Deze scholieren uit dan het beste medicament! w boHmcm hielden reünie ’’Schouderklopje richt vaak meer Nog altijd heeft hij een kleine kring van patiënten I I r <s» Voorrang voor verkeer op Esdoornlaan Handtekeningen opgehaald 5*1 eigentijds marktP-goudo Kinderen bellen voor kinderzegels A w Vertrouwensarts Toeval? Vertro u wensfigu ur 7' ■II ti 1 I Dokter P. van der Linde sr. (75) is een halve eeuw huisarts (Foto: Sjaak Noteboom). Jonge mode heeft bij Bahlmann Mode allang de A-status. Dus wat wil je? WADDINXVEEN - Dinsdag 7 oktober is het op de kop af vijftig jaar ge leden dat de aan de Kerkweg-Oost wonende huisarts P. van der Linde sr. zich in Waddinxveen vestigde. Sindsdien behandelde hij veel mensen. De laatste tien jaar heeft hij zich wat uit de actieve dienst teruggetrokken. Zijn zoon ging met de praktijk door en op zijn beurt werd hij weer gehol pen door dokter B. Glaser.Maar tot op de dag van vandaag heeft de jubi lerende Waddinxveense huisarts een vaste kring patiënten geholpen. Bo vendien houdt hij zijn kennis nog op peil, zodat met recht gesproken kan worden van een halve eeuw praktiserend huisarts. F .V PvdA-wethouder drs M. Kraaijestein start ophalen handtekeningen. Cal ifa. v JNTf r.<- af 3 - x tl M I ‘W j P. van der Linde sr. (75) een halve eeuw huisarts u 1 De dokter als vertrouwensfiguur: ”Ik had een wat oudere patiënt, een boer. Zijn vrouw vond eigenlijk, dat hij er maar eens mee op moest ophouden, de boerderij moest overdoen aan de oud ste zoon. Zelf wilde hij daar nog niet aan. Op en morgen stapt hij bij mij bin- Geregeld is dat de voorrangsregeling op het kruispunt Esdoornlaan- Dreef-Sniepweg zodanig is gewijzigd, dat het verkeer op de Esdoornlaan- Dreef voorrang heeft op het verkeer op de Sniepweg. Over een oude herinnering, toen hij pre cies op tijd zomaar toevallig ergens kwam: Ik kwam toen bij ene De J. Ik had er drie van in mijn praktijk en op een zeker mpoment kreeg ik door, dat ik bij de ene De J. op visite moest. Al leen de voorletter klopte helemaal niet. Dus ik op goed geluk naar een van mijn De J.’s toe. Nee, met hem was niets aan de hand. Ik zou net weggaan toen de vrouw des huizes vroeg, omdat ik er nu toch toevallig was, of ik even naar hun zoontje wilde kijken. Hij had wat diar ree, maar de moeder dacht, dat het jo chie ’s middags wel weer naar school ko- n.Ik onderzocht hem en vond een blin dedarmontsteking vuistgroot die op doorbreken stond, een paar uur later en het zou gebeurd zijn en penniciline was er toen nog niet, zodat het joch eraan zou zijn gegaan. Nu is alles goed geko men, door die toevallige foute voorlet ter!” Het verschil in behandeling tussen fondspatiënten en particulieren. Wat is daarover uw mening? “Ik heb nooit fondspatiënten en par ticulieren gehad. Alleen patiënten. Verschil maken in behandeling vind ik immoreel. Daar moet je niet aan beginnen, dan kan je nooit een goed arts zijn”. WADDINXVEEN - In Waddinxveen is maandagavond een begin gemaakt met het ophalen van handtekeningen tegen de plaatsing van kruisraketten. Het startsein werd gegeven door PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein. Het organiserende vre- desplatform denkt zo’n drie duizend handtekeningen op te halen. Toch zag het er in 1935 niet naar uit, dat de pas afgestudeerde Piet van der Linde de huisartsenpraktijk in zou gaan. De uit Bleiswijk afkomstige Van der Linde was 50 geleden nog arts-assistent bij een kraaminrichting in Rotterdam. De be doeling was, dat hij vrouwenarts zou worden. ’’Iemand die me daar kwam opzoeken vroeg me naar Waddinxveen te komen om er huisarts te worden. Nou, ik was toen net verloofd. De stu die zou nog drie jaar duren en tot zolang zou ik zeker nog moeten wachten met trouwen. Als ik naar Waddinxveen zou gaan, zou ik kunnen trouwen. Het was gauw bekeken, met nog een week zat ik in Waddinxveen. Over de patiënt van toen en nu :”In de tijd dat ik nu huisarts ben is er een radi- kaal ander soort patiënt op het spreek uur verschenen. De mensen vroeger hadden wat, waarmee ik niet wil zeggen dat de mensen nu niks hebben. Maar vroeger kwamen ze met een snee in hun hand, een gat in hun voet, iets lichame lijks. Tegenwoordig is het ’’dokter, ik voel me niet zo lekker”. Na het onderzoek zeg je dan: ”kom, vertel eens op”. En dan blijkt, dat er sprake is van een psychisch probleem. En daar had je vroeger als dokter veel minder mee te maken”. Over de mens van vandaag die steeds minder in staat is zijn problemen zelf op te lossen: ”Er wordt nu meer voor de mensen gedacht, De welvaart, ook die lijdt in een zekere mate tot achteruit gang van geest en lichaam. Maar ook het eentonige van de bouw. Vroeger had een dagloner zijn eigen kleine huis je, hij had er wat voor over om dat leuk te maken. Nu zijn de woningen in een flat allemaal hetzelfde. De animo om er iets aan te doen is minder, los nog van het feit dat men veel gemakkelijker ie mand laat komen”. Als u het over zou mogen doen, zou u dan weer huisarts worden? “Absoluut. Niets is mooier, dan in de ziel van de mens te kunnen kijken. Ik heb altijd getracht “open kaart” te spelen, waardoor je meer contact met de patiënten krijgt. Ik vind het be langrijk om bij een patiënt erachter te komen waar de oorzaak van de klachten vandaan komt. En die dan proberen weg te nemen”. “Ik ga nog steeds éénmaal per week naar een artsencursus in Gouda. Daar worden besprekingen gehouden over patiënten. Het valt mij wel op, dat de jongere garde iets teveel de biochemi sche kant opgaat, terwijl de psycho logische kant op de achtergrond raakt. De grootste kunst van de mens is om naar de ander te luisteren”. “En onthoudt dit goed: Er zijn hoofdzaken en bijzaken in het leven. De bijzaken doe je af met je rugge- merg en de hoofdzaken met het hoofd. Hoe ouder je wordt, hoe meer je dan in de gaten hebt dat er weinig echte hoofdzaken zijn”. Wat vindt heid? “Zonder werk zijn in een periode waarin je iets scheppends wilt ver richten vind ik verschrikkelijk. Als je 50 bent en je komt zonder werk - dat is natuurlijk ook triest maar dan heb je in ieder geval het idee, dat je mee hebt kunnen doen. Dat ligt psy chologisch anders. Als je afgestu deerd bent en sollicitaties lopen op niets uit, dan duren de dagen lang”. “Aan de andere kant, dat moet ik eerlijk zeggen, als je intens probeert werk te zoeken, lijken de kansen vol gens mij groter. Maar een groot aan tal jongeren wil nu eenmaal een baan, die past bij hun opleiding. Ik ben ook niet zo voor dat binnenlaten van bui tenlanders in een periode van grote werkloosheid. Ik zeg tegen jongeren altijd, dat ze moeten blijven zoeken.” van de jeugdwerkloos- WADDINXVEEN - Wie zijn deze meisjes en jongens op een oude schoolfoto? In de Unie kwamen de afgelopen zaterdag bijeen. De meisjes en jongens van toen die nu 50 jaar zijn en elkaar destijds op de voormalige Uloschool aan de Kerkweg heb ben leren kennen. In het Weekblad voor Waddinxveen van volgende week hun uit gebreid verhaal en verslag van een heel bijzondere reünie. nen en zeidokter ik heb raad nodig. Hij zette het geval uiteen en vroeg vervol gens aan welke kant ik stond. Ik zei hem, dat ik achter zijn vrouw stond. ”Dan weet ik genoeg”, zei de man, gaf me ’n hand en stapte op. Een paar da gen later was hij boer-af. Pas geleden kwam ik hem nog tegen, bedankte hij mij voor het feit, dat ik hem dat duwtje in de rug dat hij eigenlijk nodig had, ook gaf’. Over de taakopvatting van de huisarts: ”Je moet je als dokter altijd proberen te verplaatsen in de stoel van de patiënt. Als hij je iets verteltmoet je je constant afvragen, wat zou ik doen in zijn of haar plaats. Als iemand bij je komt met een onschuldig knobbeltje, dan moetje niet zeggen, ”ach ga weg, dat is flauwekul”. Nee, zo iemand zit tegenover je en is hardstikke bang dat het kanker is. Die moet je dan helemaal onderzoeken, daar moet je de tijd voor nemen. Pas na zo’n onderzoek maak je die patiënt, maar dan ook heel pertinent duidelijk, dat er niks aan de hand is, dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. ”Je moet altijd de mens blijven zien achter de patiënt. Als je de mens gaat bekijken als object, als je er een bioche mische fabriek van maakt, waarin iets niet goed functioneert, zit je mijn over tuiging op de verkeerde weg. Een vroe gere hoogleraar van me heeft me voor gehouden. dat een klapje op de schou der bij een patiënt vaak veel meer uit richt dan het beste medicament. Dat heb ik altijd onthouden, dat heb ik altijd in praktijk proberen te brengen, En ik geloof ook, dat het zo is. Het gaat name lijk om mensen, niet om papieren pa tiënten als in zoveel ziekenhuizen, waar de dokter de patiënt opneemt, een vol gende dokter van diezelfde afdeling de operatie verricht en een derde de na zorg. Dat zou één en dezelfde dokter kunnen zijn, maar dat kost misschien meer energie. Ik vindt dat die er maar ingestopt moet worden, daarvoor ben je de dokter”. ’’Vroeger ging iemand met psychische moeilijkheden nog naar een pastoor, de dominee of, maar dan praat ik over nog vroegere tijden, de hoofdonderwijzer. Nu komen ze echter naar de huisarts”, aldus dokter Van der Linde, die in 1960 werd uitgeroepen tot ereburger van Waddinxveen en in 1969 tot ereburger van Moerkapelle. waaraan er 12 of 13 zijn gestorven. Je stond toen als huisarts bijna mach teloos. Voordat de penicilline was uitgevonden, was longontsteking ook een ernstige ziekte”. “Over de antibiotica gesproken. Ik heb eens een boer horen zeggen: “Jullie krijgen hetzelfde met die pe nicilline als wij in de landbouw. Hoe meer je spuit des te sterker de bacte rie zich daartegen wapent”. Of de gevleugelde uitspraak van een hoogle raar: “Micro kosmos Iaat zich nooit verdringen door de macro, cosmos (wij dus)”. In de grote steden waren de artsen veel meer een autoriteit. Daar ben ik het niet mee eens. Juist door de vertrouwde band, die je met de patiënten had, kwam je er veel sneller achter, wat zij werkelijk man keerden. Je bent ook een soort psy chiater”. Wat vindt u van de toestroming van forensen”? “Daar heb ik niets op tegen. Wel heb ik met de nieuwe bewoners minder contact, alhoewel er patiënten bij zijn, die goede vrienden van mij zijn geworden. De meesten vinden een vrijer optreden van een arts ietwat vreemd en hebben ook een houding van “dat weet ik zelf wel”. Ik heb een voorbeeld van een oud-verpleeg- ster, die liever niet had, dat er bepaal de antibiotica werden voorgeschre ven. Dan moet je laten merken, dat jij de baas bent, of haar adviseren een andere huisarts te nemen. Ik heb daarna dan ook nog nooit zo’n fijne patiënt gehad. Jullie zien, dat je als arts ook weleens even moet optre den. Wel moet ik zeggen, dat de au tochtone bevolking in het algemeen makkelijker in de omgang is”. Ik heb mensen meegemaakt, die aan vankelijk geen kinderen konden krij gen en de vreugde ervaren toen het uiteindelijk wel lukte. De kwestie van draagmoeders en reageerbuis- babies vind ik meer een prestige overweging van de heren artsen”. “In hetzelfde hokje kunnen we de harttransplantaties plaatsen. Hoeveel moeite en geld kost het wel niet om één mens te voorzien van een ruil- hart, terwijl er in Ethiopië honderden mensen per dag sterven. En om terug te komen op uw vraag: een draag moeder is toch ook onbetaalbaar voor de meeste mensen en zou in alle gevallen de draagmoeder het kind zo maar afstaan? Ik vind het koud zake lijk en daarom ben ik niet wild ent housiast. Mensen zonder kinderen zijn, geloof ik, niet zo ongelukkig als wij denken. Ze kennen het gemis er van niet”. WADDINXVEEN Op het gerecon strueerde kruispunt Esdoornlaan- Sniepweg-Dreef (Zuidplas) geldt een andere voorrangsregeling. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Van af woensdag 2 oktober is er in Wad dinxveen en Boskoop weer het ver trouwde beeld te verwachten van kin deren, die aanbellen om bestellingen voor kinderpostzegels en wenskaar ten te mogen noteren. Men kan velle tjes kinderpostzegels bestellen a f. 5,- per stuk, maar ook mapjes kaarten, bijvoorbeeld van Marjolein Bastin voor maar f. 2,50. De kinderzegels dragen dit jaar het thema “Kind en Verkeer”. De af beeldingen hebben dan ook de drie hoekige vorm van sommige verkeers borden en ze wijzen op de bedreiging die het verkeer voor kinderen vormt. Betalen doet men pas bij aflevering. Dat gebeurt op 13 november, de emissiedatum van de kinderzegels. Door kinderpostzegels te bestellen helpt men honderdduizenden andere kinderen in binnen- en buitenland. WADDINXVEEN - Waddinxveens oudste praktiserende dokter Piet van der Linde (74) van de Kerkweg-Oost is een man die met veel smaak en kennis kan praten over het verschil tussen een praktijk van vóór de Tweede Wereld oorlog en één van tegenwoordig. M Wat zijn uw hobbies? “Vooral bridgen. Dat doe ik veel en graag. Minimaal 2x per week oefenen en dan nog de officiële wedstrijden van de bond. (Laat een overzicht zien van de gespeelde drives, waaruit blijkt, dat hij en zijn partner zijn doorgedrongen tot de halve finale en dus een grote kans maken op het Ne derlandse kampioenschap). Voorts lees ik veel; vooral medische studie boeken, maar ook kranten e.d. Ook los ik graag cryptogrammen op uit diverse dagbladen en tijdschriften. En niet te vergeten, en dat noem ik toch ook wel hobby, fiets ik elke dag een uur”. Wat vindt u van het voorstel om het aantal patiënten per huisarts te ver minderen om te zorgen, dat meer werkloze artsen aan de bak komen? “Daar heb ik een andere mening over dan de regering. Ik geloof niet in die beperking van het aantal patiënten per arts. Je hebt een bepaald behan- delingspatroon en daar is je praktijk op ingesteld. Er zijn artsen met 3.Cow patiënten, die het makkelijk aankun nen en met 1.000, die het veel moeilijker hebben”. “Het is zo individueel. Je kunt het niet generaliseren. Daarentegen is een praktijk met 7.000 patiënten ook niet goed. Bovendien, laten we dat niet vergeten, een arts heeft natuur lijk ook een bepaald inkomen nodig. Voorts is een overname van een prak tijk een dure aangelegenheid. Je hebt een groot huis nodig met plaats voor spreekkamer, wachtkamer enz. Zon der een bepaald aantal patiënten komt een arts niet aan een leefbaar inkomen. Wat is uw mening over draagmoe ders? “Het zou mijn eerste keus niet zijn. Dokter Van der Linde heeft in zijn loopbaan diverse huildigingen onder gaan. In 1960 kreeg hij bijvoorbeeld de zilveren penning uitgereikt als erebur ger van Waddinxveen uit dankbaarheid en waardering voor zijn medische hulp en verzorging van de inwoners. In 1975 stond hij erbij stil 40 jaar huisarts te zijn. De patiënten, daartoe aange spoord door een comité met oud-PvdA- wethouder S. Pille, bood hem een 17- daagse reis naar Thailand aan. Hij kreeg toen een fiets, want fietsen doet hij elke dag. De Waddinxvener werd gedurende zijn leven ook talloze malen geïnterviewd. Kranten, weekbladen en buurtbladen vroegen hem over van alles en nog wat. Op deze pagina enkele voorbeelden. Vaak werd het verhaal verteld dat dok ter Van der Linde zich in 1935 vestigde. Laatst zei hij hierover tegen het buurt- blad ’’Ommetje” van de bewonersver- eniging Overtoom en Molenring het volgende: “Voordat ik mij hier in 1935 vestigde, ben ik één jaar assistent geweest op de kraamafde- ling van de opleidingsschool voor vroedvrouwen in Rotterdam. Ik wil de gynaecoloog worden, maar werd toen benaderd door mensen uit Wad dinxveen, die vroegen of ik daar huis arts wilde worden. Er waren in Wad dinxveen twee artsen, maar ze von den het nodig, dat er nog een derde bij kwam. Ik had er eigenlijk wel zin in en ben, dat weet ik nog goed, op een zondagmiddag met mijn toekom stige vrouw naar een huis gaan kijken in de Oranjelaan. We hadden de keus tussen nog drie jaar wachten, dan was ik gynaecoloog of direct trouwen en ons hier vestigen. We hebben toen de knoop doorgehakt. De maandag daar op hebben we het huis gekocht en een week later was ik huisarts in Waddinxveen”. “In de Oranjelaan hebben we 15 jaar gewoond. In 1950 kwam de villa aan de Kerkweg-Oost leeg. Die hebben we toen gekocht en laten verbouwen. De villa was omringd door een sloot, dus je zou kunnen zeggen, dat we op een eiland zaten. Een wit bruggetje verbond ons met de Kerkweg; heel vroeger een boerepad, dat een recht streekse verbinding vormde met de Dorpsstraat, ‘t Is wel jammer, dat hetzelfde pad nu het drukste punt van Waddinxveen is geworden. De vil la zelf heeft beneden een grote huis kamer met erker, wacht- en spreekka mer en - zoals toen gebruikelijk - een apotheek. Boven heb ik 7 kamers; dus een riant onderkomen, mogen we wel zeggen.” Er wordt gezegd, dat u half Waddinx veen op de wereld hebt geholpen. “Dat is natuurlijk overdreven. U moet wel begrijpen, dat een gezin toen gemiddeld uit 5 personen be stond en 12 of 13 kinderen per gezin geen uitzondering was. Mijn record is 15 kinderen uit één gezin. Nu nemen de meeste ouders - uit financiëel/ma- terialistisch standpunt bezien - niet meer dan twee, hooguit drie kinde ren”. Was er vroeger meer persoonlijk con tact met de patiënten? “Jazeker, je had een veel sterkere band met de patiënten. Je kende de familieomstandigheden; de ziekten in die families. Een voordeel was, dat je bij het volgende geslacht beter op de hoogte was van de erfelijke aandoe ningen. Je had ook veel meer te ma ken met de kinderziekten, zoals dif terie, kinkhoest, polio enz. In 193 7 hadden we 21 patiënten met polio, 1®. w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 9