Waddinxveense Schoolhoofden sloegen paal STEM piraat zond 30 uur uit BOEKHANDEL KRUISWIJK VOQRDEELBOEKENKRANTICOB „Reeuwijk Omstreken” ONDERLINGE BRANDVERZEKERING Deel van Henegouwerweg afgesloten Wegafsluiting in Zuidplas Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid NOS filmt gedeputeerde in ’t Weegje 18 MAART KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Stokbrood' Met ’’Rondom de hefbrug” begint het ’’Projectontwikkelaars hebben reeds grote belangstelling Vrijdagavond Wereldgebeds dag Immanuëlkerk Nieuwsblad Onafhankelijk I Zondag weer NISSAN O1828-13822 Verkiezingsbijeenkomst met als sprekers: drs. E. HEERMA staatssecretaris van volkshuisvesting drs. W. AALBERS gedeputeerde van Zuid-Holland Railverbindingen ALS WIJ HET NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL01828-10170 Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen BURG. COLIJNSTRAAT 33 2771 GE BOSKOOP TEL. (01727) 7348 Dinsdagavond 10 maart in ”Het Trefpunt", Stationsstraat 18 in Waddinxveen Het Echte Franse AS Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 Door een misverstand is vorige week in Boskoop een ICOB VOQRDEELBOEKENKRANT verspreid met de opdruk van Boekhandel Haasbeek te Alphen a7d Rijn. Aangezien ondergetekende Boskoop als afzetgebied voor ICOB VOORDEELBOEKEN heeft, had verspreiding met zijn naam moeten gebeuren. De nieuwe ICOB VOORDEELBOEKENAKTIE is dan ook verkrijgbaar bij: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 WADDINXVEEN/GOUDA - De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland wil dat er een nieuw be drijfsterrein komt bij de hoek Flenegouwerweg-rijksweg A 12, op Waddinxveens grondgebied, in de Polder Bloemen daal en ten noorden van het bedrijvengebied Goudse Poort in Gouda. - I I WOENSDAG 4 MAART 1987 Kamer wil bedrijfs terrein Bloemendaal aerobic-lerares Nanny Vogelaar. Twee van de vier presentatoren: casino-medewerker Bert Westerman en l N AUTOMOBIELBEDRIJF I V Radio Cassablanca Waddinxveen, dat in Waddinxveen beschikt over het post busnummer 262, wordt draaiende ge houden door de 18-jarigen Fred v.d. Graaf en John van Dalen. Zij presen teerden ook afwisselend het marathon- programma. De luisteraars hebben ze beloofd dat ze zondagmiddag om vier uur weer in de lucht zullen komen via de FM-band 101 Mhz. WADDINXVEEN - In ’t Weegje in Waddinxveen-Zuid is er door de NOS gefilmd voor het televisieprogramma Van Gewest tot Gewest, dat volgende week woensdagavond zal worden uitge zonden. In dit tv-programma wordt gedurende tien minuten een portret uitgezonden van de in Gouda wonende Zuidholland- se PvdA-gedeputeerde drs. J. Borg man. Hij bracht voor de opnamen ook een bezoek aan ’t Weegje. GERT HIJIZER (te echte bakker Zuxlkade 11 Tel 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel 01828-12382 - Waddinxveen Statensmgei 115 - Gouda Tel 01820-15132 CDA de votre Vrai Boulanger 1 beurd is met stations als Voorburg en Rotterdam-Alexander, waar nog geen vijfde deel van het aantal reizigers van Gouda wordt gehaald. Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 42e JAARGANG - No. 2017 WADDINXVEEN - Een deel van de Henegouwerweg ter hoogte van de ves tiging van Austin Rover van Leyland Nederland BV is sinds maandag twee maanden lang voor het autoverkeer af gesloten. Dat heeft de provincie Zuid- Holland laten weten. Het gedeelte van de Henegouwerweg in Waddinxveen tussen de verbindingsweg met rijksweg A 12 (Den Haag-Utrecht) en de Hanzeweg in Gouda is voor mo torvoertuigen afgesloten (fietsers en bromfietsers kunnen wel van de weg ge bruik blijven maken) voor onder meer asfalteringswerkzaamheden en wegpro- fielen aanbrengenHet verkeer zal wor den omgeleid. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven De twee nieuwe bijzondere basisscho len in de wijk Zuidplas, ontworpen door Stuurman-architect Hans Peeters en ge bouwd door het Moordrechtse aanne mersbedrijf Vink, gaan samen 10 klas sen en een aantal gemeenschappelijke ruimten omvatten. De Koningin Be- atrixschool (6 klassen) heeft nu 3 leer krachten en 70 leerlingen en de Kardi naal Alfrinkschool (4 klassen) 3 leer krachten en 80 leerlingen. Ook in de toekomst werken beide scholen met he terogene groepen leerlingen. De railverbindingen van Midden-Ho- land zijn over het algemeen uitstekend. Een belangrijk gemis hierbij is evenwel dat het station Gouda geen Intercity- status heeft. Gemeten naar het aantal instappende reizigers behoort Gouda tot de twintig belangrijkste stations van Nederland. Ondanks dat heeft de NS tot nu toe om uiteenlopende redenen geweigerd dit station volledig op te nemen in het In- tercity-net, terwijl dit laatste wel ge- WADDINXVEEN - De Waddinxveense populaire piraat Radio Cassa blanca Waddinxveen heeft het tweejarig bestaan zaterdag en zondag ge vierd met een marathon-uitzending van 30 uur. WADDINXVEEN - In verband met de uitvoering van bestratingswerkzaamhe- den is het noodzakelijk dat het gedeelte Graanakker vanaf de Linzenakker tot aan de Zuidplaslaan gedurende het tijd vak van 9 maart t/m 20 maart 1987 of zo veel korter of langer als de uitvoering van het werk dit noodzakelijk maakt, voor alle verkeer wordt afgesloten. Voor de bewoners van de Korenakker, Vlasakker, Linzenakker, Graanakker en Haverakker zal de toegang naar en van hun wijk via de Gerstakker en de Akker geleid worden. Daarom zullen de afsluitpalen op de Gerstakker tijde lijk worden verwijderd. WADDINXVEEN - In een winterse koude en een deel besneeuwde Zuid plas hebben de schooldirecteuren W.C. van der Eijken L.J.W. Lazaromsgister middag samen de eerste paal geslagen voor de in een cirkel aan elkaar te bou wen Koningin Beatrixschool (prot.chr) en Kardinaal Alfrinkschool (r.k.). Beide scholen aan de Gerstakker zullen in oktober in gebruik genomen kunnen worden. Met de bouw en inrichting van de twee basisscholen is zo’n 2,5 miljoen gulden gemoeid. AUTO iaas WADDINXVEEN - Vrijdagavond 6 maart om zeven uur wordt in de her vormde Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan Wereldgebedsdag gehou den. Aan deze dag, die in Waddinxveen sinds 1930 bestaat, werken mee het Im- manuëlkerkkoor onder leiding van Marchien Leopold en de organiste Joke Alblas. Het thema van de als Vrouwengebeds dag begonnen 100e oecomenische we reldgebedsdag is ’’Laten we blij zijn”. Het landelijke comité Wereldgebeds dag heeft voor de komende gebedsdag de liturgie bewerkt, die door zestien vrouwen uit verschillende werelddelen is samengesteld. Ook stelde het een jeugdliturgie voor scholen, jeugd- en kindernevendiensten en zondagsscho len, over het thema "Maak er een feest van”. Tijdens de liturgische vieringen wordt gecollecteerd voor projecten in onder meer Thailand, Afghanistan en Kenia. Vorig jaar bracht de collecte 125.000 gulden op. De Wereldgebedsdag is heel klein in Amerika begonnen, in de Presbyteri aanse kerk. Er deden al gauw andere kerken mee. Andere landen volgden. Nu is het een wereldwijde oecomeni sche beweging. Honderd jaar zijn er vrouwen geweest die het belangrijk en nodig vondendat er een dag van gebed zou zijn over de hele wereld in alle ker ken om zo over de kerkgrenzen heen te kijken. IJssel geblokkeerd als gevolg van het sa menvloeien van het verkeer uit de rich ting Gouda en dat uit de richting van de Van Brienenoordbrug op de noordelij ke randweg. Dit groeiende probleem kan opgelost worden door de doortrek king van de A 16 om Hillegersberg heen naar de A 13. Het verkeer op de verbin ding Krimpenerwaard-rijkswegen A 12/ A 20 ondervindt grote moeilijkheden bij het passeren van Gouda. Na het ge reedkomen van de nieuwbouwwijk Gouda-Oost (ca. 15.000 inwoners) zal de nu al zwaar overbelaste Haastrechtse brug in Gouda nog eens 50% meer ver keer te verwerken krijgen. De provincie werkt daarom samen met de gemeente aan een plan voor een nieuwe randweg met daarin opgenomen een derde brug over de Hollandse IJs sel. Versnelling van de procedures is noodzakelijk om een goede bereikbaar heid van Gouda als streekcentrum te kunnen behouden en verbeteren. De illegale radio-uitzending begon za terdagavond om zes uur en duurde tot zondagnacht twaalf uur. Er werd, zoals elke zondag, uitgezonden op de FM-et- herfrequentie 101 Mhz. De uitzending van de radiopiraat bleef ongemoeid. De ’’jubileumuitzending” van Radio Cassablanca Waddinxveen is door me nige Waddinxveners gevolgd. Dat bleek uit de 300 telefonische reacties, die op telefoonnummer 10571 binnen kwa men. Het marathonprogramma, geheel ge vuld met Nederlands repertoire, bevat te verzoekplaten, telefonische groeten, heel veel muziek en ook eigen jingles. Eén daarvan was: Als Radio Cassablan ca Waddinxveen is er maar één op de 101”. niet als bedrijfsterrein genoemd. In plaats daarvan worden minder voor de handliggende terreinen aan de overzij de van de Gouwe aangegeven”. In de brief wordt ook ingegaan op de verbrede en opgeknapte rijksweg A 12 (Den Haag-Gouda-Utrecht). ’’Deze weg is afgelopen jaren aanzienlijk ver beterd. De kwaliteit van de aansluitin gen van de diverse plaatsen op de weg heeft hiermee evenwel in enkele geval len geen gelijke tred gehouden”, aldus de Goudse Kamer. Noodzakelijk zijn een nieuwe westelij ke aansluiting voor Woerden (m.n. voor het snelgroeiende bedrijventerrein Middelland), een nieuwe aansluiting Gouda-Oost/Reeuwijk T 47 (van be lang voor de bereikbaarheid van Gouda in het algemeen en voor het nieuwe be drijventerrein rond het toekomstige NS-station Gouda-Oost in het bijzon der en verbetering van de aansluitingen Zevenhuizen (te korte oprit voor vrachtverkeer) en Bleiswijk (filevor ming op de rijksweg voor de tuinbouw- ;n bloemenveiling). De verbinding Gouda-Rotterdam (A 20) wordt momenteel tijdens de spitsu ren regelmatig vanaf Nieuwerkerk a/d De schooldirecteuren W.C. van der Eijk en L.J.W. Lazaroms sloegen dinsdagmiddag samen de eerste officiële paal. WADDINXVEEN - Zaterdag morgen na het ANP-nieuws van tien uur is de eerste officiële radio- uitzending van de Lokale Omroep RTW. Er wordt die dag tot 12.00 uur uitgezonden via de FM-fre- quentie 101.1 Mhz op de kabel en in stereo. Het eerste programma dat de RTW vanaf 7 maart wekelijks op zaterda gen van 10.00-12.00 uur brengt is genaamd "Rondom de hefbrug”. De presentatie is in handen van een presentatieteam. Hiervan zijn er 2 a 3, telkens in een wisselende sa menstelling. Het programma heeft telkens een vaste indeling. Van 10.00 uur tot 11.45 uur een Neder lands gedeelte onder verantwoor delijkheid van Bert Westerman en van 11.45 uur tot 12.00 uur een Turks/Arabisch gedeelte onder verantwoordelijkheid van Ahmed Sahli. In het Nederlands gedeelte kan men elke week de volgende onder delen verwachten. Na het ANP- nieuws en lokale en regionale actu aliteiten is het de bedoeling een (of meerdere) opmerkelijke Waddinx veners te belichten. Na lokale sport- en gemeente- nieuws is tijd ingeruimd waarin hoofdredakteur Bert Woudenberg van het Weekblad voor Waddinx veen zijn persoonlijke visie zal ge ven op een aantal gebeurtenissen. In de eerste uitzending op 7 maart kan men interviews verwachten met de directeur Openbare Wer ken van Waddinxveen, Theo en Henny den Boon van de gelijkna mige Galerie in de Dorpstraat en met medewerkers van de Kern groep Ontwikkelingssamenwer king. Het Turks/Arabische gedeelte zal naast muziek uit die landen tevens doelgerichte informatie bevatten voor deze Waddinxveners. Dat staat in de brief die de Goudse Ka mer heeft gestuurd aan de commissie in frastructuur van de commissie-Oele in Den Haag. Het schrijven gaat in op de aan de Westhaven in onze buurgemeen te ontwikkelde visie op het gebied van de ruimtelijke ordening. De Goudse Kamer: ”De bedrijfsterrei nen in Gouda en omgeving raken snel vol. Na de volledige uitgifte van Coene- coop in Waddinxveen (binnen twee a drie jaar zal dit terrein vol zijn) zal Gou da met de omliggende gemeenten enke le jaren lang geen hoogwaardige terrei nen meer aan kunnen bieden. Een qua ligging zeer goede mogelijkheid ligt aan de A 12 ten noordoosten van het Gou- we-aquaduct op Waddinxveens grond gebied met een directe aansluiting op de rijksweg (afslag Gouda/Goudse Poort)”. ’’Projectontwikkelaars hebben reeds grote belangstelling voor dit gebied. Het betreffende gebied wordt in de streekplan Zuid-Holland-Oost echter UdNVM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1