FLORIDk g^^kabouters ELECTRON-METS 'I I Koppen en Lethem BV Ge vestigd aan Mercuriusweg in Waddinxveen Bezoek aan Forse winst Mulder Boskoop TRUCK VERKOPER OPENBARE VERENIGDE VERGADERING zal worden gehouden op maandag 29 april 1985 om 20.00 uur in hotel-restaurant Groenendijk, Rijndijk 96 te Hazerswoude-Rijndijk. MOTORFIETSVERZEKERING GRAAG GEDAAN! ONROEREND GOED EN HYPOTHEEK INFORMATIE vredes aktiekamp Woensdrecht ra Banketbakkerij v.d. Berg 8 maal in de prijzen J ASSISTENT ACCOUNTANT I BEKENDMAKING ZONDAG MENU Een boekenbon? I Hypotheek informatie Onroerend goed informatie Diversen Lessen en clubs Auto’s en motoren GEMEENTE WADDINXVEEN MEDEWERKER 1 „Vink. verzekeringen MEDEWERKER ALGEMEEN ONDERHOUD (M/V) die zal worden belast met de hierna te noemen werkzaamheden: GELD LENEN? 01828-14996 - SCHOONMAAKSTER j - PARTTIME MEDEWERKER/STER boekhandel veldwijk WATERSCHAP NOORDWOUDE TECHNISCHE DIENST f GRAAFLAND KRIJGSMAN JAN VERMEULEN’S RIJDENDE WINKEL vraagt voor de avonduren een J. VERMEULEN Restaurant f 36,50 teletekst (m/v) op niveau Havo/Meao t voor weekeinden en vakanties Brederolaan 30 - Waddinxveen Telefoon 01828-18598 Inlichtingen: Mevrouw Vork J Telefoon 01828-10372 i ACCOUNTANTSKANTOOR heeft op korte termijn plaats voor een Voor sollicitaties kunt u zich wenden tot „VlIlL i Verzekeringen 1 yyyfcNSMAO 24 AFIaIL li*85 For assistance please phone INTERNATIONAL spreksparl Overtoom 35 2741 MS Andere vormen Bovengenoemde rentetarieven zijn een onderdeel van het NVM-Stappenplan. Via dit 'A: 82 XX4XXXX4XXX4X<X<X4X<4 GRAAG GEGEVEN! X4XXXXXX4XX444X4XXXXX ■5 F. 1 PASSAGE 53-TEL. 12620 MAN il |Qmjck*bu«1| Te koop: Citroen CX Re- /r’ [AMSTERDAM 20-5552888] VOOR 1 OCHTEND IN DE WEEK Voor de verkoop van onze M.A.N. en V.W. bedrijfswagens vragen wij een jonge energieke Prijsopgave mogelijk In deze vergadering komt onder meer aan de orde de bemalingsproblematiek in de polder De Noord- plas; I - Voorstel tot uitbreiding van de capacitiet van het gemaal De Omringdijk te Waddinxveen en tot automatisering van de bediening van de pompen met inbegrip van de krooshekrei- niger. - Voorstel tot vaststelling van begrotingswijzi ging no. 4, dienstjaar 1985. II - Voorstel tot het reviseren van het gemaal Pa- lenstein te Zoetermeer. - Voorstel tot vaststelling van begrotingswijzi ging no. 5, dienstjaar 1985. Hazerswoude, 19 april 1985. Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Noordwoude; W.P. Lievaart, dijkgraaf J. Ruijgrok, secretaris-ontvanger. Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Noordwoude maken bekend, dat een De voorkeur gaat uit naar een kandidaat in de leef tijd tot 25 jaar, studerend voor of in het bezit van het praktijk diploma boekhouden en na een inwerkpe- riode in staat de administraties en jaarrekeningen van onze cliënten in het midden- en kleinbedrijf te verzorgen. Geboden wordt een prettige werkkring en een sa lariëring overeenkomstig de functie. A. P. VAN NESLAAN 1 2771 DE BOSKOOP TEL. 01727-4886 OF 4283 Telefoon: 079-316308- 317304 Na 6 uur 079-313512 Deze zeer zelfstandige baan is voor iemand die van aanpakken weet, en enige jaren ervaring heeft in de verkoop, een uitdaging om zich echt ’’waar” te gaan maken. Sollicitaties kunt U richten aan: van Leeuwen Truck Service B.V. T.a.v. Dhr. J. van Leeuwen Piasweg 16 Waddinxveen Tel. 01828-16333 CORDON BLEU kalfsschnitzel gevuld met ham en kaas FRAISES ROMANOF aardbeien met ijs slagroom en likeur saus CONSOMÉ FENOUIL heldere venkel soep Te koop: z.g.a.n. Opt tl Corsa, 10.000 km gelopen p.n.o.t.k. Te bevr.: J. D.- Oost 40, tel. 01828-16119. Te koop: Elektr. orgel, Eminent, met ritmeboxen, koptel., kruk, IV2 jr. oud. Tel. (01828)-13454. prijs 01828- Te koop aangeb.: Trouw jurk, maat 36/38, Griekse stijl. Prijs 600,-. Tel. 01828-10743. •••••••••••••••••••••••••••••a»»* Bij de dienst van openbare werken en -bedrijven der gemeente Waddinxveen kan worden geplaatst een 8,90 8,90 8,90 8,94 8,95 8,95 8,98 8,98 9,01 9,09 9,12 9,12 9,12 9,12 926 9,43 9,60 8,84 8,84 8,84 8,84 1981 153.500 1982 138.100 1983 142.100 Geldverstrekker Roparco krediet Bouwf. Rente Rust 8,6 Rabo Rente Stabiel 8,6 1984 139.600 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,6 8,4 8,5 8,5. 8,4 8,5 8,5 8,4 8,5 8,6 8,6 8,5 8,6 8,5 8,7. 8,8 8,6 85 8,7 9,0 83 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,6 8,4 8,5 8,5 8,4 85 85 8,4 8,5 8,6 8,6 Annuïteiten werke- opge lijke rente 8,40 geven rente 7,8 opge geven rente 78 Leven opge geven rente 7,9 83 83 83 83 83 83 83 Geldverstrekker Zwolsche Alg, Bonds. Centr. Ned. RPS Nutssp.’s-Grav. Ver. Spaarbank C en E Utrecht Bondsp.MidJN./QNed 8,90 Directbank NMB ErmiaHypoth. Utrecht Nat.Ned,'Optie’ AMEVHyp.Bedr. Rabo Hypoth. Nutssp.West Ned. Woonfonds Holl. Mees Hope ABN(ABHK) AMRO Bouwfonds N.G, Avista Bank (CL) Bankv.Hyp.Fin. W.U.H. F.G.H. Geldverstrekker Prudential Delta Lloyd Equity Law Nationale Ned. NOG/deJong RVS Lev. Verz.Utrecht Winterthur Behalve het rente percentage is bij de beoor deling van welke verze keraar het beste bij u past van belang te weten hoe de elementen premieheffing, afkoopwaarde.winstdeling enzer uitzien. De NVM- makelaar beschikt over uitvoerig documentatie materiaal per verzekeraar. heeft Japans' drijf. Rommelmarkt 1985. Aan geboden meubels, in rede lijke slaat, boeken en pla ten en allerlei andere arti kelen om uw huis in te rich ten, te verfraaien enz. Al les is tweede hands op de Rommelmarkt in VVad- dinxveen op zaterdag 27 april. Rommelmarkt 1985. Kerkweg-Oost 187 - Waddinxveen - Tel. 01828-10372 Want er zijn voldoende duidelijke argumenten om voor de motorfietsverzekering VINK VERZEKERINGEN te kiezen: - uitgekiende premies - de actieve Motorrijdershulp bij pech of ongeval in Nederland of elders in Europa via SOS International - motorkleding en helm - ook voor de passagier(e) - meeverzekerd tot f500,- per persoon - no-claim korting tot 70% - ook voor bezitters van een oefen- vetgunning - eventueel in combinatie met een ongevallenverzekering DORPSSTRAAT 54 - BENTHUIZEN Zeer lage voorrijkosten omdat wij altijd bij u in de buurt zijn. U bent vrijwel al- tijd dezelfde dag geholpen, onder delen voorradig. Deskundige repara tie met 2 mnd garantie, Eigenhandig geschreven sollicitaties kunnen wor den gericht aan onskantooradres: Prinses Beatrix- Iaan118, 2741 DJ Waddinxveen. i EEN TYP-DIPLOMA ALTIJD HANDIG - per maand: b.v. 6 mnd. ƒ340,- - SPOEDCURSUS 3-4 mnd. 30 lessen ƒ395 - incl. huurmachine Nu ook ’s-morgens. Steno Typ-school ''O/VVl^Gl Tesselschadelaan 15-13 Tel.:0 1828 - 13038 Waddinxveen Ook STENO en TALEN: Ned., Fr., D., Eng., Spaans. Judo voor jeugd en seni oren. In Waddinxveen: gymzaal A. van Burenstr. In Hazerswoude: Gymzaal Michaelschool. In Bos koop: sportzaal Torenpad. Judo - Jiujitsu - Taekwon do - Body Building - Bok sen - Figuurvorming voor dames - Zonnebank - Sau na - Béat-, Jazz- en Klas siek Ballet. Inl. L. Mar chant, Boskoop 01727- 4025/3500. Laat uw TEGELWERK door de vakman doen. Uw tegelzetter is H. W. van Oudheusden, Am. van Solmsstraat 6, W’veen, tel. 01828-15794. Te koop: Goede Rei tault 4 '650,-; koppeling moet gerepareerd. Tel. 0 1828- 14316. De geldverstrekkers hebben in hun pakket ook hypotheken met andere rente- perioden, bijvoorbeeld variabel, 1,3,10 jaar vast. Om de renten met elkaar te kunnen vergelijken staan hier alleen de hypotheken met 5 j aar vaste rente vermeld. De werkelijke rente bestaat uit de opgegeven rente, waarbij rekening wordt gehouden met de invloed van bijkomende kosten (afsluitprovisie), moment van afboeken van de aflossing,betalingstermijnen en de spaarvergoeding over in depot gestorte bedragen ter betaling van rente en aflossing. Voor hypotheken zonder gemeentegarantie geldt, dat de rente plus minus 02%hoger is dan bovengenoemde rentén. Peildatum: 15april 1985 Bron:StappenplanNVM Caravans, tenten, vouw wagens, campeerartikelen. Mulder Waddinxveen, Dorpstraat 164. Koningin nedag geopend. Een AUTOVERZEKE RING is niet duur. Vraagt toch eens wat u moet beta len bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelmi- nasingel 83, tel. 01828- 12539. No claim kortingen nemen wij mee over. Uw gazonmaaier, water pomp, kettingzaag of..... stuk? Wij repareren het voor u. Garage C. v.d. Knijff, Bredeweg 31, Moerkapelle, tel. 01793- 1728. WADDINXVEEN/GOUDA - Op za terdag 27 april a.s. zal vanuit de Goudse regio het Vredesaktiekamp Woensdrecht worden bezocht. De tocht wordt georganiseerd door het Gouds Vredesplatform. Mogelijkheden voor de deelnemers: bijwonen van de wekelijkse wake van de Vredesbeweging Woensdrecht bij het Gemeentehuis van Hoogerhei- de (een landelijk politicus, mogelijk Scholten of Dijkman, zal hierbij spre ken); zich aansluiten bij de (dagelijkse) tocht van de Franciscaanse wacht naar de hoofdpoort van de basis; een bezoek brengen aan het Vre desaktiekamp; naar eigen inzicht de basis en om geving verkennen. Vertrek van de deelnemers: op 27 april om 9.30 uur vanaf de Bloemen- daal-zijde van het Goudse station. Volgens het Gouds Vredesplatform bezoeken uit het hele land personen en groepen bij toerbeurt Woens drecht en het Vredesaktiekamp. “Deze bezoeken zijn hard nodig, want de aktievoerders bij de basis kunnen steun en solidariteit goed ge bruiken. Ondanks tientallen ontrui mingen en veel ontberingen blijft het vredesaktiekamp een symbool van vastbesloten verzet tegen de kruisra ket”, aldus het Vredesplatform. Wie op 27 april mee wil gaan naar Woensdtecht, wordt verzocht kon- takt op te nemen met Wieneke Dul- laert, tel. 01726-85688, met opgave of men zelf met de auto wil gaan of mee wil rijden. Zij kan ook verdere informatie geven. Verloren: Gouden plaat- armband ’’Ineke”, omge ving Gerstakker. Tel. 01828-15472. Zeldzaam. 24 ex. in NL: 1977 Chevrolet Monza 2 2.51. V8, 180 pk. A/C.I ’B. PS. Tel. 01828-12749. na 13.00 uur. Aandrijven en besturen... een spe cialisatie d de om apparatuur vraagt. Maakt Koppen en Lethem die appa ratuur zeilt? Omdat het accent klaar blijkelijk 1 igt op de inventie - onze ge- spreksparl ;ner bestempelt het bedrijf immers r ds een ingenieursbureau - vragen wi ij hem voorbeelden te geven, waarin w het werkpakket van de fir ma leren i kennen. Dan schuift er een groot all >um de tafel op en voor onze ogen on trolt zich een fascinerend ge beuren. Na de opening schorst de voorzitter de vergade ring en stelt hij belangstellenden gedurende een half uur - of zoveel korter als nodig blijkt - in de gele genheid het woord te voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Er vindt geen discussie plaats tussen de sprekers en de leden van de Verenigde Vergadering rechtstreeks. Hierna wordt de verga dering hervat. Sollicitaties, uitsluitend schriftelijk, binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan de di- rekteur van de dienst van openbare werken en -be drijven, Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN. Automobilisten iet opl Waarom meer voor uw autoverzekering betalen dan echt nodig is? No- claim tot 75%. Geen pre- mie-opslag voor de jeugdi ge rijders. Inf.: Ook ’s avonds en in ’t weekend: Ass.kantoor J. van Uunen, Neptunuspad 13, W’veen, Tel. 01828-16167. Overtoom 35, Waddinxveen Waddinxveen Telefoon 01828-149 96 Stappenplan vindt de hypotheekberekening op objectieve wijze plaats. Samen met uw NVM-makelaar bepaalt u of annuïteit, lineair of leven u het beste past en wat er over blijft om van te leven. Informatie hierover kunt u in de Stappenplanfolder lezen, die .verkrijgbaar is bij uw NVM-makelaar. en appel. De tweede bronzen medail le was voor een marsepein moederdag - een taart die was voorzien van hand gemaakte marsepein rozen. De derde bronzen medaille behaalde de inge zonden banketetalage die was inge richt met: een gelegenheidstaart, amandeltaart, 2 gebakstukken, truf fels en chocolade produkten en sau cijzenbroodjes. De laatste bronzen medaille was voor mevrouw Van den Berg met opgemaakt porselein gevuld met eigen fabrikaat bonbons. De twee eervolle vermeldingen waren voor het marsepein mozaik, en een huzaren salade. Met de drie prijzen die in februari gewonnen zijn op de Leidse bakkersdagen, zijn er dit jaar al in totaal 11 prijzen door banket bakkerij Van den Berg en medewer kers gewonnen. BOSKOOP - NV Mulder in Boskoop, het bedrijf dat weer mensen zoekt en waar nogal wat Waddinxveners in dienst zijn, heeft in 1984 een omzet be haald van ruim 22 miljoen. Dat is een stijging ten opzichte van 1983 met 24%. De winst over 1984 is ten opzichte van het voorafgaande jaar gestegen met 125% en bedraagt ca. f 1.700.000,-, waarin begrepen buitengewone baten van 400.000,-. De winst per aandeel van 1.000,- komt uit op 606,-. Ven nootschapsbelasting is over 1984 niet verschuldigd. Nadat gedurende aan aantal jaren het dividend is gepasseerd, wordt voorge steld over 1984 een uitkering van 12% te doen. Dit houdt in dat ca. 336.500,- wordt uitgekeerd en 1.363.500,- van de winst wordt gerserveerd. Op de algemene vergadering van aan deelhouders, die op31 mei 1985 te 16.00 uur in Boskoop wordt gehouden, zal goedkeuring van de gewijzigde statuten worden gevraagd voor de coupurever- kleining van 1.000- naar 20,- en aanpassing aan de huidige wettelijke bepalingen. De recente orderontvangsten recht vaardigen de verwachting, dat in het lo pende jaar de omzet en werkgelegen heid groter zullen zijn dan in 1984. De winstverwachting wordt als gunstig be oordeeld. “Dit is een oceanograaf, een onder zoeking jsvaartuig van de Koninklijke Marine, dat is geleverd met een acht tons ki aan. De aandrijving en bestu ring va n deze kraan komt van Kop pen ei i Lethem. Ook de moderne mijnen jagers die in Nederland wor den ge :bouwd in samenwerking met de Be Igen en de Fransen worden door 1 Koppen en Lethem voor wat betreft de hydraulische kraan voor zien 'an hun aandrijving en bestu ring. I Dit bijvoorbeeld is de “Scheve- ninger i” die in augustus werd overge- drager i. Het is het type schip dat dienst deed in de Rode Zee bij die zoekai ctie naar mijnen”. Een u iterst belangrijk produkt blijkt de dr uk-gecompenseerde proportio nele k lep. Deze Zwitserse uitvinding werd een aantal jaren geleden geoc- trooiet :rd en gekocht door Koppen en Le them. Eerst heeft Brons die klep g eproduceerd, later hebben de drie be tdrijven een gemeenschappelijk bedrijf opgezet in ten Post, Gronin gen, o nder de naam KLB Controls b.v. IA 'egens de grote belangstelling rt men licentie verleend aan een en aan een Amerikaans be- Thuis bruin worden!! Zon nehemels te huur, goed koop. Met de nieuwste R- UVA lampen net zo bruin in de helft v.d. tijd. Voor informatie: 01828-10371, b.g.g. 070-450532 ook ’s avonds. Uw Televisiedokter S. At- tema. 24 uur service, 3 maanden garantie. Tel. 01828-13500. Ook voor vi deo, radio, wasmach., koelkast, enz. GEVRAAGD: Te koop: Ford Capri II 2300 S, i.z.g.st. f 2.850,-. Tel. 01828-15542. a. reparaties aan gemeentelijke rioleringen; b. bedienen en controleren spoelleidingen riole ringen; c. herstellen beschoeiingen en duikers/roosters; d. alle verdere voorkomende werkzaamheden. Leeftijd bij voorkeur tussen 23 en 30 jaar. Diploma L.T.S. is een vereiste. Het bezit van het rijbewijs B/E is gewenst. Voorts zal hij/zij in voorkomende gevallen buiten de normale werktijden kunnen worden ingezet bij gladheidsbestrijding en/of sneeuwruiming en het wekelijks schoonmaken van het marktterrein. Bij de selektie zal de zelfstandigheid van de funktie bepalend zijn. Salaris: niveau 3 1.856,- - 2.334,- met een mo gelijkheid tot uitloop max. 2.550,-. Vakantie-toelage 71/z% per jaar. De gebruikelijke rechtspositie-regelingen zijn van toepassing. Videotheek de Waal, Zuidkade 56, Waddinx veen. tel. 01828-13671. Uitsluitend legale Vide ofilms. VHS - Betamax - VCC. Geopend: ma.- di.- wo.- do.- vr.: van 13.00- 21.00 uur; zat.: van 09.00- 17.00 uur. Sport voor het hele gezin: JEUGDJUDO v.a. 4 jaar; JUDO jr./sr.; JUI-JITSU jr./sr.; TAEKWON-DO jr./sr.; AEROBIC DAN CING; FITNESS; JAZZ- en SKIGYM. Inl. Sport school Den Edel, tel. 01828-13659. Te koop: Soepkippen, pan 'klaar, borststukken en pott m. Tevens verse schar relei eren. H. de Jong, Pias weg 37a, W’veen, Tel. 01821 1-12538. flex, juli 1981, isother, ra- dio-uitrusting, metaallak, 5-bak. Vaste 6.250,-. Tel. 14057. Janse. Twee spectaculaire apparaten zijn de vuilpers-i nstallatie van de bloemenveiling te A. alsmeer, waarvan men de kabine rm !t de besturing heeft geconstrueerd e n geleverd en de nagenoeg volledige automatisering van een reusachtig kaa spakhuis in Til burg via draadbestuur de wagens die de kaasplanken van hoe ’g tot laag vol ledig op eigen kracht k< ren en na het afwerken van een “stra 'at” naar het begin terugkeren om in i een volgende straat te worden ingez. et. Daarvan Ingebour vd in onder andere kranen biedt de ze proportionele klep een enorme ei lergiebesparing. Even adei nbenemend is het verhaal van de sch leepswandreiniger. De korf wordt tege m de scheepswand gezet. De arm vc ’Igt automatisch de con touren van het schip. De man in de cabine bepe, rkt zich tot het bepalen van de rijrl chting en de snelheid. Daarmee kar t een schip met water onder een drt ik van 300 bar schoon- gespoten wore len. Maar deze appara tuur kan ook verven en staalstralen. De hele aandrij’ ring en besturing werd ontwikkeld bij 1 Koppen en Lethem en is hier ook gebi ruwd. De apparatuur zelf komt van Stork Service b.v., waarmee nauw is samengewerkt. Geleverd worden ze over de hele we reld: Amerika, Pc >len, Spanje, Malta, de Perzische Golf. Jaar Absoluut Index 1980-100100908183 Dec. 1983 t/m feb. 1984 f138.000,-. Dec. 1984 t/m feb. 1985 f136.700, De prijs over de periode december t/m februari ligt plusminus l%onder het niveau van dezelfde periode in 1983/1984.Extreme veranderingen in prijsontwikkeling worden niet verwacht. De prijs ontwikkeling heeft betrekking op de gemiddelde verkoopprijzen van bestaande woningen. Per woningtype en regio kan de ontwikkeling anders zijn, ■II Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM Prijsontwikkeling bestaande woningen 1980 171,100 LEEF VANDAAG en BETAAL MAAR LA TER: Dooreen persoonlij ke lening te sluiten krijgt u contant geld in handen. Voor het kopen van uw droomwens, zoals een auto, bromfiets, meubelen etc. Vraagt inl. bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelminasingel 83, W’veen, tel. 01828-12539. draaien er nu vier en van de zijladers zeven. Besturing, aandrijving, alle kleppen waarmee je de bewegingen kunt regelen komen uit Waddinx veen. Uit het ons voorgeschotelde assorti ment van hersenwerk dat in dit toch beperkte bedrijf van enige tientallen medewerkers wordt geproduceerd re gistreerden wij in ijltempo de loading arms van de Shell die volledig hy draulisch werken omdat in die hoogst explosieve omgeving geen electriciteit mag worden gebruikt; een apparaat voor het honen van cylindrische pij pen, waarvoor men de besturingskast en de pomp-unit ontwierp en uitvoer de; een aandrijvings- en besturings- mechanisme voor een theater in West-Berlijn, waarmee zalen geschei den kunnen worden; een pers voor cacao om er de cacaoboter uit te per- KENNISMAKING, sa menwonen, huwelijk, alle relaties. Vraag brochure! Telefoon 04160-40483. sen. De kennis daarvoor deed men op doordat Nederland een cacaoverwer- kend land is en de apparatuur op deze revolutinaire wijze kon worden vernieuwd. Ook in deze pers komt de aandrijving uit dit huis. Dan een ri- vierpiloot, opnieuw een apparaat dat zijn tijd vooruit is. Ieder rivierschip kan hiermede op radar feilloos be stuurd worden. Opnieuw een poging tot opsomming: wrijvingsloze cilinders die bewegen op oliefilm; een flightsimulator die de piloot die oefent voor de bestu ring van een hem onbekend toestel, het gevoel geeft dat hij kracht in zijn knuppel heeft; een hoogwerker op Gattwick Airport die de ramen wast van de hoge vliegtoren en die een be reik heeft van 270 graden. “Wij bestaan volgend jaar 30 jaar”, zegt tenslotté de heer Duivestein. Ruil nu uw oude gazon maaier in. Wij bieden u t een redelijke prijs. Eigen r «paradedienst. Garage C. V d. Knijff, Bredeweg 31, M loerkapelle, tel. 01793- 17 '28. 5 jaar vaste rente met gemeente garantie Lineair opgegeven rente WADDINX VEEN - “Wij zijn één van de weir ligen die het aandrijven en besturen in één pakket leveren”, zegt de heer L. I Juivestein. “We dragen de naam van e en industrie- en handels- maatschappi j, maar in feite zijn we een ingeniei ursbureau, dat zelf ont werpt en ui tvoert en een deel uitbe steedt. Onzt werkzaamheden vallen in twee brol ;ken te verdelen: het mo biele gebeurt :n, het transport dus, en het stationa ire gebeuren, machines dus. We wer ken voor 70 tot 80 pro cent voor dé binnenlandse markt. De rest is export WA DDINXVEEN/HILVERSUM - Op de nationale banketmanifestatie die t ip 16 en 17 april is gehouden in de E '.xpohal in Hilversum, heeft de Wade linxveense banketbakker Van den 1 3erg en medewerkers deelgeno men a tan de nationale banketvakwed- strijde n. En niet zonder resultaat, want c ie banketbakkers kwamen naar huis m iet maar liefst 8 prijzen. Een gouden medaille was voor banket bakker Jan-Hein Vugts, die amandel- rondo’s had ingezonden, gemaakt van fijn bott ;rdeeg met zuivere amandel spijs. Ee n zilveren medaille leverde het ingez onden gevuld speculaas op, gemaakt van boterspeculaasdeeg en zuivere an randelspijs. De eerste bron zen medai die werd behaald met een waldorf sa lade, die als belangrijkste ingrediënte n bevat: selderij walnoten Te koop: Volvo 343 DL, aut., model ’80, km.st. 100.000, 1.blauw met., ge tinte voort., i.pr.st. 7.500,-. Tel. 01828- 10161. V.l 2

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 10