Drinkwater Zuidkade 1 doorgespoeld Beijerincklaan is weer open ©n P. Lips opent nieuw kantoor Zilveren gezins bej aardenverzorgsters ’’Waddinxveen” ELKRANT Op vrijdag 24 oktober Medewerksters Stichting Zuidplas gehuldigd Bedding-Cottage Lampionnen optocht in Vondelwijk Mensen in het nieuws Lampionnen optocht in St. Victorwijk KA WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 VERKOCHT Herkoni is ook Q8 Stokbrood I ya Ik rïfr Nieuwsblad Onafhankelijk WEGENS REORGANISATIE MOETEN ONZE BEHANGVAKKEN LEEG V" TEVENS DIVERSE AANBIEDINGEN IN: TAPIJT GORDIJNEN VINYL OOK VOORDELIGE COUPONS r Waddinxveners die zich wel eens verslapen krijgen over 2 weken een pracht-excuus. arwa apljtservice Vier mogelijkheden Keuze I Wgj w a ALS WIJ HET 5 PROJEKT- EN WONINGSTOFFERING GROENSVOORDE 12 WADDINXVEEN Tel: 01828- 16119 Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 w 4 CAFÉ DE EENDEKOOI REEUWIJK Iedere woensdag PRIJSKLAVERJASSEN aanvang 21.00 uur. VELE WONINGEN ZIJN DIT JAARVIAONS KANTOOR VAN EIGENAAR VERWISSELD. i NEEM DAAROM SNEL KONTAKT OP MET RIJNLAND ALS U VAN PLAN BENT UW HUIS TE VERKO PEN. 01828-12028 VESTIGINGEN IN: VOORSCHOTEN, LEIDERDORP WADDINXVEEN EN Het Echte Franse I Weekblad voor Waddinxveen 42e JAARGANG - Nr. 1997 WOENSDAG 8 OKTOBER 1986 l® de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zuidplas. N U 20-60 KORTING De Stichting Dienstverlening WADDINXVEEN - Direct na het spit suur van donderdagmorgen is de nieu we kruising Beijerincklaan-Dreef voor het verkeer in gebruik gegeven. Verkeer in de richting Den Haag-Rot- terdam kan nu vanaf de Piasweg en Es- doornlaan via de Dreef de Beijerinc klaan bereiken. De eerste fase van de reconstructie van de aansluitingen op de Beijerincklaan is daarmee voltooid. In de tweede fase zal de aansluiting van de Sniepweg op de WADDINXVEEN - Het bestuur van de woningbouwvereniging Wad dinxveen houdt vrijdagmiddag 24 oktober tussen vijf en zeven uur in het nieuwe kantoor aan de Staringlaan een receptie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Die middag wordt het eerder dit jaar in gebruik geno men kantoor annex werkplaats officieel in gebruik genomen door P. Lips, oud-voorzitter van de vereniging, oud-PvdA-raadslid en oud-onderwijs- wethouder. De archieven van Waddinxveen laten zien dat 75 jaar geleden in ieder geval bij de oprichting aanwezig waren A. den Boon, J. van Bergen, Alb. Tol, C. Tol, J. Baas Gz, A. van Nielen, K. Baas, G.J. Spruijt, G. van Dort Kroon, H. van Drimmelen, J. Berghuis, M. Verzijden Jz, D. Bremmer Jz, P.D. Stuurman, A. van Nielen, P. Both, A. Goor, H. Dijs, A. de Rooij, Joh. Al- blas, A. Kreupeling en H. v.d Berg. Beijerincklaan aangepast worden. De ze reconstructie zal medio mei 1987 vol tooid zijn. GERT HUIZER de echte bakker Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel 01828-12382 - Waddinxveen Statensmgei 115 - Gouda Tel. 01820-15132 LidNVM een minimum beperkt: de container is niet nodig waardoor er geen parkeer plaatsen in beslag worden genomen en het uitzicht niet wordt belemmerd. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 WADDINXVEEN - Komende vrijdag avond houdt de speeltuinvereniging ’t Vondelparkje ter afsluiting van het sei zoen de jaarlijkse lampionnenoptocht. Deze wordt gehouden van 19.30-20.00 uur en gaat aan de Nicolaas Beetslaan van start. De muzikale begeleiding is in handen van de Boerenkapel. Ook niet-leden worden van harte uitge nodigd aan deze tocht door de Vondel wijk deel te nemen. Het enige wat mee genomen behoeft te worden is een eigen lampion. Indien het weer dit evenement niet toelaat, zal de optocht verschoven worden naar vrijdag 17 oktober, zelfde tijd. WADDINXVEEN - De bodemsanering in de Oostpolderwijk (Zuidkade 1) gaat gebeuren door voor het infiltratiewater, dat in de grond gepompt wordt, geen grondwater maar leidingwater te gebruiken. Dat leidingwa ter is afkomstig uit het drinkwaterleidingnet, zo heeft Zuidhollands mi- lieugedeputeerde J.W. Hekkelman de bewoners van de Oostpolderweg 60-76 en van de Alpherbrink 19-27 in een brief laten weten. Op de dit voorjaar gehouden informa- tie-avond voor de bewoners van de Oostpolderweg en de Alpherbrink ble ken er bezwaren te bestaan tegen de voorgenomen plaats van de container met pompapparatuur voor de grondwa tersanering van de olieverontreiniging. Besloten werd op deze avond om de mogelijkheden voor de plaatsing van de pompcontainer in de wijk Alpherbrink op papier te zetten, waarna een defini tieve keuze gemaakt zou worden. Het ingenieursbureau Grontmij NV heeft de mogelijkheden nu op papier gezet. WADDINXVEEN Maatschappelijke Zuidplas heeft vorige week donderdag middag in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad dertien gezins- en bejaardenverzorgsters in het zonne tje gezet omdat ze twaalf en een half jaar in dienst van deze regionale stich ting waren. De dames Bezemer, Braat, Dekker, Douma, Driel, Gelderblom, Van Ha- Voor het overige veranderen de plan nen niet. Na afloop wordt de verhardin gen herstraat en resterende terreinge- deelten in de oude staat teruggebracht. De totale uitvoeringsduur van de aanleg van de buizen, welke reeds is gestart, is geschat op ongeveer 4 weken, terwijl het doorspoelproces twee a drie jaar zal duren. jaardenverzorging. ’’Twaalf en een half jaar lang mensen helpen, zodat men langer thuis kan blij ven, is een felicitatie waard en het is de moeite waard om iedereen voor die in zet te bedanken”, aldus directeur Van Duinen. Zijn medewerksters werden met bloemen, zilveren kandelaars en een mooie roos overladen. Ze kunnen terugkijken op een gezellige en feeste lijke middag. De jubilerende bejaarden- en gezinsverzorgsters van (Foto: Sjaak Noteboom). EXPLOITATIE; F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Er bleken vier manieren te zijn om de sanering uit te voeren namelijk: 1Het bouwen van een garage naast de bestaande garages bij huisnummer 76, waarin de pomp en de tanks geplaatst worden; 2. het plaatsen/”aankleden” van de con tainer op de parkeerplaats van de Al pherbrink en wel zodanig dat het uit zicht van de bewoners zoveel mogelijk Tijdens de allereerste vergadering wer den A. Kreupeling tot voorzitter en G.J. Spruijt tot secretaris gekozen. J. Berghuis werd vice-voorzitter. Op de tweede oprichtingsvergadering, die werd gehouden op 18 augustus 1911, waren 27 mensen aanwezig. Meege deeld werd toen dat het gemeentebe stuur middels J. van Bergen en H. van Drimmelen in het bestuur van de wo ningbouwvereniging ’’Waddinxveen” vertegenwoordigd zou zijn. De contac ten met de gemeente waren zo goed dat de eerste bestuursvergaderingen gehou den konden worden in een ruimte van het raadhuis aan de Zuidkade. Uit naam van Koningin Wilhelmina ren, De Jong, Lammers, Lapair, Nijs- sen, De Vries en Zeeland zijn vanaf 1974 in Waddinxveen werkzaam als ge- zins- en bejaardenverzorgster. In zijn toespraak memoreerde de heer H.J. van Duinen, directeur van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zuidplas dat er de komende jaren steeds meer gevraagd zal worden van de inzet en deskundigheid van de mede werkers, werkzaam in de gezins- en be- vrij blijft; 3. het plaatsen/camoufleren van de con tainer op het gazon (speelterrein aan de overzijde van de Alpherwetering); 4. voor het infiltratiewater, dat in de grond gepompt wordt, geen grondwater maar leidingwater gebruiken. Dat lei dingwater zou dan uit het drinkwaterlei dingnet moeten komen. De pomp en de eventueel benodigde ontijzeringsinstallatie komen bij moge lijkheid 4 te vervallen, dus ook de con tainer. Een watermeterput met ver- bruikmeters en een extra voorziening, om te voorkomen dat het leidingwater bij storing terug kan stromen in het be staande waterleidingsnet, komen hier voor in de plaats. Uiteindelijk is, in overleg met het Wa terleidingmaatschappij Gouda, geko zen voor alternatief 4. Het systeem is minder storinggevoelig door de eenvou dige technische uitvoering. De overlast in de wijk is bovendien op deze wijze tot Woningnood, niet zulke beste huizen, weinig nieuwbouw en hoge huren. Dat waren in 1911 een handvol redenen om te komen tot de oprichting van de wo ningbouwvereniging ’’Waddinxveen”. Op de in dat jaar op 30 juni gehouden oprichtingsvergadering waren welge teld 37 mensen aanwezig, die allemaal vonden dat met een woningbouwver eniging gewerkt kon gaan worden aan betere en betaalbare huizen. WADDINXVEEN - Komende vrijdag avond zal de speeltuinvereniging Zon nig Zuid het speeltuinseizoen afsluiten met de traditionele lampionnenop tocht. Dit ieder jaar terugkerend evene ment wordt altijd druk bezocht. Er lo pen dan bijna honderd kinderen voor zien van kleurige lampionnen achter de muziek door Waddinxveen-Zuid. Er wordt om 19.00 uur gestart vanaf het wijkgebouw in de St. Victorstraat. Ook dit jaar zal de muziek verzorgd worden door de Waddinxveense harmonie ’’Concordia”. Mede door hun mede werking zal deze tocht weer een van de hoogtepunten zijn van het uitgebreide programma van ’’Zonnig Zuid”. schreven de toenmalige ministers van Binnenlandse Zaken. Justitie en van Fi nanciën op 18 december 1911 dat de wo ningbouwvereniging op 21 oktober 1911 koninklijke goedkeuring had gekregen en dus was toegelaten als vereniging ’uitsluitend in het belang van de verbe tering van de volkshuisvesting’. Een pri ma bericht aan het einde van het jaar dat met 60 leden kon worden afgeslo ten. Na Waddinxveen en Boskoop is nu Gouda de plaats waar de inzendingen voor de creatieve wedstrijd rond de 50- jarige hefbruggen in Waddinxveen en Boskoop en de 50-jarige Julianasluis in Gouda tentoongesteld worden. Bij de individuele inzendingen vielen de vol gende Waddinxveners in de .prijzen RI- ANNE DE KNIKKER (ƒ50,-), MAR CEL BERINGER (Molenboek), E.S. TEN CATE 50,-), JELLE VER- WERDA (Molenboek), A. DE JONG (boekenbon 5,-), A.LAM(/50,-). Bij de groepsinzendingen werden alleen maar leerlingen van de hervormde Be thelschool in de prijzen gezet. De tweede prijs 75,-) ging naar RIK DE ROOY en TONY DE ZEEUW en de derde prijs 50,-) naar HINKE PAS, PAUL DE BRUIN, PETER NEELE en MARTIJN KOOIMAN. WADDINXVEEN - Het door de naam Q8 (was Gulf) druk besproken nieuwe olie- en brandstoffenmerk van Kuwait Petroleum International is ook in Wad dinxveen aanwezig en wel bij het benzi nestation van Herkoni aan de Tweede Bloksweg. De introductie van de nieuwe mer knaam, waarover voor de rechter wordt beslist, is gepaard gegaan met een volle dige gedaanteverwisseling van alle 2.700 servicestations in de zes Europese landen waar KPI actief is: Nederland, Zweden, Denemarken, België, Luxem burg en Italië. Tegelijkertijd zullen veel van deze stations een uitbreiding onder gaan. De introductie van het nieuwe KPI- merk en de nieuwe kleuren zijn belang rijk: uiterlijke tekenen van een geheel nieuwe, creatieve benadering van de markt voor olieprodukten in al haar fa cetten. Ze vloeit voort uit een geheel nieuwe bedrijfsfilosofie, waarin de volgende elementen centraal staan: klantgerich theid, klantvriendelijkheid, hoogwaar dige kwaliteit en een voortdurende drang naar innovatie. Het nieuwe ’’uiterlijk'” en de nieuwe marktbenadering werden de afgelopen twee en een half jaar ontwikkeld na grootschalig marktonderzoek, het raad plegen van corporate identity-specialis- ten, deskundige ontwerpers en andere internationale managementsbureaus. ^^^MAK^ARS^NTOORA^' Kanaalstraat 12, WADDINXVEEN tel. 01828-12028 w y e| de votre Vrai Boulanger’ De nieuwe T-kruising Dreef-Beijerincklaan. (Foto’s: J. Hak).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1