Pro me nade I A. van Doorn Burgemeester in PEUGEOTTALBOT actie voor vrij lating van Turk (44) weg als PCW-raadslid boonstop pel b. WADDINXVEEN ORANJELAAN 21- TEL.: O1828-I2 344 SHOWROOM: JULIANA VAN STOLBERGLAAN bil hef- brug? VERBAKEL WINT BENELUXPRIJS GEMEENTERAAD Actieweek van Amnesty K. Senneker opvolger Nieuwsblad Onafhankelijk PEUGEOT-TALBOT '?r i i 7 7 Kerken 71 GERTHUIZER Schrijven K pFAö Ip ALS WIJ HET WIJ GAAN VERBOUWEN: arwa apijtservice I l SHOWROOMKEUKENS MET APPARATUUR 40 TOT 60% KORTING. Woensdag 27 maart 1985, aanvang 19.30 uur, raadzaal gemeentehuis. BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE P. BOUTHOORN tijdens ons lentefestival, ontvangt u SHELL-COUPONS TER WAARDE VAN 250,— KADO Te besteden aan brandstof óf shop-artikelen. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 LAW Ti TI /annmxveen WOENSDAG 20 MAART 1985 40e JAARGANG - Nr. 1917 N Feest bij Verbakel BV. Van links naar rechts Mandy Hendriks van het International Wool Secretariat, Verbakel- i I b’ De Turkse oud-burgemeester Mehdi Zana werd in september 1980 gearres teerd. In april 1984 werd hij bezocht door een delegatie van de Parlementai re Assemblee van de Raad van Europa. Hij vertelde toen dat hij vanaf 14 febru ari 1981 tot juli 1982 dagelijks geschopt werd, met knuppels geslagen en met elektrische schokken behandeld werd en aan zijn voete werd opgehangen. vigen tussen detaillisten en het IWS. Als zodanig zijn Mandy en Carolien werk zaam op het gebied van mannen- en vrouwenkleding. OOK VOOR X UW MEUBELSTOFFERING DE'V' ECHTE BAKKER Jan Dorrekenskade-O. 40 2741 HW Waddinxveen Tel. 01828-16119 KEUKENVOORLICHTING Mercuriusweg 6 - Waddinxveen Telefoon 01828-18625 Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 R Vanaf tien uur ’s morgens die dag staat er op de Passage een tent waarin actie- informatie en voorbeeldbrieven, die na geschreven kunnen worden, zijn te ver krijgen. En bovendien zijn er kaarten a 1,- te koop, die, na voorzien te zijn van een handtekening, verzonden wor den naar één van de 5 landen die in deze week centraal staan: Iran, Chili, Turk ije, Zaire en de Sowjet-Unie. EXPLOITATIE; F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 "HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS Adviseur en leverancier voor vloerbedekkingen en gordijnen in WONING en OBJEKT Zie ook onze stand in Bouwvoorlichting, Staringlaan 6 h GEOPEND: 9-18 UUR DO.AVOND KOOPAVOND XMA.MO. GESLOTEN/' Overal in Nederland en België bezoe ken zij modezaken om de detaillist en de medewerkers persoonlijk op de hoogte te houden van de aktiviteiten en campagnes van het IWS en van de uitge breide mogelijkheden voor de detaillist om op die campagnes in te haken. Bij voorbeeld via partner-advertenties met fabrikanten, display-materiaal, folders, etcetera. Daarnaast wordt gesproken over omzetcijfers en 'resultaten van marktonderzoeken onder andere naar de bekendheid van het Wolmerk en de koppeling die consumenten spontaan leggen tussen het Wolmerk en kwaliteit. Een belangrijk gegeven voor de detail list, omdat kwaliteit heel vaak de bepa lende faktor is voor de aankoop van een artikel. In Waddinxveen omvat de Amnesty In- ternational-actieweek tegen het marte len nog de volgende onderdelen. Ko mende zondag is Amnesty met hetzelf de materiaal als zaterdag in de tent op de Passage aanwezig in een aantal ker ken. A.I. is maandag in Het Trefpunt aan de Stationsstraat de gast van het NI- VON met de film ’’Amnesty in actie”. Woensdag wordt er bij de ambassades van de vijf doellanden van deze actie in Den Haag van 12.00-14.00 uur wacht gehouden, ’s Avonds worden er in de pauze van de raadsvergadering in het Waddinxveense gemeentehuis voorbe drukte kaarten verkocht. Donderdag houdt één van de A.I.-leden op de le denvergadering van de CDA-afdeling Waddinxveen in Het Trefpunt een inlei ding over de actie ’’Martelen is mensen werk”. Vrijdag is A.I. meteen stand op de weekmarkt aanwezig. Zaterdag wordt de actieweek met een manifesta tie op op de Dam in Amsterdam afge sloten. WADDINXVEEN - Het gemeenteraadslid A. van Doorn (44) heeft eind vorige week schriftelijk laten weten dat hij opstapt als raadslid van de PCW. Zijn opvolger is de aan de Onderweg wonende K. Senneker (30). Het is in deze raadsperiode de derde mutatie. Rond de jaarwisseling namen C. Dijkshoorn en mevrouw H.J. Groe- nendijk-Bernard afscheid als raadslid vanwege de continuïteit in hun CDA- fractie. Bekend is namelijk dat ook frac tievoorzitter drs. G. Blom (CDA) na 1986 niet wil terugkeren. Uit de ge meenteraad verdwijnt dan ook D’66- fractievoorzitter H.P. Barth, die het na 16 jaar welletjes vindt. A. VAN DOORN (P.C.W.) WADDINXVEEN - In het Brugcentrum worden plannen uitgebroed om de Zuidkade bij de hefbrug over de Gouwe een promenadekarakter te geven. Er bestaan al schetsen, die met de betrokkenen, de rijkspolitie en de gemeente zullen worden besproken om te bezien in hoe verre deze sfeermakende plan nen gerealiseerd kunnen wor den. Op de schets is duidelijk te zien dat er mogelijkheden bestaan om de Gouwewand door een voor voetgangers veel aantrek kelijker aan zien te geven. Hier bij wordt dan wel uitgegaan van één-richtingsverkeer. Overi gens zal er nog het nodige in de tail geregeld moeten worden, maar de tekening brengt wel goed tot uiting op welke wijze het Brugcentrum een nog inte ressanter karakter kan krijgen. Het één-richtingsverkeer is niet nieuw, want van gemeentewege zijn eerder plannen gemaakt om het voor de voetgangers tussen Jan Dorrekenskade-Oost en de hefbrug een stuk veiliger te ma ken. Zoals bekend is er vanaf het oude raadhuis, waarin nu de streekmuziekschool is geves tigd, geen trottoir. De gebruikelijke schrijfijeenkomsten in de maand april zijn op 1 april vanaf 13.30 uur bij Ineke Verheul (Peulyen 174, tel. 15376), op 3 april van 18.30- 20.30 uur in de bibliotheek aan de Juli ana van Stolberglaan en op 15 april van af 20.00 uur bij Bep Tetteroo (Klaver veld 9, tel. 16691). Voorbeeldbrieven en luchtpostpapier zijn ter plaatse ver krijgbaar. R) Amnesty International heeft hem als gewetensgevangene geadopteerd, daar hij, voor zover bekend, nooit geweld heeft gebruikt of gepropageerd. Zijn geval is één van de honderden waarbij volgens beweringen martelingen zijn voorgekomen in de militaire gevangenis van Diyarbakir en andere gevangenis sen van detentiecentra in Turkije sinds de militaire staatsgreep van september 1980. fl vaak zeer originele uitwerkingen van dit thema in de etalages van de deelnemen de winkeliers hebben ertoe geleid dat de juy zowel in Nederland als in België aan tien andere deelnemers een eervolle vermelding heeft gegeven. Bij het bepa len van de prijswinnaars zijn de volgen de criteria gehanteerd: originaliteit, kreativiteit en ”wol”-communicatie. De jury bestond onder anderen uit de Marketing Executives van het IWS voor België en Nederland, Carolien Vanden- Bussche en Mandy Hendriks. Mandy Hendriks: ”In de etalage van Verbakel is op een verrassende manier de nadruk gelegd op het thema ”Wol wil werken” door het te koppelen aan de kreet ’’Werk in uitvoering”. En juist de een voudige, maar bijzonder kreatieve sty ling van de etalage gaf de doorslag voor de toekenning van de Prix d’Honneur.” De taak van de Marketing Executives van het IWS is het om goede kontakten te leggen en bestaande relaties te verste- Feest bij Verbakel BV. Van links naar rechts Mandy Hendriks van het International Wool Secretariat, Verbakel- directeur J.A.M. Linderhof, etaleur R. Uitdewilligen en etalagebureau-eigenaar Fred Beerbaum. (Foto: Sjaak No- teboom). De activiteit van onze eerste burger is een onderdeel van de komende zater dag beginnende actieweek in het kader van de Amnesty International-campag- ne tegen martelen met als thema ’’Toe gang tot gevangenen”. De heer Van Doorn zegt zijn raadslid maatschap niet meer te kunnen combi neren met zijn drukke werkzaamheden als regio-directeur van het bouwbedrijf Intervam BV. Het vertrek van het PCW-raadslid komt voor ingewijden niet als een verrassing. Omdat hij de pe riode tot de nieuwe raad in september 1986 te lang vond heeft hij alsnog beslo ten op te stappen. Het vertrekkende raadslid wijst er nog nadrukkelijk op dat alleen drukke werkzaamheden en persoonlijke motie ven an'eiding zijn weg te gaan. Binnen zijn fractie en binnen zijn Hervormde Kiesvereniging zijn er geen problemen. In de loop der jaren heeft hij ook andere functies beëindigd, zoals Het Groene Kruis, Huize Souburgh en de woning bouwvereniging Ons Begin. De heer Van Doorn zat sinds 1978 in de gemeenteraad. Zijn opvolger, die in de gemeenteraadsvergadering van april geïnstalleerd zou kunnen worden, is le raar Nederlands aan het Christelijk Ly ceum in Gouda. WADDINXVEEN - Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden ondertekent volgende week dinsdag een brief aan de president van Turk ije, waarin om vrijlating wordt verzocht van de Turkse oud-burgemeester Mehdi Zana. In het schrijven zal ook worden aangedrongen om de hem aangedane martelingen onpartijdig te onderzoeken en alle gevangenen re gelmatig bezoek te laten ontvangen als waarborg tegen martelingen. WADDINXVEEN - Modehuis Verba kel BV van de Zuidkade heeft dinsdag morgen de Prix d’Honneur Benelux uit gereikt gekregen in het kader van de etalagewedstrijd ’’Wolvisie 1984” van het International Wool Secretariat Be nelux. Voor de door het etalagebureau Fred Beerbaum gemaakte etalage heeft Ver bakel, een modezaak voor vrouwen, mannen en kinderen de Benelux-wissel- trofee ontvangen, terwijl de etaleur de gouden etalagespeld en de extra prijs van 1.500,- heeft gekregen. Met het winnen van de Prix d’Honneur is Verba kel tevens eerste prijswinnaar voor Ne derland en mag het modehuis een keuze maken uit een tiendaagse reis naar Flo rence, Wolmerk-tapijt ter waarde van 5.000,- of Wolmerkadvertenties in media naar keuze. ’’Wolvisie 1984”, de vijfde etalagewed strijd van het IWS, stond in het teken van de campagne: ”Wol wil....”. De HOOFDREDACTEUR; Het nieuwe PCW-gemeenteraad- slid K. Senneker van de Onderweg, die de door A. van Doorn verlaten zetel zal bezetten. - eekblad voor l ^-4 Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1