Satcom BV bouwt in Coenecoop Bejaarden ontmoetten op reis oud-burgemeester Verkeersproef ’87 startte officieel VOOR WAKKERE DONDERDAG. EEN DAG LANG LUILEKKERLAND LUILAKKERS 20% Verbakel mode Elke donderdag koopavond. Speciale verkeerslichten voor (brom)fietsers In 5 bussen een dag op pad naar Ellen en Kleef Exodus in De Schaapskooi MUZIEK SPECIALS BIJ RTW ELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Nieuwsblad Onafhankelijk SCHEERDER UITGESLAPEN of niet?nTERMG van 7-9 uur nb volop passage KOOPJES... i,4 Detectielussen Nieuwe stijl Brom fietsers Inkopen Ontmoeting Geen geheimen O ECHTE BAKKER Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUWEN ONDERHOUDSWERK (naast Blokker) B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 L Goed nieuws voor Luilakkers die vost van plan zijn een gat in hun vrije zaterdag te gaan slapen..! Verbakel Mode geeft donderdag W 4 juni één hele dag lang 20% korting op alleN kollekties dames-, neren-, kindermode en La Lingerie. Wrijf even uw ogen uit, want u leest 't inderdaad goed: 20% Luilakkorting op alle dames-, Zo'n voordeeltje wilt u toch niet mislopen..? Wees er op tijd bij, want het gaat storm lopen bij Verbakel Mode! U kunt bij ons terecht van 9.00 tot 21.00 (tussen 12.30-13.30 en 18.00- 19.00 uur sluiten we een uurtje). Zuidkade 6, Waddinxveen 7 VASTE LAGE PRIJS SCHOUDERHAM 100 gram 0.99 Alleen op donderdag 4 juni bij Verbakel Mode: heren-, kindermate en La Lingerie!! Sk^!9uldenS V°°rdeel V°°r uitgeslapen Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 3 JUNI 1987 43e JAARGANG - No. 2029 Zuidwestelijke entree W’veen gereconstrueerd Officiële start van de verkeersproef door VVD-wethouder K. W. Th. V Naar alle waarschijnlijkheid zal dus vrijdag 5 juni de geheel gereconstrueer- WADDINXVEEN - Het kruispunt Dreef-Sniepweg is deze week gere construeerd. Het karwei heeft toch nog meer dan twee maanden in beslag genomen. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Bij de reconstructie is bijzondere aan dacht besteed aan de veiligheid van de vele (brom)fietsers die van de Dreef en de Sniepweg gebruik maken als zij van en naar school gaan. Aan de Sniepweg zijn namelijk de christelijke scholenge meenschap voor MAVO/LTO/LHNO ”De Wadde” en de samenwerkings- Eerder werden via de 101.1 Mhz FM- band via de kabel speciale muziekpro gramma’s gewijd aan de Schotse zanger lain Macintosh, David Bowie en een moderne versie van de Mattheus Passi on. WADDINXVEEN - De lokale omroep RTW komt komende zaterdag met twee muziekspecials. Geestelijke muziek van 9.00-10.00 uur en een Beatles-special van 12.00-13.00 uur. Nadat de bejaarden om acht uur van de Kerkweg-West vertrokken waren ze rond half tien in Rhenen voor de koffie, arriveerden ze om twaalf uur in Elten voor de lunch, waren ze om kwart over Een aantal jaren geleden werd het ver- keersonderricht op de scholen afgeslo- GERT HUIZER ECHT JE PROEFT HET!! r Zuidkade 11 -Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 TEL. 01828-18625 UdNVMi Bijzonder was dat de Waddinxveense ouderen vanmorgen een ontmoeting hadden met oud-burgemeester C.A. van der Hooft in zijn Gelderse woon plaats Doorwerth. De 76-jarige heer Van der Hooft, die Waddinxveens eer ste burger was van 1958-1975, zwaaide WADDINXVEEN - In de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse wordt vrijdagavond 5 juni de bekende film Exodus gedraaid. De vertoning be gint om half acht. De toegang is vanaf zeven uur vrij ’’Exodus” handelt over een land dat een bijzondere plaats inneemt in de wereld geschiedenis, Israël. Na W.O.II werd in 1948 de staat Israël gesticht. Duizenden over de hele wereld verspreide joden willen daarna terugkeren naar hun va derland. Dat gaat met veel problemen gepaard. De lengte van de film is ruim 3 uur. Het genre strekt zich uit van Gregori aanse muziek uit de vroegere Midde leeuwen tot de hedendaagse moderne en vlot in het gehoor liggende gospel muziek. (brom)fietsers de oversteek naderen wordt dit door middel van detectielus sen in het wegdek gesignaleerd. Deze detectielussen zorgen er voor dat de verkeerslichten voor het autoverkeer op rood springen en het verkeerslicht voor de fietser op groen staat op het mo ment dat hij aan de oversteek van de Dreef wil beginnen. HOOFDREDACTEUR: De officiële van de verkeersproef 1987 was in handen van VVD-wethouder K.W.Th. van Soest en mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester, voorzitter van de VVN-afdeling Waddinxveen. Zij lieten 400 kinderen van 16 scholen bij het politiebureau aan de Mozartlaan van start op fietsen die tevoren door de rijkspolitie waren gekeurd. De scholen, maar ook de ouders krijgen van tevoren exact de af te leggen route voor de verkeersproef op papier. Op school kan deze, met de daarin gelegen moeilijke verkeerspunten, worden be sproken. De ouders, die ook een belangrijke rol spelen bij de verkeerseducatie, kunnen samen met hun kind de route vooraf gaan oefenen. Ook was er een dia-serie over de route, welke inmiddels door alle scholen zijn getoond. Thans is in voorbereiding een herzie ning van de exploitatie-opzet van het bestemmingsplan Coenecoop. ”Wij verwachten dat de aanleg van de ont sluiting naar de Kanaaldijk een positief uitstralingseffect zal hebben en de aan trekkelijkheid van het bedrijfsterrein Coenecoop zal vergroten. Er bestaat juist voor het gedeelte nabij deze aan te leggen ontsluiting veel belangstelling”, aldus B. en W. van Soest. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De Waddinxveense bejaarden zijn vandaag - woensdag 3 juni - op reis. Vanmorgen om acht uur vertrokken 250 oudere inwoners voor het jaarlijkse uitje in de richting van het Westduitse Kleef en Elten. Ze zijn op pad in vijf bussen en enkele personenwagens. WADDINXVEEN - (woensdag 3 juni) en gisteren is voor de scholieren uit de hoogste klassen van het basisonderwijs de praktische verkeersproef gehouden. De organisatie hiervan was in handen van de afdeling Wad dinxveen van Veilig Verkeer Nederland. Veel vrijwilligers, de politie en de gemeenten verleenden aan het welslagen van dit op de bevordering van de verkeersveiligheid gerichte gebeuren. WADDINXVEEN - De Waddinxveense gemeenteraad heeft 4.800 vier kante meter grond in het bedrijvenpark Coenecoop voor ƒ649.000,- ver kocht aan Satcom Nederland BV aan de Mercuriusweg. Afgesproken is dat door de gemeente eerder dan de bedoeling was aan de noordzijde van het bedrijvenpark een brug met bijbehorende ontsluitingsweg naar de Kanaaldijk zal aanleggen. Komende zaterdag zal de RTW, vooraf gaand aan de wekelijkse uitzending van "Rondom de hefbrug", van 09.00-10.00 uur een "special” wijdeu,een geestelij ke muziek. In dit programma, dat zal worden gepresenteerd door Ben Evert- se, wordt een overzicht gegeven van de evolutie van het geestelijk lied in de loop der eeuwen. ten met een ’’verkeersexamen”. In rus tige straten werden de deelnemers daar bij voornamelijk getest op hun kennis van de verkeersborden, waarmee het af te leggen parcours voor die gelegenheid rijkelijk was gestoffeerd. Er ging weinig praktisch nut van uit, waardoor de ani mo voor deze vorm van examen doen geleidelijk verdween. Sinds vorig jaar heeft V.V.N. gekozen voor de praktische benadering, ervan uitgaande dat de kinderen van 11-12 jaar straks naar het voortgezet onder wijs gaan. Dan zullen zij vertrouwd moeten zijn met de moeilijkste ver- de aansluiting van de Dreef op de Sniep weg voor het verkeer worden openge steld. Daarmee is de reconstructie van de T-aansluiting Beijerincklaan-Sniep- weg voltooid en heeft de zuid-westelijke entree van de gemeente een eigen ge zicht gekregen. De reconstructie van de T-aansluiting is in twee fasen gerealiseerd. In septem ber van vorig jaar werd de aanleg van de T-aansluiting Beijerincklaan-Dreef, voltooid. De Beijerincklaan kreeg toen een snelheidsremmende bocht naar links en werd zo aangesloten op de nieuw aangelegde Dreef. In de tweede fase werd vanaf deze T- aansluiting een vloeiende bocht onder de spoorlijn aangelegd als verbinding met de Sniepweg en de Kanaaldijk. Daardoor zal het gedeelte van de Sniep weg tussen de Vijverlaan en de Es- doornlaan verkeersluw worden. Door het college van B. en W. is over eenstemming bereikt met de direktie van Satcom Nederland BV, een im- en exportbedrijf in elektronische en elek trotechnische systemen, over de ver koop van een perceel bedrijfsterrein ge legen op het bedrijvenpark Coenecoop. Het bedrijf opteert voor de aangeboden lokatie nabij de te maken ontsluiting naar de Kanaaldijk omdat het bedrijf voor een deel gevestigd blijft op de hui dige lokatie aan de Mercuriusweg. Naar aanleiding van de in de commissie voor de ruimtelijke ordening c.a. en de commissie voor de financiën gestelde vragen inzake de aanleg van de te ma ken ontsluiting naar de Kanaaldijk en de verhouding tussen kosten en op brengsten hebben B. en W. de raad het volgende medegedeeld. De direct te maken kosten voor aanleg van de toegangsbrug en bouwstraten zullen naar verwachting nagenoeg vol ledig gedekt kunnen worden uit de op brengst van deze verkoop. Na gereed- koming van de bouw zullen nog kosten gemaakt moeten worden voor aanleg van wegverhardingen en riolering. De omvang van deze kosten is nog niet goed te bepalen, omdat een en ander nog een nadere technische uitwerking behoeft en mede bepaald zal worden voor de vestiging van andere bedrijven op de naastliggende gronden. Boven dien is door het college voor de versnel de aanleg van de brug met bijbehorende ontsluitingswegen subsidie bij de pro vincie aangevraagd op grond van het "provinciaal werkgelegenheidsplan”. In de exploitatie-opzet is met het even tueel verkrijgen van subsidie nog geen rekening gehouden. Inzake de aanleg van de nutsvoorzienin gen is inmiddels met de nutsbedrijven overeengekomen dat de gebruikers de verschuldigde bijdrage in de hoofd structuur rechtstreeks aan deze nutsbe drijven zullen betalen. Dientengevolge loopt de gemeente dus géén financiële risico’s. De jaarlijkse reis wordt georganiseerd door het Comité Bejaardenreis Wad dinxveen, dat wordt voorgezeten door de heer H.C. Kooyman. De kosten van dit jaarlijke gebeuren worden opge bracht door bijdragen van de deelne mende bejaarden zelf en financiële steun van de gemeente, het bedrijfsle ven en de middenstand. zijn leeftijdgenoten niet alleen hartelijk toe, maar gebruikte met hen ook de lunch in Elten. Daar bood hij de ouderen ook een ron dje aan. Bij het woonhuis van de heer Van der Hooft en zijn echtgenote wap perde de Waddinxveense vlag. Van het organiserende Comité Bejardenreis Waddinxveen kreeg hij een satellietfoto aangeboden van het westelijk deel van Nederland. twee in Kleef om wat inkopen te doen en gingen ze om vijf uur in Tiel aan tafel voor het diner. Hun terugkomst wordt verwacht omstreeks half negen. De gehele reis is meegemaakt door me vrouw S.IJ. van der Linden-Taekema, de echtgenote van Waddinxveens bur gemeester C.M. van der Linden die he laas verhinderd was (een deel van) de bejaardenreis aanwezig te zijn. Het was voor de 55e maal dat de bejaardenreis Waddinxveen werd gehouden. De bejaarden moeten zich vandaag in het Westduitse Elten weer hebben terug gewaand in de jaren 1949-1963 toen dit gebiedje bij ons land was ingelijfd. Veel auto’s met Nederlandse kentekens. Niet alleen omdat er nog heel wat Ne derlanders wonen, maar ook omdat Hoch-Elten, met de Eltenerberg, een geliefd doel van uitstapjes is. Velen logeerden er in het Waldhotel (4 sterren) boven op genoemde berg. Nou ja, het is natuurlijk ’’maar” een heuvel school voor HAVO-Atheneum geves tigd. Het (brom)fietsverkeer kan overal gebruik maken van vrij liggende fietspa den. Om het oversteken van de Dreef door schoolgaande (brom)fietsers te verge makkelijken is bij de oversteek ter hoogte van de Sniepweg een speciale verkeerslichteninstallatie aangebracht Het bijzondere van deze installatie is dat de installatie automatisch in wer king wordt gesteld afhankelijk van de intensiteit van het autoverkeer. Is er weinig autoverkeer dan werkt de verkeersregeling niet; de installatie staat dan op geel knipperen, zowel voor de auto’s als voor de (brom)fietsers. Fietsers kunnen dan of gewoon overste ken (tijdens het gele knipperlicht) en moeten dan extra goed op het autover keer letten) of kunnen gebruik maken van de drukknoppen. Na het indrukken van de drukknoppen zullen de verkeerslichten voor het fiets en autoverkeer op rood springen en snel daarna voor de (brom)fietsers op groen. De (brom)fietser kan dan oversteken, terwijl eventuele auto’s voor het rode licht wachten. met z’n 82 meter, maar hij lijkt veel ho ger omdat hij zo’n prachtig uitzicht over het diepgelegen Rijndal biedt. Als er veel autoverkeer op de Dreef rijdt, schakelt de verkeerslichteninstal latie zichzelf automatisch in door van geel knipperen het autoverkeer groen te geven en het fietsverkeer rood. Als er keerssituaties in de gemeente op weg van huis naar school, zwembad, bibli otheek en sportaccommodatie. Het par cours gaat daarom door het centrum van de gemeente, waarbij bewust de knelpunten niet zijn ontweken en het gewone verkeer normaal blijft functi oneren. Oud-burgemeester C. A. van der Hooft.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1