Bewoners Heemraadweg in W’veen geeft Verzetsmuseum Schade aan uw auto vereist deskundige reparatie. actie tegen twee huizen Rioleringsplannen Bredeweg en Zuidkade 2,2 mille B. en W. zetten bouwplan toch door Medische weekenddienst Dolle klucht bij KVO De Gouwe kwam tekort CONSULENTE NIBUD OP THEMA-AVOND AF-centrum Beide karweien vergen ruim 1,2 miljoen gulden Bach-avond in Vrijdag WH- bazar in het Amnesty in actie voor gehoorzaal van Bleulandziekenhuis AGENDA BIOSCOPEN Afscheid van bibliothecaresse A. Ferdinandusse slachtoffers aardbeving bij KZC: 10-6 Klaverjastournooi van ”De Springplank” Weekblad voor Waddinxveen Zuidkade Meer parkeerruimte II 11 i 1 DE KERKEN NODIGEN NEDERLANDS FOCWA, GLASBEEK Autoschade reparatiebedrijf Noord kade 24 1 een j van riolering langs gedeelten van de Zuidkade. Die én krijgt de volgende week woensdagavond vergade- i W. op tafel. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 20 MAART 1985 •f THALIA SCHOUWBURG ^FOCWA Do. 8.15 uur, Zo. 4.15 en 8 uur, Ma. 8.15 uur. DE PROOI. 12 jr. Zo. 2 uur. 5e week. THE NEVEREN- DING STORY (Het oneindige ver haal). a.l. De aanlegkosten bij onderhandse aan besteding worden in totaal geraamd op rond f 900.000,- inclusief bijko mende kosten en het saldotekort na aftrek van de uitkering verfijnings- regeling op rond f 530.000,—. Ontmoetingskerk: 10.00 uui ds. H. Sweepe, Scheveningen 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum ZONDAG 24 MAART 1985 HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. J. Maasland 17.00 uur ds. L. Roetman De Hoeksteen: 9.30 uur ds. W. Dekker, Rotterdam 18.30 uur ds. J.W. Goossen Bethelkerk: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur J. Maasland Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. Th.H.G. Hulst 17.00 uur ds. dhr. A.L. Yska, Den Haag GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur ds. J.C. de Moor BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ev. J. Leidekker 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgeb.: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. J. v. d. Haar OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst Dinsdag 26 maart 19.30 uur ds. A.P. v.d. Meer, Krimpen aan den IJssel CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE 'Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. F. Harinck JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Vrijdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur ZATERDAG 23 MAART 1985 Arts: B. Glaser, Souburghlaan 13/15, tel. 18742 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 ZONDAG 24 MAART 1985 Arts: C. N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 12979 Apotheek: F. F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 Verloskundige voor het gehele weekend: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 Vr. 8 uur, Za. 3.30, 7 en 9.15 uur, Zo. 3.30 en 8 uur, Ma. en Wo. 8 uur. MIS SING IN ACTION. 16 jr. Voor de jeugd: Za. half twee, Wo. half drie. SJORS EN SJIMMIE EN DE REBELLEN, a.l. Alleen Di.-cyclus 8 uur: UP IN SMO KE. 16 jr. Uitgeverij: VET A B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 29,75 per halfjaar. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,43 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren. Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk. 2741 EV Waddinxveen Tel. 01828-12588 cenmerk voor vakwerk WADDINXVEEN - De aan de Van Waldeck Pyrmontstraat 12 wonende Waddinxvener W.C. de Bruijn vervult het secretariaat van de Sociëteit voor Kamermuziek, die vrijdagavond 22 maart om acht uur in de gehoorzaal van het Goudse Bleulandziekenhuis een speciale Bachavond houdt ter gelegen heid van de 300e geboortedag van deze musicus. WADDINXVEEN - Mevrouw S.IJ. van der Linden-Taekema, echtgenote van Waddinxveens eerste burger, opent vrijdagmiddag om half drie de bazar van de Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverle ning (WH) in het Anne Frank-cen- trum aan het Jan van Bijnenpad. De op brengst van deze bazar is zoals gebrui kelijk voor het sooswerk onder oudere Waddinxveners. zegd. Tijdens de feestavond was er verder een loterij met vele prijzen. Na afloop was er een gezellig samen zijn met het duo The Five Senses. opkomst van het fascisme in de Tweede Wereldoorlog blijvend te ac tualiseren naar gebeurtenissen in on ze tijd. Het idee ondervindt blijkens het uitgebreide Comité van Aanbeve ling ruime ondersteuning. Ook het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft er zich positief over uitgesproken en is bereid tot een verdubbeling van het bedrag dat door de Zuidhollandse gemeenten bijeen wordt gebracht. De Sociëteit voor Kamermuziek, doorgaans avonden beleggend in het Goudse Huize Juliana, krijgt voor de speciale Bachavond medewerking van allerlei musici. STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Openingstijden: Jul. van Stolberglaan (tel. 13141): ma.wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (bibliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, wo.mor gen van 10.00-12.00 uur, donderdag middag van 15.30-17.30 uur. Anne Frank-centrum (tel. 18858): di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Secretariaat: M. C. Toebak, Chopinlaan 22, tel. 14509. Aanvraag deelname: mevr. J. S. Deters-Stapel, Schuberthof 17, tel. 17716 Anne Frank-centrum: Elke woensdagmorgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 18058 (Mevrouw A. Ravensber- gen-Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12.00 uur. Dames- en herenkapper: donderdag 9 tot 12 uur. WADDINXVEEN - Donderdagavond 21 maart zal in de hoofdvestiging van de Stichting Openbare Bibliotheek Wad dinxveen aan de Juliana van Stolber glaan officieel afscheid worden geno men van mevrouw Ank Ferdinandusse. Het hoofd van de Waddinxveense bibli otheek heeft namelijk per 1 april een nieuwe functie in Delft aanvaard. Na het officiële gedeelte om acht uur is er donderdagavond een receptie van half negen tot tien uur. Ank Ferdinandusse is sinds 1973 direc trice van de Stichting Openbare Bibli otheek. Volgens het bibliotheekbestuur is ze in de twaalf jaar dat zij in Waddinx veen werkzaam was de stuwende kracht geweest, die zeer veel activiteiten in en rond de bibliotheek heeft ontplooid. Niettegenstaande de beperkte finan ciële middelen en het constante ruimte gebrek wist zij het bibliotheekgebeuren centraal in de Waddinxveense gemeen schap te plaatsen. Het laatste jaar was zij mede actief bij de nieuwbouwplan- nen voor een uitbreiding van de bibli otheek maar zij zal de uiteindelijke re alisatie van die plannen niet actief mee beleven. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 17132 en 15887 of 033-620244. STIMEZO (STIchting MEdische Zwangerschap Onderbreking), Koningsplein 38a, 2518 JH Den Haag, Corresponden- tie-adres: Postbus 63565, 2502 JN Den Haag. Tel. 070-455702. HAND- EN SPANDIENSTEN (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 15555. MOEDERGROEP VOOR BORS'i VOEDING Ini.: Lilian Kok, (La Leche League leidster), Klaverveld 7, 2742 GH Waddinxveen. Tel. 01828-14618. WADDINXVEEN - De werkgroep Waddinxveen van Amnesty Internati onal ontving in de afgelopen week een regelrechte noodkreet uit het door een aardbeving getroffen Chileense Santi ago. De vrouw waarmee de Waddinx veense groep al sinds 1978 contact heeft woont in één van de door de aardbeving zwaarst getroffen wijken van deze stad. In de moeilijke economische en politie ke situatie van de laatste jaren hebben de mensen zich hecht aaneengesloten en weten zich met onderlinge steun staande te houden. Nu is echter bij velen hun wereld letter lijk ingestort en redden zij het niet zon der hulp van buiten. De officiële hulp komt maar traag op gang en bereikt maar zelden degenen die het het hardst nodig hebben. ”Het is ons in de afgelopen tijd al vele malen gelukt met behulp van een kerke lijke instantie daar ter plaatse, een klei ne ondersteuning te geven aan het werk dat daar bijv, gedaan wordt voor de fa milies van politieke gevangenen. Ook ditmaal willen we een bewijs van onze vriendschap en solidariteit sturen aan mensen die letterlijk naast de puinho pen van hun huisjes wonen”, zo laat de werkgroep Waddinxveen van Amnesty International weten. Wie mee wil doen kan zijn bijdrage sturen aan de Rabo bank Waddinxveen. Bankrekening 3668.28460 ten gunste van de slachtoffers van de aardbeving in Chili. De girorekening van de bank is 79138. Wie goede gebruikte kleding en dekens heeft kan deze bezorgen bij de familie Lorca aan de Mauritslaan 30. Over enkele weken is er gelegenheid een container met hulpgoederen naar Chili te sturen. Een moment uit de dolle klucht Mireille, zoals die door de toneelclub van de Katholieke Vrouwen Organisatie 1980 werd opgevoerd op de jaarlijkse feestavond van deze vrouwenorganisatie. WADDINXVEEN In een overvolle toneelzaal van het Anne Frank-cen trum aan hét Jan van Bijnenpad bracht de toneelclub van de afdeling Waddinxveen van de Katholieke Vrouwen Organisatie 1980 op de jaarlijkse KVO-feestavond de dolle klucht Mireille. De spelers en speelsters maakten een goede indruk. ‘Het wordt tijd dat ze meer bekend worden’, zo werd ge- WADDINXVEEN - Het waterpoloze- vental van De Gouwe heeft met een ne derlaag van 10-6 tegen KZC genoegen moeten nemen. ”Het was niet een van onze betere wed strijden De man-meer liep welmaar ik had er meer van verwacht”, stelde doel man Cors van Tilburg. Het breekpunt lag in de derde periode. Bij een 4-4 stand kreeg De Gouwe via Nick de Leeuw een goede kans om op voor sprong te komen nadat een 4-2 achter stand was weggewerkt. Maar De Leeuw miste. Uit een tegenaanval scoorde kZC wel en een paar tellen later her haalde de geschiedenis zich, de Gouwe kwam met 6-4 en zelfs met 8-4 achter. Door Nick de Leeuw (strafworp) en Ja- co van Tol werd het nog 8-6, maar de be slissing was al gevallen. De gemaakte bezwaren door de be woners van Heemraadweg, zoals die zijn vervat in hun brief van 19 februari 1985 en vervolgens nader toegelicht in de commissievergade ring, zijn hiervoor nagenoeg allemaal deels impliciet, aan de orde gekomen. Voor wat betreft de eventuele toena me van de parkeerdruk, indien tot woningbouw mocht worden overge gaan, merken B. en W. op, dat indien nodig voor aanvullende parkeergele genheid zal worden zorggedragen. De argumenten, die tot de keus voor aanleg van riolering in delen van de Zuidkade geleid hebben, zijn de vol gende: de gebieden hebben een eerste prio riteit omdat ze binnen de kom van de gemeente zijn gelegen; daar f 100.000,- is gereserveerd voor de uitvoering van rioleringen in de nog niet gerioleerde gebieden, val len de kosten ruimschoots binnen de financiële mogelijkheden, terwijl voorts nog ruimte overblijft voor eventuele tegenvallers wegens de uit kering verfijningsregeling of anders zins in de twee genoemde gebieden of in de reeds uitgevoerde gebieden; de werken dienen 1 juli 1985 ge reed te zijn in verband met de uitke ring van de verfijningsregeling. Ook bij meer financiële middelen zou in verband met de daaraan verbonden tijd van voorbereiding uitvoering van een derde gebied binnen de gestelde termijn niet haalbaar zijn; het ontbreken van riolering geeft bij het bouwen van woningen aller lei technische en juridische proble men. teraad voorgesteld f 2.200,- beschikbaar te stellen als eenmalige subsidie aan het Zuidhollands Verzetsmuseum in Gouda. Het Goudse 5 mei-comité heeft het idee opgevat tot het oprichten van een permanent Zuidhollands Verzets museum. Ter voorbereiding daarvan is de ‘Werkgroep Stichting Zuidhol lands Verzetsmuseum i.o.’ in het le ven geroepen. Met de oprichting van bedoeld muse um wordt beoogd: het geven van een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld van het leven en de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in de provincie Zuid-Holland en met name van de verschillende verzetsvormen tegen de praktijken van de bezetter; het schetsen en met materiaal inzich telijk maken van de achtergronden van de opkomst van het fascisme en het doortrekken van de historische lessen, die uit die periode te trekken zijn, naar de interpretatie van ge beurtenissen uit de moderne tijd. De initiatiefgroep stelt zich voor het museum met deze doelstelling zowel een passieve als een actieve educatie ve functie te doen vervullen. Bij brief van 12 februari jl. verzoekt de werk groep om een éénmalige bijdrage ter grootte van f 0,10 per inwoner. Het voornemen een Zuidhollands Verzetsmuseum op te richten lijkt het college een goede gedachte. Dit temeer daar dit museum mede tot taak krijgt de gebeurtenissen rond de In de in 1984 uitgevoerde riolerings werken was ook een gedeelte van de Zuidkade opgenomen. Een belangrijk gedeelte van de Zuidkade heeft ech ter ook thans nog geen riolering. Om aan deze ongewenste situatie zo spoe dig mogelijk een eind te maken lijkt het B. en W. gewenst een riolering aan te leggen op de gedeelten van de Zuidkade, gelegen tussen het pand van Van Schaik en Berghuis en Al- blas, alsmede tussen Alblas en de rij wielhandel Van der Bor. WADDINXVEEN - "De financiën rond onze opgroeiende jeugd” is het on derwerp van een thema-avond, die dins dagavond 26 maart om acht uur in de sa menwerkingsschool voor HAVO/Athe- neum aan de Sniepweg zal worden ge houden. Over dit onderwerp zal mevrouw H. Kamerling, consulente van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoor lichting), een lezing verzorgen. Onüer- werpen die belicht zullen worden zijn: zakgeld, kleedgeld, bijverdiensten, stu diekosten en studiefinanciering. Ook de leerlingen zijn deze avond van harte welkom. van mening, dat woning- bedoelde lokatie de voor keur geniet boven bebouwing ten be hoeve van andere functies, omdat woningbouw de parkeerdruk aldaar het minst belast en woningbouw functioneel het beste aansluit bij de omgeving. Bovendien is er als gevolg van de vroegere claim van het zoet- waterkanaal aldaar een overmaat aan groenvoorziening ontstaan, die recht vaardigt dat wat groenvoorziening alsnog wordt bebouwd, terwijl een (gehandhaafde) groenfunctie de ver eiste stedebouwkundige duidelijkheid op bedoelde lokatie evenmin kan cre- eren’. De desbetreffende kavel heeft een oppervlakte van 13,5 x 27 m. (is ca. 365 m2). Op deze kavel wordt voor wat betreft het bouwplan sec de bouw voorgestaan van twee wonin gen, hoewel de beste ruimtelijke in vulling een volledig aansluiten aan de naastgelegen panden zou zijn geweest (d.w.z. méér dan twee woningen). Met de bouw van niet meer dan twee woningen wordt nu bereikt, dat de ruimte tussen de bestaande en de te bouwen woningen nogal royaal kan blijven (respectievelijk ca. 6 en 5 me ter), waardoor beide woningen door de bewoners van de naastgelegen pan den bepaald niet ‘als aan hen opge drongen’ behoeven te worden be schouwd, terwijl tevens de gewenste stedebouwkundige invulling wordt bereikt. De verschijningsvorm van de ge wenste woningen zal zodanig zijn, dat deze zal aansluiten bij de bestaan de omgeving. Voorts zullen de wo ningen zodanig worden gesitueerd dat het uitzicht vanuit de zijramen van de naastgelegen panden zo min mogelijk wordt belemmerd. B. en W. beloven dat in ieder geval met de be woners van de panden Heemraadweg 33 en 35 zal worden overlegd indien het bouwplan wordt ontwikkeld, zo dat met eventuele opmerkingen reke ning kan worden gehouden. WADDINXVEEN - Komende zaterdagmiddag vanaf twee uur houdt de Waddinxveense klaverjasvereniging De Springplank in het Anne Frank- centrum weer een klaverjastournooi. Ditmaal voor individuelen. Het tour- nooi is mogelijk geworden dank zij een financiële bijdrage van Bakker Meubelen. Voor het klaverjastournooi van De Springplank zijn alle bedrijven en ver enigingen uitgenodigd, die vorig jaar oktober meededen een het toen ge houden tournooi. Secretaris Ruud Beekhuizen: ’’Voor dit tournooi mag men in ieder geval 4 namen opgeven. Meer mag ook, maar wij kunnen niet garanderen dat deze dan kunnen deelnemen, daar de ruimte in het Anne Frank-centrum slechts 140 deelnemers toelaat. De deelnamekosten, welke aan de zaal moeten worden voldaan, bedragen 4,- per persoon.” Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1, 7e etage, Waddinxveen, telefoon 16044 of 16137. Spreekuren: elke werkdag van 9.00- 10.00 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 16044 of 16137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage,.tel. 16044 of 16137 iedere dag tussen 9.00-10.00 uur HET GROENE KRUIS Stationsstraat 12, tel. 2455 Zuigelingenbureau: volgens tel. afspraak; Kleuterbureau: volgens tel. afspraak; Kraamcentrum: spreek uur wijkgebouw: ma. 14.00-14.30 uur; Uitlenenen en terugbezorgen van verpleegartikelen: Wijkgebouw, Stationsstraat 12, ma., di., donderd. en vrijd. van 17.30-18.00 uur; halen en terugbrengen van magazijnartike- len ook van maandag t/m vrijdag van 11.30 tot 12.30 uur. Spreekuur wijkverpleegkundigen: ma. t/m vrijd. van 11.30-12.30 uur; Voor spoedgevallen: ’s-avonds van 18.00-23.00 uur, tel. 01828-12455; zat. en zond, van 8.00-23.00 uur, tel. 01828-12455. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Het Trefpunt Stationstraat 18 15.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie Zaterdag 19.30 uur Bijbelstudie voor de jeugd Tesselschadelaan 28) strook een nadere ruimtelijke invul ling kon worden gegeven. Hiertoe was te meer reden daar er naar wordt gestreefd om tot afronding van de bouwactiviteiten in het gebied van het bestemmingsplan Zuidkade I te komen. Thans vinden in de wijk nog enkele bouwactiviteiten plaats en enkele plannen zijn thans nog in voorberei ding. Het voornemen is er om de nog bestaande ‘open gaten’ in bedoeld bestemmingsplan in nagenoeg dezelf de periode in te vullen. Ook de on derhavige bouwplaats wordt be schouwd als een ‘open gat’. Indien het zoetwaterkanaal aldaar niet was geprojecteerd, zou ongetwijfeld de bebouwing ter plaatse van de wonin gen Heemraadweg 33 en 35 zijn voortgezet. Het college: ‘Wanneer het gaat om een ruimtelijke invulling van de zoet- waterkanaalstrook aan de Heemraad weg denken wij alleen en uitsluitend aan het gebied waarvoor thans wordt gevraagd een voorbereidingsbesluit te nemen. In hoofdzaak stedebouwkun dige motieven liggen ten grondslag aan ons voorstel. Door invulling van bedoelde kavel wordt het aanzicht op de niet fraaie bebouwing langs de Zuidkade aldaar aanzienlijk verbeterd en wordt duidelijkheid gegeven over de begrenzing van de ruimte naar de Zuidkade. Voorts wordt de gevel- wand ter plaatse op stedebouwkun- dig verantwoorde wijze gesloten. Een verdere invulling van de strook bij de Heemraadweg wordt niet voorge staan.’ ‘Wij zijn bouw op WADDINXVEEN B. en W. hebben de volgende week woensdag avond vergaderende gemeenteraad opnieuw het voorstel gedaan om een voorbereidingsbesluit te nemen voor de bouw van twee huizen aan de Heemraadweg in de Oostpolderwijk. Alleen het PvdA-gemeenteraadslid mevrouw A. Vermeij had in de raadscom missie voor de ruimtelijke ordening een andere mening. Haar col lega’s zijn van mening dat er in feite geen zwaarwegende argumen ten zijn die de bouw van die twee huizen op die plek ongewenst maken. In de gemeenteraadsvergadering van vorige maand werd nog niet besloten tot het nemen van een voorberei dingsbesluit als gevolg van gemaakte bezwaren door een aantal bewoners van de Heemraadweg. Het voorstel werd terugverwezen voor nadere be handeling in de commissie voor ruim telijke ordening en woningbouw. De commissie heeft over het voorstel op nieuw beraadslaagd in haar vergade ring van 5 maart jl. In verband met het korte tijdsverloop tussen de laatstgehouden raadsvergadering en bedoelde commissievergadering was publikatie van het agendapunt in de gemeentelijke rubriek niet meer mo gelijk. In verband hiermede zijn de bewo ners van de Heemraadweg, die het be zwaar mede hebben ondertekend van de behandeling van het agendapunt in de commissie vooraf in kennis ge steld. De commissie ging akkoord met deze handelwijze. Tijdens de be handeling waren namens de bezwaar den 4 personen aanwezig. Van het spreekrecht is gebruik gemaakt. Nadat duidelijk werd, dat het in het vigerende streekplan Zuid-Holland Oost geprojecteerde zoetwaterkanaal in de - inmiddels plaatsgevonden - bij stelling van het streekplan van de plankaart zou worden afgevoerd is bezien in hoeverre aan bedoelde WADDINXVEEN - Een krediet van f 340.000,- voor de aanleg van de riolering in de Bredeweg en een krediet van f 900.000,- voor de aanleg twee voorstelle rende gemeenteraad van B. en De gemeente Zevenhuizen is voorne mens in de Bredeweg een riolering aan te leggen. Hierdoor wordt het mogelijk de gebouwen op het veiling- terrein op de riolering aan te sluiten. Volgens de overeenkomst tussen de gemeenten Moerkapelle, Waddinx veen en Zevenhuizen, waartoe de raad op 25 november 1981 besloot, dient de gemeente Zevenhuizen zorg te dragen voor de uitvoering van een pompgemaal nabij de ingang van het veilingterrein aan de Bredeweg, als mede een persleiding tussen dit ge maal en het aansluitpunt op het vrij- verval-riool van de gemeente Zeven huizen in de Bredeweg nabij het per ceel Bredeweg 74. Via dit vrijverval- riool en het rioolstelsel in de gemeen te Moerkapelle wordt het afvalwater vervoerd naar de AWZI te Bleiswijk. De gemeente Waddinxveen dient in de uitvoeringskosten van de perslei ding bij te dragen naar evenredigheid, dat wil zeggen naar de verhouding van het betreffende gebied in de ge meente Waddinxveen en Zevenhui zen. De uitvoeringskosten zijn door de Grontmij geraamd op totaal f 384.000,- incl. B.T.W. en excl. even tuele kosten aan kabels en leidingen en kosten vestiging zakelijk recht. De gemeente Waddinxveen dient dus in de uitvoeringskosten f 260.000,- bij te dragen. Voorts dient de gemeente Waddinx veen na realisering terzake van het beheer, onderhoud en stfoomkosten van het gemaal aan de gemeente Ze venhuizen een afkoopsom groot f 19.330,- te betalen. Tenslotte dient de gemeente Waddinxveen binnen 2 maanden na de werkelijke aanslui ting van het veilingterrein aan de ge meente Zevenhuizen f 55.262,- te betalen als bijdrage in de reeds door de gemeente Zevenhuizen gemaakte kosten t.b.v. de aanleg van een ge deelte van de riolering in de Brede weg. Indien de raad van de gemeente Ze venhuizen in zijn eerstkomende ver gadering de financiële middelen voor de uitvoering van de werken beschik- baar stelt, zal Zevenhuizen in ver band met de ontwikkelingen over de verfijningsregeling zo spoedig moge lijk met de uitvoering willen begin nen. Hoewel in dit geval de verfij- ningsregeling voor de gemeente Wad dinxveen van minder belang is, zijn de beide gemeenten wel van elkaar afhankelijk voor wat de uitvoering van de werken betreft en de financie ring daarvan. De totale kosten bedra gen voor Waddinxveen afgerond f 340.000,- inclusief B.T.W. WADDINXVEEN B. en W. hebben de Waddinxveense gemeen teraad voorgesteld f 2.200,- I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 5