Gemeente richt Ereraad In dubbeldekker door het meubelhart W’veen MUZIKALE MASSA’S WOL berispt dierenarts MASSA’S - WOL nieuw bedrijfs terrein in bij M. Schoutenstraat SHOWAVOND TRADITIE GEMEENTERAAD J. Slager schoot tekort 819 W’veners zonder baan 15,00 PvdA-wethouder opent centrum De Gouwebloem Oproep aan oud-spoorweg- werknemers 3,25 Schrijver van jeugdboeken op kindermiddag waddinxveen Op initiatief van de Stichting Openbare Bibliotheek Waddinxveen komt jeugdboeken schrijver Rindert Kromhout van der Meer donderdagmiddag 18 oktober naar het sociaal-cultureel centrum De Bonkelaar, waar tussen twee en vier uur een kindermiddag wordt gehou den. Er is dan kinderboekenweek. Rindert Kromhout van der Meer is een jonge schrijver die vooral de laat ste tijd erg in de belangstelling staat. Hij heeft ongeveer 15 boeken ge schreven, die van veel humor en fan tasie getuigen. Boeiende middag Stichting Meubelstad Nieuwsblad Een boekenbon? Onafhankelijk Onderzoek FEESTPRIJZEN BIJ DANSAVOND BOSKOOP steeds laatste zondag van de maand. GERTHUIZER MOONS Ongefundeerd Ongegrond Levendig -AF. ït “HARWA” VAKKUNDIGE - VLOERVERWENNERS ALS WIJ HET BOLLEN Uw televisiedokter S. ATTEMA FORTEX Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. Woensdag 26 september, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. Nijhof’s Glashandel b.v. Enorme partij ZARESKA-GOLANA 10% wol - 90% acryl, 50 gram, 12 kleuren, adviesprijs 2,50 per knot. Openingsprijs alléén deze week 10 KNOTTEN VOOR 15,00 ZARESKA-OLANA 100% acryl -100 gram, 12 kleuren, adviesprijs 4,50 per knot. Alléén deze week - openingsprijs 10 KNOTTEN VOOR 29,50 HEIDE a.s. zondag 30 september aanvang 20.30 uur. De Rozenburcht MARTIN VISSER HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 SNEL NAAR Dorpstraat 37 - Waddinxveen Donderdagavond koopavond. B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 ter gelegenheid van ons nieuw te openen wol-filiaal in de Dorpstraat 37 - Waddinxveen, a.s. donderdag 27 september om 9 uur. ATTENTIE!!! ATTENTIE!!! Bij aankoop van 1 pak wol a 10 knotten, voor de éérste 100 kopers, het nieuwe ZARESKA-BREIBOEK GRATIS. COMPUTEROPL. DEMONSTRATIE- AVOND MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1984 IS ONZE ZAAK VOORTAAN ’S MAANDAGS DE GEHELE DAG GESLOTEN GRASZODEN -FASHION f WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1984 40e JAARGANG - Nr. 1893 het leven van dit dier - de 8-jarige teef Beer - N NIET SEIZOENGEBONDEN! Het stichtingsbestuur heeft inmiddels te denken (Waal re) 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 in 't hart van Hollands midden Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Denkt U aan Dubbelglas? Vraag dan deskundig advies aan in div. srt. 10voor D. van Schagenplantsoen 8 Telefoon 01828-12864 Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 TUINCENTRUM- BOOMKWEKERU Rijneveld 86 Boskoop Tel. 01727-4009. HOOFDREDACTEUR: Weekblad voor Waddinxveen EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ÓRANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 De Ereraad schaart zich dan ook ach ter het verwijt van mevrouw Ko- nings-Woudstra dat de heer Slager een aanwezige baarmoederontsteking bij de hond niet heeft onderkend. De door de Waddinxveense dieren arts in het verweer getrokken con clusie dat aan de zijde van de familie Vandaag 20.00 uur Aidaplein 32 (naast Koppes) Alphense avondschool tel. 01720-22450 na 13.00 uur leuke resultaten weten te behalen en be zint zich op ideeën om volgend jaar nog meer inhoud te geven aan de gezamen lijke activiteiten, die er op gericht zijn om iedereen in het westen van Neder land duidelijk te maken dat je om het meubelhart in Waddinxveen niet heen kunt. van de Rand- B. en W. voerden namelijk overleg met de heer P.F. Groen te Gouda inzake een door hem gedaan verzoek tot aan bieding van een perceel bedrijfsterrein. De heer Groen is eigenaar van een tim merfabriek. dat thans is gevestigd te Gouderak. Vanwege een gifaffaire al daar dient dat bedrijf te worden ver- De beslissing van de Ereraad van de KNMD is vorige week maandag ge stuurd -aan zowel de dierenarts als de getroffen hondenbezitster aan de Heemraadweg 27. De Waddinxveense had zich vorig jaar november in twee brieven beklaagd over de werkwijze van dierenarts Slager, die bij haar in middels overleden hond ten onrech te de diagnose suikerziekte stelde en een aanwezige baarmoederontsteking niet onderkende. WADDINXVEEN - Maandagmiddag heeft de Stichting Meubelstad Waddinxveen journalisten in een Engelse dubbeldekker rond laten rijden in het dorp aan de Gouwe om hen kennis te laten maken met de plaatselij ke meubelbranche. Dat viel, zo bleek uit de reacties van de deelnemers, bijzonder in de smaak. Het viel de gasten op dat erin Waddinxveen sprake is van een zeer gevarieerd aanbod. In de komende weken zullen de repor tages over de aan Waddinxveen afgelcg- de bedrijfsbezoeken wel verschijnen. Ook het Weekblad voor Waddinxveen zal vertellen wat die middag is getoond. Aangezien de Waddinxveense dieren arts geen verder onderzoek - met na me van het bloed - hiernaar heeft verricht kan de Ereraad zich geen oordeel vormen of de hond van de Waddinxveense al dan niet aan sui kerziekte leed en heeft de raad dit onderdeel van de klacht ongegrond moeten verklaren. Jongens- en mannenmode Boskoop. Dorpsstraat 2d. lel 01727/2520 WADDINXVEEN/BERGEN - De Ereraad van de Koninklijke Ne derlandse Maatschappij voor T~’ Kerkweg-Oost wonende Waddinxveense dierenarts J. Slager berisping s ris J.E. H; w met de eer en de waardigheid m2 WADDINXVEEN - In het verlengde van de Maarten Schoutenstraat - het terrein van de rond de jaarwisseling vertrekkende bedrijf van Van Schaik Berghuis, welke grond eigendom is van de gemeente - zal een be- drijfsterreintje worden ingericht voor ondernemingen die eigenlijk te klein zijn voor Coenecoop. De eerste gegadigde heeft zich al gemeld. Met de heer Groen heeft het college overeenstemming bereikt over de ver koop van een perceel industriegrond van -± 480 m2 tegen de prijs van 60.750,- excl. B.T.W. Op dit perceel zal de heer Groen een timmerwerk plaats oprichten. plaatst opdat de grond kan worden ver- Ons Begin Met de Chr. Woningbouwvereniging 'Ons Begin” heeft het college van B. en W. overleg gevoerd over de verkoop van een perceel grond aan de Mercuri- usweg. Overeenstemming is bereikt over de verkoop van 750 m2 grond, voor de prijs van 87.750,- excl. B.T.W. De woningbouwvereniging is voornemens op dit perceel een kantoor pand te realiseren ten behoeve van de huisvesting van de samenwerkende wo ningbouwverenigingen (S.S.W.) Voor de verlening van een bouwvergunning is overigens nog een juridisch-planologi- sche procedure benodigd. Gedurende de maand augustus is de werkloosheid in de gehele Goudse streek toegenomen van 8.704 tot 9.019, derhalve met 315. De stijging van de werkloosheid in deze maand is minder dan die van augustus vorig jaar (toen met 371). Het aantal werk loze mannen bedraagt nu 5.810 (plus 86), het aanbod van vrouwen nam met 229 toe tot 3.209. ‘‘Verder is de Ereraad van mening dat de beschreven symptomen ook kunnen duiden op een baarmoeder ontsteking zodat de heer Slager de ze mogelijkheid, zeker nadat de door hem toegepaste therapie geen resul taat afwierp, terdege had moeten overwegen en een nader - bloed - en röntgen - onderzoek had moeten ver richten, in welk geval hij tot de diag nose baarmoederontsteking had kun nen komen”, aldus de Ereraad, die stelt dat noch uit het verweer noch uit de dupliek is gebleken dat de Waddinxveense dierenarts de moge lijkheid van een aanwezige baarmoe derontsteking heeft overwogen, laat staan een onderzoek daarnaar inge steld. Voordat de Ereraad in zijn zitting van donderdag 30 augustus over de klachten een besluit nam schreef de Waddinxveense dierenarts een ver weerschrift, kwam daarop een repliek van mevrouw Konings-Woudstra, gaf desgevraagd de Goudse dierenarts J. C. Oldenbandringh - die de hond op het weekendspreekuur had gekregen - een verslag van onderzoek en behan deling van de hond en kwam daarop weer een dupliek van de heer Slager. Uit de stukken is naar het oordeel van de Ereraad komen vast te staan dat de hond, toen ondanks de door de heer Slager ingestelde behande ling geen verbetering optrad, tij dens de weekenddienst is onderzocht en op grond daarvan door middel van een hysterectomie is behandeld voor een baarmoederontsteking door de Goudse dierenarts Oldenban dringh. Voor wat betreft het verwijt dat er door de Waddinxveense dierenarts ten onrechte de diagnose suiker ziekte is gesteld is de Ereraad van me ning dat de door de heer Slager en mevrouw Konings-Woudstra genoem de symptomen kunnen passen in het ziektebeeld behorende bij suiker ziekte. WADDINXVEEN - In het Weekblad voor Waddinxveen zullen we nog met ze praten maar inmiddels heeft ook het Waddinxveense gemeentebestuur een oproep geplaatst voor oud-spoorweg werkers. Voor de festiviteiten op 6 oktober rond het 50-jarig jubileum van de spoorlijn Gouda-Alphen a.d. Rijn wil het ge meentebestuur graag die Waddinxve- ners uitnodigen die 50 jaar geleden bij de aanleg van de spoorlijn betrokken waren. Helaas is ter gemeentesecretarie maar een beperkt aantal namen en adressen van oud-spoorwegwerkers bekend. Waddinxveense oud-spoorwegwerkers worden daarom verzocht contac op te nemen met de heer H.J.B.C. Maas van de afdeling Algemene Zaken en Ruim telijke Ordening van de gemeentesecre tarie. telefonisch bereikbaar onder nummer 01828-14433. tst. 115. wijderd en gereinigd. Op het terrein achter "Van Schaik Beghuis”, ter hoogte van de (doorge trokken) Maarten Schoutenstraat, lig gen - na verkaveling van dit terrein - meerdere uitgeefbare percelen indu striegrond. Deze percelen zijn met na me bedoeld voor kleinschalige bedrij ven. wat er allemaal in het eigen dorp op in totaal 30.000 vierkat*- meter toonzalen te koop is. De begin dit jaar opgerichte Stichting Meubelstad Waddinxveen is er voor omdat onder de aandcht te bren- Dit gouwedorp - het werd door de org- gen van een groot publiek. nisatoren steeds opnieuw aangetoond - is in feite één grote meubelboulevard. Alleen moet het publiek weten waar je nu wat kunt vinden. En ook daaraan wordt gewerkt. Meubelstad Waddinxveen presenteer de zich als een levendig meubelcentrum met veel handel, bedrijvigheid en ont zettend veel handel, bedrijvigheid en ontzettend veel keus. Zeker is dat al leen al de Waddinxveners niet weten In ‘Zullen we ze dan maar houden’ brengen twee kinderen hun ouders naar een tehuis voor buitengewoon vervelende ouders. En in ‘het dra kenhuwelijk’ beleven mensen en die ren allerlei spannende avonturen. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen een gratis toegangskaart afhalen bij de bibliotheek aan de Juliana van Stolberglaan, bij de Anne Frankbi- bliotheek, de bibliobus of in De Bon kelaar. Dit geldt ook voor kinderen die geen lid zijn van de bibliotheek. Maar wees er wel snel bij, anders zijn de kaartjes op. Concordia (Waddinxveen). Waddinxveens eerste burger, die vindt dat een dergelijke taptoe ge woonweg bijzonder veel belangstel ling verdient, geeft in zijn in het pro grammaboekje opgenomen voor woord te kennen dat de organisatie van dit gebeuren geen eenvoudige zaak is. Bij Concordia heeft de taptoecom- missie, bestaande uit H. Bouman, R. van Eist, J. Huschka, L. de Knegt en J. Visser, hiervoor weer het nodige werk verzet. Voor hun werk verkre gen zij financiële steun van adver teerders en een aantal bedrijven in en buiten Waddinxveen. ih glos Van de deelnemende verenigingen ne men zowel de stadsharmonie KVA als het Sint Willibrordus Gilde zater dagmiddag 6 oktober deel aan het na bij het NS-station Waddinxveen plaatsvindende evenement vanwege het vijfitgjarig bestaan van de spoor lijn Gouda-Alphen aan den Rijn. Een stukje zuidelijk folklore is daarmede ongetwijfeld verzekerd. Het in de middaguren gebodene zal zonder eni ge twijfel een motivatie zijn om ’s avonds in de sporthal de “Taptoe Waddinxveen 1984” te aanschouwen. De stadsharmonie KVA uit Oss, waarvan oud-Waddinxvener B. de Knegt als dirigent optreedt, zal in 1985 haar 150-jarig bestaan herden ken; de letters KVA staan overigens voor “Kunstliefde Vermag Alles”. Na medewerking aan de op het Sta tionsplein plaatsvindende festiviteit rondom het vijftigjarig bestaan van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn staat KVA garant voor een kor te muzikale rondgang door een ge deelte van de Oranjewijk. De op 9 oktober 1963 opgerichte Drumfanfare De Rijntamboers uit Zoeterwoude treedt sedert circa één jaar in een nieuw Engels galakostuum op; tijdens bekende festivals en tap toes heeft deze drumfanfare met haar twirls zonder meer haar kunnen getoond. De Rijntamboers zullen voor een muzikale rondgang door een deel van het Brugcentrum zorgdra gen. De uit ongeveer honderd leden be staande Harmonie Excelsior, het tamboerkorps en de majorettengroep inbegrepen, uit nabuur-gemeente Boskoop bestaat dit jaar 85 jaar en was onder meer de eerste muziek vereniging in Nederland met majo rettes. Excelsior zal ter nadere aan kondiging van deze muzikale show avond een rondgang door “Zuid kade I” verwezenlijken. WADDINXVEEN/GOUDA - In de maand augustus telde Waddinxveen, volgens cijfers van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Gouda, 819 werk lozen: 509 mannen en 310 vrouwen. Een jaar geleden waren dit er nog 729: 485 mannen en 244 vrouwen. 50 lage tulpen 8,50 (ZIEKABOUTERADVERTENTIES) WADDINXVEEN - Zaterdagmiddag 6 oktober om twaalf uur zal PvdA- wethouder drs. M. Kraaijestein het voormalige ketelhuis van de wijk- vereniging aan de Tollenslaan, dat laatstelijk als het buurtcentrum De Pionier van de Stichting Sociaal Cul tureel Werk Waddinxveen in gebruik was, officieel openen en in gebruik nemen als nieuw centrum van de Stichting De Gouwebloem. Het ketelhusi is voor f. 15.000,— in het bezit gekomen van de Waddinx veense therapieclub. Een vrienden prijsje, zo bleek uit een discussie in de gemeenteraad over de verkoop door de gemeente van dit onderko men. De officiële opening is voor het bestuur van De Gouwebloem aanlei ding tot het houden van een open huis tot 15.00 uur op dezelfde eer ste zaterdag van de maand oktober. Eén van de nieuwe activiteiten is in het nieuwe centrum de mogelijk heid om elke dinsdagmiddag van 14.00-16.30 uur te handwerken. Voor het afhalen van materialen voor handenarbeid is “De Gouwebloem” elke woensdag- en donderdagmiddag van 14.00-16.30 uur open. Met deze Engelse dubbeldekker reed de Stichting Meubelstad Waddinxveen door het meubelhart stad. (Foto: Sjaak Noteboom). het grootste r</. c 3 Diergeneeskunde heeft de aan de J een gegeven. Volgens voorzitter mr. E.G. James en secreta- age van deze raad heeft hij in november vorig jaar in strijd l van de diergeneeskundige stand de hond van mevrouw A. Konings-Woudstra behandeld en bovendien r in gevaar gebracht. Deze tekortschietende handelswijze keurt de Ereraad ernstig af. Konings “sectie zou zijn ontweken” noemt de Ereraad ongefundeerd en deswege ook ongepast. Mevrouw Konings-Woudstra, die het Weekblad voor Waddinxveen vorig najaar al op de hoogte stelde van haar klachten, waarop wij gesprekken voerden met zowel dierenarts Slager als zijn Goudse collega Oldenban dringh, zegt met genoegen kennis te hebben genomen van de beslissing van de Ereraad, hoewel ze haar hond daar overigens niet mee terug heeft. “Gebleken is dat wanneer men zijn recht zoekt bij de juiste instanties men dit ook krijgt. Daardoor is ook een gevecht van tien maanden zin vol”, aldus de Waddinxveense. WADDINXVEEN “Een evenement dat niet meer weg is uit Waddinxveen”. Zo omschrijft burgemeester C.M. van der Linden de zaterdagavond 6 oktober om acht uur voor de zevende maal door de Waddinxveense harmonie Concordia in de sporthal “de Sniep” te houden taptoe. Aan deze muzikale showavond ne men vijf korpsen deel: Excelsior (Boskoop), KVA (Oss), De Rijn tamboers (Zoeterwoude), het Sint Willibrordusgilae (Waalre) en I lp UdNBMl R DEWH ECHTE BAKKER

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1