Naam op de gevel gezet weer later Omschakeling tv-zenders 60 huize" Omroep West maakt programma op markt SOUBURGH” ■EZ Nationale Ombudsman oordeelt in rapport Immanuëlkerk Volgende week vrijdag rechtstreekse uitzending op de brandstapel Nieuwe advertentie- UW PLAATSEUJKE MAKELAAR IS DE JUISTE SCHAKEL Patrick v. Rijnen had 750 bomen Op 7 februari 1985 ketenden jongeren zich vast in bank mogelijkheden op Kabelkrant beroept ds. W. v.d. Lee KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Stokbrood Onafhankelijk Nieuwsblad STAR FESTIVAL 1987 Kx/' Effectief Klachten Kettingen Samenwerking Uitbreiding zendtijd Verloting PROJEKT EN WONINGSTOF- FERING ALS WIJ HET M Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Het Echte Franse ^Rapijtservice BEHANG: ALLES 7,50 PER ROL STEVENS: COUPONS .z B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 1 WOENSDAG 14 JANUARI 1987 Gedrag politie was T T niet behoorlijk Th. H. G. Hulst. Dank zij bijdragen van de medewerk- N MAKELAARSKANTOOR Woddinxveen Kanaalstraat 12 tel. 01828-12028 l EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Opvallend was twee jaar geleden dat Rabobank-directeur G. Visscher op ef fectieve en beheerstwijze in zijn werk kamer een dag later met de actievoer ders heeft gesproken. Dit was een open hartig en goed verlopen gesprek, waarin kon worden meegedeeld dat de landelij ke Rabobank-organisatie had laten we ten met de verkoop van de Zuidafri- kaanse Krugerrands "om economische redenen” te zullen stoppen. Ondanks herhaalde verzoeken van de Waddinx- veense politie bleven hij en anderen weigeren aangifte te doen van het ge beurde in de Rabobank op 7 februari 1985. De nieuwe, sterk verlaagde en interes santere advertentietarieven zijn op aan vraag verkrijgbaar bij Veta BV, Oran- jelaan 9, tel. 14788. De Kabelkrant Waddinxveen ging in december 1985 voor het eerst van start. Vorig jaar was een jaar van experimen ten, die de bedoeling hadden een vaste kring van kijkers en adverteerders op te bouwen. De nieuwe tarieven zijn bedoeld om de exploitatie van de Kabelkrant niet al leen een nog betere basis te geven, maar ook om de toegankelijkheid van dit me dium nog veel groter te laten zijn. Dat betekent dat het nu ook voor verenigin gen - naast de middenstand en het be drijfsleven - aantrekkelijk gaat worden de Kabelkrant Waddinxveen vaker in te schakelen. WADDINXVEEN - Er stond al een bordje, maar het staat nu ook levens groot op de gevel: Huize ’’Souburgh”. Overigens is die manier van financieren bij de behandeling van de Mediawet sterk bekritiseerd. Provinciale Staten ers, de bewoners en hun families kon het verzorgingstehuis voor bejaarden aan de Prins Bernhardlaan nu ook wor den voorzien van een naam. Het be stuur kreeg de dertien letters plus aan- Een ervaren makeloarsorganisave met vakbekwame mensen. Enaljaren aktiefin het bemiddelen van onroerend goed, taxatie en hypotheken Kortom, de juiste schakel tussen verkoper en koper. Voor het maken van een afspraak kunt u altijd bellen met Groensvoorde 12 2742 DJ Waddinxveen Tel. 01828-16119 arwa De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 ZATERDAG 17 JAN. IN FLORIDA TE BOSKOOP MET O.A. ANITA MEYER, FRANK ASHTON, SASKIA EN SERGE EN DE TORPEDO SHOWBAND ENZ. ENZ. Kaarten op de voorverkoopadressen en aan de zaal. Zaal open 19.00 uur. Aanvang 20.11 uur DE KROOSHAPPERS „U KOMT TOCH OOK” GERT HLIZER de echte bakker Zurikadell - Tel 01828-12354 W>nkeigaJer,, Groensvoorde 8 Tel 01828-12382-V/add<nxveen Staten srnge 115-Gouda Tel 01820-15132 oe votre Vrai Boulanger’ Eind jan. '87 start de 1 '/2-jarige cursus MIDDENSTAND ALPHENSE AVONDSCHOOL Inlichtingen: 01720-22450 Lid NVM; WADDINXVEEN/DEN HAAG - Zeven Waddinxveense rijkspolitie mensen hebben zich twee jaar geleden "niet behoorlijk” gedragen tegen zes actievoerders die op de donderdagse koopavond van 7 februari 1985 in de hal van de Rabobank aan de Kerkweg-Oost protesteerden tegen de een dag later onmiddellijk gestopte verkoop van de Zuidafrikaanse beleg gingsmunt Krugerrand. Provinciale Staten zullen dan moeten besluiten tot het heffen van opcenten op de omroepbijdrage voor het financieren van deze omroepen. Die mogen maxi maal een tientje per jaar bedragen. Op dat moment zal men dus het bestaan van West wel financieel merken. Over het instellen van zo::n systeem van opcen ten zal geen onduidelijkheid bestaan: reeds in de eerste uitzending zei com missaris der Koningin, Schelto Patijn, dat een regionale zender door hem zeer gewenst is. De omschakeling van de tv-zenders is al aan de orde sinds augustus 1986 toen de Waddinxveense gemeenteraad het be wuste besluit nam door het beschikbaar stellen van de benodigde kredieten. Op een vraag wanneer de zaak geklaard zou zijn werd toen geantwoord dat dit de volgende maand het geval zou zijn. In middels zijn er vier maanden verstreken en laat de omschakeling nog steeds op zich wachten. Het rv-programma-pakket zal worden uitgebreid tot twaalf programma’s (op W WADDINXVEEN - De nieuwe regionale Radio Omroep West (op 88.4 Mhz via de ether of op de FM-kabelfrequentie van Radio 1) maakt vol gende week vrijdagmiddag 23 januari vanaf de Waddinxveense week markt in de Willem de Zwijgerlaan en rechtstreekse radio-uitzending van 12.00 tot 13.00 uur. HOOFDREDACTEUR: WADDINXVEEN - Er gingen vorige week maandagavond langs de Petteplas maar liefst ruim 3.500 kerstbomen op de brandstapel. De aan de Wingerd wo nende Patrick- van Rijnen leverde - evenals beide voorgaande jaren - het meeste aantal bomen in: maar liefst 750. Tweede werd - zo het er op dit moment naar uitziet - Mark Streefkerk van de Prinses Margrietstraat met ruim 200 kerstbomen. Voor deze sjouwers is er door de gemeentelijke Dienst Openba re Werken en -Bedrijven naast een eventueel prijsje uit de verloting nog een extra prijsje beschikbaar gesteld in de vorm van een Passagebon. Patrick van Rijnen krijgt de hoofdprijs, een waardebon van 25,- en Mark Streef kerk een bon van 20,-. Deze prijsjes zullen aan de winnaars worden toege zonden. Zoals bekend was aan de kerstboom verbranding weer een verloting verbon den. Voor elke twee ingeleverde kerst bomen werd een lootje uitgereikt. On derstaand volgt de uitslag van de trek king van deze verloting. De prijsjes be staan dit jaar uit Passage-bonnen. Een Passagebon ter waarde van 7,50 is gevallen op de volgende nummers: 557 rose, 601 groen, 603 geel, 223 geel, 224 geel, 784 groen, 321 rose, 271 groen. 10,bonnen vielen op: 131 geel, 772 groen, 157 groen. 15,bonnen vielen op: 405 geel, 852 rose, 226 groen. ƒ20,bonnen vielen op: 130 groen, 120 geel. 25.bonnen vielen op: 479 groen. De prijzen kunnen tot en met 28 februari afgehaald worden op het kantoor van Openbare Werken, Raadhuis (2e eta ge). - 'W Omproep West wordt net als de andere regionale omroepen betaald uit de om roepbijdragen. Ómdat die vooralsnog bevroren zijn, zal de luisteraar niets van het in de lucht komen van deze zender merken. Maar met het in werking tre den van de nieuwe Mediawet zullen de regionale omroepen op een andere ma nier betaald gaan worden. aanwezige wachtmeester eerste klasse de sleutels daarvan op zak had. ’’Onder de gegeven omstandigheden verwacht ik van de politie een professi oneel optredenDat betekent dat de po- litie-ambtenaar die de verdachte na aankomst op het politiebureau van zijn boeien moet ontdoen, in het bezit dient te zijn van sleutels”, meent de Nationa le Ombudsman. Dr. Rang geeft aan de klachten over het niet naar de wc kunnen gaan en de ka potte fotocamera niet op waarheid te hebben kunnen onderzoeken. Hij heeft de daarvoor benodigde feiten onvol doende kunnen vaststellen. Volgens hem billijkt overigens niets de fouille ring en inbeslagname van een aantal persoonlijke eigendommen, die - behal ve de flitser, twee wegwerpaanstekers en een pakje shag - direct bij de vrijla ting van de actievoerders hadden moe ten worden meegegeven. De programma’s van Omroep West zul len heel sterk service-gericht zijn. Een dienstverlenende zender voor de hele regio. De stijl zal rustig en luistergericht zijn, zoals die van de succesvolle Radio Fryslan. De bedoeling is de regio met de regio kennis te laten maken aan de hand van ongekleurde informatie. Voor dat laatste is bij het samenstellen van de re dactie nadrukkelijk rekening gehou den: er werden ervaren medewerkers uit de regio aangetrokken maar ook uit kringen van Vara, NCRV, Nos en VPRO. Dat oordeel velt Nationaal Ombuds man dr. J.F. Rang in zijn rapport over een deel van het politieoptreden, dat destijds werd gadegeslagen door een koffiedrinkende burgemeester C.M. van der Linden, waarnemend groeps commandant C. Barelds en de inder haast gearriveerde bankdirecteur G. Visscher. Het Weekblad voor Wad dinxveen meldde toen dat aan een- vreedzame demonstratie van zo’n 15-20 jongeren met harde hand een einde werd gemaakt door een 15-20 politie mensen. elf kanalen). Toegevoegd worden BBC 1, BBC 2, Sky Channel en TV 5/Music Box. De doorgifte van RTBF 1 (België- Frans) wordt gestaakt. De zenders TV 5 en Music-Box worden doorgegeven op één kanaal, hetgeen in houdt dat de programma’s van Music Box worden stopgezet, zodra de fran- stalige zender, TV 5, de uitzending start. In de samenstelling van het pakket FM- radio-zenders zijn ook enkele wijzigin gen aangebracht. De frequentie voor de lokale omroep Waddinxveen kan helaas nog niet worden bepaald, zodra de fre quentie is vastgesteld, zal deze worden bekendgemaakt. Aangezien de ontwikkelingen op het gebied van de satelliet-tv in volle gang zijn, is het mogelijk dat in de nabije toe komst nog enkele wijzigingen in het pakket zullen worden doorgevoerd. Tengevolge van de wijzigingen, veran dert de tv-kanaalindeling en de afstem ming FM-radio. Het Weekblad voor Waddinxveen toen "Bovendien hebben ze nogal wat klach ten geuit over het gedrag van de Wad dinxveense politie. Politiemensen in uniform, rechercheurs en luid blaffende politiehonden met hun geleiders waren door waarnemend groepscommandant C. Barelds ingezet om aan het gebeuren in de Rabobank een einde te maken. Daarmee was een uur gemoeid door ge brek aan een betonschaar”. halingstekens aangeboden ter gelegen heid van het eind vorig jaar gevierde 20« jarig bestaan van het tehuis. De naam ’’Souburgh” is ’s avonds en ’s nachts ook verlicht. WADDINXVEEN - De voor vandaag (woensdag 14 januari) aangekon- digde omschakeling van tv-zenders gaat weer niet door. De uitbreiding van het televisiepakket via de Centrale Antenne-Inrichting (CAI) is steeds met uitstel gepaard gegaan. Eerst waren er technische oorzaken, nu gooit de strenge vorst roet in het eten. X OPRUIMING TAPIJTEN - GORDIJNEN\ 60% KORTING HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS f Ongeveer de. helft van de bevolking kijkt gemiddeld 2 dagen per week naar de televisiekrant met informatie die eveneens hoog scoort. 40 p 14 49CANP De tevoren in een anoniem telefoontje bij het Weekblad voor Waddinxveen aangekondigde actie tegen de toen nog door de Rabobank verkochte Krugger- rand was een initiatief van de Regionale Anti-Fascistengroep (RAFAG) uit Waddinxveen en Boskoop. De gebeur tenissen speelden zich af op koopavond van half zeven tot half acht. Hoewel er sprake was van een 20-tal actievoerende jongeren was er direct al sprake van een fors opgekomen politiemacht met hon den en busjes. Hierom was door ad- junct-directeur P. van Vliet telefonisch verzocht. De gebeurtenissen werden gade gesla gen door het verraste bankpersoneel, maar ook door mensen die argeloos hun bankzaken kwamen regelen zoals de toenmalige fractievoorzitter van D’66 H.P. Barth. Later arriveerde ook de voorzitter van de Rabobank A. Oudijk. Van de actievoerders hadden zich er zes met kettingen aan een pilaar in de bank- hal vastgeketend. Pas toen de vrijwillige brandweer was gearriveerd met een betonschaar, waar mee de kettingen konden worden door geknipt, werd het zestal één voor één na gefouilleerd te zijn afgevoerd naar het politiebureau aan de Mozartlaan waar tegen de jongeren proces-verbaal werd opgemaakt wegens huisvredebreuk. Rond middernacht kon iedereen weer naar huis. besluit immers tot een heffing uit ander-, mans knip, de eigen begroting merkt daar niets van. Dat is gelijk de discre pantie met de lokale omroepen: zij moeten bedelen om een paar centen erf met vrijwilligers werken, terwijl de regi-, onale omroep met een- nogal royaaj budget en professionele krachten kan opereren. Radio West heeft zich overi- gens als eerste regionale omroep wel voorgenomen om veel samen te werken met de lokale omroepen. Er liggen al vaste lijnen met de studio’s in Delft, Leiden en Gouda. Voorlopig dus één uur per dag op 88,4 Mhz van 12.00 tot 13.00 uur de promo- tie-uitzendingen van Radio West. Onderwerp van onderzoek blijkt vooral de gang van zaken in het groepsbureau aan de Mozartlaan te zijn geweest na af loop van de gebeurtenissen in de hoofd- vest'ging van de Rabobank en waarover de toen meegenomen actievoerders uit Waddinxveen en Boskoop zich bij de Nationale Ombudsman bleken te heb ben beklaagd. Rondom het politiebu reau was er toen een drukte van belang. Politiemensen hadden hieraan hun han den vol. In het bureau moest een jonge re na zijn aanhouding 20 minuten ge boeid in een politiecel wachten en mocht een andere jongere pas naar het toilet zodra hij had gezegd wie hij was. Tot zolang werd hij in de verhoorkamer vastgehouden. Voorts werd in de bank- hal door een politieman een fotocamera van een actievoerster kapot gemaakt. Blijkens het door de minister van Justi tie aan dr. Rang gegeven antwoord kon den de handboeien bij de betreffende jongeman niet worden afgedaan, omdat een op dat moment nog in de Rabobank Het programma is een onderdeel van de kennismaking, van de Radio Omroep West met elke week een andere plaats uit het uitzendgebied, dat het noorde lijk deel van de provincie Zuid-Holland omvat. Aan de Waddinxveense radio- uitzending zijn ook promotie-activitei- ten verbonden. Omroep West, vanavond (woensdag 14 januari) te zien in de NOS tv-rubriek Van Gewest tot Gewest, is op Nieuw jaarsdag begonnen met de uitzendin gen. De omroep is de tweede regionale zender naast Radio Rijnmond. Ze bestrijkt ruwweg het gebied van de bollenstreek via Alphen, Woerden, Gouda tot het Westland. Hoewel de ag glomeratie Den Haag daar ook invalt, is het toeh nadrukkelijk de bedoeling de regio in de uitzendingen te betrekken. Waddinxveen hoort daar ook bij, hoe wel hier op het punt van beginnen de Lokale Omroep Waddinxveen staat. WADDINXVEEN - De hervormde Immanuëlkerkgemeente heeft een toe zegging van beroep uitgebracht op ds. W. van der Lee in Noordwijk. Deze predikant is beroepen in de vacature van de in mei vorig j aar naar Apeldoorn vertrokken ds. Th.H.G. Hulst. Ds. W. van der Lee is 43 jaar, gehuwd en heeft 2 dochters. Sinds het voorjaar van 1982 is hij als hervormd predikant verbonden aan de Hervormde Gemeen te Noordwijk-Binnen. Op voordracht van de beroepingscom- missie, die is samengesteld uit zowel kerkeraadsleden als gemeenteleden, heeft de kerkeraad van de hervormde Immanuëlkerk besloten de toezegging tot beroep uit te brengen. Uit het advies van de beroepingscom- missie is gebleken, dat de informatie be treffende ds. Van der Lee in velerlei op zicht in overeenstemming is met de door de kerkeraad opgestelde profielschets. Nadat nog enkele formaliteiten zijn ver vuld, zal het beroep definitief worden uitgebracht en zal ds. Van der Lee na 3 weken zijn beslissing aan de Immanuël kerkgemeente kenbaar maken. \'r ~>nin WADDINXVEEN - De Kabel krant Waddinxveen is het nieuwe jaar ingegaan met diverse zeer aan trekkelijke tarieven. Het is de be doeling van uitgeverij Veta BV het nieuwe medium een extra stimu lans te geven. De recente onder zoeksresultaten van het NIPO ge ven daar ook alle aanleiding toe, want de Kabelkrant wordt goed be keken. NVM Huize ’’Souburgh" staat er nu boven de ingang van het verzorgingstehuis voor bejaarden aan.de Prins Bernhard laan. Foto: Sjaak Noteboom). Weekblad voor addinxveen -X f-X Niemand kent de huizenmarkt, de vraag én het aanbod, beter dan uw plaatselijke makelaar. Als uoan verkoop denkt, moak dan eerst een afspraak met de makelaar cfe ter plaatse het beste thuis is. Met Makelaarskantoor Rijnland bijvoorbeeld. In de loop van het jaar zal Omroep West de zendtijd van een uur per dag uitbrei den tot drie a vier per dag en zo tot een volwaardige regionale zender komen, ’s Morgens een uur met verkeers-, weer- en andere informatie, ’s Middags een lunchprogramma en ’s avonds een infor matief programma over dingen die op de dag zijn gebeurd en voor ’s avonds nog op het programma staan. Informa tie over culturele en andere activiteiten dus.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1