GEMEENTE WADDINXVEEN e J ELKE DINSDAGAVOND RAADHUIS OPEN VOOR BURGERZAKEN SSW-kantoor kruiderij "de peperboom" Gouden penning voor jubilerende P. Glasbeek CITROENSAPKUUR 91 40 39 80 tentoonstelling Modeshow voor Huize Souburgh houdt verkoop- Veertig jaar autoschadereparatie flHOKN Mieke’s Sieraden 12.50 Rijn en Gouwe publiceerde over klacht ouderen in het AF-centrum 5IKUF BOL WVERGUNN1NGEN VERGADERINGEN INZAMELINGEN VOLKSGEZONDHEID SPOR T EN RECREA TIE SPREEKUREN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN Op een natuurlijke en probleemloze manier valt U in 10 dagen 5 tot 10 kilo af. Aanvraag bouwvergunningen is bij ons ki'.U ningbouwvereniging Ons Begin ook woningen nieuwe auto is bij ons in goede handen. Een vertrouwd idee dus! Commissie voor de financiën Donderdag 3 oktober 1985, om 19.30 uur in het raadhuis. 01820-15767 01727-4044 070-210001 Felicitaties t yor jubilaris P. Glasbeek. bijzonder hoog mineraalgehalte en een speciale I suiker samenstelling die voor de kuur belangrijk is. PASSAGE 228 WADDINXVEEN jE telefoon 01828-17689 - Dinsdag 8 oktober 1985, om 17.00 uur in het raadhuis. 16 Niet alleen de aanschaf, maarzeker ook het onderhoud van uw IJS* r— 12222 01820-24255 13000 13000 WADDINXVEEN De Stichting Samenwerkende Woningbouw- korporaties (SSW) heeft voor de officiële opening van het nieuwe kantoor aan de Mercuriusweg op vrijdagmiddag 4 oktober om half drie twee burgemeesters uitgenodigd. Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden en Zevenhuizens burgemeester A.H. van Gent. Dit omdat de binnen de SSW met de rooms-katholieke wo ningbouwvereniging St. Joseph samenwerkende christelijke wo- 1 z' i jn onze buurge- (EEN BESTSELLER UIT ZWITSERLAND) De twee hoofdbestanddelen van de CIThOhl'ióAPhLUK zijn: vers geperst citroensap (verdund met water) C-graad Ahornsiroop. 5. De citroen wordt in de natuurgeneeskunde vaak ge- bruikt en U kent de heilzame eigenschappen. De C-graad Ahornsiroop onderscheidt zich door een Tijdens de kuur voelt U zich nauwelijks hongerig en U kunt gewoon Uw dagelijkse werkzaamheden verrichten. Tegen het eind van de kuur voelt U zich bijzonder prettig, gereinigd, goed en licht! Dit heeft dan ook een positieve uitwerking op Uw humeur. C-GRAAD AHORNSIROOP in orginele verpakking. 500 ml. fl.ÉUJL. 1000 ml. fl.V/iZ. Het boekje DE CITROENSAPkUUR verkrijgbaar voor meente heeft staan. Klacht tegen krant; gegrond verklaard Auói 01820-16066 010-362244 tel. .4 R M, 'lüi k PLANKIER 22-26 BOSKOOP. TELEFOON 01727-2110/3410 In Partyhome werd vrijdagmiddag een drukbezette receptie gehou- maandag 14-10-1985 07.00-10.00 uur vrijzwemmen 10.00-11.30 uur alleen volw. 11.30- 13.00 uur ouder en kind 13.30- 16.00 uur vrijzwemmen 16.30- 18.30 uur ouder en kind dinsdag 15-10-1985 07.00-10.00 uur vrijzwemmen 10.00-11.30 uur alleen volw. 11.3 0-13.00 uur ouder en kind 13.30- 16.00 uur vrijzwemmen 16.30- 18.00 uur ouder en kind 18.00-19.30 uur vrijzwemmen 19.30- 21.00 uur vrijzwemmen 21.15-22.30 uur alleen volw. woensdag 16-10-1985 extra verwarmd water 07.00-09.00 uur vrijzwemmen 10.00-11.30 uur alleen volw. 11.30- 13.00 uur ouder en kind 13.30- 16.00 uur vrijzwemmen 21.00-22.30 uur alleen volw. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433 Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven vrijdag 18-10-1985 07.00-10.00 uur vrijzwemmen 10.00-11.30 uur alleen volw. 11.30- 13.00 uur ouder en kind 13.30- 16.00 uur vrijzwemmen 16.30- 18.00 uur ouder en kind 18.00-19.30 uur vrijzwemmen zaterdag 19-10-1985 10.00-13.00 uur ouder en kind 13.30-16.00 uur vrijzwemmen zondag 20-10-1985 10.00-12.00 uur ouder en kind 12.00-13.00 uur vrijzwemmen Waddinxveen, 2 oktober 1985. De burgemeester voornoemd, Van der Linden. Inentingen kinderen geboren in 1976 Ook roeide MJ 1 prtreey aanfeUM- bracht mr SUIeSda ndtr roren. ongevraagd en leger^zfjn zin een talo van rijn '.starieMT genomen. In ie kl.Oit werd ook znngev'^eri iel Boer niet otn publiciteit had geer eega. WADDINXVEEN - ’’Mieke in het win kelcentrum De Passage heeft de nieuw ste sieraden-in-stijl van Le Magasin in huis. Het belooft overigens een herfst vol kleur te worden met de nieuwste sie raden collectie van Le Magasin. Die ’sieraad’ stijlen bieden elke type vrouw haar eigen sieraad. De op-en-top ladylike stijl met parels en schakelkettingen, mysterieuze barok in diep donker paars en de gedurfde dan- dy-look, waabij geraffineerde dasspel den en blinkend gekleurde armbanden opvallen. Italiaanse allure typeert de uitgebreide sieraden collectie van Mario Sensa. Maar Le Magasin staat dit keer niet al leen vol met schitterende sieraden, er valt nog heel wat meer in te lezen. Over het nieuwe Club Le Magasinpasje bij voorbeeld, hoe men er aan komt en wat u er allemaal mee kunt doen. Dank zij een gift van de Waddinxveense Roteryclub kon de basis gelegd worden voor de verkooptentoonstelling. Er werden wandkleden geknoopt, kleedjes gemaakt en wat dies meer zij. Avondopenstelling Bij wijze van experiment is het Bureau Burgerzaken van de gemeen tesecretarie gedurende 1 jaar iedere dinsdagavond geopend voor het publiek van 19.00 tot 20.00 uur. Met nadruk wordt er op gewezen dat deze avondopenstelling alleen het bureau Burgerzaken betreft. Alle overige secretarie-afdelingen zijn ‘s-avonds gesloten. OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. WADDINXVEEN - De gouden legpenning met bijbehorende oor konde van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Midden- Holland kreeg de aan de Noordka- de wonende Pieter Glasbeek (65) uitgereikt omdat hij 40 jaar direc teur was van Autoschadereparatie- bedrijf P. Glasbeek BV, dat hij in 1945 stichtte. Gemeentelijk overdekt zwembad Programma Herfstvakantie van 14-10-1985 t/m 20-10-1985 donderdag 17 oktober 1985 extra verwarmd water 07.00-10.00 uur vrijzwemmen 10.00-11.30 uur alleen volw. 11.3 0-13.00 uur ouder en kind 13.30- 16.00 uur vrijzwemmen 16.30- 18.30 uur vrijzwemmen De chef van de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Orde ning ter gemeentesecretarie heeft aan de Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten vergunning verleend voor een collecte in de periode 7 tot 13 oktober 1985. Het collecteren dient te geschieden in metalen, verzegelde col lectebussen, terwijl collectanten van een deugdelijk legitimatie bewijs dienen te zijn voorzien. De opbrengst van de collecte wordt ter kennis van het gemeentebestuur gebracht. den. Daar kreeg de jubilaris, die op dezelfde dag ook nog 65 werd, een exemplaar van het jubileumboekje aangeboden met allerlei weten waardigheden over P. Glasbeek en zijn bedrijf. De onder de rook van de hefbrug over de Gouwe begonnen onderne ming aan de Noordkade, waar nu zo’n 12 mensen werken. Pieter’s zoon Arie is mededirecteur van het bedrijf dat aan de lopende band auto’s herstelt. Op het bureau Burgerzaken kan men op dinsdagavond terecht voor: bevolkings register (aanmelding adresmutaties, uittreksel bevolkingsregister, attesta ties de vita etc.), burgerlijke stand (al leen uittreksels, voor aangifte van geb oorten, huwelijk, overlijden etc. gelden de normale uren zijnde 8.30-12.30 uur), militaire zaken (dienstplicht admini stratie en mobilisatieaangelegenheden, uitstel en vrijstelling, inkomsten en kos twinnersvergoeding) vreemdelinge nadministratie (vreemdelingenpolitie), reisdocumenten (paspoorten en toeris tenkaarten). rijbewijzen en oefenver- gunningen. pas 65 en cultureel jongéren paspoort, begraafplaatsadministratie, naturalisatie, arbeidskaarten, rijtijden wet, legalisaties, entadministratie en le- geskas. fers en Polgar B.V. te Waddinxveen. Het werd gebouwd door Bouw- en Aannemingsbedrijf A.P. van der Knaap uit Zevenhuizen. De eerste paal werd geslagen op 8 maart 1985 door mevr. A. de Graaf, als enige vrouwelijke medewerker. Op 14 mei 1985 werd het hoogste punt bereikt en op 5 juli werd het ge bouw opgeleverd. Maar er zijn nog te veel witte muren in Huize Souburgh en om daar verande ring in te kunnen brengen wordt de ver kooptentoonstelling gehouden, die voor een iedereen gratis toegankelijk is. De koffie en thee staat klaar. Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder L.M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Wethouder M. Kraaijesteii Op woensdag 9 oktober 1985 bestaat in het Groene Kruisge bouw aan de Stationsstraat 12 van 13.30 tot 14.30 uur gelegen heid tot kosteloze inenting tegen difterie, tetanus en polio, voor de kinderen geboren in 1976 in de maanden juli t/m december. Aan deze kinderen is inmiddels een oproep verzonden. Bij verhindering kan gebruik worden gemaakt van de volgende D.T.P.-inenting die begin 1986 zal plaatsvinden. Van de datum zal t.z.t. mededeling worden gedaan. De inentingspapieren moeten worden meegebracht. Inlichtingen: gemeentesecretarie, bureau Burgerzaken, 14433, tst. 249. in: na afspraak. WADDINXVEEN Elke dinsdagavond van zeven tot acht is het bureau Burgerzaken van de gemeentesecretarie in het Waddinxveense gemeen tehuis voor het publiek geopend. Op zeer sterke aandrang van de Wad dinxveense gemeenteraad hebben B. en W. tot deze avondopenstelling beslo ten, in navolging van de banken (die op koopavond open zijn) en het postkant oor (dat zaterdagmorgen geopend is). Het experiment met de avondopenstel ling heeft bijna een jaar op zich laten wachten, omdat tijdens de vorig jaar in november gehouden begrotingsbehan deling al werd overeengekomen een ex periment in die richting te zullen gaan doen. B. en W. wijzen er overigens nog een nadrukkelijk op dat de avondopenstel ling van het gemeentehuis op elke dins dagavond tussen zeven en acht uur al leen geldt voor het bureau Burgerza ken. Alle overige secretarie-afdelingen zijn en blijven ‘s avonds gesloten. Belangrijke agendapunten: Krediet voorbereiding reconstructie Brugweg buiten bebouwde kom. Gemeentelijke bijdrage riolering veilingcomplex Bredeweg. Krediet uitbreiding automatiseringsapparatuur. Subsidiëring Stichting Peuterspeelzalen voor gastouderopvang. Instelling egalisatiefonds afvalstoffenheffing uit terugontvangst A.V.R. Kredieten diverse eenmalige uitgaven 1985. Vaststelling nieuwe verordening onroerend-goedbelastingen en factorentabellen i.v.m. toetsing factoren. Krediet aanpassing voormalige Jan Ligthartschool. Verhoging belastingen, tarieven en rechten 1986. Voorlopige vaststelling gemeenterekening 1983. Beschikbaarstelling krediet voorzieningen tijdelijk woonwagen kamp Sniepweg. Beschikbaarstelling krediet aanleg C.A.I. wijk Zuidplas. Begrotingswijzigingen; waaronder: Beschikbaarstelling krediet restauratie Remonstrantse Kerk. De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat burge meester en wethouders voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet vrijstelling te verlenen van de bepalin gen van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen en vervol gens bouwvergunning te verlenen ten behoeve van de percelen: 1 l'weede Bloksweg 16: Het gedeeltelijk vernieuwen en het ver groten van een schuur; 2. Onderweg 37: Het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een loods door het creëren van w'oonruimte op de le ver dieping. De bouwplannen zijn in ijd met de bestemmingsplannen: 1. Sportvelden; 2. Dorpstraat. De bouwplannen liggen met ingang van 3 oktober 1985 geduren de 14 dagen, tijdens werkdagen, van 08.30 uur tot 12.30 uur, voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Alge mene Zaken en Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 1. Gedurende deze termijn kunnen door een ieder bij burgemeester en wethouders. Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, schriftelijk be zwaren worden ingediend. WADDINXVEEN - Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan houdt don derdag 3 oktober tussen half drie ’s mid dags en half acht ’s avonds een verkoop tentoonstelling van door de bewoners gemaakte kleine hand- en breiwerken. In tegenstelling tot de gebruikelijke ver kooptentoonstellingen in Waddinxveen heeft deze een andere opzet. Men pro beert namelijk op deze manier geld bij een te krijgen om de muren van het in 1983 in gebruik genomen vernieuwde en uitgebreide bejaardentehuis te kun nen verlevendigen. WADDINXVEEN - Twee weken ge)e- den maakte het Weekblad voor Wad dinxveen melding van de veroordeling die de Raad voor Journalistentiek Had afgesproken over een artikel in het Dag blad van Rijn en Gouwe. De Raad vond dat zowel de schrijver van het artikel (de haar het Algemeen Dagblad over gestapte Gerard den Elt) als de maker van de foto’s (free-lance fotograaf Bram Gebuys) hadden gehandeld in strijd met de journalistieke zorgvuldigheid ’’door onnodig afbreuk te doen aan de mense lijke waardigheid van de persoon van de Stolwijker C. Boer”. - Onze krant schreef in een enkele zin over dat artikel dat in het Dagblad van Rij n en Gouwe het oordeel van de Raad voor Journalistiek niet had gemeld .’Dit nu, zo schrijft hoofdredacteur Bram Versteegt ons, is onjuist. De Alphehse krant blijkt in alle edities het artikel "Klacht tegen krant gegrond» ver klaard” te hebben opgenomen. EEaarin wordt Rijn en Gouwe weliswaar n(et bij name genoemd (’’deze krant” staat er), terwijl eveneens de namen van de be trokken verslaggever en fotograaf ont breken, maar de aandacht die deze krant aan het oordeel van de Raad voor Journalistiek besteedde was er geens zins minder om. Commissie voor de ruimtelijke ordening ,en woningbouw Belangrijke agendapunten: Centrumgebied Zuidplas. Ontwerp .one-besluit A-inrichtingen Bedrijfsterrein Coenecoop. ilu CwwtóU Alarmering Brandweer b.g.g. Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder Centrale Antenne Inrichting (CAI) ALLE MERKEN PERSONEN AUTO’S 14433 14433 WADDINXVEEN Woensdagmor- gen 2 oktober om tien uur wordt er door drie Waddinxveense modezaken een modeshow voor ouderen ver zorgd in het Anne Frankcentrum aan het Jan van Bijnenpad. Na de openingshandeling en een aantal toespraken is er tussen half vijf en zes uur open huis voor de re laties van de SSW. Dezelfde avond tussen zeven en negen uur is er open huis voor de huurders en leden van de Stichting Samen werk en de Wo- ningbouwkorporaties. Het gebouw is een ontwerp van Architecten- en Ingenieursburo Tref- AMSTERDAM De Rxa4 wel»**rUr«tM> ile hem nog Ook hij zich In rijn »oor ie Joornill.tlek In Am- öjr. H:J betlt prtviny dwSU. ro »lerd»m bnrti een kUcht «n hwrivol .rtenden bracM mr SUkW. «Ufcj-orea. RurihvU in Good» en de betrof een ertlhel koelen In rijn elfen et»J 'oto’i dal op U de- ”11 »en »i» 4- foto’. »-rd lur over bete I- ’—beeld bij rijn koelen -ehee- - v.mi-e- PJ 1 AMS tj.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 3