GEZIENBU HOOFTMAN IUJUUUJUUI MASSA’S WOL MASSA’S WOL Spreekuur voor gehandicapten Middenstand geeft om de dag duizend piek weg morgen 17 november. De goedheilig- man en zijn gevolg zullen rond half elf per motorboot aan de Nesse aankomen MUZIEKCONCERT Van Stichting Zuidplas moskee na Gemeente gaat behoefte aan Hoogste dan jiu-jitsu voor Bert den Edel HELP HELP Kleurwedstrijd Goed concert in De Boog Mevrouw H. J. Groenendijk-Bernard en C. Dijkshoorn stappen op Sint Nicolaasactie weer zeer aantrekkelijk opgezet Spaanse kindervriend komt zaterdag 17 november aan 1 Nieuwsblad Onafhankelijk Een boekenbon? HELP Doorstroming Heller ALS WIJ HET Deze aanbiedingen zijn geldig 8-9-10 november ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS VOLVO 7*0 CL DIESEL F 45.950 (F 58.615 EXCL.BTW). MODEL HAMMERFEST 100% katoen - pen 31/2-4 - Adviesprijs 4,95 NU 10 KNOTTEN VOOR 25,- Alle kleuren zat 1 MOS jr. - DONDERDAG 15 NOVEMBER, RAADZAAL GEMEENTEHUIS. ENORME PARTIJ WINTER-KATOEN - TOPKWALITEIT Model Somerset - 42% katoen -42% acryl - 16% viscose - pen 3-372 Adviesprijs 4,95 NU 10 KNOTTEN VOOR 25,- - Alle kleuren HOOFTMAN AUTOBEDRIJF B.V. Voorofscheweg 7 (zijde 6). Tel. 01727-5944. Boskoop. o GERTHUIZER STUNTPRIJZEN BIJ SNEL NAAR Dorpstraat 37 - Waddinxveen Donderdagavond koopavond. Het Nederlandse Rode Kruis vraagt helpers en helpsters voor de rode- kruiscolonne van zijn af deling Boskoop. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. G. van den Berg WADDINXVEEN - Binnenkort zullen twee CDA-fractiele- den de Waddinxveense gemeenteraad gaan verlaten. Me vrouw H. J. Groenendijk-Bernard en de heer C. Dijkshoorn stellen ruim één jaar na afloop van de huidige raadsperiode hun raadszetel ter beschikking. Hun opvolgers zijn, respectie velijk FNV-vakbondsman H. H. Heller (42) en CDA-partij- medewerker G. van den Berg (34) zullen naar verwachting in januari 1985 hun plaatsen in de raad gaan innemen. Zie kabouter voor verkoop 40e JAARGANG - Nr. 1899 trekkingi Bij aankoop van steeds tien gulden ont- Daarna wordt zowel 's morgens als ’s DRS. G. BLOM G. VAN DEN BERG C. DIJKSHOORN DOET T... ALTIJD! N PIANOSTEMMEN, -REPARATIE EN -VERKOOP (zie kabouteradvert.) g i HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Een belangrijke factor voor de CD A-le- den, die destijds de kandidatenlijst op stelden, is geweest, het doorstromings- aspect. Terwille van een blijvende her kenning en profilering van het politieke gezicht van de partij werd een regelma tige vernieuwing binnen de fractie (en trouwens ook het bestuur) wenselijk ge acht. In de wetenschap verkerend dat men uiterlijk in 1986 of eventueel eer der een aantal nieuwe kandidaten naar voren dient te schuiven, heeft de plaat selijke CDA-partij zich in 1982 dan ook nadrukkelijk beziggehouden met de vraag welke personen men op de direct ten alleen voor de nu lopende zittings periode nog beschikbaar te zijn. WADDINXVEEN - Op zondag 4 no vember werden er hoge danexamens af genomen in Amersfoort. Slechts 10 kandidaten hadden de capaciteiten om een examen af 4e DAN te behalen. Het examen houdt in dat men een serie ka- ta’s moet laten zien (dit zijn 30 verschil lende handelingen waarvan 10 verdedi gingen op de grond). Dat het een zwaar examen was bleek wel uit het feit dat slechts 4 van de 10 kandidaten dit examen met goed gevolg hebben afgelegd. Hierbij was ook Bert den Edel, die zich nu geplaatst heeft op het hoogste niveau in Nederland van het jiujitsu. Jiujitsu wordt ook in de sport school gegeven aan de Noordkade en wel op woensdag van 19.30 uur tot 21.00 uur. Het succes kon niet op voor sportschool Den Edel want op dezelfde zondag moesten diverse judoka’s van de sport school den Edel meedoen aan een sterk bezet jeugdtoernooi in de Hoeksteen te Hoek van Holland. Maar liefst 4 judo ka’s van de sportschool behaalden een le prijs. Dit waren Ricardo v.d. Krans, Tom Tijsmans, Erwin Tuithof en Gunt her van Vliet. Zij zitten allen op de spe ciale kernploeg. ST. VICTORPLEIN 2-4 2741 JN WADDINXVEEN TELEFOON 01828 -179 70 Het volgende concert in de serie koffie concerten zal op zondag 2 december we derom in De Boog plaatsvinden. Aan vangstijd 12.00 uur. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. DE'V' ECHTE BAKKER WADDINXVEEN - De in Wad- dinxveen aan de Kerkweg-Oost ge vestigde Nederlandsche Midden- standsbank houdt een kleurwed strijd voor de jeugd. Kleurplaten met afmetingen van 27 bij 27 cm zijn beschikbaar bij het kantoor van de bank. De ingekleurde platen moeten 1 uiterlijk voor vrijdag 23 november ingeleverd zijn bij de bank. Een i deskundige jury zal het werk be- 1 oordelen. Er zijn prachtige prijzen beschik- i baar, die 4 december zullen worden 1 uitgereikt. De deelneming staat open voor alle Waddinxveense kin- deren. WADDINXVEEN - De mensen die zondagmiddag de moeite hadden geno men om in het buurtcentrum De Boog aan de C.Huygenslaan het maandelijk se koffieconcert bij te wonen hebben ditmaal genoten van een concert dat de heer P.C. van Beest daar gaf. 3 Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 WOENSDAG 7 NOVEMBER 1984 jen en het prijzenpakket is om vangrijk. Duizend gulden krijgen is niet niets. Op de laatste trekkingsdag wor den er zelfs twee briefjes van duizend gulden verloot. Taak: hulpverlening bij rampen. Eisen: uw persoonlijke inzet, een stuk van uw tijd; leeftijd van 18 tot 50 jaar. Inlichtingen: H. G. Grotenhuis, Kruiskruid 42, Boskoop, telefoon 101727) 5480. WADDINXVEEN Volgens het Wad dinxveense gemeentebestuur wordt men aan het Raadshuisplein de laatste tijd regelmatig benaderd met de wens een moskee, dan wel een ontmoetings ruimte voor leden van de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap in Wad dinxveen te realiseren. Om te peilen hoe in kringen van culturele minderhe den hierover wordt gedacht en om op dit onderwerp in te kunnen gaan in de later te publiceren Nota Culturele Min derheden, wordt op woensdag 14 no vember om 20.00 uur in het gemeente huis een hoorzitting georganiseerd. Een ieder die hiervoor belangstelling heeft is ‘van harte welkom. vangt men gratis eenjot om kans te kun nen maken op deze felbegeerde briefjes van duizend gulden. De St. Nicolaasactie begint vlak voor de komst van Sint Nicolaas op zaterdag- In dit derde koffieconcert waren de schijnwerpers op de heer Van Beest ge richt, die aantoonde dat het vak van sla ger (Luifelbaan) zich goed laat combi neren met dat van organist. De combi natie van Eminent-orgel en een synthe sizer, gevoegd bij de goede akoestiek van de barruimte, bood de concertgever voldoende mogelijkheden om zich uit te leven in een goed gekozen repertoire van oude melodieën en hedendaagse songs. dinxveen van het KNOV (de Waddinx veense middenstandsvereniging) start volgende week donderdag donderdag 15 november met een in het verleden middags een rondgang langs de winkel centra gemaakt. Aan de jaarlijkse St.Nicolaas van de plaatselijke midden stand nemen tegen de 90 winkeliers deel. Het belooft een grandiose cam- WADD1NXVEEN De afdeling Wad- zeer succesvol gebleken St. Nicolaasak- tie, waarbij het winkelend publiek om de dag duizend gulden kan verdienen. Weekblad voor Waddinxveen pagne te worden, die heel goed aansluit bij de verlangens van het publiek, zo is in het verleden wel gebleken. Duizend gulden om de dag is dan ook heel aan trekkelijk. Er zijn tenslotte regelmatig H. H. HELLER De interpretatie van de nummers was zonder uitzondering romantisch, waar in de invloed van leermeester Piet van Egmond merkbaar was. Hetzij afzon derlijk, hetzij in een medley kwamen de vele nummers aan bod. Hoewel ze alle maal zeer de moeite van het beluisteren waard waren, vormden de 2 vertolking van een andante van Mozart, Bright Eyes, De 12 rovers, vive I'amour en een eigen improvisatie hoogtepunten van het concert. fl Gerrit van den Berg. 34 jaar oud woont sinds eind 1974 in Waddinx veen. eerst aan de Brederolaan. thans aan de Molenring. is getrouwd en heeft inmiddels drie kinderen, twee dochters en één zoon is geboren en getogen in Santpoort, een pittoresk dorp bij de gemeente Vel- sen. in de nabijheid van Haarlem volgde de oude en nieuwe opleiding aan de Kweekschool en Pedagogische Academie Da Costa te Santpoort. specialiseerde zich met name in de vakken lichamelijke opvoeding en ge schiedenis werd in 1972 onderwijzer aan een ba sisschool te Willemstad en verruilde dit begin 1974 voor een staffunctie bij de Anti-Revolutionaire Partij, waar hij be last was met de organisatie en voorlich ting sinds ARP. CHU en KVP in 1980 fu seerden is hij in dienst van het landelijk CDA, als secretaris verantwoordelijk voor de organisatie en administratie van de gehele partij in zijn jeugdjaren vervulde hij al di verse bestuurlijke functies. Hij was on der meer: voorzitter van een jeugdver eniging en een toneelgezelschap, secre taris van de Gereformeerde Jeugdraad Santpoort, bestuurslid van de Velser Gemeenschap (een gemeentelijke stichting voor sociaal-cultureel werk) en hoofdredacteur/administrateur van een maandblad ook op sportief gebied was hij actief. Hij was bestuurslid van de warmbloed- paardenfokkerij in Noord-Holland en organiseerde in 1968 een nationaal con cours hippique in zijn vroegere woon plaats. Speelde ook graag tennis. op politiek gebied, mede door zijn hoofdfunctie, inmiddels de nodige spo ren verdiend als bestuurder van de nati onale AR-jongerenorganisatie en di verse kamerkringbesturen, bestuurslid van de Provinciale CDA-afdeling Zuid- Holland en sinds 1979 in de plaatselijke WADDINXVEEN De Stichting Maat schappelijke Dienstverlening ’’Zuid plas” is sinds vorige maand in Waddinx veen een spreekuur gestart ten behoeve van W A.O. ers en gehandicapten. De Sitchting ’’Zuidplas” is van mening, dat deze groep mensen te weinig aandacht krijgt voor haar problematiek. Wat zijn nu de problemen die de W.A- .O.ers of gehandicapten tegenkomen: De A.W.W./W. A.O. met al zijn wetten en voorzieningen b.v. taxikostenver- goeding, verhuiskostenvergoeding, woonaanpassingen, het afschaffen van afkeuringspercentage. Het verwerken van de handicap of het afgekeurd zijn om te werken. Relatieproblemen door de veranderde situatie. Problemen met Gemeenschappelijke Medische Dienst (G.M.D.), Gemeentelijke Sociale Dienst (G.S.D.) of andere organisaties. Met deze of andere problemen ten aan zien van gehandicapt of W.A.O.erzijn, kan men terecht bij: Stichting Maat schappelijke Dienstverlening ’’Zuid plas”, Buro Waddinxveen, afdeling Maatschappelijk Werk, Anne Frank- centrum 7e etage, Jan van Bijnenpad 1, telefoon 0182816044. Spreekuur elke vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur. Maat schappelijk werker is Theo Bossers, zelf W. A.O.er en gehandicapt. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPENrKANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Over dit toch wel opmerkelijke besluit is de CDA-algemene ledenvergadering dinsdagavond geïnformeerd. Het afge lopen jaar is hieromtrent een open dis cussie tussen alle betrokken fractie- en bestuursleden gevoerd. In goede sa menspraak is het CDA tot de conclusie gekomen dat het aanbeveling verdient reeds nu nieuwe raadsleden in de gele genheid te stellen zich in te werken. Reeds voor de kandidaatstelling in 1982 was bekend dat een aantal leden van de CDA-fractie hun laatste zittingsperiode zouden vervullen. Na de verkiezingen, die in maart 1986 plaatsvinden keren in elk geval drie van de huidige fractiele den niet opnieuw terug in de raad. Naast mevrouw Groenendijk en de heer Dijkshoorn heeft ook fractievoorzitter drs. G. Blom destijds de partij laten we- opvolgende plaatsen wilde kandideren. Over de toen verkiesbaar geachte plaat sen waren namelijk te voren bij de CDA-fusie zodanige afspraken ge maakt dat reeds zittende raadsleden voorrang bij de lijstplaatsing verkregen Bij de aanwijzing van de opvolgers moest men derhalve al ernstig rekening houden met de mogelijkheid dat deze kandidaten uiterlijk in het voorjaar var 1986 of nog eerder tot de raad zouden toetreden. Vanuit de zorg dat de contin uïteit van het fractiewerk ook direct na de verkiezingen in maart 1986 blijft functioneren, zijn mevrouw Groenen dijk, sinds 1977 raadslid, en de heer Dijkshoorn, sinds 1978 lid van de raad, tot de conclusie gekomen dat het CDA het meest wordt gediend met het nu reeds ter beschikking stellen van hun ze tel. Het CDA-bestuur heeft inmiddels zijn grote respect uitgesproken over de stap van de beide raadsleden, die zijn ten dienste van de partij en het ’’gezicht" daarvan in de toekomst hebben geno men. Indien men zo’n duidelijke keuze voor de partij doet, daarbij zichzelf als persoon wegcijferend, dan kan daar al leen maar veel waardering voor uitge sproken worden. Alle direct-betrokkenen spreken overi gens de verwachting uit dat het raads werk bij de nieuw-aantredende leden in even goede handen is. Sinds oktober draaien de heren Heller en Van den Berg al mee in het CDA-fractieoverleg, waarbij zij een actief aandeel leveren in de voorbereiding van de begrotingsbe handeling welke eind deze maand in de raad plaatsvindt. Ongetwijfeld zal frac tievoorzitter drs. Blom tijdens de alge mene beschouwingen nog nader terug komen op het vertrek uit en de vernieu wing in de CDA-fractie. Herman Hendrik Heller, geboren 11 ju ni 1942 werd geboren in Leiden en heeft daar 26 jaar gewoond na zijn lagere school volgde hij een beroepsopleiding aan de LTS, na nog verdere opleiding in de avonduren mocht hij zich timmerman noemen is in 1969 getrouwd en naar Waddinx veen verhuisd, woont in Waddinxveen- Zuid aan de St. Victorstraat heeft twee kinderen hier was hij actief in de toenmalige bouwbond NKV en de NKV-centrale als voorzitter werd in deze periode ook lid van de KVP en was vanaf die tijd kandidaat-ge- meenteraadslid inmiddels is hij 7 jaar penningmees ter geweest in het RK-kerkbestuur. naast zijn werk als timmerman is hij zeer actief in het overlegwerk binnen de wet op de ondernemingsraad. Bij een vorige werkgever 6 jaar als voorzitter van de ondernemingsraad bestuurlijke ervaring opgedaan. bij zijn huidige werkgever Intervam is hij weer betrokken bij het overlegwerk tussen werkgever en werknemers. sinds de fusie tussen NKV en NVV is hij plaatselijk voorzitter van de Bouw en Houtbond FNV. Daarnaast is hij landelijk Bondsraadslid bij de Bouw-en Houtbond (wetgevendorgaan) ook is hij commissaris van de woning bouwvereniging St. Jozef. H.J. GROENENDIJK- BERNARD Twee CDA-raadsIeden weg in belang van partij gemeenschap van Waddinxveen als voorzitter eerst van de AR- en na 1980 van de CDA-afdeling Van den Berg heeft een belangrijk aandeel gehad in de fusie van het CDA. Vanaf 1976 werd hij belast met de orga- nisatie-opzet en structurering van de fu sie van AR. CHU en KVP in één partij. vanuit de huidige functie bekleedt hij een aantal andere bestuurlijke en amb telijke functies. Zo is hij als secretaris van het Centraal Verkiezingscomité van het CDA belast met de algehele verant woordelijkheid voor de organisatie van campagnevoeringen, de regelingen ter zake kandidaatstellingen voor Eerste en Tweede Kamer, is hij mede-beheer- der van een Fonds ten behoeve van we tenschappelijke arbeid en is griffier van de commissie van beroep van zijn partij a 1 ■HMF '"Wijf»-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1