Schrijfster Thea Beckman op braderie De Landbouw organiseert biervat lopen 1 SOK 311 w lil M JL w A gE -4» ‘II? w I M J k i I 19 September 1984 ■MM BOSKOOP Komende vrijdag en zaterdag zullen in be langrijke mate weer in het teken staan van de najaarsbraderie. De zesde op rij al weer. Als Pluvius een weekeinde vrijaf neemt dan zullen ongetwijfeld weer duizenden de presentatie van de Boskoopse middenstand bezoeken. Hoewel de eerlijk heid gebiedt te vermelden dat de braderie zich niet beperkt tot de middenstand alleen. Tientallen verenigingen, ambachtslie den en aanverwante zullen de braderie nog meer kleur ver schaffen. Burgemeester J. H. Reinders opent de braderie, vrijdagmiddag om 14.00 uur. itJll ft® S Isssal i lil HF s ||L z~ café De Landbouw er achter. BOSKOOP De bekende kinder boekenschrijfster Thea Beekman zal op vrijdag 21 september enkele uren boekhandel Kruiswijk bijstaan op de braderie. Er bestaat gelegenheid een praatje met haar te maken, boeken te laten signeren terwijl uiteraard al haar leverbare boeken in de stand vermoedelijk niet gehaald zullen worden. Om Boskoop met dit nieu we fenomeen vertrouwd te maken zal het kampioensteam uit Woens- drecht vooraf een demonstratie ge ven. Het vervoermiddel is een aluminium biervat, gemonteerd in een staalcon structie met twee armsteunen. De deelnemer staat min of meer stabiel op het vat en rolt deze met de voeten in de gewenste richting. Daar deze tak van sport al enige tijd in wed- dochter”, „De gouden dolk”, „Stad in de storm”, „Het rad van fortuin” eh „Wij zijn wegwerpkinderen”. Thea Beekman zal op de braderie aanwezig zijn van 17.00-18.00 uur en van 18.30-20.00 uur. van een op schaal gebouwde stoom locomotief, de „Nestor”. Deze loc was ook in 1981 op de Boskoopse braderie. Met drie rijtuigen gaat „Nestor” ritten maken op het par cours Achter de kerk. Opstappen kan bij sigarenmagazijn Verkleij. Daarbij zitten de kinderen in een harnas en wordt de sprong afgeremd door een air-break systeem, allemaal absoluut veilig, dit ter geruststelling voor de ouders. Kinderen die zo’n sprong maken krijgen van een echte parachutist een mini-jump certificaat. Verder komt er ook een video airshow, van uit een speciale auto worden op vi deo beelden getoond van spectacu laire luchtvaartsporten. voor de winkel te koop zijn. Op dit moment staat haar laatste werk „Wonderkinderen” volop in de be langstelling. Met het boek „Kruis tocht in spijkerbroek” won zij in 1974 een Gouden Griffel. Andere bekende werken van deze schrijfster zijn onder meer Hasse Simons- Daal verzorgt niet alleen de entree op de Burg. Colijnstraat maar geeft in een stand gelegenheid voor brood bakken en doelschieten. Niet te mis sen zijn de Bosgouw Ruiters op het Kerkplein waar de jeugd gelegen heid krijgt voor het berijden van paard of pony. Ook komt daar weer een ontspanningsgelegenheid waar men een biertje kan kopen, of een kop koffie. Vermeldenswaardig is ook de bijdra ge van de politie, waarmee niet het uitdelen van parkeerbonnen wordt bedoeld maar het gevén van infor matie over inbraakpreventie. Een gespecialiseerde politieman toont wat particulieren en bedrijven kun nen doen om het inbrekers zo lastig mogelijk te maken. Tegen relatief lage kosten kan het inbraakgevaar een stuk verminderd worden. Tenslotte zal dit jaar ook de inmid dels bekende kindermarkt niet ont breken. Deze markt wordt gegroe peerd rond de Rabobank waar kin deren gratis een stand kunnen ge bruiken voor het verkopen van aller hande spulletjes. Dit is uitsluitend voorbehouden aan kinderen, volwas senen mogen er geen handel drijven. Qua omvang zal de braderie niet on derdoen voor die van vorige jaren. Dankzij een intensieve voorberei ding konden de organisatoren Dirk Jongejan, Gerrit Koetsier en Willem Kruiswijk, ook voor 1984 een com pleet pakket samenstellen, hoewel dat niet altijd van ’n leien dakje gaat. „Dit jaar meldden zich wat minder verenigingen aan dan we gewend zijn, hoewel dat op het laatst toch nog wel aantrok. Het aantal Bos koopse winkeliers is nagenoeg gelijk gebleven en het aantal niet-Bosko- pers iets toegenomen. We hanteren Luchtkussen Het verenigingsleven grijpt de bra derie aan om zich enerzijds te mani festeren en anderzijds om de clubkas wat op te poetsen. De Gymnastiek vereniging Boskoop verkoopt artike len en heeft een grote luchtmatras, zodat de jeugd kan springen en dui kelen, de supportersclub van Flo- reant organiseert de open Boskoop se kampioenschappen paalhangen en doet verder het 21-spel. Dan de Vrijwilligerswerkgroep Houtakkers, die voorlichting over dat werk geeft, Veilig Verkeer Nederland komt met een ogentest en verstrekt folders en stickers, De Zonnebloem en de Die renbescherming verstrekken infor matie en de scoutinggroep Mr. van Stoom Een oude bekende komt ook weer langs, de bejaarde stoomsleepboot Finland blijft tot de verbeelding spreken. Deze herinnering aan ver vlogen tijden wordt in stand gehou den doon de Stichting Stoomsleep boot Finland, gebouwd in 1921 en een zusje van de slepers Griekenland en Rusland. De stoomketel is ge bouwd in Schotland en wordt ge stookt met twee vuren. De Finland is 21 meter lang, 5 meter breed en heeft een diepgang van 2,50 meter. Boot en machine zijn gebouwd bij P. Smit jr. in Rotterdam. De Finland wordt afgemeerd aan de Barend- straat, ze is te bezichtigen en maakt rondvaarten. Nog meer stoom brengt de Stoom- groep West-Zuiderpark in de vorm Ambachten Oude ambachten ontbreken even min. Een greep daaruit: sieraden ma ken, folkloristische kleding (zelfge maakt), oude munten, zeefdrukken, een croissanterie, Spaanse sloffen, leer- en houtbewerken, buttons ma ken door middel van fotografie, het bedrukken van T-shirts, er komt ie mand met fietsonderdelen in enve loppen, glasgraveren, houtbranden, geneeskrachtige stenen zijn er te koop, evenals Limburgse vlaaien, oosterse artikelen, tapijten en de on vermijdelijke oliebollenkraam. Ui teraard ook de suikerspin. Lanceringen In Boskoop nog nooit vertoond is het lanceren van op schaal gebouw de ruimtevaartuigen, van diverse modellen. Vliegende schotels en spa ce shuttles, in grootte variërend van 30 cm tot 2 meter gaan de lucht in. Daarbij kan een hoogte bereikt wor den van ongeveer 150 meter. De ruimtevaartuigen worden aangedre ven door motoren die lopen op vaste brandstof en dalen aan parachutes. Verantwoordelijk hiervoor is Para Air-service Nederland- Iets bijzonders is voorts de mobiele parachutisten-toren voor kinderen. Van een 3 meter hoge toren kunnen kinderen van 3 tot en met 12 jaar een gesimuleerde para-sprong maken. Ballon Maar ook volwassenen kunnen de lucht in, als het weer meewerkt ten minste. Op het terrein tegenover ho tel Neuf kunnen betalende passa giers omhoog in een mandje dat on der een 22 meter hoge ballon is op gehangen. „Jo-Jo” wordt dit grapje genoemd. Aan een kabel stijgt de ballon tot een maximale hoogte van 50 meter, afhankelijk van de wind. Wie liever met beide benen op de grond blijft komt niets tekort want er is meer te beleven. Een oud-Hol- lands poppentheater uit Leiden geeft voorstellingen. Tussentijds loopt een folkloristisch gekleed heerschap over de braderie met een origineel buikorgel ujt de jaren twintig. Op dat orgel zit een aapje (namaak). Muziek volop overigens, de harmonie Excel sior loopt vrijdag over de braderie en geeft zaterdagmiddag een concert. Voorts een echte big band, de boeren kapel van Concordia en een aantal individuele muzikanten. Zoals te verwachten viel weer een bijzondere opening want Boskoops eerste burger ontfermtzichoverde lancering van een op schaal nagebouwd ruimtevaartuig. Dergelijke lancerin gen zullen de hele braderie plaats vinden. Het is dit jaar helemaal een ruimtelijk gebeuren want het publiek kan, bij goed weer, Boskoop ontstij gen in een mandje onder een gasge- vulde ballon. Maar daarover later. strijdverband wordt beoefend is er een wedstrijdreglement waaraan streng de hand wordt gehouden, op straffe van diskwalificatie. Deelna- meformulieren worden met deze krant verspreid en kunnen worden ingeleverd bij hotel-café De Land bouw vóór zaterdag 22 september. De winnaars zijn op voorhand al uit genodigd door de gemeente Woens- drecht om deel te nemen aan de kampioenschappen die in 1985 in Woensdrecht worden gehouden. BOSKOOP Als het gaat om een snelheidswedstrijd op vreemde ver voermiddelen in Boskoop zit geheid 2--- --De im mer inventieve Ronald Vervoort pik te in het zuiden des lands het hardlo pen op biervaten op en introduceert deze sport na afloop van de braderie, zaterdagmiddag om 16.00 uur op de Zijde. Inschrijven kan individueel of per team. Nederland heeft een kam pioensteam dat de 25 „doet” in 13 seconden, waarden die in Boskoop Braderie belooft weer groot spektakel! een strenge selectie daarvoor. Alleen dat, wat we in Boskoop niet hebben wordt toegelaten. Op dit moment zijn we vol, of het zou wel iets héél bijzonders moeten zijn”, zo ipeldt secretaris Willem Kruiswijk. Hij stipt ook nog even aan dat de situatie dit jaar optimaal is. Vorig jaar was het winkelcentrum aan de Burg. Colijn straat nog niet helemaal klaar, waar door er een open plek bleef. Nu kan het plein bij 't Gouwécentrum ook benut worden, de markt verhuist naar de Zijde. Bovendien is er flink geïnvesteerd in nieuwe vlaggen, in samenwerking met de Dorpskernwinkeliers, zodat het geheel ook een fleuriger aanblik zal krijgen. Poppentheater en een buikorgeltje uit de jaren twintig. Terug van weggeweest, de minia- tuur-stoomloc Nestor met drie rijtui gen voor rondritten. F ~..j „«waag;»’ I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 9