zich middels een protestbrief tot de voorzitter van de afdeling voor geschil len van bestuur van de Raad van State. Het Goudse veilingbestuur signaleert bij de besluitvorming van Gedeputeer de Staten een zekere ’’rechtsongelijk heid”. In de brief aan de Raad van State wordt gesteld: ”Er zijn momenteel nog diverse bedrijven op het gebied van ver handeling en transport van groenten en fruit, die zich bij ons willen vestigen - maar door de ellenlange procedures is er ook voor het veilingbestuur weinig animo om een aanvraag in te dienen. Het gaat de veiling er niet om, bedrijven toe te laten welke niet verwant zijn aan de veiling. Uit perspublikaties is geble- woners equivalenten), met de mogelijk- ken dat bijvoorbeeld de bloemenveiling heid in de toekomst over te gaan tot uit- n.-i--breiding met een tweede zuiveringseen- heid. in Bleiswijk bedrijven op haar terrein laat vestigen, die buiten elk veilingge- beuren staan. Aantasting van het lande lijk gebied, waar de planologen zich zo Problematiek druk over maken, is daar blijkbaar niet van toepassing. Over de zorg voor het landschap rond de Goudse tuinbouwveiling schrijf het veilingbestuur aan GS: ”Om de aantas ting van het landelijk gebied te beper ken of tegen te gaan, is rondom ons in het bestemmingsplan bedoelde gebied al een groengordel aangelegd. Die groenvoorziening heeft, met het onder houd mee, 35.000 gulden gekost. Tegen die achtergrond doen wij een dringend verzoek de werkgelegenheid voor onze medewerkers en de personeelsleden van de andere bedrijven veilig te stellen door de gewenste uitbreiding wél toe te staan”. equivalenten. De ontwerpcapaciteit is zwaarschriften ingediend, die thans nog - jn behancie|ing zjjn> waarvoor het be stemmingsplan nog geen rechtskracht heeft verkregen. In 1969 benaderde de gemeente Wad dinxveen het hoogheemraad van Rijn land met een structuurplan waaruit bleek dat er zich op Iqarte termijn pro blemen zouden gaan voordoen bij de verwerking van het afvalwater uit deze gemeente. De gemeente beschikte over een, nog in 1964 uitgebreide, afvalwa- terzuiveringsinrichting. Maar de maxi mumcapaciteit van 17.500 inwoners equivalenten was reeds bereikt. Uit breiding was om planologische en mi lieuhygiënische redenen niet mogelijk. De aangrenzende gemeente Boskoop kreeg dezelfde problemen. De in 1966 in bedrijf genomen A.W.Z.I. te Bos- koop-Zuid, met een maximum capaci teit van 6.000 inwoners equivalenten was niet toereikend de uitbreiding van Boskoop-West op te vangen. Voorts diende een oplossing te worden gevon den voor de behandeling van het afval water van Boskoop-Oost, Reeuwijk- Randenburg, Reeuwijk-Dorp en Wad- dinxveen-Oost. In overeenstemming met de gemeente besturen van Boskoop en Waddinxveen werd door het college van Rijnland in 1972 een besluit genomen om de moge lijkheden voor de bouw van een gecom bineerde A.W.Z.I. voor Boskoop en Waddinxveen te onderzoeken. De voorkeur ging uit naar een locatie ten oosten van de Gouwe, omdat deze plaats ook mogelijkheden bood voor aansluiting van het gedeelte van de ge meente Reeuwijk ten noorden van de rijksweg A 12 (kern Reeuwijk-Dorp). Het gemeentebestuur van Reeuwijk stemde hiermee in. Een werkgroep bestaande uit de techni sche diensten van de drie gemeenten, het hoogheemraadschap en het inge nieursbureau DSBV (Drexhage, Ster kenburg, Bodon, Venstra) werd samen gesteld om de plannen uit te werken. In 1974 adviseerde de werkgroep de bouw van een gecombineerde A W.Z.L te/ Reeuwijk. Met de voorbereiding van de plaatskeu- ze is veel tijd gemoeid geweest. Eerst op 1 november 1982 kon de gemeenteraad van Reeuwijk het bestemmingsplan ’’Henegouwerweg 1981” vaststellen. De zuiveringsinrichting is geprojec teerd op een terrein dat eerder door de provincie werd aangekocht voor de aan leg van de provinciale weg nr. 25. Het bestemmingsplan werd, met uit zondering van een klein gedeelte, op 16 augustus 1983 goedgekeurd door gede puteerde staten van Zuid-Holland. Te gen dit besluit zijn bij de Kroon vier be- Voor het transport van het afvalwater uit Waddinxveen, Boskoop en Reeu wijk naar de te bouwen zuiveringsin richting zullen de bestaande gemalen in Waddinxveen-West moeten worden Verbouwd en zullen nieuwe gemalen moeten worden gebouwd in Reeuwijk- Dorp en Boskoop-Oost. Voorts zullen transportleidingen moe ten worden aangeleged van de te bou wen c.q. te verbouwen gemalen naar de zuiveringsinrichting. Waddinxveen- Oost kan rechtstreeks aan de zuiver ingsinrichting worden aangesloten met behulp van het voor dit gebied gekozen drukrioleringssysteem. Het transportsysteem voor Boskoop- Oost zal zodanig worden opgezet dat met behulp daarvan ook Reeuwijk- Randenburg aan de zuiveringsinrich ting kan worden aangesloten. Het ge zuiverde afvalwater zal in de Gouwe worden geloosd. Met betrekking tot de zuiveringsmetho- de is op grond van een door de techni sche dienst van het hoogheemraadschap uitgebracht systeemkeuzerapport geko men voor het systeem biologische zuiver ing onder Pasveercondities (carrousel met puntbeluchters). Over het drogen van de bij de zuivering vrijkomende slib kan worden gezegd dat de apparatuur voor het langs mecha nische wég drogen van dit slib in de af gelopen jaren zoveel verbeterd is dat het mogelijk wordt geacht in Reeuwijk- Randenburg mechanische droging van het slib toe te passen. Als belangrijk voordeel van deze me thode kan worden gezien dat de droging van het slib in een gesloten gebouw kan plaatshebben. Voorts is een belangrijk voordeel dat het voor de zuiveringsin richting benodigde terreinoppervlak belangrijk kleiner kan zijn. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Inmiddels begint goed duidelijk te worden wat de houding van de provincie Zuid-Holland betekent voor het gebied van de Coöperatieve Tuiniersvereniging Gouda en Omstreken aan de Bredeweg. Omdat uitbreiding van de veiling alleen maar wordt toege staan aan ’’veilinggebonden” bedrijven moest het loon-koelbedrijf Simon Post BV uit Pijnacker de deur worden gewezen en mag im- en exportbe drijf Boers Holland BV ter plaatse niet groter groeien. De omvang van het veilingterrein in het zuidwesten van Waddinxveen is al ja renlang onderwerp van discussie. Eerst omdat het gemeentebestuur hier extra bedrijvigheid had willen situeren, gelet op de plek tussen twee rijkswegen (A12 en A20). Maar dat wilde de provincie niet en als ’’compensatie” mocht het be drijvenpark Coenecoop groter worden dan aanvankelijk gedacht. Dat de plek aan de Bredeweg niet veel groter meer kan worden blijkt weer eens uit het recente voorontwerp in hoofdlijnen dat de provincie heeft ge maakt voor de herziening van het uit 1978 stammende streekplan Zuid-Hol land Oost. Daarin staat dat het streven naar een groen Midden-Holland nog strakker wordt aangepakt. De afwijzing van Simon Post die hiervan het gevolg is, heeft burgemeester C.M. van der Koelhal Linden in de gemeenteraadsvergade ring van drie weken geleden zijn teleur stelling doen uitspreken, nadat deze kwestie door D’66-gemeenteraadslid H.P. Barth in de rondvraag ter sprake was gebracht. WADDINXVEEN In Waddinxveen is het sociaal-cultureel centrum De Bonkelaar één van de plaatsen in de ze provincie waar de jaarlijks terug kerende creatieve cursussen Krez worden gegeven, bedoeld voor vrij willigers/sters die in het jeugdwerk in Zuid-Holland actief zijn. De cur susdata zijn maandag 22 en 29 okto ber en 5, 12, 19 en 26 november. De kosten bedragen f 36,-- per deel- nemer/ster. 4 Van leid(st)ers in het jeugdwerk wordt heel wat gevraagd. Daarom biedt een aantal samenwerkende pro vinciale en regionale organisaties hen de mogelijkheid om een ondersteu nende Krezcursus te volgen. De cur sussen starten na.de herfstvakantie en duren zes avonden. Zij zitten vol ideeën. Er wordt ook gezorgd voor schriftelijke informatie voor de deel- ne(e)m(st)ers aan deze kreatieve cur sussen. Bovendien is er tijdens de cur sus ruimte om met elkaar gegevens uit te wisselen. Er zijn twee soorten cursussen. A- cursussen: Bestemd voor nieuwko mers in het jeugdwerk. Zij krijgen eenvoudige opdrachten die direct toepasbaar zijn in de clubpraktijk. Er wordt veel aandacht besteed aan ba sistechnieken. De deelne(e)m(st)ers gaan tijdens de cursus ook samen aan de slag. En B-cursussen: Bestemd voor de meer ervaren leiding. De opdrachten zijn ruimer en vragen daardoor meer inventiviteit en creativiteit. Er wordt naast het gebruikelijke creatieve aan bod aandacht besteed aan het pionie ren op andere terreinen van kunstzin nige vorming. Ook in deze cursus wordt samenwerking gestimuleerd binnen de jeugdclub. Door met el kaar van gedachten te wisselen over het werken rond epn thema waarbij de kinderen van de jeugdclub samen werken. De Krezcursussen zijn een initiatief van de volgende samenwerkende or ganisaties: Commissie Jeugdwerk van de Provinciale Jeudraad Z-H, Christe lijke Jongeren Verbond Zuid-Hol land, Centrum voor Jeugdwerk in Zuid-Holland ‘Janzeuven’, Scouting Zuid-Holland, Provinciaal Gerefor meerd Centrum voor Jeugdwerk in Z- H, Provinciaal Hervormde Jeugdraad Z-H, NUSO Zuid-Holland en J.J.W. Den Haag. Inlichtingen en of opgave: Centrum voor Jeugdwerk in Zuid-Holland ‘Janzeuven’, Jan van Nassaustraat 7, 2596 BL Den Haag, telefoon: 070- 244736. Op de braderie op het nieuwe gedeelte van rijksweg A 20 in Nieuwerkerk aan den IJssel is ook de Waddinxveense Keurslager C. Koot van de Groensvoorde (op de foto links) te vinden. Hij is daar aanwezig met collega’s uit Zeven huizen, Gouda en Capelle aan den IJssel. De vier keurslagers verkopen onder meer broodjes shoarma, humburgers en knakworst. WADDINXVEEN-Op vrijdag21 september zal het aan de Dorp straat gevestigde automobielbe drijf Van Velde met een grote show het heuglijke feit vieren, dat dit be drijf door Opel-importeur General Motors is aangesteld tot officieel Opel-dealer. Sinds 1978 was dit Waddinxveense automobielbedrijf al Opel Service Dealer, maar deze benoeming houdt in dat Van Velde nu erkend is als Opel dealer. Directeur M. van Velde: ”Ik ben vroeger als monteur begonnen en startte in 1977 een eigen garagebe drijf, een jaar later gevolgd door de aanstelling tot service-dealer van een Opel dealer. De afgelopen 6 jaar hebben wij een grote ervaring opgedaan wat betreft Verkoop en Onderhoud van Opel, hetgeen heeft geresulteerd in de officiële benoeming tot Opel dealer.” Ter gelegenheid van deze aanstel ling organiseert Opel Dealer Van Velde een openingsshow, die sa menvalt met de introduktie van de nieuwe Opel Kadett. Naast de nieuwe Kadett op de show ook aan dacht voor de speciale Corsa Swing en de Kadett Olympia. Bovendien kan men via een worp op het Open Dartbord de inruilprijs met maxi maal vijfhonderd gulden verhogen en dat is mooi meegenomen'; voor de jeugdige bezoekers organiseert de nieuwe Opel dealer een teken wedstrijd met een aantal leuke prij zen. Tot slot de heer W. Kreber, Opel- districts manager: ”We zijn ver heugd, dat automobielbedrijf Van Velde is toegetreden tot de organi satie van officiële Opel-dealers. In de afgelopen 6 jaar heeft dit auto mobielbedrijf bewezen, over een enorm vakmanschap te beschik ken, gespecialiseerd in Opel, en wij zijn er zeker van dat de belangen van alle Opelrijders/sters in de re gio op uitstekende wijze behartigd zullen worden.” J ..ÏHT

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 13